info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

.  . . .

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE

zdroje zpráv:

Popis zastávek PID

5.6.2013 2:00  

Parkovací automaty

5.6.2013 2:00   Parkovací automaty

Zastávky PID

5.6.2013 2:00   Pražská integrovaná doprava - zastávky

Hranice zón placeného stání

5.6.2013 2:00   Zóny placeného stání

Průnik území zón placeného stání

5.6.2013 2:00   Průnik území

Linky PID

5.6.2013 2:00   Pražská integrovaná doprava - linky

Stání v zónách placeného stání

5.6.2013 2:00   Stání

Zastávky PID

5.6.2013 2:00  

kk_CHKOZ_p

4.6.2013 2:00   zóny CHKO

Datová sada DTM

29.5.2013 2:00   Datová sada DTM

Ochrana jiná

20.5.2013 2:00   POKUS k daTům AOPK STROMY

Prohlížecí služba AGS - Základní mapy ČR (Web Mercator)

2.5.2013 2:00   Prohlížecí služba AGS - Základní mapy ČR (Web Mercator) je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty Základních map České republiky pro měřítka 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 a 1:200 000 v souřadnicovém systému Web Mercator. Je doplněna mapami České republiky v měřítku 1:500 000 a 1:1 000 000. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Data jsou z důvodu optimalizace rychlosti poskytována formou předpřipravených mapových dlaždic. Službu lze využít prostřednictvím jednoho ze dvou přístupových rozhraní - REST a SOAP – která jsou zdokumentována zde: http://help.arcgis.com/en/arcgisserver/10.0/apis/rest/index.html http://help.arcgis.com/en/arcgisserver/10.0/apis/soap/index.html. Služba je poskytována ve zkušebním režimu a není garantována její dostupnost na úrovni ostatních prohlížecích služeb ČÚZK.

ZCHÚ

24.4.2013 2:00   přírodní památky včetně ochranného pásma

Spoje

24.4.2013 2:00   sítě a objekty Českých radiokomunikací

Drážní doprava

21.4.2013 2:00   drážní doprava

Průnik území zón placeného stání

3.4.2013 2:00   Průnik území

Počet a věková struktura obyvatel v městských částech

3.4.2013 2:00   Trvale bydlící obyvatelstvo - počet a věková struktura v jednotlivých městských částech Prahy.

Prohlížecí služba AGS - Základní mapy ČR

14.3.2013 1:00   Prohlížecí služba AGS-ZM je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty Základních map České republiky pro měřítka 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 a 1:200 000. Je doplněna mapami České republiky v měřítku 1:500 000 a 1:1 000 000. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Data jsou z důvodu optimalizace rychlosti poskytována formou předpřipravených mapových dlaždic. Službu lze využít prostřednictvím jednoho ze dvou přístupových rozhraní - REST a SOAP – která jsou zdokumentována zde: http://help.arcgis.com/en/arcgisserver/10.0/apis/rest/index.html http://help.arcgis.com/en/arcgisserver/10.0/apis/soap/index.html. Služba je poskytována ve zkušebním režimu a není garantována její dostupnost na úrovni ostatních prohlížecích služeb ČÚZK.

Služby CZEPOS

14.3.2013 1:00   Služby jsou poskytovány jako výstup Sítě permanentních stanic GNSS České republiky (CZEPOS). CZEPOS poskytuje uživatelům GNSS korekční data pro přesné určení pozice na území České republiky. Jsou poskytovány celkem 3 kategorie služeb: DGPS, RTK a VRS. CZEPOS obsahuje 27 permanentních stanic rovnoměrně rozmístěných na území ČR a dále 27 stanic zahraničních sítí. Všechny stanice provádí 24 hodin denně přesná měření GNSS, která jsou dále zpracovávána a poskytována uživatelům formou korekčních dat. CZEPOS využívají zejména uživatelé přesných geodetických GNSS přijímačů, kde lze prostřednictvím služeb CZEPOS dosáhnout centimetrové až subcentimetrové přesnosti a také GNSS přijímačů určených pro sběr dat GIS, kde lze dosáhnout metrové až submetrové přesnosti. Obecně lze služby CZEPOS využít ve všech aplikacích GNSS, které umožňují zpracování korekčních dat. CZEPOS spravuje a provozuje Zeměměřický úřad jako součást geodetických základů České republiky.

Zdroje znečišťování ovzduší Pardubického kraje

4.2.2013 1:00   Zdroje znečišťování ovzduší Pardubického kraje: REZZO 1: data o znečišťování zvláště velkých a velkých zdrojů,REZZO 2: data o znečišťování středních zdrojů, REZZO 3: data o znečišťování malých zdrojů (zejména plošné zdroje - z vytápění domácností),REZZO 4: data o znečišťování mobilních zdrojů (zejména liniové zdroje - automobilová doprava).Aktualizováno v letech 2003, 2007, 2011

Stav útvarů povrchových vod

3.1.2013 1:00   Stavem povrchových vod se podle vodního zákona rozumí obecné vyjádření stavu útvaru povrchové vody určené ekologickým nebo chemickým stavem, podle toho, který je horší. Ekologickým stavem se rozumí vyjádření kvality struktury a funkce vodních ekosystémů vázaných na povrchové vody. Dobrým stavem povrchových vod se rozumí takový stav útvaru povrchové vody, kdy je jeho ekologický i chemický stav přinejmenším dobrý. Dobrým chemickým stavem povrchových vod se rozumí chemický stav potřebný pro dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí, při kterém koncentrace znečišťujících látek nepřekračují normy environmentální kvality. Normou environmentální kvality se rozumí koncentrace znečišťující látky nebo skupiny látek ve vodě, sedimentech nebo živých organismech, která nesmí být překročena z důvodů ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Ekologický potenciál určuje stav silně ovlivněného nebo umělého vodního útvaru povrchové vody. Stav a potenciál útvarů povrchových vod se eviduje v rozsahu údajů o jejich číselném identifikátoru a klasifikaci jejich chemického a ekologického stavu/potenciálu. Stav vodních útvarů je hodnocen v rámci zpracování plánů povodí.

ÚAP hl. m. Prahy - výkresy

3.12.2012 1:00   Grafická část Územně analytických podkladů hl. m. Prahy. Součástí služby je jak posledně vydaná aktualizace ÚAP (rok 2012), tak i předchozí verze (rok 2008 a 2010). Počet výkresů ÚAP z let 2010 a 2012 je stejný, tvoří je 4 hlavní výkresy a dalších 20 tematických výkresů, které vždy zobrazují příbuzné jevy ÚAP. V roce 2008 bylo součástí souboru ÚAP celkem 26 výkresů (4+22), tento počet byl při první aktualizaci v roce 2010 redukován a obsah zrušených výkresů přesunut do výkresů zachycujících podobné téma.Měřítko hlavních výkresů je 1:10 000, jejich rastrová podoba má prostorové rozlišení 0,25 m. Podrobnost jednotlivých tematických výkresů vyplývá z povahy znázorňovaných jevů. Tyto výkresy jsou zobrazeny v měřítku 1:10 000 či 1:25 000, výjimečně jsou použita měřítka 1:5 000 a 1:100 000. Velikost pixelu jednotlivých rastrů pak v závislosti na měřítku výkresu nabývá hodnot 0,25 m, 1,25 m nebo 2,5 m.

ÚAP hl. m. Prahy - výkresy

3.12.2012 1:00  

ÚAP - Záměry

27.11.2012 1:00   Mapová služba pro zveřejnění dat ÚAP Záměry

Proměnné parametry

27.11.2012 1:00   Mapová služba nad daty proměnných parametrů

kk_JinaOP_op

27.11.2012 1:00   mokřady Ramsarské úmluvy

ÚAP - Hodnoty

27.11.2012 1:00   Mapová služba pro zveřejnění dat ÚAP Hodnoty

Změny ÚP

11.10.2012 2:00   Přehled veškerých pořízených změn Územního plánu SÚ hl. m. Prahy. Ve službě jsou jednotlivé změny rozděleny do kategorií podle fáze schvalovacího procesu, ve které se aktuálně nacházejí. Vymezeny jsou tyto kategorie:- schválené zapracované změny;- schválené nezapracované změny (nepropsané do čistopisu výkresu);- projednávané /neukončené změny (přerušené, pozastavené);- změny přerušené rozhodnutím ZHMP;- schválené změny zrušené rozhodnutím soudu;- neschválené změny.V malém měřítku se jednotlivé změny zobrazují pouze bodovou lokalizací, od měřítka 1:25 000 se vykreslují vlastní polygony změny. Aktualizace dat probíhá průběžně na základě schválených dokumentací.

Změny ÚP

11.10.2012 2:00  

Struktura zástavby

11.10.2012 2:00   Struktura území; struktura zástavby a výšková struktura

TrueOrto 2012 - Praha - střed města

2.10.2012 2:00   TrueOrto - korekce perspektivního zkreslení, Praha - střed města, 2012

Ortofotomapa Prahy 2013

2.10.2012 2:00   ortofotomapa 2013

Šedotónová ortofotomapa Prahy - 1996

27.9.2012 2:00   ortofotomapa 1996, černobílá

Mapa Stabilního katastru 1842

25.9.2012 2:00   Mapa Stabilního katastru - povinné císařské otisky, stav využití území hl. m. Prahy okolo roku 1842.Digitální rastrový obraz mapových listů na území Prahy byl převzat od správce díla - Ústředního archivu zeměměřictví a katastru Zeměměřického úřadu. V Útvaru rozvoje hl. m. Prahy bylo provedeno spojení do souvislého zobrazení celého území Prahy a transformace do souřadnicového systému S-JTSK.

Plány Státní regulační komise pro Prahu a okolí (1920 - 1939)

21.9.2012 2:00   Službu tvoří rastrové reprezentace dílčích, celkových, přehledných a schematických plánů Státní regulační komise pro Prahu a okolí z předválečného období. Dílčí plány SRK je ve službě možné zobrazovat po jednotlivých katastrálních územích. Celkové, přehledné a schematické plány zobrazují celé tehdejší území hl. m. Prahy.Plány pocházejí ze spisovny URM. Po naskenování byly oříznuty dle hranic správních celků a transformovány do souřadného systému S-JTSK metodou identických bodů. Měřítko všech plánů je 1:2 800. Prostorové rozlišení rastrů závisí na rozlišení skenovaných map a pohybuje se okolo 0,3 m.

Památky

19.9.2012 2:00  

Ortofotomapa Prahy jih - 2000

19.9.2012 2:00   ortofotomapa 2000 - jih

Stavební uzávěry

19.9.2012 2:00   Stavební uzávěry (SU) vyplývající z vyhlášek hl. m. Prahy, z územních rozhodnutí a usnesení Rady hl. m. Prahy. Ve službě jsou SU rozděleny do 4 kategorií:- stavební uzávěry pro Velká rozvojová území; - stavební uzávěry pro trasy městské kolejové dopravy; - stavební uzávěry pro nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy; - vybrané ostatní stavební uzávěry.Data se aktualizují průběžně podle schválených dokumentací.

Stavební uzávěry

19.9.2012 2:00  

Cenová mapa

19.9.2012 2:00   Cenová mapa stavebních pozemků na území hlavního města Prahy - grafická část

Majetek Hl. m. Prahy - budovy

19.9.2012 2:00  

Majetek Hl. m. Prahy - budovy

19.9.2012 2:00   budovy ve vlastnictví Hl.m. Prahy (IČ 64581) a svěřené do správy městských částí s údaji o typu vlast. vztahu, spoluvlastnictví a (u svěřených budov) správci

Současný stav využití území

19.9.2012 2:00   Současný stav využití území

Památky

19.9.2012 2:00   zobrazení kulturních památek, památkových rezervací, zón a archeologických stop na území Hl. m. Prahy

Archiv map územních plánů hl. m. Prahy

18.9.2012 2:00   Službu tvoří rastrové reprezentace výkresů historických územních plánů hl. m. Prahy, příp. jejich návrhů, a to z let 1955, 1964, 1969, 1971, 1975, 1986, 1994, 1999 a 2009. Služba je doplněna o poslední platný stav územního plánu.Nejstarší zobrazené výkresy (z období 1955 – 1994) byly získány z archivu URM v papírové podobě. Po naskenování byly oříznuty a transformovány do souřadného systému S-JTSK metodou identických bodů. Tyto rastry nedosahují vysoké polohové přesnosti, a to především kvůli kvalitě papírových výkresů znehodnocené stářím. Prostorové rozlišení těchto rastrů závisí na rozlišení skenovaných map a pohybuje se okolo 0,5 m (rok 1994 0,85 m).Novější výkresy (od roku 1999) již byly zpracovány v digitální podobě a jsou polohově přesné. Velikost pixelu těchto rastrů je 0,25 m.Měřítko všech výkresů je 1:10 000.

Platný územní plán

18.9.2012 2:00   Výkresová část Územního plánu SÚ hl. m. Prahy ve stavu po poslední aktualizaci (zahrnuje poslední schválené a vydané změny a úpravy ÚP). Obsahuje celkem 11 výkresů, z nichž deset je zobrazeno v měřítku 1:10 000 a jeden v měřítku 1:25 000. Prostorové rozlišení výkresů je odvozeno od použitého měřítka. U výkresů většího měřítka představuje 1 pixel hodnotu 0,25 m (příp. 0,5 m). Rastr výkresu v měřítku 1:25 000 má velikost pixelu 0,625 m.Výkresy se aktualizují nepravidelně na základě požadavku OUP MHMP, zpravidla po vydání většího množství změn.

Platný územní plán

18.9.2012 2:00  

Stání v zónách placeného stání

11.9.2012 2:00   Stání

Koncept ÚP 2009

11.9.2012 2:00   Výkresová část Konceptu územního plánu hl. m. Prahy 2009. Služba zahrnuje jak výkresy závazné z výrokové části Konceptu, tak i výkresy a schémata z části Odůvodnění. Některé výkresy a schémata jsou řešena ve 2 variantách. Měřítko výkresů je 1:10 000, měřítko schémat 1:25 000, příp. 1:50 000. Výkres širších vztahů je zobrazen v měřítku 1:100 000.Službu tvoří rastrové podoby výkresů o velikosti pixelu 0,25 m, příp. 0,5 m (výkres širších vztahů 2,5 m), schémata mají prostorové rozlišení 0,625 m, příp. 1,25 m.

Koncept ÚP 2009

11.9.2012 2:00  

Regionální a nadregionální ÚSES Jihomoravského kraje

15.8.2012 2:00   Regionální a nadregionální ÚSES JMK obsahující biocentra a biokoridory.

Kategorie lesů z lesních hospodářských plánů a osnov

15.8.2012 2:00   lesy ochranné, lesy zvláštního určení, lesy hospodářské, vzdálenost 50 m od okraje lesa

HEIS ČHMÚ - Množství povrchových vod

8.8.2012 2:00   ČHMÚ zajišťuje budování a provoz státní pozorovací sítě množství povrchových vod. Základní pozorovanou veličinou ve vodoměrné stanici povrchových vod je vodní stav. Stanice jsou vybaveny limnigrafy nebo automatickými registačními přístroji, které zaznamenávají kontinuálně průběh vodního stavu. Ve vybraných stanicích se pozoruje teplota vody a koncentrace plavenin.Pozorované hodnoty vodních stavů jsou pomocí měrných křivek převáděny na průtoky.Hodnoty průměrných denních průtoků ve stanicích tvoří základní a nejrozsáhlejší část databáze povrchových vod. Data jsou uložena za celé období pozorování jednotlivých stanic, nejdelší řada denních průtoků je pro stanici Děčín na Labi od roku 1888. Vývoj pracovních metod a výpočetní techniky umožnil zpracování a ukládání hodnot průtoků pro vybrané povodňové epizody v hodinovém kroku.Počet objektů povrchových vod je zhruba 500.

HEIS ČHMÚ-Množství podzemních vod

8.8.2012 2:00   ČHMÚ buduje a provozuje pozorovací síť podzemních vod, která je tvořena prameny a vrty. Většina vrtů sleduje hladinu vody v poříčních zónách a terasách, menší část objektů sleduje hlubší zvodně. Hladina podzemní vody se měří pásmem s Rangovou píšťalou nebo elektrokontaktním hladinoměrem. Některé mělké vrty a většina vrtů hlubších zvodní je vybavena automatickými registračními přístroji s denním záznamem. Měření hladiny podzemních vod v manuální síti se provádí 1x týdně. Vydatnost pramenů se zpravidla měří pomocí kalibrované nádoby. Základní interval pozorování je 1x týdně, automatizované pozorování má interval denní. Ve vybraných objektech je měřena teplota podzemní vody.Pozorováno je více než 1700 vrtů a 400 pramenů.

Územně analytické podklady

30.7.2012 2:00   Územně analytické podklady, Zlínský kraj, průběžná aktualizace

Kombinovaná doprava a logistika

30.7.2012 2:00   Územní studie Rozvoj kombinované dopravy a logistiky na území Zlínského kraje ve vztahu k rozvojovým potenciálům a předpokladům území, Zlínský kraj, 2011

Plány péče EVL

30.7.2012 2:00   Plány péče Evropsky významných lokalit, Zlínský kraj, 2012

Plán dopravní obslužnosti ZK

27.7.2012 2:00   Plán dopravní obslužnosti území - Zlínský kraj na léta 2012 - 2016

Ochrana před povodněmi

27.7.2012 2:00   Studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje, srpen 2007. Komplexní prošetření ochrany předpovodněmi včetně návrhů opatření ke zlepšení současného stavu.

Krajinný ráz

12.7.2012 2:00   Krajinný ráz Zlínského kraje - kategorizace významných území z hlediska krajinného rázu, stanovení citlivosti území a návrh regulativů. Vypracováno v listopadu 2005 firmou Arvita.P, spol. s r. o.

Výrobní plochy

9.7.2012 2:00   Výrobní plochy z územních plánů obcí - Zlínský kraj

Brownfields Zlínského kraje - WMS

9.7.2012 2:00   Brownfields Zlínského kraje - WMS služba

Svažitost terénu

9.7.2012 2:00   Sklonitost reliéfu ve stupních, odvozená výpočtem z výškového modelu terénu.Výškový model terénu - GEODIS BRNO spol. s r.o., 2005

Záplavová území

1.6.2012 2:00   Záplavová území - Q100, Q20, Q5, aktivní zóny, hlásné profily, Pravidelně aktualizované v případě změn - nabytí právní moci opatření obecné povahy o stanovení záplavového území a vymezení aktivní zóny.

Záplavová území - WMS

1.6.2012 2:00   Záplavová území a hlásné profily, WMS služba

CENIA přehledka

25.5.2012 2:00   Tato mapová služba využívá část digitální vektorové geografické databáze ArcČR 500. Zahrnuje vybraná sídla (krajská města, obce s rozšířenou působností a obce s pověřeným obecním úřadem) a základní silniční síť (dálnice, silnice I. a II. třídy).Barevná hypsometrie použitá jako podklad služby byla vytvořena z výškopisu DMÚ 25.

Hranice působnosti úřadů

25.5.2012 2:00   Tato služba obsahuje:1) hranice správních obvodů územní působnosti finančních úřadů,2) hranice správních obvodů územní působnosti stavebních úřadů,3) hranice správních obvodů územní působnosti matričních úřadů.

Hřbitovy a pohřebiště

25.5.2012 2:00   První centrální databáze provozovaných nebo nezrušených hřbitovů a pohřebišť v ČR. Geografický objekt "hřbitov" byl převzat z aplikace Zabaged, včetně vypočtené plochy a GPS. U právního pojmu "pohřebiště" je situace složitější. Jde o dílčí výstup výzkumu Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) pro potřeby regionů z priority Problémy regionálních a místních správ, který v letech 2004 - 2006 realizovala katedra pastorálních oborů katolické teologické fakulty UK v Praze. Přehled veřejných a neveřejných pohřebišť v ČR byl vydán knižně v nakladatelství Vyšehrad v roce 2006, ve kterém byla popsána metoda sběru dat. Publikace byla rozeslána do krajských úřadů, prostřednictvím kterých je nadále databáze na MMR aktualizována a doplňována, přestože tato činnost nemá oporu v zákoně č. 256/2001 Sb., o pohřebníctví (ZP) ani v usnesení vlády nebo v rozhodnutí ministra pro místní rozvoj. Dozor nad obcí v oblasti provozování veřejného pohřebiště vykonává Ministerstvo vnitra, dozor nad činností církve a náboženské společnosti v oblasti porovozování neveřejného pohřebiště vykonává podle § 28 ZP územně příslušný krajský úřad. Pojem provozované a nezrušené pohřebiště je pro celé dílo klíčový. Bez chybějících definic nelze poznat, které pohřebiště v databance eventuálně chybí. Provozované pohřebiště má provozovatele podle ZP. Pro účely centrální databáze pohřebišť jde o takový prostor (včetně neveřejných židovských hřbitovů, kostelních krypt, kolumbárijních zdí okolo oltářů a nadzemních šlechtických hrobek mimo hřbitovy), který se nachází na alespoň jedné parcele, která má ve výpisu z katastru nemovitostí uvedeno využití jako hřbitov nebo urnový háj. Proto je nutné u každého pohřebiště uvést číslo parcel(y).

ÚAPKit portál - Územně analytické podklady Pardubického kraje

30.3.2012 2:00   Webová aplikace ÚAPKit slouží pro přístup k datovému modelu Pardubického kraje, k evidenci poskytovatelů, k vizualizaci nadmístních jevů ÚAP a ke stahování dat oprávněným subjektům. Je dostupná na základě přístupového jména a hesla. V mapovém prohlížeči je podkladem pro prohlížení dat i grafická část ÚAP: Výkres hodnot území, Výkres limitů využití území, Výkres záměrů na provedení změn v území, Problémový výkres.

Územně analytické podklady Pardubického kraje

30.3.2012 2:00   Zveřejnění Územně analytických podkladů Pardubického kraje - úplné aktualizace 2011. Obsahuje 4 výkresy: Výkres hodnot území, Výkres limitů využití území, Výkres záměrů na provedení změn v území, Problémový výkres

WMS služba Pardubického kraje - polohopis, ortofoto

29.3.2012 2:00   Rastrové mapy (1 : 1000 000, 1 : 400 000, 1 : 200 000,1 : 50 000, ZM 1 : 10 000) ve spojení s hranicemi obcí pro území Pardubického kraje, barevná ortofotomapa Geodis 2008 (pxl 20cm)

Záplavová území v Pardubickém kraji

27.3.2012 2:00   Záplavová území v Pardubickém kraji

Stav útvarů podzemních vod

19.3.2012 1:00   Evidence obsahuje údaje o vyhodnocení stavu útvarů podzemních vod v ČR. Stavem podzemních vod vodní zákon rozumí obecné vyjádření stavu útvaru podzemní vody určené kvantitativním nebo chemickým stavem, podle toho, který je horší. Dobrým stavem podzemních vod se rozumí takový stav útvaru podzemních vod, kdy je jeho kvantitativní i chemický stav přinejmenším dobrý. Dobrým chemickým stavem podzemních vod se rozumí chemický stav potřebný pro dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí (§ 23a), při kterém koncentrace znečišťujících látek nepřekračují normy environmentální kvality. Normou environmentální kvality se rozumí koncentrace znečišťující látky nebo skupiny látek ve vodě, sedimentech nebo živých organismech, která nesmí být překročena z důvodů ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Kvantitativním stavem podzemních vod se rozumí vyjádření míry ovlivnění útvaru podzemních vod přímými a nepřímými odběry. Hodnocení stavu útvarů podzemních vod spočívá v hodnocení jejich chemického a kvantitativního stavu. Pro hodnocení stavu útvarů podzemních vod se využívají výsledky získané ze sítě zjišťování stavu podzemních vod, analýz všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí a hodnocení dopadů lidské činnosti na stav útvarů podzemních vod. Stav vodních útvarů je hodnocen v rámci zpracování plánů povodí. Stav útvarů podzemních vod se eviduje v rozsahu údajů o jejich identifikátoru a klasifikaci jejich chemického a kvantitativního stavu. Evidence je vedena v rámci provozu Hydroekologického informačního systému VÚV TGM, v.v.i. (HEIS VÚV)

Územní systém ekologické stability - biocentrum

16.3.2012 1:00   Datová sada obsahuje regionální a nadregionální biocentra na území Jihomoravského kraje.

Referenční datová sada Ortofotomapa - 2012

27.2.2012 1:00   Ortofotomapa Jihomoravského kraje 2012 v rozlišení 12,5 cm/pixel. V kladu mapových listů ZMVM-1:2000 s velikostí pixelu 0,125 cm na ploše kraje ve formátu TIFF RGB TrueColor s vnitřní bezeztrátovou kompresí, s georeferencí pro Arc View

Referenční datová sada DMT 2005

27.2.2012 1:00   Digitální model terénu Jihomoravského kraje (7 065 km2). Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Baltský po vyrovnání, výšková přesnost v rovinách: 1-3 m, výšková přesnost v členitém terénu: 5-7m, krok 10 metrů, doplnění o povinné charakteristické hrany (hřbetnice, údolnice,.....), doplnění o zaměření povinných hran inženýrskotechnických staveb, formát dat: ArcInfo grid ESRI 3D Analyst.

Referenční datová sada Ortofotomapa - 2009

27.2.2012 1:00   Ortofotomapa Jihomoravského kraje 2009 v rozlišení 20cm/pixel. V kladu mapových listů ZMVM-1:2000 s velikostí pixelu 0,20 cm na ploše kraje ve formátu TIFF RGB TrueColor s vnitřní bezeztrátovou kompresí, s georeferencí pro Arc View

Referenční datová série Ortofotomapa - okresní úřady

10.2.2012 1:00   Ortofotomapy pořízení bývalými okresními úřady. Povodně 1997 - řeka Morava, Brno-město 1996, Znojmo 1998, Hodonín 1999, Blasko 2000, Vyškov 2000, Břeclav 2001. Rozlišení 50cm/1 pixel.

Referenční datová série Ortofotomapa - Jihomoravský kraj

10.2.2012 1:00   Ortofotomapy pořízené Jihomoravským krajem v letech 2003 (rozlišení 50cm/1 pixel), 2006 (rozlišení 20cm/1 pixel), 2009 (rozlišení 20cm/1 pixel).

Referenční datová sada GEONAMES

10.2.2012 1:00   Polohopisná složka se skládá z části vektorové a z části databázové, obsahující další informace o jménech.

Referenční datová sada Ortofotomapa - 1953

10.2.2012 1:00   Historická ortofotomapa 1953. Poskytnula CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Referenční datová sada ZABAGED - výškopis - 3D vrstevnice

9.2.2012 1:00   Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je digitální geografický model území České republiky (ČR) na úrovni podrobnosti Základní mapy ČR 1:10 000 (ZM 10). Výškopisnou část ZABAGED® tvoří 3 typy objektů vrstevnic se základním intervalem 5, 2, nebo 1 m v závislosti na charakteru terénu. Obsah datové sady ZABAGED® - výškopis - 3D vrstevnice je doplněn vybranými dalšími výškopisnými prvky – klasifikovanými hranami a body, které byly vyhodnoceny stereofotogrammetrickou metodou při zpřesňování vrstevnicového výškopisu a jsou uživateli nabízeny k případnému dalšímu využití. Všechny objekty jsou reprezentovány trojrozměrnou vektorovou prostorovou složkou.

Lesy ochranné, zvláštního určení, hospodářské Pardubického kraje

10.5.2011 2:00   Lesy ochranné, zvláštního určení, hospodářské

Objekty nebo zařízení zařazené do skupin A nebo B s umístěnými nebezpečnými chemickými látkami v Pardubickém kraji

10.5.2011 2:00   Objekty nebo zařízení zařazené do skupin A nebo B s umístěnými nebezpečnými chemickými látkami v Pardubickém kraji

Vymezení zón havarijního plánování Pardubického kraje

10.5.2011 2:00   Vymezení zón havarijního plánování Pardubického kraje

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje - aplikace

9.5.2011 2:00   Zásady územního rozvoje Pardubického kraje Pardubického kraje - mapová služba WMS obsahující výkresy grafické části ZÚR Pardubického kraje

Služba WMS Pardubického kraje - tematické vrstvy

9.5.2011 2:00   Tematické vrstvy Pardubického kraje - správní členění, životní prostředí,územní plánování, doprava, povodně, památková péče, sociální péče, turistický ruch....

KK_CHKO_p

15.4.2011 2:00   hranice chráněné krajinné oblasti

Povodňový plán Pardubického kraje - aplikace

28.3.2011 2:00   Povodňový plán Pardubického kraje

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje - aplikace

28.3.2011 2:00   Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického kraje

Flash flood of 7 and 8th August 2010 in Liberec Region

23.1.2011 1:00   Data mapping of flood damage caused by flash flood of 7 and 8th August 2010 in Liberec Region

Centrální evidence vydaných rozhodnutí o předchozím souhlasu podle ust. § 24 zákona č. 44/1988 Sb., v platném znění

2.11.2010 1:00   Databáze eviduje rozhodnutí o předchozím souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru.

Lesnická typologie

10.8.2010 2:00   Lesnická typologická mapa Národního parku České Švýcarsko. Klasifikace stanovištních poměrů v lesním hospodářství podle typologického systému ÚHÚL (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem).

Volný informační systém

10.8.2010 2:00   Informační panely a tabulky umístěné na důležitých křižovatkách a zastaveních v NP České Švýcarsko.

Maloplošná zvláště chráněná území v NP České Švýcarsko

10.8.2010 2:00   Data ústředního seznamu ochrany přírody - hranice maloplošných zvláště chráněných území v Národním parku České Švýcarsko (národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky).

Mapa požární ochrany

10.8.2010 2:00   Geodata lesních přístupových komunikací a vodních zdrojů pro požární ochranu v Národním parku České Švýcarsko.

Natura 2000

10.8.2010 2:00   Geodata vymezení hranic územní ochrany soustavy Natura 2000 v České republice - evropsky významné lokality, ptačí oblasti. Oblasti, které se plně nebo zčásti překrývají s územím Národního parku České Švýcarsko.

Naučné stezky

10.8.2010 2:00   Naučné stezky na území nebo s přesahem do území NP České Švýcarsko. Zastavení naučných stezek.

Památné stromy

10.8.2010 2:00   Památné stromy nacházející se na území Národního parku České Švýcarsko.

Jezdecké stezky

10.8.2010 2:00   Trasy pro jezdectví v NP České Švýcarsko vyznačené Správou NP.

Turistické a cyklistické značené trasy

10.8.2010 2:00   Značené trasy Klubu českých turistů v NP České Švýcarsko a blízkém okolí - trasy pro pěší a cyklistické trasy.

Lesní hospodářský plán (LHP)

10.8.2010 2:00   Digitální alfanumerická a grafická data LHP pro LHC Národní park České Švýcarsko.

Turistické směrovky

10.8.2010 2:00   Směrovky pěšího turistického značení KČT v NP České Švýcarsko.

Centrální ohlašovna (CO)

5.8.2010 2:00   Informační systém, do kterého uživatelé ohlašují prostřednictvím automatizovaného ohlašovacího procesu, veřejně přístupného dálkovým přístupem evidence z oblasti životního prostředí. Informační systém centrální ohlašovny zabezpečuje příjem, administraci a distribuci evidencí od ohlašovatelů k ověřovatelům.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje

8.7.2010 2:00   Datová sada Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, zpracovaného firmou Hydroprojekt Praha a.s. v roce 2004. Data jsou ve formátu SHP nebo pGDB, přesnost zpracování 1:10 000. V současné době jsou data průběžně editována pracovníky vodoprávních úřadů ORP prostřednictvím mapového serveru životního prostředí Libereckého kraje http://maps.kraj-lbc.cz.Na téže adrese jsou data zobrazena v projektu PRVKUK s přístupem pro přihlášené uživatele.Více informací: http://www.kraj-lbc.cz/iszp

Hlásné profily povodňové služby

8.7.2010 2:00   Lokalizace hlásných profilů kategorie A a B (kompletní za území Libereckého kraje) a kategorie C (území ORP Liberec)

Odpadové hospodářství - jiná zařízení

1.7.2010 2:00   Jiná zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, zařízení k odstraňování nebezpečného odpadu - vyjma skládek a spaloven (např. solidifikace, biologická úprava odpadů, kompostárny, recyklace, rafinace použitých olejů, regenerace rozpouštědel, předúprava odpadů)

Územní systém ekologické stability - biokoridor

18.5.2010 2:00   Datová sada obsahuje regionální a nadregionální biokoridory na území Jihomoravského kraje.

HEIS ČHMÚ-Jakost vod

17.2.2010 1:00   ČHMÚ zajišťuje pravidelné sledování jakosti vod v profilech státní sítě sledování jakosti vod v tocích a objektech státní sítě sledování jakosti podzemních vod.Na území ČR je rozmístěno 257 profilů státní sítě na vodohospodářsky významných tocích, na kterých se provádějí analýzy základních fyzikálně-chemických parametrů (30-34 ukazatelů na 257 profilech), těžkých kovů (8 ukazatelů na 107 profilech), specifických organických sloučenin (25 specifických organických sloučenin na 86 profilech), biologických a mikrobiologických ukazatelů (6 až 9 ukazatelů na 257 profilech). Radiochemické analýzy se provádějí na 86 profilech. U převážné většiny profilů je prováděno 12 rozborů ročně, u profilů s mezinárodním významem a u některých význačných profilů 13 rozborů ročně. U vybraných tzv. "komplexních" profilů se provádějí analýzy následujících matric: voda, plaveniny, sedimenty, biota. By Ve 462 objektech státní sítě sledování jakosti podzemních vod (prameny, mělké kvartérní vrty a vrty sledující hlubší zvodně) se sleduje jakost vody. Vzorky se odebírají a analyzují dvakrát ročně (jaro, podzim). U všech odebraných vzorků se provádí fyzikálně-chemický rozbor, stanovuje se obsah těžkých kovů a specifických organických látek (PAU, TOL, pesticidy). Jednou ročně se na podzim stanovuje celková objemová aktivita alfa.

Biomonitoring atmosférické depozice kovů a sloučenin síry v ČR - GIS

25.11.2009 1:00   Aktuální a historické hodnoty atmosférické depozice kovů a sloučenin síry na území ČR na základě analýzy lesního mechu a humusu.

Evidence osob s odbornou způsobilostí odpovědného řešitele pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací

4.11.2009 1:00   Databáze obsahuje seznam osob, které mají pověření k vykonávání odborných prací z oblasti geologie potřebných pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací.

Databáze místních Agend 21

3.11.2009 1:00   Databáze obsahuje informace o jednotlivých místních Agendách 21 v ČR.

Databáze organizací pro poradenství a vzdělávání v oblasti EMS

3.11.2009 1:00   Databáze poradenských a vzdělávacích společností pro oblast EMS.

Databáze Agentury EMAS

3.11.2009 1:00   Soubor informačních zdrojů vztahujících se k činnosti Agentury EMAS, která je výkonným orgánem Národního programu zavedení systému řízení podniku s ohledem na životní prostředí (EMAS). Agentura vede seznamy společností se zavedeným EMAS nebo ISO 14001, a současně seznamy certifikačních orgánů, environmentálních ověřovatelů a poradenských subjektů.

Databáze držitelů autorizace pro posuzování vlivu na životní prostředí

2.11.2009 1:00   Databáze držitelů autorizace obsahuje seznam osob, včetně kontaktních adres a specializací na jednotlivé oblasti.

Environmentální ověřovatelé a certifikační orgány

2.11.2009 1:00   Seznam environmentálních ověřovatelů EMAS a cerfifikačních orgánů pro ISO 14 001.

Databáze EKOAKCE

2.11.2009 1:00   Referenční databáze informací o odborných akcích s tematikou životního prostředí, konaných v ČR i zahraničí.
« | 1 | .. | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit