info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

 

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Reklamní zápalky
- dobrý nápad pro
váš byznys

 

 

 

 

 

GISoft GISoft

zdroje zpráv:

Zm�na cen software a slu�eb spole�nosti GISOFT (17.1.2023)

24.2.2023 17:44  

V souvislosti se vďż˝eobecnou situacďż˝ jsme nuceni pďż˝istoupit k ďż˝pravďż˝ cen naďż˝ich softwarďż˝. Novďż˝ ceny naleznete v naďż˝em cenďż˝ku.

Zm�na cen software a slu�eb spole�nosti GISOFT (17.1.2023)

17.1.2023 13:41  

V souvislosti se vďż˝eobecnou situacďż˝ jsme nuceni pďż˝istoupit k ďż˝pravďż˝ cen naďż˝ich software.
Novďż˝ ceny naleznete v naďż˝em cenďż˝ku.

Nov� zp�sob licencov�n� produkt� od spole�nosti Bentley Systems (20.7.2022)

20.7.2022 9:31  

Spoleďż˝nost Bentley Systems zavďż˝dďż˝ od 1.8.2022 novďż˝ zpďż˝sob licencovďż˝nďż˝ svďż˝ch produktďż˝ pro uďż˝ivatele, kte�� nemajďż˝ uzavďż˝enou smlouvu Bentley SELECT (Non-SELECT user).

 • Od 1.8.2022 se produkty spoleďż˝nosti Bentley Systems budou licencovat pomocďż˝ webovďż˝ho portďż˝lu Connect Center.
 • Bentley produkty budou licencovďż˝ny na jmďż˝no PC. Licence se pro danďż˝ PC zarezervuje vďż˝dy do konce aktuďż˝lnďż˝ho kalend��nďż˝ho ďż˝tvrtletďż˝.
 • Uvolnit licenci z PC bude moďż˝nďż˝ pomocďż˝ webovďż˝ho portďż˝lu od nďż˝sledujďż˝cďż˝ho ďż˝tvrtletďż˝ po rezervaci nebo vytvoďż˝enďż˝m Servisnďż˝ho poďż˝adavku u spoleďż˝nosti Bentley Systems.
 • Registrace PC se provďż˝dďż˝ dvďż˝ma zpďż˝soby:
  • Automaticky (pokud je k dispozici volnďż˝ licence)
  • Ruďż˝nďż˝ v Connect Center
 • Pokud mďż˝te produkt nainstalovanďż˝ na vďż˝ce po��ta��ch neďż˝ je poďż˝et licencďż˝, kterďż˝ vlastnďż˝te, doporuďż˝ujeme pďż˝ed 1.8.2022 pďż˝iďż˝adit kaďż˝dou vlastnďż˝nou licenci produktu k jednomu konkrďż˝tnďż˝mu PC.

Bli��� informace o novďż˝m zpďż˝sobu licencovďż˝nďż˝ naleznete na tomto odkazu (anglicky).
Postup pro sprďż˝vu licencďż˝ naleznete na tomto odkazu (anglicky).

Výrazné snížení ceny softwaru OpenCities Map PowerView o 34%. (1.6.2022)

1.6.2022 11:01  

Společnost Bentley Systems přistoupila k výraznému snížení ceny svého softwaru OpenCities Map PowerView na cenu 57 453 Kč/licence z původní ceny 87215 Kč/licence. Cena služby Bentley SELECT pro licenci OpenCities Map PowerView byla snížena na cenu 11 491 Kč/licence. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

V�razn� sn�en� ceny softwaru OpenCities Map PowerView o 34%. (1.6.2022)

1.6.2022 11:01  

Spoleďż˝nost Bentley Systems pďż˝istoupila k vďż˝raznďż˝mu snďż˝enďż˝ ceny svďż˝ho softwaru OpenCities Map PowerView na cenu 57 453 Kďż˝/licence z pďż˝vodnďż˝ ceny 87215 Kďż˝/licence. Cena sluďż˝by Bentley SELECT pro licenci OpenCities Map PowerView byla snďż˝ena na cenu 11 491 Kďż˝/licence. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

PowerDraft ukončen (1.12.2021)

21.12.2021 9:41  

Firma Bentley oznámila ukončení vývoje produktu MicroStation PowerDraft (ukončen vývoj, již se nedodává). Produkt je stažen z prodejních nabídek a již ho není možné zakoupit. Stavající uživatelé s uzavřenou smlouvou Bentley SELECT mají možnost přechodu na MicroStation (vyšší poplatky Bentley SELECT a možnost aktualizací MicroStationu) nebo zachování stávající verze (bez možnosti aktualizací a podpory produktu PowerDraft).

PowerDraft ukon�en (1.12.2021)

21.12.2021 9:41  

Firma Bentley oznďż˝mila ukonďż˝enďż˝ vďż˝voje produktu MicroStation PowerDraft (ukonďż˝en vďż˝voj, jiďż˝ se nedodďż˝vďż˝). Produkt je staďż˝en z prodejnďż˝ch nabďż˝dek a jiďż˝ ho nenďż˝ moďż˝nďż˝ zakoupit. Stavajďż˝cďż˝ uďż˝ivatelďż˝ s uzavďż˝enou smlouvou Bentley SELECT majďż˝ moďż˝nost pďż˝echodu na MicroStation (vy��� poplatky Bentley SELECT a moďż˝nost aktualizacďż˝ MicroStationu) nebo zachovďż˝nďż˝ stďż˝vajďż˝cďż˝ verze (bez moďż˝nosti aktualizacďż˝ a podpory produktu PowerDraft).

PowerDraft ukončen (1.12.2021)

21.12.2021 9:41  

Firma Bentley oznámila ukončení vývoje produktu MicroStation PowerDraft. Produkt je stažen z prodejních nabídek a již ho není možné zakoupit. Stavající uživatelé s uzavřenou smlouvou Bentley SELECT mají možnost přechodu na MicroStation (vyšší poplatky Bentley SELECT a možnost aktualizací MicroStationu) nebo zachování stávající verze (bez možnosti aktualizací a podpory produktu PowerDraft).

Zm�na cen software a slu�eb spole�nosti Bentley Systems (13.4.2021)

13.4.2021 9:04  

Spoleďż˝nost Bentley Systems nav��ila ceny svďż˝ch softwarovďż˝ch produktďż˝ a poplatkďż˝ za jejich podporu (sluďż˝bu Bentley SELECT) o cca. 6 %. Zmďż˝na cen softwarovďż˝ch produktďż˝ je platnďż˝ od tohoto mďż˝sďż˝ce, zmďż˝na poplatkďż˝ za sluďż˝bu Bentley SELECT se uďż˝ivatelďż˝m projevďż˝ k datu prodlouďż˝enďż˝ jejich smlouvy v poplatcďż˝ch na nďż˝sledujďż˝cďż˝ obdobďż˝. Novďż˝ ceny naleznete v naďż˝em cenďż˝ku.

Změna cen software a služeb společnosti Bentley Systems (13.4.2021)

13.4.2021 9:04  

Společnost Bentley Systems navýšila ceny svých softwarových produktů a poplatků za jejich podporu (službu Bentley SELECT) o cca. 6 %. Změna cen softwarových produktů je platná od tohoto měsíce, změna poplatků za službu Bentley SELECT se uživatelům projeví k datu prodloužení jejich smlouvy v poplatcích na následující období. Nové ceny naleznete v našem ceníku.

Aktualizace CONNECTION Client (25.8.2020)

27.8.2020 14:26  

Upozorňujeme zákazníky s licencováním Bentley produktů pomocí aplikace CONNECTION Client (SES), že 5. září 2020 proběhne plánovaná aktualizace licenčního serveru. Po aktualizaci budou licence dostupné s CONNECTION Client verze 10.00.19.31 nebo novějším. Proto si aktualizujte CONNECTION Client.

Aktualizace CONNECTION Client (25.8.2020)

27.8.2020 14:26  

Upozorďż˝ujeme zďż˝kaznďż˝ky s licencovďż˝nďż˝m Bentley produktďż˝ pomocďż˝ aplikace CONNECTION Client (SES), ďż˝e 5. z��� 2020 probďż˝hne plďż˝novanďż˝ aktualizace licenďż˝nďż˝ho serveru. Po aktualizaci budou licence dostupnďż˝ s CONNECTION Client verze 10.00.19.31 nebo novďż˝j��m. Proto si aktualizujte CONNECTION Client.

Sleva 10% na produkty a služby společnosti Bentley Systems (16.4.2020)

16.4.2020 10:19  

Do konce května tohoto roku poskytuje společnost Bentley Systems na objednávky nových licencí software a služeb (Bentley SELECT) slevu 10%. Sleva platí pro nabídky vystavené do konce května a objednané do konce června. Akce neplatí pro obnovu dříve ukončené smlouvy Bentley SELECT.

Sleva 10% na produkty a slu�by spole�nosti Bentley Systems (16.4.2020)

16.4.2020 10:19  

Do konce kvďż˝tna tohoto roku poskytuje spoleďż˝nost Bentley Systems na objednďż˝vky novďż˝ch licencďż˝ software a sluďż˝eb (Bentley SELECT) slevu 10%. Sleva platďż˝ pro nabďż˝dky vystavenďż˝ do konce kvďż˝tna a objednanďż˝ do konce ďż˝ervna. Akce neplatďż˝ pro obnovu d��ve ukonďż˝enďż˝ smlouvy Bentley SELECT.

Změna cen software a služeb společnosti Bentley Systems (16.4.2020)

16.4.2020 10:13  

Stejně jako v předchozích letech i letos společnost Bentley Systems navýšila ceny svých softwarových produktů a poplatků za jejich podporu (službu Bentley SELECT). Letošní navýšení je cca. o 7,9%. Změna cen softwarových produktů je platná od tohoto měsíce, změna poplatků za službu Bentley SELECT se uživatelům projeví k datu prodloužení jejich smlouvy v poplatcích na následující období. Nové ceny naleznete v našem ceníku.

Zm�na cen software a slu�eb spole�nosti Bentley Systems (16.4.2020)

16.4.2020 10:13  

Stejnďż˝ jako v pďż˝edchozďż˝ch letech i letos spoleďż˝nost Bentley Systems nav��ila ceny svďż˝ch softwarovďż˝ch produktďż˝ a poplatkďż˝ za jejich podporu (sluďż˝bu Bentley SELECT). Letoďż˝nďż˝ nav��enďż˝ je cca. o 7,9%. Zmďż˝na cen softwarovďż˝ch produktďż˝ je platnďż˝ od tohoto mďż˝sďż˝ce, zmďż˝na poplatkďż˝ za sluďż˝bu Bentley SELECT se uďż˝ivatelďż˝m projevďż˝ k datu prodlouďż˝enďż˝ jejich smlouvy v poplatcďż˝ch na nďż˝sledujďż˝cďż˝ obdobďż˝. Novďż˝ ceny naleznete v naďż˝em cenďż˝ku.

OpenCities Map PowerView V8i SS10 (SES) (23.3.2020)

23.3.2020 15:24  

Bentley Systems aktualizovali českou verzi OpenCities Map PowerView v8i - 08.11.09.914, která opravuje chybu "Neohlášení překročení počtu použitých licencí". Po instalaci produktu aktualizuje CONNECTION Clienta.

Mail o vypínání SELECT Serveru (8.1.2020)

8.1.2020 17:20  

Firma Bentley Systems rozeslala všem svým zákazníkům informační mail, který je těžko pochopitelný vzhledem k použitým formulacím. Jednoduše řečeno:

Bohužel v mailu nebylo uvedeno, jak se vypnutí licenčního serveru dotkne uživatelů bez uzavřené služby Bentley SELECT, a to u nich vyvolává obavy. Na zjištění situace pracujeme.

Mail o vypínání SELECT Serveru (8.1.2020)

8.1.2020 10:07  

Firma Bentley Systems rozeslala všem svým zákazníkům informační mail, který je těžko pochopitelný vhledem k použitým formulacím. Jednoduše řečeno:

Bohužel v mailu nebylo uvedeno, jak se vypnutí licenčního serveru dotkne uživatelů bez uzavřené služby Bentley SELECT, a to u nich vyvolává obavy. Na zjištění situace pracujeme.

Oprava OpenCities Map PowerView SELECTseries 10 (SES) (3.1.2020)

3.1.2020 10:28  

Bentley Systems vydali před vánoci anglickou verzi produktu Bentley Map PowerView SS10 (SES) s číslem 08.11.09.914. Verze opravuje Upozornění na překračování využitých licencí u zákazníků Bentley SELECT pro Sdílené síťové licence.

SPIDER-EN kontroluje venkovní vedení VN podle ČSN 33 3300 (2.12.2019)

2.12.2019 17:07  

Kontrolní výpočty nadzemních vedení byly rozšířeny o starší normu ČSN 33 3300 z roku 1983.

Očekávaná lokalizace produktů V8i SELECTseries 10 SES je kompletní (15.8.2019)

15.8.2019 16:55  

Česká lokalizace nejnovějších produktů označených V8i SELECTseries 10 SES společnosti Bentley Systems je kompletní. Od dnešního dne jsou pro předplatitele služby Bentley SELECT dostupné ke stažení všechny produkty, nad kterými běží nadstavby GISoftu. Produkty označené V8i SELECTseries 10 SES používají licencování SES.

OpenCities Map PowerView SELECTseries 10 (SES) (15.8.2019)

15.8.2019 14:58  

Bentley Systems vydali novou českou verzi OpenCities Map PowerView v8i - 08.11.09.908, která již pro licencování nevyužívá aktivační klíč, ale přihlášení do aplikace CONNECTION Client. Nové licencování používají všechny produkty označené SELECTseries 10 (SES) nebo CONNECT Edition.

MicroStation SELECTseries 10 (SES) (17.7.2019)

15.8.2019 12:55  

Bentley Systems vydali novou českou verzi MicroStationu v8i - 08.11.09.916, která již pro aktivaci nevyužívá klíč, ale přihlášení do aplikace CONNECTION Client. Nové licencování používají všechny produkty označené SELECTseries 10 SES nebo CONNECT Edition.

MicroStation PowerDraft SELECTseries 10 (SES) (29.7.2019)

15.8.2019 12:55  

Bentley Systems vydali novou českou verzi MicroStationu PowerDraft v8i - 08.11.09.916, která již pro aktivaci nevyužívá klíč, ale přihlášení do aplikace CONNECTION Client. Nové licencování používají všechny produkty označené SELECTseries 10 SES nebo CONNECT Edition.

MicroStation PowerDraft SELECTseries 10 (SES) (29.7.2019)

7.8.2019 13:27  

Bentley vydali novou českou verzi MicroStationu PowerDraft v8i - 08.11.09.916, která již pro aktivaci nevyužívá klíč, ale přihlášení do aplikace CONNECTION Client. Nové licencování používají všechny produkty označené SELECTseries 10 SES nebo CONNECT Edition.

MicroStation SELECTseries 10 (SES) (17.7.2019)

7.8.2019 13:26  

Bentley vydali novou českou verzi MicroStationu v8i - 08.11.09.916, která již pro aktivaci nevyužívá klíč, ale přihlášení do aplikace CONNECTION Client. Nové licencování používají všechny produkty označené SELECTseries 10 SES nebo CONNECT Edition.

Změna adresy kanceláří (14.6.2019)

14.6.2019 10:43  

V průběhu měsíče června proběhla změna adresy našich kanceláří. Nyní nás najdete na adrese Krnovská 38/58, 746 01 Opava a to je také nová adresa pro zasílání veškerých zásilek. Sídlo společnosti ještě zůstalo na původní adrese Masarykova 39, 746 01 Opava.

Změna adresy kanceláří (14.6.2019)

14.6.2019 10:43  

V průběhu měsíče června proběhla změna adresy našich kanceláří. Nyní nás najdete na adrese Krnovská 38/58, 746 01 Opava a to je také nová adresa pro zasílání veškerých zásilek.

Změna cen software a služeb společnosti GISOFT (12.4.2019)

12.4.2019 8:24  

V souvislosti s rozšiřováním funkcí našeho software jsme se po 8 letech rozhodli navýšit cenu některých našich produktů a jejich roční podpory (Předplatné aktualizací). Nové ceny naleznete v našem ceníku.

Změna cen software a služeb společnosti GISOFT (12.4.2019)

12.4.2019 8:24  

V souvislosti s rozšiřováním funkcí našeho software jsme se po 8 letech rozhodli navýšit cenu některých našich produktů a jejich roční podpory (Předplatné aktualizací). Nové ceny naleznete v našem ceníku.

Změna cen software a služeb společnosti Bentley Systems (12.4.2019)

12.4.2019 8:01  

Společnost Bentley Systems navýšila ceny svých softwarových produktů a poplatků za jejich podporu (službu Bentley SELECT) o cca. 3,83%. Změna cen softwarových produktů je platná od tohoto měsíce, změna poplatků za službu Bentley SELECT se uživatelům projeví k datu prodloužení jejich smlouvy v poplatcích na následující období. Nové ceny naleznete v našem ceníku.

Změna cen software a služeb společnosti Bentley Systems (12.4.2019)

12.4.2019 8:01  

Společnost Bentley Systems navýšila ceny svých softwarových produktů a poplatků za jejich podporu (službu Bentley SELECT) o cca. 3,83%. Změna cen softwarových produktů je platná od tohoto měsíce, změna poplatků za službu Bentley SELECT se uživatelům projeví k datu prodloužení jejich smlouvy v poplatcích na následující období. Nové ceny naleznete v našem ceníku.

Změna názvů produktů Bentley Map (29.1.2019)

29.1.2019 10:21  

Společnost Bentley Systems na začátku roku 2019 zavedla nový název pro produktovou řadu Bentley Map. Nyní se tato řada jmenuje OpenCities Map. Produkt Bentley Map PowerView se nyní nově jmenuje OpenCities Map PowerView.

Změna cen software a služeb společnosti Bentley Systems (10.4.2018)

10.4.2018 16:31  

Společnost Bentley Systems oznámila, že s platností od 1.4.2018 navyšuje ceny svých softwarových produktů a poplatků za jejich podporu (službu Bentley SELECT) o cca. 2,5%. Změna cen softwarových produktů je platná od tohoto měsíce, změna poplatků za službu Bentley SELECT se uživatelům projeví k datu prodloužení jejich smlouvy v poplatcích na následující období.

SPIDER-EN kontroluje venkovní vedení VN podle nové STN EN 50341 (8.3.2017)

8.3.2017 13:06  

Po loňském rozšíření výpočetních nástrojů SPIDER-EN podle "českých" norem pro dimenzování venkovních vedení nad 1 kV byly tyto nástroje dále rozšířeny podle požadavků slovenských norem STN EN 50341-1  "Vonkajšie elektrické vedenia so striedavým napätím nad 1 kV" z roku 2013 a STN EN 50341-2-23  "Národné normatívne hľadiská (NNA) pre Slovensko" z roku 2017.

SPIDER-EN kontroluje venkovní vedení VN podle aktualizované PNE 33 3301 (21.11.2016)

21.11.2016 9:01  

V souvislosti s letošní aktualizací PNE 33 3301 "Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně" byly rozšířeny možnosti výpočetních nástrojů SPIDER-EN podle požadavků této normy. Norma vychází z ČSN EN 50341-1 (2013) a ČSN EN 50341-2-19 (2016), které se vztahují k navrhování a dimenzování venkovních vedení nad 1 kV, a nahrazuje PNE 33 3301 z 1.1.2008. Seznam všech změn ve SPIDER-EN naleznete zde.

Upozornění na omezený provoz (18.7.2016)

18.7.2016 14:20  

Ve dnech 19.7., 20.7. a 28.7. dojde k plánované odstávce elektrické energie. Z tohoto důvodu bude i provoz u nás omezen. Funkční bude jen jedna pevná linka 553 624 377 a nebude možné přepojovat do jednotlivých kanceláří, nepoběží FTP server, rovněž nebudou přítomni všichni pracovníci. E-mailová komunikace zůstane nedotčena.

Změna cen software a služeb společnosti Bentley Systems (7.7.2016)

7.7.2016 14:53  

Společnost Bentley Systems oznámila, že s platností od 1.7.2016 navyšuje ceny svých softwarových produktů a poplatků za jejich podporu (službu Bentley SELECT) o cca. 2,7%. Změna cen softwarových produktů je platná od tohoto měsíce, změna poplatků za službu Bentley SELECT se uživatelům projeví k datu prodloužení jejich smlouvy v poplatcích na následující období.

Změny pro uživatele s uzavřenou smlouvou Bentley SELECT (22.6.2016)

22.6.2016 11:19  

Od tohoto čtvrtletí společnost Bentley Systems zavedla změny ve výpočtu počtu užívaných licencí jejich softwaru uživateli s uzavřenou smlouvou Bentley SELECT. Souběžné užívání většího než zakoupeného počtu licencí je na konci čtvrtletí vyhodnocováno jako užití dočasných licencí a tomuto uživateli je automaticky zasílán daňový doklad.
Nejvýznamnější změny:

 1. spuštění softwaru na dobu kratší než 10 minut není započítáváno do statistik
 2. zkrácení časového intervalu pro vyhodnocení souběžného spuštění licencí z jedné hodiny na 10 minut

Vítanou novinkou je, že spuštění softwaru na dobu kratší než 10 minut není považováno za užití softwaru a není následně zahrnováno do výpočtu. To je změna, na kterou čekala i řada uživatelů našeho softwaru, kteří využívají sdílené síťové licencování. Při současném spuštění naší aplikace a softwaru Bentley Systems (MGEO nebo některého z produktů řady SPIDER) může dojít k překročení počtu zakoupených licencí našeho softwaru a nyní má uživatel možnost software vypnout aniž by to bylo započteno do statistik užití softwaru Bentley Systems.

Druhou významnou změnou je zkrácení časového intervalu, ve kterém je vyhodnocováno užívání licencí více uživateli, z jedné hodiny na 10 minut. Tento interval je základní časovou jednotkou pro výpočet. Pokud v rámci tohoto intervalu spustí software dva uživatelé a i když reálně nenastane souběh spuštění softwaru, je užití vyhodnoceno jako užití dvou licencí softwaru. Zkrácení tohoto intervalu je také vítanou změnou, protože přináší možnost využívat software v rámci společnosti mnohem flexibilněji.

Nové verze MGEO a SPIDER-EN (3.6.2016)

3.6.2016 9:59  

Uvádíme nové verze MGEO a SPIDER-EN, které kromě novinek popsaných ve seznamech změn (MGEO, SPIDER-EN) umožňují zhotovitelům PD a DSPS podle metodiky DSO_ME_0139 ČEZ Distribuce, a.s. vytvářet data ve formátu RDF.

Informace pro zhotovitele PD a DSPS podle ČEZ DSO_ME_0139 (23.1.2015)

23.1.2015 13:57  

V souvislosti s připravovanou aktualizací ČEZ DSO_ME_0139r09, která obsahuje rozsáhlejší změny ve způsobu vytváření dat PD a DSPS, si Vás dovolujeme informovat o plánovaných změnách v našich produktech.

DSO_ME_0139r09 nově definuje dva datové formáty

 • Základní datový formát (ZDF), který se jen nepatrně liší od stávajícího datového formátu podle DSO_ME_0139r08z2.
 • Rozšířený datový formát (RDF) - přináší výrazné změny ve způsobu vytváření dat PD a DSPS. Definuje také dva možné formáty souborů (výkresů) pro výměnu dat mezi zhotovitelem PD a DSPS a PTIS, a to DGN s technologii ukládání popisných dat XFM II nebo XML.

Od data účinnosti DSO_ME_0139r09, což by mělo být 1.3.2015, budeme v našich produktech podporovat základní datový formát (ZDF).

V průběhu roku 2015 začneme podporovat i rozšířený datový formát (RDF). Pro výměnu dat mezi zhotovitelem PD a DSPS a PTIS jsme se rozhodli pro formát XML, který na rozdíl od formátu DGN XFM II lze používat i v jiných Bentley produktech než jen v nejnovějších verzích Bentley produktů řady Bentley Map V8i SELECTSeries 3. Připravované změny se Vás tedy nedotknou z pohledu produktů Bentley Systems, tzn. nebudete je muset při přechodu na RDF aktualizovat nebo pořizovat novou licenci na Bentley Map SELECTSeries 3.

Informace pro zhotovitele PD a DSPS podle ČEZ DSO_ME_0139 (23.1.2015)

23.1.2015 13:57  

V souvislosti s připravovanou aktualizací ČEZ DSO_ME_0139r09, která obsahuje rozsáhlejší změny ve způsobu vytváření dat PD a DSPS, si Vás dovolujeme informovat o plánovaných změnách v našich produktech.

DSO_ME_0139r09 nově definuje dva datové formáty

 • Základní datový formát (ZDF), který se jen nepatrně liší od stávajícího datového formátu podle DSO_ME_0139r08z2.
 • Rozšířený datový formát (RDF) - přináší výrazné změny ve způsobu vytváření dat PD a DSPS. Definuje také dva možné formáty souborů (výkresů) pro výměnu dat mezi zhotovitelem PD a DSPS a PTIS, a to DGN s technologii ukládání popisných dat XFM II nebo XML.

Od data účinnosti DSO_ME_0139r09, což by mělo být 1.3.2015, budeme v našich produktech podporovat základní datový formát (ZDF).

V průběhu roku 2015 začneme podporovat i rozšířený datový formát (RDF). Pro výměnu dat mezi zhotovitelem PD a DSPS a PTIS jsme se rozhodli pro formát XML, který na rozdíl od formátu DGN XFM II lze používat i v jiných Bentley produktech než jen v nejnovějších verzích Bentley produktů řady Bentley Map V8i SELECTSeries 3. Připravované změny se Vás tedy nedotknou z pohledu produktů Bentley Systems, tzn. nebudete je muset při přechodu na RDF aktualizovat nebo pořizovat novou licenci na Bentley Map SELECTSeries 3.

© geoinformace.cz CMS Toolkit