info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

 

 

otevrena-data.gif

 

info-osobnosti3.png

.  . . .

. 

. 

 

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

HSI - produkty

 

Intersucho.cz

 

volna_mista.png

 

 

 

 

 

Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE

zdroje zpráv:

Státní hranice České republiky - průběh

15.8.2019 2:00   Tato datová sada reprezentuje průběh státních hranic. Státní hranice jsou vyznačeny hraničními znaky. Prostorová poloha hraničních znaků je určena rovinnými souřadnicemi Y, X v souřadnicovém systému JTSK a výškou Z ve výškovém systému Balt po vyrovnání.

Úřady veřejné správy

15.8.2019 2:00   soubor všech orgánů veřejné moci - ústřední orgány státní správy, krajské úřady, obecní úřady všech typů, dále instituce, které vykonávají výkon přenesené působnosti

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - WFD Útvary povrchových vod středové linie

15.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů povrchových vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary povrchových vod II. plánovacího cyklu schválené v roce 2013 a vedené v evidenci ISVS, Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016. Vrstva Centrelinie představuje úsekový model souvislé hydrologické sítě složené z povrchových vod tekoucích a virtuálních úseků nahrazujících povrchové vody stojaté.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - NiD Monitoring povrchových vod

14.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje vybraná místa monitoringu povrchových vod. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting podle Nitrátové směrnice v roce 2016.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - WFD Oblasti hlavních povodí

14.8.2019 2:00   Vrstva obsahuje vymezení oblastí hlavních povodí České republiky (oblasti povodí Labe, Dunaje a Odry) formálně upravené pro potřeby podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Mezinárodní i dílčí oblasti povodí definuje vyhláška 393/2010 Sb. o oblastech povodí. Prostorová i popisná složka byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - WFD Útvary povrchových vod centrlinie

14.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů povrchových vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary povrchových vod II, plánovacího cyklu schválené v roce 2013 a vedené v evidenci ISVS, Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016. Vrstva Centrelinie představuje úsekový model souvislé hydrologické sítě složené z povrchových vod tekoucích a virtuálních úseků nahrazujících povrchové vody stojaté.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - WFD Monitorovací místa

14.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje vybraná místa monitoringu podzemních a povrchových vod. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - UWWTD Citlivé oblasti

14.8.2019 2:00   Povrchové vody na území České republiky jsou podle § 15 odst, 1 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů všechny vymezeny jako citlivé oblasti.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - UWWTD Aglomerace

14.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje základní údaje o vymezení aglomerací nad 2000 EO v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Popisná složka zahrnuje údaje o odvádění a způsobu čištění odpadních vod ze všech aglomerací nad 2 000 EO včetně názvů, souřadnic, množství přiváděného znečištění a informací o napojení na stokovou soustavu.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - UWWTD Body vypouštění

14.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje jednotlivé údaje o bodech vypouštění z čistíren odpadních vod, individuálních vhodných systémech nebo volných výústech. Zahrnuty jsou informace o oblastech vypouštění odpadních vod a souvisejících vodních útvarech (řekách, povodích).

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - UWWTD Čistírny odpadních vod

14.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje jednotlivé údaje o čistírnách odpadních vod v aglomeracích nad 2000 EO včetně lokalit bez připojení na stokovou soustavu, včetně informací o kapacitě čistíren odpadních vod, typu čištění, odstraňování dusíku a fosforu a údaje o účinnosti čištění.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - NiD Monitoring podzemních vod

14.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje vybraná místa monitoringu podzemních vod. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting podle Nitrátové směrnice v roce 2016.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - WFD Útvary podzemních vod

14.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů podzemních vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary podzemních vod vedené v evidenci ISVS. Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - WFD Chráněná území

14.8.2019 2:00   Vrstva obsahuje vymezení chráněných území s vazbou na vodu a je formálně upravena pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Obsažena jsou chráněná území, která nebyla reportována na základě jiné legislativy, tedy Ramsarské mokřady a maloplošná zvláště chráněná území. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - NiD Zranitelné oblasti

14.8.2019 2:00   Zranitelné oblasti jsou § 33 zákona č. 254/2001 Sb, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů definovány jako území, kde se vyskytují: povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. Vláda stanovuje zranitelné oblasti nařízením a zároveň v nich akčním programem upravuje používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření. Akční program a vymezení zranitelných oblastí podléhají přezkoumání a případným úpravám v intervalech nepřesahujících 4 roky. Přezkoumání se provádí na základě vyhodnocení účinnosti opatření vyplývajících z přijatého akčního programu. Zranitelné oblasti jsou stanovené nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Vymezení zranitelných oblastí bylo revidováno nařízením vlády č. 235/2016 Sb. Datová sada obsahuje vymezení katastrálních území aktuálně určených jako zranitelné oblasti upravené pro potřeby reportingu Evropské komisi.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - WFD Útvary povrchových vod - jezera

14.8.2019 2:00   Vrstva obsahuje vymezení chráněných území s vazbou na vodu a je formálně upravena pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Obsažena jsou chráněná území, která nebyla reportována na základě jiné legislativy, tedy Ramsarské mokřady a maloplošná zvláště chráněná území. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - WFD Dílčí povodí

14.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení dílčích povodí na území České republiky, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Mezinárodní i dílčí povodí určuje Vyhláška č. 393/2010 Sb,, o oblastech povodí. Prostorová i popisná složka byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - WFD Útvary povrchových vod linie

14.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů povrchových vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary povrchových vod II. plánovacího cyklu schválené v roce 2013 a vedené v ISVS. Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016. Vrstva linie představuje znázornění útvarů povrchových vod tekoucích v modelu multipart bez virtuálních úseků.

Strategické hlukové mapy 2007

8.8.2019 2:00   Projekt hlukového mapování byl rozdělen do dvou etap - I. etapa zmapovala hluk z provozu hlavních železničních tratí v České republice, čili takové tratě, po kterých projede více než 60 tisíc vlaků za rok. Ve II. etapě je zmapován hluk v aglomeracích čítajících více než 250 tisíc obyvatel, hluk z hlavních komunikací po kterých projede více než 6 milionů vozidel ročně a hluk z hlavního letiště určeného členským státem, které má více než 50 tisíc pohybů (vzletů nebo přístání) za rok. Výsledky mapování jsou z let 2006 a 2007.

Rastrové ekvivalenty topografických map

6.8.2019 2:00   Služba zobrazuje Rastrové ekvivalenty topografických map v měřítcích 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000.

INSPIRE téma Adresy (AD)

6.8.2019 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma adresy (AD). Vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze adresní místa a jejich komponenty, kterými jsou stát, obec, část obce, městský obvod v Praze (MOP), městký obvod/městská část (MO/MČ), ulice a pošta a to na území celé České Republiky. Obsahují rozvněž geometrii, která určuje definiční bod adresního místa. V datové sadě nění uvedeno 1,35%, t.j. 39559 adresních míst (k 05. 08. 2019), protože neobsahují definiční bod, podle kterého by je bylo možné prostorově určit. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních a INSPIRE Data Specification on Addresses v 3.0.1 z 26.4.2010. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Adresy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Budovy (BU)

6.8.2019 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma budovy (BU). Data pochází částečně z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech, a částečně z ISKN (Informační systém katastru nemovistostí). Zdrojem informací o budovách v ISKN je objekt Stavba, v RÚIAN je to Stavební objekt. Většina Staveb je zároveň Stavebními objekty, ale jsou případy, kdy tomu tak není. Kromě Budov datová sada obsahuje i části budov, které jsou pro potřeby INSPIRE vyjádřeny vchody z RÚIAN. Vchody obsahují informace o počtu podlaží, technickoekonomických atributech apod. Datová sada pokrývá celé území české republiky. V datové sadě není uvedeno 1,18%, t.j. 49586 budov (k 05. 08. 2019), protože neobsahují definiční bod ani polygon. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních, v zákoně 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Buildings v 3.0 z 13.12.2013. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Budovy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Parcely (CP)

6.8.2019 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze katastrální území (pro celou Českou Republiku) a parcely a jejich hranice z území, kde je digitální mapa (k 05. 08. 2019 je to 96,51% území České republiky, t.j. 76 110,63km2). Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Parcely ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Katastrální mapa v rastrové podobě poskytovaná v e-shopu

6.8.2019 2:00   Katastrální mapa v rastrové podobě je poskytována za úplatu a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou. Analogová mapa pokrývá 3,41 % území České republiky, což je 2 690,31km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

Katastrální mapa ve formátech DGN a DXF poskytovaná v e-shopu

6.8.2019 2:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa ve vektorové podobě je poskytována zdarma ve formátu DGN a DXF a obsahuje prvky Digitální katastrální mapy (DKM) a Katastrální mapy digitalizované (KMD), tedy bodová pole, budovy, další prvky mapy, hranice parcel, katastrální hranice, parcely katastru nemovitostí, prvky orientační mapy a hranice věcného břemene. Z důvodu použití formátu DGN produkt neobsahuje značky na liniích a oblouky jsou nahrazeny lomenými čárami. Katastrální mapa ve vektorové podobě k 05. 08. 2019 pokrývá 96,51% území České republiky, t.j. 76 110,63km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

ZUR_UZ_A1

5.8.2019 2:00   ZUR_UZ_A1 ZUR po aktualizaci.

Kvalita ovzduší v ČR

5.8.2019 2:00   Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvy:1) Koncentrace látek znečišťujících ovzduší v gridu 1x1 km, rok 2017:Imisní limity pro ochranu lidského zdraví:SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]PM10 – 36. nejvyšší průměrná 24hod. koncentrace [µg.m-3]PM2.5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace v průměru za 3 roky, 2015–2017 [µg.m-3]Cd – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]As – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzo[a]pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí O3Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace:O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2013–2017 [µg.m-3]NOx – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]SO2 – rok a zimní období [µg.m-3]2) Státní síť imisního monitoringu3) Zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší4) Emisní hustoty základních znečišťujících látekCelkové emise suspendovaných částic PM10 a PM2,5 v gridu 5 km x 5 km za rok 2016Celkové emise SO2 v gridu 5 km x 5 km za rok 2016Celkové emise NOx v gridu 5 km x 5 km za rok 2016Celkové emise oxidu uhelnatého v gridu 5 km x 5 km za rok 2016

ČHMÚ - Emisní hustoty základních znečišťujících látek

5.8.2019 2:00   Celkové emise znečišťujících látek v gridu 5 km x 5 km za rok 2016:Celkové emise suspendovaných částic PM10 a PM2,5 v gridu 5 km x 5 km za rok 2016Celkové emise SO2 v gridu 5 km x 5 km za rok 2016Celkové emise NOx v gridu 5 km x 5 km za rok 2016Celkové emise oxidu uhelnatého v gridu 5 km x 5 km za rok 2016

Emisní hustoty základních znečišťujících látek (WFS)

5.8.2019 2:00   Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvu emisních hustot základních znečišťujících látek v gridu 5x5 km za rok 2016.

CORINE Land Cover 2018 (WFS)

2.8.2019 2:00   Klasifikace krajinného pokryvu CORINE Land Cover v rozsahu ČR v roce 2018.

E-shop ČGS

31.7.2019 2:00   Aplikace pro online obchod České geologické služby, největšího vydavatele geologické literatury v ČR. Tento e-shop nabízí kolem 2.400 položek, a to jak z vlastní produkce, tak od jiných nakladatelství. Prodává hlavně mapy, knihy, časopisy, ale také DVD, CD nebo pracovní nářadí a pomůcky. Nezaměřuje se pouze na odborníky, ale zajišťuje knihy pro děti, nebo pro širokou veřejnost.

Půdní mapa 1 : 50 000 - starší mapování (rastr)

26.7.2019 2:00   Mapy zobrazují půdní kryt určité oblasti. Jedná se o scany půdních map za starších mapování ČGS v měřítku 1 : 50 000 na mapových listech, kde nejsou vektorové půdní mapy edice z roku 2012.

Půdní mapa 1 : 50 000 - starší mapování (rastr)

26.7.2019 2:00   WMS služba zpřístupňuje scany půdních map za starších mapování ČGS v měřítku 1 : 50 000 na mapových listech, kde nejsou vektorové půdní mapy edice z roku 2012.

Chemismus povrchových vod (2007 - 2010)

25.7.2019 2:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje chemismus povrchových vod v letech 2007 - 2010.

Změny koncentrací vybraných prvků v povrchových vodách (1984 - 2010)

25.7.2019 2:00   ArcGIS Server služba zobrazuje změny koncentrací vybraných prvků, změny pH a měrné vodivosti v povrchových vodách v letech 1984 - 2010.

Investiční akce

23.7.2019 2:00   Investiční akce ve Zlínském kraji z Odboru investic KÚZK

ÚSES - koncepční vymezení nadregionálních biocenter

18.7.2019 2:00   Hranice aktualizovaných nadregionálních biocenter vymezených nad katastrálními příp. lesnickými obrysovými mapami; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2019

Geoparky

16.7.2019 2:00   Hranice kandidátských, národních a mezinárodních geoparků; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2019

Chemismus povrchových vod

15.7.2019 2:00   Aplikace mapového serveru zobrazuje výsledky chemických analýz pro jednotlivé odběrové body povrchových vod v České republice v letech 1984-2018. Současně je k dispozici přehled o plošném chemismu povrchových vod ČR v letech 2007-2010. V tomto období došlo k dramatickému poklesu kyselé depozice a k výraznému zlepšení čištění odpadních vod, tedy hlavních faktorů, ovlivňujících chemismus povrchových toků. Pro vybrané složky jsou znázorněny změny od stavu v letech 1984-1996, tedy doby pravděpodobně nejvyššího znečištění povrchových vod a jejich ovlivnění kyselým deštěm.

Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) - polohopis

9.7.2019 2:00   Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je digitální geografický model území České republiky (ČR). Polohopisnou část ZABAGED® tvoří v současné době 125 typů geografických objektů sídel, komunikací, rozvodných sítí a produktovodů, vodstva, územních jednotek a chráněných území, vegetace a povrchu, terénního reliéfu a vybrané údaje o geodetických bodech. Objekty jsou reprezentovány dvourozměrnou vektorovou prostorovou složkou a popisnou složkou, obsahující kvalitativní a kvantitativní informace o objektech.

INSPIRE Protected sites - IUCN

3.7.2019 2:00   This data set contains spatial data for protected sites of the Czech Republic that match any of IUCN Protected Area Category. The protected sites in this data set are divided into IUCN categories according to the INSPIRE registry codelist (http://inspire.ec.europa.eu/codelist/IUCNDesignationValue). Not all categories must be filled at a specific time; © NCA CR (AOPK ČR), 2019

INSPIRE Protected sites

3.7.2019 2:00   This data set contains spatial data for all protected sites according to the theme No. 9 mentioned in Annex I of the INSPIRE Directive (2007/2/EC) that are gathered by Nature Conservation Agency of the Czech Republic. Namely the data set consists of Natura 2000 sites, IUCN protected areas, UNESCO biosphere reserves, ramsar sites and other nationally protected areas (buffer zones of specially protected areas, contract protected areas); © NCA CR (AOPK ČR), 2013 - 2019

WMS INSPIRE Protected sites

3.7.2019 2:00   This view service shows spatial data for all protected sites according to the theme No. 9 mentioned in Annex I of the INSPIRE Directive (2007/2/EC) that are gathered by Nature Conservation Agency of the Czech Republic. Namely the service displays Natura 2000 sites, IUCN protected areas, UNESCO biosphere reserves, ramsar sites and other nationally protected areas (buffer zones of specially protected areas, contract protected areas); © NCA CR (AOPK ČR), 2013 - 2019

ATOM INSPIRE Protected sites

3.7.2019 2:00   The download service provides spatial data for all protected sites according to the theme No. 9 mentioned in Annex I of the INSPIRE Directive (2007/2/EC) that are gathered by Nature Conservation Agency of the Czech Republic. Namely the service displays Natura 2000 sites, IUCN protected areas, UNESCO biosphere reserves, ramsar sites and other nationally protected areas (buffer zones of specially protected areas, contract protected areas); © NCA CR (AOPK ČR), 2013 - 2019

Velkoplošná zvláště chráněná území

28.6.2019 2:00   Hranice vyhlášených velkoplošných zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné oblasti) a jejich ochranných pásem; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2019

Zonace velkoplošných zvláště chráněných území

28.6.2019 2:00   Hranice zón ochrany přírody ve velkoplošných zvláště chráněných územích (národní parky, chráněné krajinné oblasti); vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2019

CENIA - Provozovny ohlašovatelů do IRZ 2004-2017

26.6.2019 2:00   Kompozice obsahuje vrstvy s provozovnami ohlašovatelů do IRZ podle OKEČ (CZ-NACE), E-PRTR a IPPC za roky 2004-2017.

Chemismus povrchových vod (2007 - 2010)

21.6.2019 2:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje chemismus povrchových vod 2007 - 2010 a změny nejdůležitějších složek od období nejvyšší acidifikace (1984 - 2010).

Chemické analýzy povrchových vod (odběrné body)

21.6.2019 2:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje konkrétní výsledky chemických analýz pro jednotlivé odběrové body povrchových vod v České republice v letech 1984-2018.

Chemismus povrchových vod

21.6.2019 2:00   Databáze chemických analýz povrchových vod pro území České republiky.

Změny chemismu povrchových vod - vybrané prvky (1984 - 2010)

21.6.2019 2:00   ArcGIS Server služba zobrazuje změny koncentrací v letech 1984 - 2010 pro vybrané prvky, tedy doby pravděpodobně nejvyššího znečištění povrchových vod a jejich ovlivnění kyselým deštěm.

Chemismus povrchových vod

21.6.2019 2:00   Aplikace mapového serveru zobrazuje konkrétní výsledky analýz pro jednotlivé odběrové body povrchových vod v České republice v letech 1984-2018. Je zpřístupněn přehled o plošném chemismu povrchových vod ČR v letech 2007-2010. V tomto období došlo k dramatickému poklesu kyselé depozice a k výraznému zlepšení čištění odpadních vod, tedy hlavních faktorů, ovlivňujících chemismus povrchových toků. Pro vybrané složky jsou znázorněny změny od stavu v letech 1984-1996, tedy doby pravděpodobně nejvyššího znečištění povrchových vod a jejich ovlivnění kyselým deštěm.

Chemismus povrchových vod

19.6.2019 2:00   Aplikace mapového serveru zobrazuje konkrétní výsledky analýz pro jednotlivé odběrové body povrchových vod v České republice v letech 1984-2018. Aplikace také podává přehled o plošném chemismu povrchových vod ČR v letech 2007-2010. V tomto období došlo k dramatickému poklesu kyselé depozice a k výraznému zlepšení čištění odpadních vod, tedy hlavních faktorů, ovlivňujících chemismus povrchových toků. Pro vybrané složky jsou znázorněny změny od stavu v letech 1984-1996, tedy doby pravděpodobně nejvyššího znečištění povrchových vod a jejich ovlivnění kyselým deštěm.

Chemismus povrchových vod (2007-2010)

19.6.2019 2:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje chemismus povrchových vod 2007 - 2010 a změny nejdůležitějších složek od období nejvyšší acidifikace (1984 - 2010).

Odběrná místa povrchových vod 1984 - 2018

19.6.2019 2:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje konkrétní výsledky analýz pro jednotlivé odběrové body povrchových vod v České republice v letech 1984-2018.

Změny koncentrací prvků v povrchových vodách (1984 - 2010)

19.6.2019 2:00   ArcGIS Server služba zobrazuje změny koncentrací v letech 1984 - 2010 pro vybrané prvky, tedy doby pravděpodobně nejvyššího znečištění povrchových vod a jejich ovlivnění kyselým deštěm.

Kvalita koupacích vod v koupacích sezónách 2016-2018

5.6.2019 2:00   Kvalita koupacích vod v koupací sezóně v letech 2016-2018.

SZÚ - Kvalita koupacích vod - sezóna 2018

4.6.2019 2:00   Kompozice obsahuje vrstvy s údaji o kvalitě koupacích vod v letním období roku 2018.

Kvalita koupacích vod v koupacích sezónách 2016 a 2018

4.6.2019 2:00   Kvalita koupacích vod v koupací sezóně v letech 2016-2018.

SZÚ - Kvalita koupacích vod - sezóna 2019

4.6.2019 2:00   Kompozice obsahuje vrstvy s údaji o kvalitě koupacích vod v letním období roku 2019.

Strategické hlukové mapy 2012 - Aglomerace - celek (Ln)

30.5.2019 2:00   Služba poskytuje údaje z 2. kola strategického hlukového mapování aglomerací, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ln. Součástí 2. kola SHM bylo 7 aglomerací: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc.

Katalog prostorových metadat.

30.5.2019 2:00   Katalog prostorových metadat podle OGC CSW 2.0.2 ISO AP 1.0

Strategické hlukové mapy 2012 - Aglomerace - železnice (Ln)

30.5.2019 2:00   Služba poskytuje údaje z 2. kola strategického hlukového mapování železničních tratí v aglomeracích, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ln. Součástí 2. kola SHM bylo 7 aglomerací: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc.

Strategické hlukové mapy 2012 - Aglomerace - letiště (Ldvn)

30.5.2019 2:00   Služba poskytuje údaje z 2. kola strategického hlukového mapování letišť v aglomeracích, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ldvn. Součástí 2. kola SHM bylo 7 aglomerací: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc.

Strategické hlukové mapy 2012 - Aglomerace - železnice (Ldvn)

30.5.2019 2:00   Služba poskytuje údaje z 2. kola strategického hlukového mapování železničních tratí v aglomeracích, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ldvn. Součástí 2. kola SHM bylo 7 aglomerací: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc.

Strategické hlukové mapy 2012 - Aglomerace - průmysl (Ldvn)

30.5.2019 2:00   Služba poskytuje údaje z 2. kola strategického hlukového mapování průmyslových zdrojů v aglomeracích, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ldvn. Součástí 2. kola SHM bylo 7 aglomerací: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc.

Strategické hlukové mapy 2012 - Aglomerace - průmysl (Ln)

30.5.2019 2:00   Služba poskytuje údaje z 2. kola strategického hlukového mapování průmyslových zdrojů v aglomeracích, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ln. Součástí 2. kola SHM bylo 7 aglomerací: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc.

Strategické hlukové mapy 2012 - Aglomerace - silnice (Ln)

30.5.2019 2:00   Služba poskytuje údaje z 2. kola strategického hlukového mapování silnic v aglomeracích, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ln. Součástí 2. kola SHM bylo 7 aglomerací: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc.

Půdní mapa 1 : 50 000 - starší mapování (rastr)

30.5.2019 2:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje scany půdních map za starších mapování ČGS v měřítku 1 : 50 000 na mapových listech, kde nejsou vektorové půdní mapy edice z roku 2012.

Strategické hlukové mapy 2012 - Aglomerace - letiště (Ln)

30.5.2019 2:00   Služba poskytuje údaje z 2. kola strategického hlukového mapování letišť v aglomeracích, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ln. Součástí 2. kola SHM bylo 7 aglomerací: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc.

Půdní mapa 1 : 50 000

30.5.2019 2:00   Aplikace mapového serveru, která zpřístupňuje půdní mapy v měřítku 1 : 50 000 z nové digitální edice ČGS od roku 2012. Na mapových listech, kde zatím chybí vektorová data, je možno zobrazit skeny půdních map ze starších mapování.

Strategické hlukové mapy 2012 - Aglomerace - silnice (Ldvn)

30.5.2019 2:00   Služba poskytuje údaje z 2. kola strategického hlukového mapování silnic v aglomeracích, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ldvn. Součástí 2. kola SHM bylo 7 aglomerací: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc.

Test CORINE Land Cover 2012 databáze České republiky (CLC12_CZ)

29.5.2019 2:00   Databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2012. Databáze CLC2012 byla interpretována z aktualizované databáze CLC2006. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC2012 byla stanovena na 25 ha.

Zeměpisná jména (GN) - zkušební metadatový záznam

29.5.2019 2:00   zkušení metadatový záznam

Půdní mapa 1 : 50 000

28.5.2019 2:00   Aplikace mapového serveru, která zpřístupňuje půdní mapy v měřítku 1 : 50 000 z nové digitální edice ČGS od roku 2012. Na mapových listech, kde zatím chybí vektorová data, je možno zobrazit skeny půdních map.

Sondy Z a V

28.5.2019 2:00   Bodová vrstva základních a výběrových sond KPP.

Digitální model povrchu - DSM Šumava - 2007

28.5.2019 2:00   Digitální model povrchu vytvořen stereoskopicky ze steropárů v rozlišení 5m / pixel na celém území Národního parku Šumava.

Geovědní mapy 1 : 50 000

28.5.2019 2:00   Aplikace mapového serveru zobrazuje geovědní vrstvy z geodatabáze GeoČR50. Jedná se o geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 50 000: geologická mapa s integrovanou dynamickou legendou (plochy hornin, hranice hornin, tektonické linie), indexy ke geologické mapě, značky v geologické mapě - tektonika, sedimentologie, hydrogeologie, atd. s legendou. Z této databáze jsou přístupné i rastry původních geologických map 1 : 50 000 včetně rastrů legendy, ze kterých současná vektorová mapa vychází. Dále je v aplikaci vrstva litogeochemická dokumentace (lokalizace analýzovaných hornin v litogeochemické databázi ČGS) a vrstva vrtné prozkoumanosti (databáze Geologicky dokumentovaných objektů - GDO), kde jsou data: hloubka horniny pod kvartérem, kvartér v celé hloubce vrtu a vrty bez litologických dat. Aplikaci doplňuje i vrstva rastrových map GeoČR200 - rastry geologických map 1 : 200 000 včetně rastrů legendy. Do aplikace si uživatel může přidat např. i vrstvy Půdních map 1 : 50 000, Radonové mapy 1 : 50 000, atd.

Půdní mapa 1 : 50 000 (rastr)

28.5.2019 2:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje scany půdní mapy v měřítku 1 : 50 000 ČGS (2012).

Stupně erozního ohrožení

27.5.2019 2:00   Vrstva byla vytvořena na základě porovnání vrstev tříd erozní ohroženosti (G) a hodnot přípustného erozního smyvu (Gp). Následně byly zjištěny x-násobky překročení hodnot přípustného erozního smyvu a klasifikovány do kategorií 1 – 4.

Hloubka půdy (dle KPP)

27.5.2019 2:00   Mapa hloubky zemědělské půdy, mapa velkého měřítka.

Půdní typ

27.5.2019 2:00   Mapa půdních typů z dat KPP, mapa velkého měřítka.

Dlouhodobý průměrný smyv půdy (G)

27.5.2019 2:00   Potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí – vyjádřená dlouhodobým průměrným smyvem půdy (G) vychází z rovnice USLE (Wischmeier a Smith, 1978) s využitím faktoru ochranného vlivu vegetace C podle klimatických regionů.

Maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření (Cp.Pp)

27.5.2019 2:00   Mapa maximálně přípustných hodnot faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření (Cp.Pp).

Půdotvorný substrát

27.5.2019 2:00   Mapa půdotvorných substrátů z dat KPP, mapa velkého měřítka.

Hospodářské obvody

27.5.2019 2:00   Mapa hospodářských obvodů platných v době realizace KPP, mapa velkého měřítka.

Česká regionální seismická síť ČRSS

24.5.2019 2:00   Seismické digitální záznamy z profilových měření provedených v rámci 3 seismických refrakčních experimentů na území střední Evropy v letech 2000-2003: CELEBRATION 2000, ALP 2002, a SUDETES 2003

Test CORINE Land Cover 2012 (WFS)

22.5.2019 2:00   Klasifikace krajinného pokryvu CORINE Land Cover v rozsahu ČR v roce 2012.

Test CORINE Land Cover 2012

22.5.2019 2:00   Klasifikace krajinného pokryvu CORINE Land Cover v rozsahu ČR v letech 2006 (revidovaná), 2012 a změnová databáze mezi lety 2006 a 2012

Strategické hlukové mapy 2012 - Aglomerace - celek (Ldvn)

21.5.2019 2:00   Služba poskytuje údaje z 2. kola strategického hlukového mapování aglomerací, které jsou zobrazeny v 5dB pásmech hlukového indikátoru Ldvn. Součástí 2. kola SHM bylo 7 aglomerací: Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem - Teplice, Liberec, Plzeň, Olomouc.

CORINE Land Cover 2012 (WFS)

16.5.2019 2:00   Klasifikace krajinného pokryvu CORINE Land Cover v rozsahu ČR v roce 2012.

r17_imise1km_CHMU (WFS)

14.5.2019 2:00   Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvu imisních charakteristik v gridu 1x1 km.

Geophysical measurements (surveys, seismic, VES)

13.5.2019 2:00   ArcGIS Server služba znázorňuje situaci geofyzikálních průzkumů provedených převážně Geofyzikou Brno od počátku padesátých let minulého století. Podle měřítka původního zákresu do map rozlišujeme prozkoumanost regionální, která znázorňuje rozsáhlá měření v mapách 1 : 200 000, a prozkoumanost lokální se zákresy měření menšího rozsahu v měřítku 1 : 50 000. Služba také obsahuje vrstvy seismika (2D refrakčni profily a karotážní seismiku) a vertikální elektrické sondování (VES) na území ČR (lokální i reginální).

Magnetická měření na sekulárních bodech

7.5.2019 2:00   Opakovaná měření geomagnetického pole s intervalem 2 roky na sedmi bodech geomagnetické sítě (Aš, Frýdlant v Čechách, Lanžhot, Mýto (okr. Rokycany), Ostrava, Polička, Vyšší Brod). Účelem měření je sledování dlouhodobých změn geomagnetického pole s lepším prostorovým rozlišením, než poskytují geomagnetické observatoře.

Náklonová data zemského povrchu

6.5.2019 2:00   Digitální záznamy náklonů zemského povrchu na observatořích Příbram, Sklaná, Jezeří.

Geologické zajímavosti České republiky

3.5.2019 2:00   Mapová aplikace, která je díky geolokaci přes GPS využitelná přímo v terénu, popisuje geologicky zajímavá místa ČR - přirozené geologické výchozy a útvary, jeskyně a krasové jevy, pozůstatky činnosti člověka, zejména těžební, geologické expozice v muzeích nebo přírodě a geoparky. Stručný popis je doplněn fotografií, údajem o ochraně lokality a případně odkazy na další informace. Některé geologické útvary jsou doplněny animací jejich vzniku či exkurzním průvodcem ve formátu pdf. Navíc je možné zobrazení geologické mapy a vrstev Důlní díla a Dekorační kameny se základními informacemi o znázorněných objektech. Vše na podkladě podrobných topografických map nebo leteckých snímků přebíraných od společnosti Seznam.cz, a.s. Aplikace využívá řešení vyvinuté ČGS pro zobrazování mapových služeb pomocí ESRI API 3.x. Je určena pro použití jak na desktopu, tak na dotykových zařízeních a malých displejích.

Geological map 1 : 500,000

26.4.2019 2:00   Mapová aplikace zpřístupňuje odkrytou geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 500 000 (GEOČR500).

Významné geologické lokality

26.4.2019 2:00   Aplikace na mapovém serveru ČGS pro zobrazení a hledání významných geologických lokalit na území ČR.Vymezení lokalit v mapě je zde dostupné s využitím dalších geoinformačních vrstev (geologická mapa, správní celky aj.). Vyhledávání lokalit je možné podle charakteristik lokality, administrativního členění, mapového listu atd.

Geologická mapa 1 : 500 000

24.4.2019 2:00   Mapová aplikace zpřístupňuje odkrytou geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 500 000 (GEOČR500).

Digitální geografický model území ČR (Data50) - Produktovody a el. vedení

23.4.2019 2:00   Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odvozený z kartografické databáze pro Základní mapu ČR 1 : 50 000. Data jsou poskytována jako otevřená data ve formátu SHP a celkem se skládají z 8 tematických oblastí- Sídelní, kulturní a hospodářské objekty, Komunikace, Produktovody a elektrické vedení, Vodstvo, Hranice územních jednotek, Vegetace a povrch, Terénní reliéf a Popis. Tematická oblast Produktovody a el. vedení zahrnuje 2 typy objektů- Elektické vedení a Produktovod.

Záplavová území

23.4.2019 2:00   Záplavová území jsou podle §66 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. V současně zastavěných územích obcí, v územích určených k zástavbě podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Způsob a rozsah zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území stanovuje Ministerstvo životního prostředí vyhláškou (vyhláška č. 236/2002 Sb.).

WFD Oblasti dílčích povodí

23.4.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení dílčích povodí na území České republiky, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Mezinárodní i dílčí povodí určuje Vyhláška č. 393/2010 Sb,, o oblastech povodí. Prostorová i popisná složka byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

Základní mapa České republiky 1:50 000

23.4.2019 2:00   Základní mapa České republiky 1:50 000 (ZM 50) je státním mapovým dílem a zobrazuje území České republiky (ČR) v souvislém kladu mapových listů. Je jediným měřítkovým souborem základních státních mapových děl středních měřítek, v němž se zobrazují předměty jejího obsahu i mimo území ČR, v rozsahu všech hraničních listů ZM 50. S dostatečnou mírou podrobnosti zobrazuje poměrně rozsáhlé území a proto je dlouhodobě v upravených obsahových variantách nejpoužívanějším mapovým podkladem pro různé tematické mapy.Rozměry a označení mapových listů jsou odvozeny z mapových listů Základní mapy ČR 1:200 000 postupným dělením na čtyři díly do Základní mapy ČR 1:100 000 až do ZM 50. Název listu je zpravidla shodný se jménem největšího sídla (podle počtu obyvatel) znázorněného na mapovém listu.Území ČR je zobrazeno na 211 mapových listech. Rozměry papíru mapy jsou 62 x 46 cm, mapové pole, které zobrazuje průměrně plochu 450 km2, má tvar lichoběžníku s výškou 38 cm a délkou základen od 47,03 do 49,22 cm. ZM 50 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních a územních jednotek, hranice katastrálních území (včetně územně technických jednotek), hranice chráněných území, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a šrafami. Interval vrstevnic je 10 m. Popis sestává z druhového označení objektů, kót vrstevnic, výškových kót, standardizovaného geografického názvosloví, názvů a identifikačních čísel územně technických jednotek, rámových a mimorámových údajů. Každý mapový list obsahuje vysvětlivky s výběrem nejpoužívanějších mapových značek. Obsahem mapových listů je rovinná pravoúhlá souřadnicová sít (S-JTSK) a zeměpisná sít (ETR89).Od roku 2002 je ZM 50 vyho...

Přehled výškové (nivelační) sítě 1:50 000

23.4.2019 2:00   Přehled výškové (nivelační) sítě 1:50 000 (PVNS 50) je vícebarevný dotisk tematického obsahu do potlačené Základní mapy České republiky 1:50 000 (ZM 50). Předmětem tematického obsahu je zobrazení nivelačních sítí I. – IV. řádu, sítí plošné nivelace ČR a klad listů Státní mapy 1:50 000, včetně názvu mapového listu, s dělením na listy Státní mapy 1:5 000. Nivelační pořady IV. řádu jsou zobrazeny linií s výběrem nivelačních bodů. Jednotlivé nivelační pořady jsou barevně odlišeny.Každý mapový list obsahuje vysvětlivky s výběrem nejpoužívanějších mapových značek. V současné době se provádí tisk PVNS 50 pouze na objednávku.

WFD Útvary povrchových vod včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů - centrlinie

23.4.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů povrchových vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary povrchových vod II, plánovacího cyklu schválené v roce 2013 a vedené v evidenci ISVS, Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016. Vrstva Centrelinie představuje úsekový model souvislé hydrologické sítě složené z povrchových vod tekoucích a virtuálních úseků nahrazujících povrchové vody stojaté.

Základní mapa České republiky 1:200 000

23.4.2019 2:00   Základní mapa České republiky 1:200 000 (ZM 200) je základním státním mapovým dílem středního měřítka a je koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa. Zobrazuje území České republiky (ČR) v souvislém kladu 18 mapových listů. Rozměry a označení mapových listů ZM 200 představují základní prvek konstrukce kladu mapových listů základních map České republiky. Název mapového listu je shodný se jménem největšího sídla (podle počtu obyvatel) znázorněného na mapovém listu.Rozměry papíru mapy jsou 62 x 46 cm, mapové pole, které zobrazuje průměrně plochu 7280 km2, má tvar lichoběžníku s výškou 38 cm a délkou základen od 47,03 do 49,22 cm. První vydání ZM 200 proběhlo v letech 1970 až 1971. ZM 200 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice krajů, okresů, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi. Interval vrstevnic je 50 m. Popis ZM 200 sestává z druhového označení objektů, standardizovaného geografického názvosloví, výškových kót, rámových a mimorámových údajů.Od roku 2011 je ZM 200 vyhotovována digitální technologií z Národní databáze Data200. Celé území republiky je zpracováno bezešvě v jednom roce a obnova map v současnosti probíhá ve dvouletém cyklu.

Digitální geografický model území ČR (Data50) - Terénní reliéf

23.4.2019 2:00   Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odvozený z kartografické databáze pro Základní mapu ČR 1 : 50 000. Data jsou poskytována jako otevřená data ve formátu SHP a celkem se skládají z 8 tematických oblastí- Sídelní, kulturní a hospodářské objekty, Komunikace, Produktovody a elektrické vedení, Vodstvo, Hranice územních jednotek, Vegetace a povrch, Terénní reliéf a Popis. Tematická oblast Terénní reliéf zahrnuje 7 typů objektů - Jeskyně, Kótovaný bod, Skalnatý sráz, Skály, Terénní stupeň, Terénní stupeň spádnice a Vrstevnice.

Zranitelné oblasti

23.4.2019 2:00   Zranitelné oblasti jsou § 33 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů definovány jako území, kde se vyskytují: povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. Vláda stanovuje zranitelné oblasti nařízením a zároveň v nich akčním programem upravuje používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření. Akční program a vymezení zranitelných oblastí podléhají přezkoumání a případným úpravám v intervalech nepřesahujících 4 roky. Přezkoumání se provádí na základě vyhodnocení účinnosti opatření vyplývajících z přijatého akčního programu. Zranitelné oblasti jsou stanovené nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, Vymezení zranitelných oblastí bylo revidováno nařízením vlády č. 235/2016 Sb. Datová sada obsahuje seznam katastrálních území aktuálně vymezených jako zranitelné oblasti.

Mapa správního rozdělení České republiky 1:500 000

23.4.2019 2:00   Česká republika – Mapa správního rozdělení 1:500 000 (MSR 500) zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listě, tj. plochu 78886 km2. Rozměry papíru jsou 105 x 68,5 cm, rozměry mapového pole jsou 99 x 62,5 cm.Obsahuje hranice, vybraná sídla, popis, barevné výplně ploch krajů a území správních obvodů obcí s rozšířenou působností a vysvětlivky k mapě. Hranice jsou rozlišeny na státní, krajské, okresní, hranice obvodů hl. m. Prahy, správních obvodů hl. m. Prahy, správních obvodů obcí s rozšířenou působností, hranice statutárních měst, měst a obcí. Popis zahrnuje úřední názvy sídel s počtem nad 1000 obyvatel, obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem, okresů, seznam krajů, název a měřítko mapy s tirážními údaji, údaje grafického měřítka a textovou část vysvětlivek.Barevné výplně odlišují území jednotlivých krajů; správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vzájemně odlišeny odstíny barvy příslušného kraje. Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území České republiky. Mapa je doplněna mapami správního rozdělení hl. m. Prahy a statutárních měst v měřítku 1:200 000 doplněnými seznamy městských částí a městských, případně správních obvodů. Mapa obsahově navazuje na Mapu správního rozdělení ČR 1 : 200 000.

Základní mapa České republiky 1:100 000

23.4.2019 2:00   Základní mapa České republiky 1:100 000 (ZM 100) je státním mapovým dílem. Tato topografická mapa zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů. Rozměry a označení ZM 100 jsou odvozeny z mapového listu Základní mapy České republiky 1:200 000 rozdělením na čtyři díly. Název listu je zpravidla shodný se jménem největšího sídla (podle počtu obyvatel) znázorněného na mapovém listu.Území ČR je zobrazeno na 59 mapových listech. Rozměry papíru mapy jsou 62 x 46 cm, mapové pole, které zobrazuje průměrně plochu 1820 km2, má tvar lichoběžníku s výškou 38 cm a délkou základen od 47,03 do 49,22 cm. První vydání mapových listů proběhlo v letech 1978 až 1981. Obnova se realizuje v časové návaznosti na obnovu ZM 50, jako její zmenšenina. ZM 100 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek a katastrálních území (včetně územně technických jednotek), hranice chráněných území, porost a povrch a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi, interval vrstevnic je 20 m. Popis základní mapy sestává z druhového označení objektů, standardizovaného geografického názvosloví, výškových kót, rámových a mimorámových údajů. Obsah mapových listů je doplněn rovinnou pravoúhlou souřadnicovou sítí (S-JTSK) a zeměpisnou sítí (ETRS89). Každý mapový list obsahuje vysvětlivky s výběrem nejpoužívanějších mapových značek. Od roku 1999 byly ZM 100 zpracovávány z rastrových dat obnovených ZM 50 digitální transformací a úpravou jednotlivých obsahových prvků. Od roku 2004 je ZM 100 vyhotovována na podkladu ZM 50 odvozené ze Základní báze geografických dat České republiky – ZABAGED® a databáze geografických jmen České republiky Geonames.

Základní mapa ČR 1:25 000 - barevná bezešvá

23.4.2019 2:00   Od roku 2002 se ZM 25 vyhotovuje digitální technologií ze Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) a databáze geografických jmen České republiky Geonames. Data jsou odvozována přímo z kartografické databáze Data10 technologické linky IS SMD. Rastry mají barevnou hloubku 24 bit a rozlišení 800 dpi. Distribuce se provádí ve formátu TIFF (komprese LZW). Výdejní jednotkou je segment o velikosti 5x5 km, se stranami rovnoběžnými se souřadnicovými osami S-JTSK. Umístění segmentů v souřadnicovém systému zajišťují textové soubory (TFW) a to pro zobrazení S-JTSK / Krovak EN a WGS 84 / UTM zone 33N.

Digitální geografický model území ČR (Data50) - Komunikace

23.4.2019 2:00   Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odvozený z kartografické databáze pro Základní mapu ČR 1 : 50 000. Data jsou poskytována jako otevřená data ve formátu SHP a celkem se skládají z 8 tematických oblastí- Sídelní, kulturní a hospodářské objekty, Komunikace, Produktovody a elektrické vedení, Vodstvo, Hranice územních jednotek, Vegetace a povrch, Terénní reliéf a Popis. Tematická oblast Komunikace obsahuje 16 typů geografických objektů- Cesta, Lanová dráha, Lávka, Letiště, Letiště obvodová linie, Most, Pěšina, Přístav, Přívoz, Silnice a dálnice, Silnice ve výstavbě, Tunel, Ulice, Železniční stanice, Žlezniční trať a Železniční vlečka.

Mapa krajů České republiky 1:200 000

23.4.2019 2:00   Mapa krajů České republiky 1:200 000 (MK 200) pokrývá území České republiky v počtu 13 mapových listů různého formátu, podle rozsahu a tvaru jednotlivých krajů. MK 200 nemá souvislý klad mapových listů (mapové listy se překrývají). Od roku 2012 je mapa zpracovávána odvozením z Národní databáze Data200. MK 200 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla, komunikace, vodstvo, správní hranice (státní, krajské, okresní, správních obvodů obcí s rozšířenou působností), hranice chráněných území, porost a povrch půdy (lesy, močály, rašeliniště); výškopis znázorňují výškové body a stínovaný terén; popis zahrnuje standardizované geografické názvosloví. Předměty obsahu MK 200 jsou znázorněny v celém mapovém poli jednotlivých mapových listů, včetně přiléhajících částí území sousedních států. Úplné vysvětlivky k mapě jsou uvedeny na každém mapovém listu.

Digitální geografický model území ČR (Data50) - Vegetace a povrch

23.4.2019 2:00   Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odvozený z kartografické databáze pro Základní mapu ČR 1 : 50 000. Data jsou poskytována jako otevřená data ve formátu SHP a celkem se skládají z 8 tematických oblastí- Sídelní, kulturní a hospodářské objekty, Komunikace, Produktovody a elektrické vedení, Vodstvo, Hranice územních jednotek, Vegetace a povrch, Terénní reliéf a Popis. Tematická oblast Vegetace a povrch zahrnuje 4 typy objektů- Les, Louka a pastvina, Rašeliniště, močál a bažina a Zahrada, sad, park, vinice a chmelnice.

Přehled trigonometrických a zhušťovacích bodů 1:50 000

23.4.2019 2:00   Přehled trigonometrických a zhušťovacích bodů 1:50 000 (PTZB 50) je vícebarevný dotisk tematického obsahu do potlačené Základní mapy České republiky 1:50 000.Předmětem tematického obsahu je klad evidenčních jednotek, tj. triangulačních listů v S-JTSK, jejich označení a poloha všech trigonometrických bodů, orientačních bodů (OB1, OB2), zhušťovacích bodů a přidružených bodů. Barevně odlišeny jsou body zaměřené v ETRS 89. Přehled je doplněn kladem listů Státní mapy 1:5000.Každý mapový list obsahuje vysvětlivky s výběrem nejpoužívanějších mapových značek. V současné době se provádí tisk PTZB 50 pouze na objednávku.

Základní mapa České republiky 1:25 000

23.4.2019 2:00   Základní mapa České republiky 1:25 000 (ZM 25) je státním mapovým dílem. Mapa je odvozována ze Základní mapy České republiky 1:10 000 (ZM 10). Koncipována je jako obecně zeměpisná mapa středního měřítka, tj. mapa topografického charakteru. Zobrazuje území České republiky (ČR) v souvislém kladu mapových listů na 773 mapových listech. Rozměry papíru mapy jsou 62 x 46 cm, mapové pole, které zobrazuje průměrně plochu 113 km2, má tvar lichoběžníku s výškou 38 cm a délkou základen od 47,03 do 49,22 cm.Mapa je postupně vydávána od roku 1971 a první vydání mapy bylo dokončeno v roce 1995. Rozměry a označení ZM 25 jsou odvozeny z mapového listu Základní mapy České republiky 1:50 000 rozdělením na čtyři díly. Název listu je zpravidla shodný se jménem největšího sídla (podle počtu obyvatel) znázorněného na mapovém listu.ZM 25 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek a katastrálních území (včetně územně technických jednotek), hranice chráněných území, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a šrafami. Interval vrstevnic je 5 m. Popis mapy sestává z druhového označení objektů, kót vrstevnic, výškových kót, standardizovaného geografického názvosloví, rámových a mimorámových údajů. Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území České republiky. Obsah mapových listů vydávaných od roku 1993 je doplněn rovinnou pravoúhlou souřadnicovou sítí po 1 km (S-JTSK) a zeměpisnou sítí (ETRS89).Od roku 2004 je ZM 25 vyhotovována digitální technologií na podkladu Základní báze geografických dat České republiky – ZABAGED® a databáze geografických jmen České republiky Geonames. V roce 2009 byla tato nová podoba ZM 25 dokončena pro celé území České republiky a je dále aktual...

Digitální geografický model území ČR (Data50) - Popis

23.4.2019 2:00   Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odvozený z kartografické databáze pro Základní mapu ČR 1 : 50 000. Data jsou poskytována jako otevřená data ve formátu SHP a celkem se skládají z 8 tematických oblastí- Sídelní, kulturní a hospodářské objekty, Komunikace, Produktovody a elektrické vedení, Vodstvo, Hranice územních jednotek, Vegetace a povrch, Terénní reliéf a Popis. Tematická oblast Popis obsahuje Definiční bod části obce, Definiční bod správního celku a názvy orografických prvků, místních částí, pozemkových tratí a dalšívnázvy.

Mapa ČR 1:500 000 - barevná bezešvá

23.4.2019 2:00   MČR 500 se poskytuje jako barevný rastrový soubor v rozlišení 508 nebo 300 Dpi. Je opatřena umísťovacími soubory pro souřadnicové systémy S-JTSK a WGS84/UTM. Zobrazuje tyto prvky: hranice, lesy, polohopis, výplně silnic, popis, vodstvo, železnice a stínovaný terén.
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 39 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit