info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

 

 

otevrena-data.gif

 

.  . . .

. 

. 

 

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

Intersucho.cz

 

volna_mista.png

 

 

 

 

 

RTC360 nejrychlejší skener. Skenuje 2mil b/s a Vizuální Inerciální Systém zásadně usnadní registraci vašich mračen.             Dodejte nám funkční přístroj jakéhokoliv typu, stáří a značky a my Vám odečteme z ceny robotické totální stanice TS16 60 000 Kč.  Akce platí do 12.12.2019

Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE

zdroje zpráv:

INSPIRE téma Parcely (CP)

6.12.2019 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze katastrální území (pro celou Českou Republiku) a parcely a jejich hranice z území, kde je digitální mapa (k 02. 12. 2019 je to 96,63% území České republiky, t.j. 76 208,84km2). Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Parcely ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Katastrální mapa v rastrové podobě poskytovaná v e-shopu

6.12.2019 1:00   Katastrální mapa v rastrové podobě je poskytována za úplatu a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou. Analogová mapa pokrývá 3,20 % území České republiky, což je 2 522,72km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

INSPIRE téma Adresy (AD)

6.12.2019 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma adresy (AD). Vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze adresní místa a jejich komponenty, kterými jsou stát, obec, část obce, městský obvod v Praze (MOP), městký obvod/městská část (MO/MČ), ulice a pošta a to na území celé České Republiky. Obsahují rozvněž geometrii, která určuje definiční bod adresního místa. V datové sadě nění uvedeno 1,28%, t.j. 37566 adresních míst (k 02. 12. 2019), protože neobsahují definiční bod, podle kterého by je bylo možné prostorově určit. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních a INSPIRE Data Specification on Addresses v 3.0.1 z 26.4.2010. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Adresy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Budovy (BU)

6.12.2019 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma budovy (BU). Data pochází částečně z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech, a částečně z ISKN (Informační systém katastru nemovistostí). Zdrojem informací o budovách v ISKN je objekt Stavba, v RÚIAN je to Stavební objekt. Většina Staveb je zároveň Stavebními objekty, ale jsou případy, kdy tomu tak není. Kromě Budov datová sada obsahuje i části budov, které jsou pro potřeby INSPIRE vyjádřeny vchody z RÚIAN. Vchody obsahují informace o počtu podlaží, technickoekonomických atributech apod. Datová sada pokrývá celé území české republiky. V datové sadě není uvedeno 1,16%, t.j. 48688 budov (k 02. 12. 2019), protože neobsahují definiční bod ani polygon. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních, v zákoně 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Buildings v 3.0 z 13.12.2013. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Budovy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Katastrální mapa ve formátech DGN a DXF poskytovaná v e-shopu

6.12.2019 1:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa ve vektorové podobě je poskytována zdarma ve formátu DGN a DXF a obsahuje prvky Digitální katastrální mapy (DKM) a Katastrální mapy digitalizované (KMD), tedy bodová pole, budovy, další prvky mapy, hranice parcel, katastrální hranice, parcely katastru nemovitostí, prvky orientační mapy a hranice věcného břemene. Z důvodu použití formátu DGN produkt neobsahuje značky na liniích a oblouky jsou nahrazeny lomenými čárami. Katastrální mapa ve vektorové podobě k 02. 12. 2019 pokrývá 96,63% území České republiky, t.j. 76 208,84km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

6.12.2019 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 02. 12. 2019 je to 96,63% území České republiky, t.j. 76 208,84km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

Geoelektrika – Vertikální elektrické sondování (VES)

5.12.2019 1:00   Databáze obsahuje situaci měřících stanovišť vertikálního elektrického profilování a měřené sondážní křivky.

Gravimetrie

5.12.2019 1:00   Databáze obsahuje data z gravimetrického mapování ČR v měřítkách 1 : 200 000 z let 1957-1960 (pokryto 100% území – ca 23tis tíhových bodů). Od roku 1960 začalo systematické mapování v měřítku 1 : 25 000, které pokrývá téměř 70% rozlohy republiky. Ke konci roku 2018 je v databázi využíváno pouze ca 4 tisíce bodů (3992) z původního mapování 1 : 200 000 a 304199 tisíc bodů z měření 1 : 25 000, které stará měření 1 : 200 000 na příslušných mapách postupně nahrazují.

Petrofyzika

5.12.2019 1:00   Databáze obsahuje soubor laboratorních měření komplexu fyzikálních vlastností hornin, který lze rozdělit na dvě skupiny: 1) skalární parametry - hustotní parametry (mineralogická a objemová hustota), pórovitost, střední magnetická susceptibilita a parametry přirozené radioaktivity (U, Th, K, celková aktivita gama),2) parametry směrově závislé - remanentní magnetizace, hodnoty šíření elastických vln, elektrické vlastnosti a vyzvaná polarizace. Databáze se člení na 2 subregistry – fyzikální vlastnosti vzorků z povrchu (20371 ks) a vzorků z vrtných jader z 550 vrtů.

Stahovací služba - srážkoodtoková data

5.12.2019 1:00   Vybraná, veřejně přístupná, část dat z databází ČHMÚ určená pro studijní účely.V hydrologické části je umístěno 10 stanic povrchových vod na větších povodích s průměrnými denními průtoky od začátku pozorování a 3 stanice na malých povodích v Jizerských horách s průměrnými denními průtoky, hodinovými průtoky, měřením sněhu, denními úhrny srážek a hodinovými úhrny srážek od roku 2002.V klimatologické části jsou umístěny 3 stanice s denními úhrny srážek a teplotami od roku 2002.Stránka existuje i v angličtině.

Srážkoodtoková data

5.12.2019 1:00   Vybraná, veřejně přístupná, část dat z databází ČHMÚ určená pro studijní účely.V hydrologické části je umístěno 10 stanic povrchových vod na větších povodích s průměrnými denními průtoky od začátku pozorování a 3 stanice na malých povodích v Jizerských horách s průměrnými denními průtoky, hodinovými průtoky, měřením sněhu, denními úhrny srážek a hodinovými úhrny srážek od roku 2002.V klimatologické části jsou umístěny 3 stanice s denními úhrny srážek a teplotami od roku 2002.

Ekologicky významný prvek (EVP)

4.12.2019 1:00   Krajinné prvky v Registru půdy netvoří samostatnou datovou sadu, ale jsou součástí datové sady Ekologicky významných prvků. Základní jednotkou evidence ekologicky významných prvků je prvek, který představuje souvislou plochu i zemědělsky neobhospodařované půdy plnící mimoprodukční funkci zemědělství, popřípadě jiný útvar, který je součástí zemědělsky obhospodařované půdy nebo k ní bezprostředně přiléhá. Druhy ekologicky významných prvků jsou definované v Nařízení vlády 307/2014 Sb.

WMS – EFA

4.12.2019 1:00   Vizualizace EFA ploch.

WMS – DPB dle kultury

4.12.2019 1:00   Vizualizace aktuálních dat dílů půdních bloků (DPB) dle zemědělské kultury.

INSPIRE téma Adresy (AD)

29.11.2019 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma adresy (AD). Vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze adresní místa a jejich komponenty, kterými jsou stát, obec, část obce, městský obvod v Praze (MOP), městký obvod/městská část (MO/MČ), ulice a pošta a to na území celé České Republiky. Obsahují rozvněž geometrii, která určuje definiční bod adresního místa. V datové sadě nění uvedeno 1,28%, t.j. 37566 adresních míst (k 25. 11. 2019), protože neobsahují definiční bod, podle kterého by je bylo možné prostorově určit. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních a INSPIRE Data Specification on Addresses v 3.0.1 z 26.4.2010. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Adresy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Budovy (BU)

29.11.2019 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma budovy (BU). Data pochází částečně z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech, a částečně z ISKN (Informační systém katastru nemovistostí). Zdrojem informací o budovách v ISKN je objekt Stavba, v RÚIAN je to Stavební objekt. Většina Staveb je zároveň Stavebními objekty, ale jsou případy, kdy tomu tak není. Kromě Budov datová sada obsahuje i části budov, které jsou pro potřeby INSPIRE vyjádřeny vchody z RÚIAN. Vchody obsahují informace o počtu podlaží, technickoekonomických atributech apod. Datová sada pokrývá celé území české republiky. V datové sadě není uvedeno 1,16%, t.j. 48698 budov (k 25. 11. 2019), protože neobsahují definiční bod ani polygon. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních, v zákoně 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Buildings v 3.0 z 13.12.2013. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Budovy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Parcely (CP)

29.11.2019 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze katastrální území (pro celou Českou Republiku) a parcely a jejich hranice z území, kde je digitální mapa (k 25. 11. 2019 je to 96,65% území České republiky, t.j. 76 227,53km2). Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Parcely ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE Protected sites - other

29.11.2019 1:00   This data set contains two groups of spatial data:1) Buffer Zones. These Buffer Zones of Specially Protected Areas are proclaimed in accordance with Section 37 of the Act No. 114/1992 Coll., on nature and landscape protection and preservation (Collection of Laws of the Czech Republic) to safeguard selected Specially Protected Areas in the Czech Republic against disturbing influences of the surroundings. 2) Contract Protected Areas. Contract Protected Areas are proclaimed in accordance with Section 39 of the Act No. 114/1992 Coll., on nature and landscape protection and preservation (Collection of Laws of the Czech Republic) on the basis of a written contract concluded between the owner of the concerned land and the authority competent to their proclamation. It is proclaimed instead of Specially Protected Areas where suitable; © NCA CR (AOPK ČR), 2019

INSPIRE – Data o kvalitě ovzduší / Air quality data

26.11.2019 1:00   Koncentrace naměřené všemi monitorovacími sítěmi jsou ukládány do imisní databáze ISKO. V databázi jsou archivovány údaje již od počátku měření, koncentrace oxidu siřičitého a suspendovaných částic ze staničních sítí ČHMÚ v severních Čechách a v Praze již od roku 1971. S imisními daty jsou do imisní databáze ukládána i doprovodná meteorologická data, která jsou měřena na velké části automatizovaných imisních stanic ČHMÚ a jsou využívána pro hodnocení imisně-meteorologických vztahů. Imisní databáze ISKO zahrnuje kromě výsledků měření ČHMÚ, které zajišťují pracovníci Imisního monitoringu v centru i na pobočkách, i data poskytovaná spolupracujícími institucemi. Jedná se zejména o zdravotní ústavy, ČEZ, a. s., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Českou geologickou službu, Hydrobiologický ústav, městské úřady a další přispěvatele. V databázi jsou též zahrnuty informace z příhraničních oblastí Německa a Polska.

INSPIRE stahovací služba – Pole koncentrací znečišťujících látek

26.11.2019 1:00   Koncentrace látek znečišťujících ovzduší v gridu 1x1 km, rok 2017 Imisní limity pro ochranu lidského zdravíSO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]PM10 – 36. nejvyšší průměrná 24hod. koncentrace [µg.m-3]PM2.5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace v průměru za 3 roky, 2015–2017 [µg.m-3]Cd – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]As – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzo[a]pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí O3Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetaceO3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [µg.m-3]NOx – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]SO2 – rok a zimní období [µg.m-3]

INSPIRE – Pole koncentrací znečišťujících látek / Air quality model areas

26.11.2019 1:00   Koncentrace látek znečišťujících ovzduší v gridu 1x1 km, rok 2017 Imisní limity pro ochranu lidského zdravíSO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]PM10 – 36. nejvyšší průměrná 24hod. koncentrace [µg.m-3]PM2.5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace v průměru za 3 roky, 2015–2017 [µg.m-3]Cd – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]As – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzo[a]pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí O3Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetaceO3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [µg.m-3]NOx – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]SO2 – rok a zimní období [µg.m-3]Legislativa vyžaduje, aby primárním zdrojem hodnocení byly výsledky stacionárních měření. Naměřené koncentrace mohou být při tvorbě map znečisťujících látek doplněny modelováním a indikativním měřením, aby výsledný odhad poskytoval dostatečné informace o prostorovém rozložení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší.V ČR je využíván zejména Eulerovský chemický disperzní model CAMx, doplňkově též Gaussovský model SYMOS a evropský Eulerovský model EMEP. Dále jsou to v případě jednotlivých znečišťujících látek např. nadmořská výška či populační hustota.

Úřady veřejné správy

26.11.2019 1:00   Soubor všech orgánů veřejné moci - ústřední orgány státní správy, krajské úřady, obecní úřady všech typů, dále instituce, které vykonávají výkon přenesené působnosti.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

22.11.2019 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 18. 11. 2019 je to 96,64% území České republiky, t.j. 76 215,40km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

Katastrální mapa ve formátech DGN a DXF poskytovaná v e-shopu

22.11.2019 1:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa ve vektorové podobě je poskytována zdarma ve formátu DGN a DXF a obsahuje prvky Digitální katastrální mapy (DKM) a Katastrální mapy digitalizované (KMD), tedy bodová pole, budovy, další prvky mapy, hranice parcel, katastrální hranice, parcely katastru nemovitostí, prvky orientační mapy a hranice věcného břemene. Z důvodu použití formátu DGN produkt neobsahuje značky na liniích a oblouky jsou nahrazeny lomenými čárami. Katastrální mapa ve vektorové podobě k 18. 11. 2019 pokrývá 96,64% území České republiky, t.j. 76 215,40km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

Katastrální mapa v rastrové podobě poskytovaná v e-shopu

22.11.2019 1:00   Katastrální mapa v rastrové podobě je poskytována za úplatu a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou. Analogová mapa pokrývá 3,21 % území České republiky, což je 2 534,82km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

INSPIRE – Zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší / Air quality management zones and agglomerations

21.11.2019 1:00   Vrstva zón a aglomerací hodnocení a řízení kvality ovzduší na území České republiky. Zóny a aglomerace jsou vymezeny na základě legislativních specifikací Směrnice EU 2008/50/EC a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zónou je území vymezené MŽP pro účely sledování a řízení kvality ovzduší; aglomerací je sídelní seskupení, v němž žije nejméně 250 000 obyvatel. Zákon o ochraně ovzduší stanovuje tři aglomerace a sedm zón (obr. I.3). Podrobnosti pak dále specifikuje vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informováníveřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.

Seismické profily

21.11.2019 1:00   Databáze obsahuje informace o seismických profilech odměřených na území České republiky z prostředků státního rozpočtu. Reflexně seismické profily, registrované digitálně jsou uloženy ve formátu SEGY. Databáze obsahuje cca tisíc těchto profilů. Informace o refrakčních profilech, profilech hlubinné seismické sondáže (HSS) a reflexně seismických profilech registrovaných analogově jsou dostupné v posudcích archivu ČGS (ASGI).

Cultural entities for INSPIRE

21.11.2019 1:00   Artificial dataset, comprised of polygonal entities of cultural monuments, protected areas, their buffer zones and sites of world heritage

Prohlížecí služba WMS - Data200

20.11.2019 1:00   Prohlížecí služba WMS - Data200 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty produktu Topografická databáze České republiky (Data200). Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0. Databáze Data200 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odpovídající přesností a stupněm generalizace měřítku 1:200 000. Data200 je zpracována v rozsahu celého území České republiky, vznikla na základě projektu EuroRegionalMap (ERM) evropského sdružení civilních zeměměřických a mapových služeb EuroGeographics. Zpracování ERM za Českou republiku zajišťuje Zeměměřický úřad od roku 2005. Data200 jsou od dubna 2019 poskytována jako otevřená data ve formátu SHP.

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Data50

20.11.2019 1:00   Prohlížecí služba AGS-Data50 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty topografické databáze České republiky Data50. Kartografická vizualizace objektů vychází z podoby Základní mapy 1:50 000. Služba může být využita jako vektorová podkladová mapa ČR pro měřítka od cca 1:60 000 do cca 1:25 000.

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Data200

20.11.2019 1:00   Prohlížecí služba AGS - Data200 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty produktu Topografická databáze České republiky (Data200). Databáze Data200 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odpovídající přesností a stupněm generalizace měřítku 1:200 000. Data200 je zpracována v rozsahu celého území České republiky, vznikla na základě projektu EuroRegionalMap (ERM) evropského sdružení civilních zeměměřických a mapových služeb EuroGeographics. Zpracování ERM za Českou republiku zajišťuje Zeměměřický úřad od roku 2005. Data200 jsou od dubna 2019 poskytována jako otevřená data ve formátu SHP.

INSPIRE téma Budovy (BU)

19.11.2019 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma budovy (BU). Data pochází částečně z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech, a částečně z ISKN (Informační systém katastru nemovistostí). Zdrojem informací o budovách v ISKN je objekt Stavba, v RÚIAN je to Stavební objekt. Většina Staveb je zároveň Stavebními objekty, ale jsou případy, kdy tomu tak není. Kromě Budov datová sada obsahuje i části budov, které jsou pro potřeby INSPIRE vyjádřeny vchody z RÚIAN. Vchody obsahují informace o počtu podlaží, technickoekonomických atributech apod. Datová sada pokrývá celé území české republiky. V datové sadě není uvedeno 1,16%, t.j. 48971 budov (k 18. 11. 2019), protože neobsahují definiční bod ani polygon. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních, v zákoně 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Buildings v 3.0 z 13.12.2013. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Budovy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Parcely (CP)

19.11.2019 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze katastrální území (pro celou Českou Republiku) a parcely a jejich hranice z území, kde je digitální mapa (k 18. 11. 2019 je to 96,64% území České republiky, t.j. 76 215,40km2). Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Parcely ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Adresy (AD)

19.11.2019 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma adresy (AD). Vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze adresní místa a jejich komponenty, kterými jsou stát, obec, část obce, městský obvod v Praze (MOP), městký obvod/městská část (MO/MČ), ulice a pošta a to na území celé České Republiky. Obsahují rozvněž geometrii, která určuje definiční bod adresního místa. V datové sadě nění uvedeno 1,29%, t.j. 37900 adresních míst (k 18. 11. 2019), protože neobsahují definiční bod, podle kterého by je bylo možné prostorově určit. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních a INSPIRE Data Specification on Addresses v 3.0.1 z 26.4.2010. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Adresy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Díl půdního bloku (DPB)

18.11.2019 1:00   Data Dílů půdních bloků představují souvislou plochu půdy o minimální výměře 0,01 ha, jejíž hranice lze identifikovat v terénu a na níž vykonává vlastním jménem a na vlastní odpovědnost zemědělskou činnost fyzická nebo právnická osoba a je na ní pěstován jeden druh zemědělské kultury dle Nařízení vlády 307/2014 Sb., popřípadě se na ní nachází ekologicky významný prvek.

Topografická databáze České republiky (Data200) - všechny vrstvy

15.11.2019 1:00   Topografická databáze České republiky (Data200) - všechny vrstvy. Minimální polohová přesnost je 100 m a podrobnost odpovídá měřítku 1:200 000. Obsah Data200 tvoří 50 typů geografických objektů. Databáze je strukturovaná do osmi tematických skupin - administrativní hranice, vodstvo, doprava, sídla, geografická jména, různé objekty, vegetace a povrch, výškopis. Vrstva výškopisu byla v roce 2013 doplněna o stínovaný terén.

Digitální geografický model území ČR (Data50) - všechny vrstvy

15.11.2019 1:00   Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odvozený z kartografické databáze pro Základní mapu ČR 1 : 50 000. Data jsou poskytována jako otevřená data ve formátu SHP a celkem se skládají z 8 tematických oblastí- Sídelní, kulturní a hospodářské objekty, Komunikace, Produktovody a elektrické vedení, Vodstvo, Hranice územních jednotek, Vegetace a povrch, Terénní reliéf a Popis.

Ortofotomapa NP a CHKO Šumava - 2019

14.11.2019 1:00   Ortofotomapa v přirozených barvách (R,G,B) i ortofomapa CIR.Pořizována v kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 2,5 km).Pixel: 20 cm

Území s dominantním výskytem tetřeva hlušce - fragmentační studie

14.11.2019 1:00   Polygonová vrstva území, které je dle studie fragmentační studie (zpracované Českou ornitologickou společností) územím, kde lze očekávat dominantní výskyt tetřeva hlušce (s určitými stanovenými hladinami pravděpodobnosti).Pravděpodobnosti výskytu - kateogie - nad 33,4%, nad 40%, nad 50%, nad 60% a nad 70%.

Imise - pětileté průměry v síti 1 x 1 km

14.11.2019 1:00   Služba obsahuje pětileté průměry imisních koncentrací vybraných polutantů (PM10, PM2.5, NO2, benzen, arsen, Benzo(a)pyren, SO2, olovo, nikl, kadmium) v síti 1x1 km pro období 2014 - 2018, 2013 - 2017. Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav.

Karotážní data (geofyzika) - vrty

12.11.2019 1:00   Databáze obsahuje karotážní a inklinometrická měření a je postupně naplňována od roku 1999.

INSPIRE prohlížecí služba WMS rozšířené katastrální parcely (CPX) - test

12.11.2019 1:00   Testovací metadata pro prohlížecí službu (WMS) pro rozšířené katastrální parcely (CPX). Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Stacionární zdroje znečišťování - palivo, výkon

12.11.2019 1:00   Mapová služba prezentuje vyjmenované stacionární zdroje znečištění ovzduší (REZZO 1 a 2) dle jejich instalovaného tepelného výkonu a převládajícího druhu paliva. Vstupní data jsou každoročně aktualizována. Poslední aktualizace: listopad 2019. Stav dat: 2018.

Emise ze stacionárních zdrojů

12.11.2019 1:00   Služba prezentuje produkci emisí vybraných polutantů ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Zdroje jsou rozděleny do kategorií: Vyjmenované zdroje (REZZO 1- zdroje s úplným ohlášením do ISPOP, REZZO 2 - zdroje se zjednodušeným ohlášením do ISPOP) a nevyjmenované zdroje (REZZO 3). Emise z vyjmenovaných zdrojů jsou sledovány za jednotlivé zdroje, emise z nevyjmenovaných zdrojů jsou v součtu za základní sídelní jednotky. Sledované látky: SO2, CO, NOx, tuhé znečišťující látky, suspendované frakce prachu PM10 a PM2.5, skleníkové plyny (Služba prezentuje produkci emisí vybraných polutantů ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Zdroje jsou rozděleny do kategorií: Vyjmenované zdroje (REZZO 1- zdroje s úplným ohlášením do ISPOP, REZZO 2 - zdroje se zjednodušeným ohlášením do ISPOP) a nevyjmenované zdroje (REZZO 3). Emise z vyjmenovaných zdrojů jsou sledovány za jednotlivé zdroje, emise z nevyjmenovaných zdrojů jsou v součtu za základní sídelní jednotky. Sledované látky: SO2, CO, NOx, tuhé znečišťující látky, suspendované frakce prachu PM10 a PM2.5, skleníkové plyny (CO2, CH4, N2O, CO2ekv) - vše v t/rok. Aktualizace2019. Stav dat 2018.) - vše v t/rok. Aktualizace 2019. Stav dat 2018.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

12.11.2019 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 21. 10. 2019 je to 96,61% území České republiky, t.j. 76 196,37km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

Prohlížecí služba WMS - SM 5 vektor

11.11.2019 1:00   Prohlížecí služba WMS-SM5V je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad vektorovými daty inovovaného produktu Státní mapy v měřítku 1:5 000. Na rozdíl od služby WMS-SM5, která poskytuje (z území celé ČR) pouze černobílý rastrový obraz katastrální složky původní SM 5 a není již nadále aktualizována, poskytuje tato nová služba barevná vektorová data nové formy SM 5, navíc s možností vypínání vrstev a dotazů na atributy. Vzhledem k tomu, že data jsou odvozována z digitální katastrální mapy, jsou značně aktuálnější, než data služby WMS-SM5, pokrývají však prozatím pouze 75 865,55 km2, což je 96,2 % rozlohy ČR. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

INSPIRE prohlížecí služba pro téma Využití území - kraj Moravskoslezský

31.10.2019 1:00   data odvozená z ploch a koridorů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (nabytí účinnosti 21. 11. 2018)prostorové rozlišení 1 : 100 000 (měřítko vydání ZÚR)udržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Moravskoslezský

31.10.2019 1:00   data odvozená z ploch a koridorů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (nabytí účinnosti 21. 11. 2018)prostorové rozlišení 1 : 100 000 (měřítko vydání ZÚR)udržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

INSPIRE stahovací služba pro téma Využití území - kraj Moravskoslezský

31.10.2019 1:00   data odvozená z ploch a koridorů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (nabytí účinnosti 21. 11. 2018)prostorové rozlišení 1 : 100 000 (měřítko vydání ZÚR)udržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

Měřící síť automatických meteorologických, klimatologických a srážkoměrných stanic ČHMÚ k 29.10.2019

30.10.2019 1:00   Vrstva automatických meteorologických, klimatologických a srážkoměrech stanic pozorujících k 29.10.2019

INSPIRE stahovací služba pro téma Využití území - Pardubický kraj

29.10.2019 1:00   INSPIRE stahovací služba pro téma Využití území - kraj Pardubický, data odvozena z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Pardubického kraje v měřítku 1:100 000, aktualizace 20.06.2019

INSPIRE prohlížecí služba pro téma Využití území - kraj Pardubický

29.10.2019 1:00   INSPIRE prohlížecí služba pro téma Využití území - kraj Pardubický, data odvozena z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Pardubického kraje v měřítku 1:100 000, aktualizace 20.06.2019

INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Pardubický

29.10.2019 1:00   INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Pardubický, data odvozena z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Pardubického kraje v měřítku 1:100 000, aktualizace 20.06.2019

INSPIRE téma Adresy (AD)

25.10.2019 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma adresy (AD). Vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze adresní místa a jejich komponenty, kterými jsou stát, obec, část obce, městský obvod v Praze (MOP), městký obvod/městská část (MO/MČ), ulice a pošta a to na území celé České Republiky. Obsahují rozvněž geometrii, která určuje definiční bod adresního místa. V datové sadě nění uvedeno 1,31%, t.j. 38397 adresních míst (k 21. 10. 2019), protože neobsahují definiční bod, podle kterého by je bylo možné prostorově určit. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních a INSPIRE Data Specification on Addresses v 3.0.1 z 26.4.2010. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Adresy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Budovy (BU)

25.10.2019 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma budovy (BU). Data pochází částečně z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech, a částečně z ISKN (Informační systém katastru nemovistostí). Zdrojem informací o budovách v ISKN je objekt Stavba, v RÚIAN je to Stavební objekt. Většina Staveb je zároveň Stavebními objekty, ale jsou případy, kdy tomu tak není. Kromě Budov datová sada obsahuje i části budov, které jsou pro potřeby INSPIRE vyjádřeny vchody z RÚIAN. Vchody obsahují informace o počtu podlaží, technickoekonomických atributech apod. Datová sada pokrývá celé území české republiky. V datové sadě není uvedeno 1,17%, t.j. 49192 budov (k 21. 10. 2019), protože neobsahují definiční bod ani polygon. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních, v zákoně 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Buildings v 3.0 z 13.12.2013. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Budovy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Katastrální mapa ve formátech DGN a DXF poskytovaná v e-shopu

25.10.2019 2:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa ve vektorové podobě je poskytována zdarma ve formátu DGN a DXF a obsahuje prvky Digitální katastrální mapy (DKM) a Katastrální mapy digitalizované (KMD), tedy bodová pole, budovy, další prvky mapy, hranice parcel, katastrální hranice, parcely katastru nemovitostí, prvky orientační mapy a hranice věcného břemene. Z důvodu použití formátu DGN produkt neobsahuje značky na liniích a oblouky jsou nahrazeny lomenými čárami. Katastrální mapa ve vektorové podobě k 21. 10. 2019 pokrývá 96,61% území České republiky, t.j. 76 196,37km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

INSPIRE téma Parcely (CP)

25.10.2019 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze katastrální území (pro celou Českou Republiku) a parcely a jejich hranice z území, kde je digitální mapa (k 21. 10. 2019 je to 96,61% území České republiky, t.j. 76 196,37km2). Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Parcely ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Katastrální mapa v rastrové podobě poskytovaná v e-shopu

25.10.2019 2:00   Katastrální mapa v rastrové podobě je poskytována za úplatu a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou. Analogová mapa pokrývá 3,34 % území České republiky, což je 2 630,62km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

INSPIRE prohlížecí služba pro téma Využití území - Ústecký kraj

24.10.2019 2:00   data odvozená z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Ústeckého krajeprostorové rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚR)údržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

jiná dopravní síť

24.10.2019 2:00   data odvozená z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Ústeckého krajeprostorové rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚRúdržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

kolejová doprava

24.10.2019 2:00   data odvozená z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Ústeckého krajeprostorové rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚRúdržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

vodní doprava

24.10.2019 2:00   data odvozená z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Ústeckého krajeprostorové rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚRúdržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

silniční doprava

24.10.2019 2:00   data odvozená z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Ústeckého krajeprostorové rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚRúdržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

těžba energetických surovin

24.10.2019 2:00   data odvozená z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Ústeckého krajeprostorové rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚRúdržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

přírodní plochy, které nejsou jinak hospodářsky využívány

24.10.2019 2:00   data odvozená z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Ústeckého krajeprostorové rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚRúdržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

INSPIRE stahovací služba pro téma Využití území - Ústecký kraj

24.10.2019 2:00   data odvozená z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Ústeckého krajeprostorové rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚR)údržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

INSPIRE – Kvalita ovzduší – imisní databáze ISKO / Air quality data

22.10.2019 2:00   Koncentrace naměřené všemi monitorovacími sítěmi jsou ukládány do imisní databáze ISKO. V databázi jsou archivovány údaje již od počátku měření, koncentrace oxidu siřičitého a suspendovaných částic ze staničních sítí ČHMÚ v severních Čechách a v Praze již od roku 1971. S imisními daty jsou do imisní databáze ukládána i doprovodná meteorologická data, která jsou měřena na velké části automatizovaných imisních stanic ČHMÚ a jsou využívána pro hodnocení imisně-meteorologických vztahů. Imisní databáze ISKO zahrnuje kromě výsledků měření ČHMÚ, které zajišťují pracovníci Imisního monitoringu v centru i na pobočkách, i data poskytovaná spolupracujícími institucemi. Jedná se zejména o zdravotní ústavy, ČEZ, a. s., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Českou geologickou službu, Hydrobiologický ústav, městské úřady a další přispěvatele. V databázi jsou též zahrnuty informace z příhraničních oblastí Německa a Polska.

INSPIRE Priority Data Set – Zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší / Air quality management zones and agglomerations

22.10.2019 2:00   Vrstva zón a aglomerací hodnocení a řízení kvality ovzduší na území České republiky. Zóny a aglomerace jsou vymezeny na základě legislativních specifikací Směrnice EU 2008/50/EC a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zónou je území vymezené MŽP pro účely sledování a řízení kvality ovzduší; aglomerací je sídelní seskupení, v němž žije nejméně 250 000 obyvatel. Zákon o ochraně ovzduší stanovuje tři aglomerace a sedm zón (obr. I.3). Podrobnosti pak dále specifikuje vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informováníveřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.

INSPIRE – Státní síť imisního monitoringu / Air quality monitoring stations

22.10.2019 2:00   Síť imisních měřicích stanic registrovaných v databázi ISKO v roce 2017. Základem pro hodnocení kvality ovzduší jsou koncentrace naměřené na monitorovacích stanicích. Měřicí síť je nejhustší v oblastech s nejvyššími koncentracemi škodlivin, nicméně pokrývá celou ČR. Páteřní sítí monitorovacích stanic je Státní síť imisního monitoringu (SSIM), kterou provozuje ČHMÚ. Její součástí jsou jak automatizované monitorovací stanice (AIM), tak i manuální imisní stanice (MIM), ze kterých jsou odebrané vzorky analyzovány v laboratořích ČHMÚ. V mnoha případech je na jedné lokalitě znečištění ovzduší sledováno současně automatickými i manuálními metodami. Státní síť imisního monitoringu je doplněna monitorovacími stanicemi dalších organizací, jejichž měření je rovněž využíváno při hodnocení kvality ovzduší.

INSPIRE – Koncentrace látek znečišťujících ovzduší / Air quality model areas

22.10.2019 2:00   Koncentrace látek znečišťujících ovzduší v gridu 1x1 km, rok 2017 Imisní limity pro ochranu lidského zdravíSO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]PM10 – 36. nejvyšší průměrná 24hod. koncentrace [µg.m-3]PM2.5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace v průměru za 3 roky, 2015–2017 [µg.m-3]Cd – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]As – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzo[a]pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí O3Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetaceO3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [µg.m-3]NOx – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]SO2 – rok a zimní období [µg.m-3]Legislativa vyžaduje, aby primárním zdrojem hodnocení byly výsledky stacionárních měření. Naměřené koncentrace mohou být při tvorbě map znečisťujících látek doplněny modelováním a indikativním měřením, aby výsledný odhad poskytoval dostatečné informace o prostorovém rozložení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší.V ČR je využíván zejména Eulerovský chemický disperzní model CAMx, doplňkově též Gaussovský model SYMOS a evropský Eulerovský model EMEP. Dále jsou to v případě jednotlivých znečišťujících látek např. nadmořská výška či populační hustota.

Dlouhodobá průměrná ztráta půdy (G)

22.10.2019 2:00   Potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí – vyjádřená dlouhodobým průměrným smyvem půdy (G) vychází z rovnice USLE (Wischmeier a Smith, 1978) s využitím faktoru ochranného vlivu vegetace C podle klimatických regionů.

Veřejnosti zpřístupněné jeskyně

16.10.2019 2:00   Lokalizace vchodů veřejnosti zpřístupněných jeskyní; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features). Vrstva obsahuje bodové objekty - hlavní vstupy do jeskyní (krasových i pseudokrasových), vývěry a ponory, centroidy závrtů. Podrobné informace o JESO byly uveřejněny např. v časopise Ochrana přírody – 2010, 65, č. 4. Informace jsou zejména od členů České speleologické společnosti, z publikované literatury i nepublikovaných zdrojů. Na zpřesňování a doplňování informací spolupracuje AOPK ČR zejména se Správou jeskyní ČR a Českou speleologickou společností. © AOPK ČR, 2009

Test dataset VÚV

15.10.2019 2:00   Vrstva obsahuje vymezení chráněných území s vazbou na vodu a je formálně upravena pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Obsažena jsou chráněná území, která nebyla reportována na základě jiné legislativy, tedy Ramsarské mokřady a maloplošná zvláště chráněná území. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

Test WFS VÚV

15.10.2019 2:00   vrstva obsahuje vymezení chráněných území s vazbou na vodu a je formálně upravena pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Obsažena jsou chráněná území, která nebyla reportována na základě jiné legislativy, tedy Ramsarské mokřady a maloplošná zvláště chráněná území. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

Jednotná evidence speleologických objektů

9.10.2019 2:00   Informace o speleologických objektech na celém území ČR. Databáze obsahuje informace o krasových a pseudokrasových jeskyních (přirozených podzemních prostorách), závrtech, vývěrech a ponorech. Rozsah shromažďovaných informací odpovídá vyhlášce MŽP č. 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní. V databázi je uvedena lokalizace bodových objektů - vstupů do jeskyní, ponorů, vývěrů, centroidů závrtů. Podrobné informace o JESO byly uveřejněny např. v časopise Ochrana přírody – 2010, 65, č. 4.Informace jsou zejména od členů České speleologické společnosti, z publikované literatury i nepublikovaných zdrojů. Na zpřesňování a doplňování informací spolupracuje AOPK ČR zejména se Správou jeskyní ČR a Českou speleologickou společností. © AOPK ČR, 2019

Data50

4.10.2019 2:00   Prohlížecí služba WMS-Data50 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty topografické databáze České republiky Data50. Kartografická vizualizace objektů vychází z podoby Základní mapy 1:50 000. Služba může být využita jako vektorová podkladová mapa ČR pro měřítka od cca 1:60 000 do cca 1:25 000.

Data200

3.10.2019 2:00   Prohlížecí služba WMS-Data200 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty produktu Topografická databáze České republiky (Data200).

Oznámená důlní díla

30.9.2019 2:00   Mapová aplikace zpřístupňuje základní informace o oznámených objektech (důlních dílech) evidovaných v Registru starých důlních děl. Vedením registru starých důlních děl je ČGS pověřena Ministerstvem životního prostředí.

Micka VÚV TGM v.v.i.

25.9.2019 2:00   Metadatový katalog Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce obsahuje údaje o datových sadách spravovaných a zveřejňovaných VÚV.

Správní databáze SurIS

24.9.2019 2:00   Databáze obsahuje data, která nemají samostatnou souřadnicovou část a nelze je tedy samostatně prostorově lokalizovat.Mají však obvykle vazbu na některé faktografické databáze.

Mapa radonového indexu České republiky 1 : 50 000 - harmonizováno dle INSPIRE (téma Oblasti ohrožené přírodními riziky)

24.9.2019 2:00   Mapa radonového indexu České republiky 1 : 50 000, sestavená na základě statistického zpracování ploch měření s využitím vektorizovaných kontur geologických jednotek a přizpůsobená požadavkům stahovací služby podle INSPIRE. V mapě jsou vyznačeny 3 kategorie pro předkvartérní i kvartérní horniny - nízký, střední a vysoký index.

Mapa radonového indexu 1 : 50 000 - INSPIRE stahovací služba (téma Oblasti ohrožené přírodními riziky)

24.9.2019 2:00   Stahovací služba (prostřednictvím kanálu ATOM) poskytuje základní informace o výsledcích mapování radonového indexu na území České republiky v měřítku 1 : 50 000.

3D model ložiska grafitu Český Krumlov - Městský vrch

24.9.2019 2:00   3D model ložiska grafitu Městský vrch byl vytvořen v rámci řešení projektu TA ČR TE02000029 - Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR). Hlavním cílem tohoto centra je revize zásob vybraných surovin, které se řadí mezi kritické komodity EU. Součástí projektu je i návrh metodiky tvorby a vizualizace 3D modelů vytipovaných ložisek nerostných surovin. 3D model zobrazuje pouze grafitem bohatší část ložiska Městský vrch, především jeho jižní až jihovýchodní část po střižnou zónu prohíhající severní částí ložiska. Model je reprezentován spodní a svrchní plochou omezující ložisko grafitu od povrchu do hloubkové úrovně 425 m n.m. Z ložiskového pohledu je nejdůležitější zobrazení koncentrace grafitu, které je provedeno pomocí bodů 3D gridu, rozbarvených podle popelnatosti. Koncentrace C byla počítána pouze v rozsahu 490 až 510 m n.m., kde bylo dostatek reprezentativních vstupních dat. Důlní díla jsou zobrazena jako tunely. Strukturní model byl vytvořen v SW MOVE . Koncentrace grafitu byly počítány pomocí SW Surfer, Voxler, SGeMS a speciálně vytvořených maker MS Excelu v jazyku Visual Basic. Model byl předán v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.

Jednotná evidence speleologických objektů

24.9.2019 2:00   Informace o speleologických objektech na celém území ČR. Databáze obsahuje informace o krasových a pseudokrasových jeskyních (přirozených podzemních prostorách), závrtech, vývěrech a ponorech. Rozsah shromažďovaných informací odpovídá vyhlášce MŽP č. 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní. Uvedena je lokalizace bodových objektů - vstupů do jeskyní, ponorů, vývěrů, centroidů závrtů. Podrobné informace o JESO byly uveřejněny např. v časopise Ochrana přírody – 2010, 65, č. 4.Informace jsou zejména od členů České speleologické společnosti, z publikované literatury i nepublikovaných zdrojů. Na zpřesňování a doplňování informací spolupracuje AOPK ČR zejména se Správou jeskyní ČR a Českou speleologickou společností. © AOPK ČR, 2019

Lokalizace opatření krajinotvorných programů

23.9.2019 2:00   Prostorová informace ke smlouvě uzavřené na realizaci opatření krajinotvorného programu; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); AOPK ČR, 2019

zkusební

23.9.2019 2:00   Testovací metadatový záznam

Ložiska nerostných surovin a prognózní zdroje

19.9.2019 2:00   Databáze obsahuje údaje o výhradních ložiscích, ložiscích nevyhrazených nerostů prognózních zdrojích, ložiskách a zdrojích s ukončenou těžbou, ložiskově neperspektivních oblastech, výsledcích negativních průzkumů a geografickou lokalizaci ložisek.

WFD Útvary povrchových vod včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů - jezera

17.9.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů povrchových vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary povrchových vod II. plánovacího cyklu schválené v roce 2013 a vedené v ISVS. Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016. Vrstva polygonů představuje znázornění povrchových vod stojatých.

WFD Útvary povrchových vod včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů - středové linie

17.9.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů povrchových vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary povrchových vod II, plánovacího cyklu schválené v roce 2013 a vedené v evidenci ISVS, Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016. Vrstva Centrelinie představuje úsekový model souvislé hydrologické sítě složené z povrchových vod tekoucích a virtuálních úseků nahrazujících povrchové vody stojaté.

Doplňky Geologické mapy České republiky 1 : 50 000

17.9.2019 2:00   ArcGIS Server mapová služba obsahující mapové značky (doplňky) geologické mapy v měřítku 1:50 000 pokrývající celé území ČR.

Mapová kompozice Ortofoto CIR

12.9.2019 2:00   Prohlížecí služba WMS-ORTOCIR je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad archivními daty CIR (z ang. Color InfraRed) ortofota České republiky. Každá vrstva služby obsahuje vždy CIR ortofota z jednoho kalendářního roku. CIR ortofoto České republiky je poskytováno od roku 2010. CIR ortofot (ortofoto v nepravých barvách) vzniká z leteckých měřických snímků, kde je červené pásmo nahrazeno blízkým infračerveným pásmem, zelené pásmo červeným a modré zeleným. CIR ortofoto nachází využití především při vyhodnocení stavu vegetace. Zdravá vegetace je reprezentována sytě červenou barvou. CIR ortofoto bylo vytvářeno Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) ze stejných snímků, ze kterých je vytvářeno „klasické“ ortofoto.

INSPIRE - Nadmořská výška-TIN (EL TIN)

12.9.2019 2:00   INSPIRE prohlížecí služba WMS pro data Nadmořská výška - TIN (EL TIN) poskytuje možnost prohlížet obraz dat INSPIRE tématu Nadmořská výška - ElevationTIN. Data jsou prezentována mračnem bodů, které jsou pro účely této služby sloučeny do multipoint geometrie.

Data50

12.9.2019 2:00   Prohlížecí služba WMS-Data50 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty topografické databáze České republiky Data50. Kartografická vizualizace objektů vychází z podoby Základní mapy 1:50 000. Služba může být využita jako vektorová podkladová mapa ČR pro měřítka od cca 1:60 000 do cca 1:25 000.

INSPIRE - Nadmořská výška-GRID (EL GRID)

12.9.2019 2:00   INSPIRE prohlížecí služba WMS pro data Nadmořská výška - GRID (EL GRID) poskytuje možnost prohlížet obraz dat INSPIRE tématu Nadmořská výška - GRID. Data jsou harmonizována dle prováděcích pravidel INSPIRE.

Výškopis DMR 4G

12.9.2019 2:00   Prohlížecí služba WMS - DMR 4G je poskytována jako veřejná služba pro využití datové sady Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G). Rozhraní WMS služby poskytuje data ve formě stínovaného modelu reliéfu (v šedé škále nebo obarveného), případně umožňuje zobrazit data podle orientace nebo sklonitosti svahů.

Výškopis DMR 5G

12.9.2019 2:00   Prohlížecí služba WMS - DMR 5G je poskytována jako veřejná služba pro využití datové sady Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G). Rozhraní WMS služby poskytuje data ve formě stínovaného modelu reliéfu (v šedé škále nebo obarveného), případně umožňuje zobrazit data podle orientace nebo sklonitosti svahů.

Výškopis DMP 1G

12.9.2019 2:00   Prohlížecí služba WMS - DMP 1G je poskytována jako veřejná služba pro využití datové sady Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMR 1G). Rozhraní WMS služby poskytuje data ve formě stínovaného modelu povrchu (v šedé škále nebo obarveného), případně umožňuje zobrazit data podle orientace nebo sklonitosti svahů.

Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Magdaléna

11.9.2019 2:00   Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Magdaléna shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky. Zájmové území je charakterizováno jednoduchou geologickou stavbou, která zahrnuje dvě litotektonické jednotky. Metamorfované horniny mají prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období c. 350-340 Ma. Magmatické horniny jihovýchodního okraje středočeského plutonického komplexu, které pak do nich intrudovaly v období okolo 340 Ma.Detailní 3D strukturně geologický model lokality Magdaléna byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.

Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Hrádek

11.9.2019 2:00   Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Hrádek shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky. Zájmové území je charakterizováno jednoduchou geologickou stavbou, která zahrnuje dvě litotektonické jednotky. Metamorfované horniny mají prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období c. 340-320 Ma. Magmatické horniny jsou variského stáří cca. 340-320 Ma.Detailní 3D strukturně geologický model lokality Hrádek byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.

Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Čertovka

11.9.2019 2:00   Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Čertovka shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky. Zájmové území je charakterizováno relativně pestrou geologickou stavbou, která zahrnuje několik litotektonických jednotek. Nejstarší představuje svrchně proterozoické tepelské krystalinikum intrudované granitoidy kambroordovického stáří, následují permokarbonské jezerní klastické sedimenty žihelské a kladensko-rakovnické pánve a tercierní bazické neovulkanity. Detailní 3D strukturně geologický model lokality Čertovka byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.

Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Horka

11.9.2019 2:00   Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Horka shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky. Zájmové území je charakterizováno jednoduchou geologickou stavbou, která zahrnuje tři litotektonické jednotky. Metamorfované horniny mají prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období c. 340-330 Ma. Magmatické horniny jsou variského stáří cca. 335 Ma.Detailní 3D strukturně geologický model lokality Horka byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.

Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Čihadlo

11.9.2019 2:00   Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Čihadlo shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky.Zájmové území je charakterizováno jednoduchou geologickou stavbou, která zahrnuje dvě litotektonické jednotky. Metamorfované horniny mají prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období c. 340-320 Ma. Magmatické horniny jsou variského stáří cca. 340-320 Ma.Detailní 3D strukturně geologický model lokality Čihadlo byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.

Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Březový potok

11.9.2019 2:00   Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Březový potok shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky. Zájmové území je charakterizováno jednoduchou geologickou stavbou, která zahrnuje dvě litotektonické jednotky. Metamorfované horniny mají prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období c. 350-340 Ma. Magmatické horniny jihozápadního okraje středočeského plutonického komplexu, které pak do nich intrudovaly v období okolo 345 Ma.Detailní 3D strukturně geologický model lokality Březový potok byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.

Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality EDU - západ

11.9.2019 2:00   Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality EDU - západ shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky. Zájmové území je charakterizováno jednodušší geologickou stavbou, která zahrnuje tři litotektonické jednotky. Metamorfované horniny mají prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období c. 340-330 Ma. Magmatické horniny jsou variského stáří cca. 340-335 Ma. Detailní 3D strukturně geologický model lokality EDU - západ byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení zakázky „Zhodnocení geologických a dalších informací vybraných částí českého moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti pro umístění HÚ – EDU-západ“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.

Regionální 3D strukturně geologický model lokality Magdaléna

11.9.2019 2:00   3D strukturně-geologický model lokality Magdaléna byl vytvořen v SW MOVE verze 2016.1. Základ tvoří nově zkompilovaná povrchová geologická mapa odkrytá lokality Magdaléna včetně průběhu hlavních zlomů, která byla vytvořena v rámci řešení zakázky pro SÚRAO. Vstupní data zahrnují: geologickou mapu 1 : 50 000 a 1 : 25 000, archivní účelové geologické mapy, hloubková data v digitální i tištěné podobě (vrtná data, geologické profily, strukturní data z povrchových výchozů).

Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Kraví hora

11.9.2019 2:00   Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Kraví hora shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky. Zájmové území je charakterizováno velmi pestrou geologickou stavbou, která zahrnuje několik litotektonických jednotek. Většina z nich má prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období cca. 340-320 Ma. Detailní 3D strukturně geologický model lokality Kraví hora byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.

INSPIRE datová sada pro téma Zeměpisná jména (GN)- mapový list 13-34-17

9.9.2019 2:00   Testovací metadatový záznam pro datovou sadu GN.133417

INSPIRE datová sada pro téma Zeměpisná jména (GN)- mapový list 12-21-25

9.9.2019 2:00   Testovací metadatový záznam pro datovou sadu GN.122125

Prohlížecí služba WMS pro téma Nadmořská výška-TIN (EL TIN)

5.9.2019 2:00   INSPIRE prohlížecí služba WMS pro data Nadmořská výška - TIN (EL TIN) poskytuje možnost prohlížet obraz dat INSPIRE tématu Nadmořská výška - ElevationTIN. Data jsou prezentována mračnem bodů, které jsou pro účely této služby sloučeny do multipoint geometrie. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1 a 1.3.0.

ZAVRTY_SJCR

29.8.2019 2:00   Povrchové formy krasových jevů převážně mísovitého tvaru. Tato datová sada je vytvářena pro podporu vyhlášky 667/2004 Sb.kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní. Datová sada je doplňovaná průběžně a to terénním průzkumem. Datová sada je dostupná prostřednictvím ArcGIS online.

Přírodní biotopy (aktualizace základního mapování biotopů)

26.8.2019 2:00   Hranice segmentů přírodních biotopů a relační databáze jejich charakteristik z aktualizace základního mapování biotopů; klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.; popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů); vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2019Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech (frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá), především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Habitaty (aktualizace základního mapování biotopů)

26.8.2019 2:00   Hranice segmentů habitatů a relační databáze jejich charakteristik z aktualizace základního mapování biotopů; převodní tabulka habitatů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2019Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech (frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá), především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Aktualizace základního mapování biotopů

26.8.2019 2:00   Aktualizace vrstvy segmentů biotopů a relačních databází (biotopy, taxony) probíhá v pravidelných cyklech. Frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá. Aktualizace byla zahájena v roce 2007. Ve vrstvě a tabulkách jsou aktualizované a neaktualizované záznamy (pole ROK_AKT). Vrstva obsahuje hranice segmentů přírodních biotopů a biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem z aktualizace základního mapování biotopů. Znalost rozšíření biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem není plošná, vrstva poskytuje informace o rozšíření nepřírodních biotopů pouze na malé části území ČR.Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, a především efemérní biotopy tak může pominout. V lokálním měřítku proto představuje pouze zjednodušený podklad. Pro detailnější informaci je třeba vyhledat jiné datové zdroje. Základní mapování bylo provedeno v letech 2001–2005.Klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.Popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů). Botanická nomenklatura převzata z Nálezové databáze OP (http://isop.nature.cz/redlist/v_nd_taxon_category.php). Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu tabulek je 1 : N. © AOPK ČR, 2019

Formační skupiny přírodních biotopů

26.8.2019 2:00   Zastoupení formačních skupin přírodních biotopů na území ČR (přehled formačních skupin viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.); vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2019

Nepřírodní biotopy – mapování 2007-2019

26.8.2019 2:00   Hranice segmentů biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem, pokud byly zaznamenány při aktualizaci mapování biotopů přírodních a přírodně blízkých. Znalost rozšíření nepřírodních biotopů tedy není plošná, vrstva poskytuje informace o rozšíření nepřírodních biotopů pouze na malé části území ČR.Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, a především efemérní biotopy tak může pominout. V lokálním měřítku proto představuje pouze zjednodušený podklad. Pro detailnější informaci je třeba vyhledat jiné datové zdroje. Mapování biotopů je opakováno ve dvanáctileté periodě. Základní mapování bylo provedeno v letech 2001–2005.Klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.Popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů). Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N. © AOPK ČR, 2019

On-line obchod ČGS

19.8.2019 2:00   Databáze on-line obchodu České geologické služby, největšího vydavatele geologické literatury v ČR. Tento e-shop nabízí kolem 2600 položek, a to jak z vlastní produkce, tak od jiných nakladatelství. Prodává hlavně mapy, knihy, časopisy, ale také DVD, CD nebo pracovní nářadí a pomůcky. Nezaměřuje se pouze na odborníky, ale zajišťuje knihy pro děti, nebo pro širokou veřejnost.

On-line obchod ČGS

19.8.2019 2:00   Aplikace pro on-line obchod České geologické služby, největšího vydavatele geologické literatury v ČR. Tento e-shop nabízí kolem 2.400 položek, a to jak z vlastní produkce, tak od jiných nakladatelství. Prodává hlavně mapy, knihy, časopisy, ale také DVD, CD nebo pracovní nářadí a pomůcky. Nezaměřuje se pouze na odborníky, ale zajišťuje knihy pro děti, nebo pro širokou veřejnost.

Státní hranice České republiky - průběh

15.8.2019 2:00   Tato datová sada reprezentuje průběh státních hranic. Státní hranice jsou vyznačeny hraničními znaky. Prostorová poloha hraničních znaků je určena rovinnými souřadnicemi Y, X v souřadnicovém systému JTSK a výškou Z ve výškovém systému Balt po vyrovnání.

Úřady veřejné správy

15.8.2019 2:00   soubor všech orgánů veřejné moci - ústřední orgány státní správy, krajské úřady, obecní úřady všech typů, dále instituce, které vykonávají výkon přenesené působnosti

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - WFD Útvary povrchových vod středové linie

15.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů povrchových vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary povrchových vod II. plánovacího cyklu schválené v roce 2013 a vedené v evidenci ISVS, Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016. Vrstva Centrelinie představuje úsekový model souvislé hydrologické sítě složené z povrchových vod tekoucích a virtuálních úseků nahrazujících povrchové vody stojaté.
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 40 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit