info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

 

 

 

otevrena-data.gif

 

info-osobnosti3.png

. . . .

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

Intersucho.cz

 

Práce v zahraničí

volna_mista.png

 

2016-kalendar-cr.jpg

 

 

 

 

 

Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE

zdroje zpráv:

Geologické mapy Království českého 1 : 144 000

19.6.2018 2:00   Soubor geologických map Království českého tvoří 38 ručně kolorovaných mapových listů z let 1853 až 1863. Hlavním iniciátorem, koordinátorem a editorem tohoto mapovacího projektu byl Wilhelm Haidinger, první ředitel Říšského geologického ústavu (GBA) ve Vídni. Pravý dolní okraj většiny mapových listů je signován Haidingerem a souhrnně jsou mapy datovány rokem 1863, proto také bývá tento soubor označován jako “Haidingerovy mapy”. K dispozici jsou tyto informace: název mapového listu, jméno autora a odkaz do mapového archivu ČGS.

UWWTD - Citlivé obasti

19.6.2018 2:00   Povrchové vody na území České republiky jsou podle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů všechny vymezeny jako citlivé oblasti.

Geologie pro zvídavé - zkameněliny (AR)

18.6.2018 2:00   Mobilní aplikace pro prohlížení rozšířené reality (AR) fotografií v brožuře "Zkameněliny" edice "Geologie pro zvídavé". Vizualizuje jednotlivé organismy - rostlinné i živočišné, z nichž se zkameněliny vytvořily, a napomáhá pochopení procesu fosilizace a petrifikace. Vhodné i jako výukový materiál.

Česká regionální seismická síť - ÚFZ

15.6.2018 2:00   Seismické digitální záznamy stanic České regionální seismické sítě - stanice provozované Ústavem fyziky Země Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Chemismus povrchových vod (2007-2010)

15.6.2018 2:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje přehled o plošném chemismu povrchových vod v ČR v letech 2007-2010.

Geologická mapa ČSSR 1 : 200 000 (rastr)

13.6.2018 2:00   ArcGIS Server mapová služba pro zpřístupnění geologických map v měřítku 1:200 000 z území ČR.

Seismika (seismické reflexní profily, seismokarotáž)

13.6.2018 2:00   ArcGIS Server služba znázorňuje informace o seismických reflexních profilech a seismokarotážně proměřených vrtech odměřených v letech 1971-1994 na území České republiky z prostředků státního rozpočtu.

Indexy Geologické mapy České republiky 1 : 50 000

12.6.2018 2:00   ArcGIS Server mapová služba obsahující indexy geologické mapy v měřítku 1:50 000 pokrývající celé území ČR.

Kontinuální observace supravodivým gravimetrem / Continuous observations by superconducting gravimeter

12.6.2018 2:00   Relativní supravodivý gravimetr OSG-050 vyrobený GWR Instruments, Inc. v USA provádí kontinuální měření změn tíhováho zrychlení s intervalem záznamu 1 sekunda v gravimetrické laboratoři Pecný od roku 2007. Data jsou distribuována do IGETS (Mezinárodní služba pro geodynamiku a zemské slapy).Relative superconducting gravimeter OSG-050 manufactured by GWR Instruments, Inc. USA. It provides continuous measurement of gravity variations with sampling rate of 1 sec at the gravimetric station Pecny since 2007. Data are distribued to IGETS (International Geodynamics and Earth Tide Service).

Časové řady troposférických parametrů z GNSS dat / Time series of GNSS-based tropospheric parameters

12.6.2018 2:00   Časové řady troposférických parametrů ze zpracování GNSS měření z globální sítě IGS (Mezinárodní GNSS Služby) a regionálních sítí - EPN (Permanentní sítě EUREF) v Evropě a VESOG, GEONAS, CZEPOS v České republice. Time series of tropospheric parameters by analysing of GNSS observations from a global IGS (International GNSS Service) network and regional networks - EPN (EUREF Permanent Network) in Europe and VESOG, GEONAS and CZEPOS in Czech Republic.

Časové řady souřadnic GNSS stanic / GNSS station coordinate time series

12.6.2018 2:00   Časové řady souřadnic jsou výsledkem zpracování GNSS měření podmnožiny stanic EPN (Permanentní síť EUREF) nebo CZECH - GNSS sít v České republice - VESOG, GEONAS a CZEPOS. Obsahuje denní řešení EUREF zpracování nebo EUREF reanalýzy.Coordinate time series based on analysing GNSS observations from a subset of EPN (EUREF Permanent Network) or CZECH - GNSS networks in Czech Republic - VESOG, GEONAS, CZEPOS. It includes daily solutions from EUREF processing or EUREF reanalyses.

Opakovaná měření tíhového zrychlení absolutními gravimetry / Repeated measurements of gravity acceleration by absolute gravimeters

12.6.2018 2:00   Opakovaná měření tíhového zrychlení na 5 absolutních tíhových bodech v České republice jsou prováděna absolutními gravimetry FG5 č. 215 a FG5X č. 251 vyrobenými Micro-g LaCoste, Inc. v USA. Data jsou distribuována do databáze AGrav.Repeated measurements of gravity acceleration at five absolute gravity stations in the Czech Republic have been carried out by absolute gravimeters FG5 No. 215 and FG5X No. 251 manufactured by Micro-g LaCoste, Inc. USA. Data are distributed to AGrav database.

GNSS dráhy družic a parametry rotace Země / GNSS satellite orbits and Earth rotation parameters

12.6.2018 2:00   Dráhy GNSS družic a parametry rotace Země založené na zpracování GNSS měření z globální sítě IGS (Mezinárodní GNSS Služby) v rychlém či ultra-rychlém módu zpracování.Orbits of GNSS satellites and Earth rotation parameters based on analysis of GNSS observations from a global network of IGS (International GNSS Service) stations in rapid or ultra-rapid processing mode.

Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (rastr)

12.6.2018 2:00   ArcGIS Server mapová služba zobrazující bezešvou geologickou mapu v měřítku 1:50 000 pokrývající celé území ČR (GEOCR50).

Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50)

12.6.2018 2:00   ArcGIS Server mapová služba zobrazující bezešvou geologickou mapu v měřítku 1:50 000 pokrývající celé území ČR (GEOCR50).

FD - Rozsah povodně s dobou opakování 100 let v povodí Odry(flooded areas)

11.6.2018 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení rozsahu povodně s dobou opakování 100 let (středně vysoká pravděpodobnost výskytu), formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2007/60/ES (FD). Výchozí datovou sadou jsou rozlivy Q100 I. plánovacího cyklu vytvořené v rámci tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v roce 2013.

FD - Prostorová data pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik v povodí Odry (PFRA)

11.6.2018 2:00   Hodnocení minulých povodní bylo založeno na informacích, které jsou o těchto povodních dostupné. V ČR je současný způsob dokumentace a vyhodnocení povodní upraven §76 vodního zákona. Zprávy o povodních zpracovávají povodňové orgány obcí a správci vodních toků, souhrnnou zprávu za povodí zpracovávají správci povodí a souhrnnou hodnotící zprávu, včetně analýzy rozsahu a výše povodňových škod a účelnosti provedených opatření, zpracovávají povodňové orgány krajů. Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí. Evidenci povodní z hlediska hydrologického, včetně meteorologických údajů o příčinách přirozených povodní, zajišťuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).Významné povodně, které zasáhly rozsáhlá území a způsobily značné škody a ztráty na lidských životech, byly počínaje povodní v roce 1997 vyhodnocovány v rámci komplexních projektů, zpracovaných na základě usnesení vlády ČR a financovaných s podporou státního rozpočtu. Tímto způsobem byly vyhodnoceny povodně v červenci 1997, v srpnu 2002, v březnu až dubnu 2006, přívalové povodně v červnu až červenci 2009, povodně v květnu až červnu 2010 a v srpnu 2010.Zprávy o starších povodních již nejsou úplné a systematicky vedené. Pokud byly zaznamenány ve stanicích pozorovacích sítí ČHMÚ, jsou jejich hydrologické charakteristiky uloženy v databázích ústavu. Zpravidla však již nejsou k dispozici úplné údaje o důsledcích povodní, rozsahu a výši celkových povodňových škod. Zprávy za ucelená povodí jsou uloženy u státních podniků Povodí, většinou i s informacemi o povodňových škodách na tocích a vodohospodářských objektech. Dále jsou pro některé povodně k dispozici zprávy povodňových orgánů územních celků (obcí a krajů).

FD - Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem v povodí Odry (APSFR)

11.6.2018 2:00   Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem (Areas of Potential Significant Flood Risk, zkráceno „APSFR“), pro které budou dále zpracovávány mapy povodňového nebezpečí a rizik a plány pro zvládání povodňových rizik, byly identifikovány z pohledu rizika fluviálních povodní. Postup vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem je podrobně popsán v Návrhu metodiky předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice (viz příloha č. 1 zprávy Předběžné vyhodnocení povodňových rizik v České republice 2011). Metodika je postavena na možných nepříznivých účincích budoucích povodní (podle čl. 4d Směrnice). Hlavními kritérii výběru byl počet trvale žijících osob a hodnota majetku dotčená teoretickou povodní s pravděpodobností výskytu 5, 20 a 100 let a to pro katastrální území jednotlivých obcí. Kvantitativní vyjádření hledisek předběžného vyhodnocení povodňového rizika bylo založeno na definici rizika, tj. kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu (povodně, scénáře nebezpečí) a jeho nepříznivých dopadů na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Tento přístup, který zohledňuje více scénářů nebezpečí, umožnil zahrnout do vyhodnocení i přínosy stávajících strukturálních protipovodňových opatření. Výsledné úseky vodních toků, které definují oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem, byly popsány číselným kódem se značkou povodí, říčním kilometrem, slovním vyjádřením vymezení úseku, názvem vodního toku a geografickými souřadnicemi.

FD - Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem v povodí Labe (APSFR)

11.6.2018 2:00   Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem (Areas of Potential Significant Flood Risk, zkráceno „APSFR“), pro které budou dále zpracovávány mapy povodňového nebezpečí a rizik a plány pro zvládání povodňových rizik, byly identifikovány z pohledu rizika fluviálních povodní. Postup vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem je podrobně popsán v Návrhu metodiky předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice (viz příloha č. 1 zprávy Předběžné vyhodnocení povodňových rizik v České republice 2011). Metodika je postavena na možných nepříznivých účincích budoucích povodní (podle čl. 4d Směrnice). Hlavními kritérii výběru byl počet trvale žijících osob a hodnota majetku dotčená teoretickou povodní s pravděpodobností výskytu 5, 20 a 100 let a to pro katastrální území jednotlivých obcí. Kvantitativní vyjádření hledisek předběžného vyhodnocení povodňového rizika bylo založeno na definici rizika, tj. kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu (povodně, scénáře nebezpečí) a jeho nepříznivých dopadů na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Tento přístup, který zohledňuje více scénářů nebezpečí, umožnil zahrnout do vyhodnocení i přínosy stávajících strukturálních protipovodňových opatření. Výsledné úseky vodních toků, které definují oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem, byly popsány číselným kódem se značkou povodí, říčním kilometrem, slovním vyjádřením vymezení úseku, názvem vodního toku a geografickými souřadnicemi.

FD - Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem v povodí Dunaje(APSFR)

11.6.2018 2:00   Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem (Areas of Potential Significant Flood Risk, zkráceno „APSFR“), pro které budou dále zpracovávány mapy povodňového nebezpečí a rizik a plány pro zvládání povodňových rizik, byly identifikovány z pohledu rizika fluviálních povodní. Postup vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem je podrobně popsán v Návrhu metodiky předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice (viz příloha č. 1 zprávy Předběžné vyhodnocení povodňových rizik v České republice 2011). Metodika je postavena na možných nepříznivých účincích budoucích povodní (podle čl. 4d Směrnice). Hlavními kritérii výběru byl počet trvale žijících osob a hodnota majetku dotčená teoretickou povodní s pravděpodobností výskytu 5, 20 a 100 let a to pro katastrální území jednotlivých obcí. Kvantitativní vyjádření hledisek předběžného vyhodnocení povodňového rizika bylo založeno na definici rizika, tj. kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu (povodně, scénáře nebezpečí) a jeho nepříznivých dopadů na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Tento přístup, který zohledňuje více scénářů nebezpečí, umožnil zahrnout do vyhodnocení i přínosy stávajících strukturálních protipovodňových opatření. Výsledné úseky vodních toků, které definují oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem, byly popsány číselným kódem se značkou povodí, říčním kilometrem, slovním vyjádřením vymezení úseku, názvem vodního toku a geografickými souřadnicemi.

Geomagnetická mapa 1 : 500 000 (GEOČR500)

11.6.2018 2:00   WMS služba zobrazující Geomagnetickou mapu České republiky (K. Šalanský, 1995) v měřítku 1 : 500 000. Jsou zobrazeny plochy a izolinie hodnot geomagnetického pole ve formě izanomál T (Z). Zvolený základní interval izolinií po 25 nT zde dostatečně přesně zachycuje průběh magnetického pole. Mapa je doplněna seznamem zpráv s podklady použitými pro sestavení magnetické mapy a výběr literatury k interpretaci magnetických anomálií.

FD - Prostorová data pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik v povodí Dunaje (PFRA)

11.6.2018 2:00   Hodnocení minulých povodní bylo založeno na informacích, které jsou o těchto povodních dostupné. V ČR je současný způsob dokumentace a vyhodnocení povodní upraven §76 vodního zákona. Zprávy o povodních zpracovávají povodňové orgány obcí a správci vodních toků, souhrnnou zprávu za povodí zpracovávají správci povodí a souhrnnou hodnotící zprávu, včetně analýzy rozsahu a výše povodňových škod a účelnosti provedených opatření, zpracovávají povodňové orgány krajů. Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí. Evidenci povodní z hlediska hydrologického, včetně meteorologických údajů o příčinách přirozených povodní, zajišťuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).Významné povodně, které zasáhly rozsáhlá území a způsobily značné škody a ztráty na lidských životech, byly počínaje povodní v roce 1997 vyhodnocovány v rámci komplexních projektů, zpracovaných na základě usnesení vlády ČR a financovaných s podporou státního rozpočtu. Tímto způsobem byly vyhodnoceny povodně v červenci 1997, v srpnu 2002, v březnu až dubnu 2006, přívalové povodně v červnu až červenci 2009, povodně v květnu až červnu 2010 a v srpnu 2010.Zprávy o starších povodních již nejsou úplné a systematicky vedené. Pokud byly zaznamenány ve stanicích pozorovacích sítí ČHMÚ, jsou jejich hydrologické charakteristiky uloženy v databázích ústavu. Zpravidla však již nejsou k dispozici úplné údaje o důsledcích povodní, rozsahu a výši celkových povodňových škod. Zprávy za ucelená povodí jsou uloženy u státních podniků Povodí, většinou i s informacemi o povodňových škodách na tocích a vodohospodářských objektech. Dále jsou pro některé povodně k dispozici zprávy povodňových orgánů územních celků (obcí a krajů).

FD - Prostorová data pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik v povodí Labe (PFRA)

11.6.2018 2:00   Hodnocení minulých povodní bylo založeno na informacích, které jsou o těchto povodních dostupné. V ČR je současný způsob dokumentace a vyhodnocení povodní upraven §76 vodního zákona. Zprávy o povodních zpracovávají povodňové orgány obcí a správci vodních toků, souhrnnou zprávu za povodí zpracovávají správci povodí a souhrnnou hodnotící zprávu, včetně analýzy rozsahu a výše povodňových škod a účelnosti provedených opatření, zpracovávají povodňové orgány krajů. Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí. Evidenci povodní z hlediska hydrologického, včetně meteorologických údajů o příčinách přirozených povodní, zajišťuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).Významné povodně, které zasáhly rozsáhlá území a způsobily značné škody a ztráty na lidských životech, byly počínaje povodní v roce 1997 vyhodnocovány v rámci komplexních projektů, zpracovaných na základě usnesení vlády ČR a financovaných s podporou státního rozpočtu. Tímto způsobem byly vyhodnoceny povodně v červenci 1997, v srpnu 2002, v březnu až dubnu 2006, přívalové povodně v červnu až červenci 2009, povodně v květnu až červnu 2010 a v srpnu 2010.Zprávy o starších povodních již nejsou úplné a systematicky vedené. Pokud byly zaznamenány ve stanicích pozorovacích sítí ČHMÚ, jsou jejich hydrologické charakteristiky uloženy v databázích ústavu. Zpravidla však již nejsou k dispozici úplné údaje o důsledcích povodní, rozsahu a výši celkových povodňových škod. Zprávy za ucelená povodí jsou uloženy u státních podniků Povodí, většinou i s informacemi o povodňových škodách na tocích a vodohospodářských objektech. Dále jsou pro některé povodně k dispozici zprávy povodňových orgánů územních celků (obcí a krajů).

FD - Rozsah povodně s dobou opakování 100 let v povodí Labe(flooded areas)

11.6.2018 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení rozsahu povodně s dobou opakování 100 let (středně vysoká pravděpodobnost výskytu), formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2007/60/ES (FD). Výchozí datovou sadou jsou rozlivy Q100 I. plánovacího cyklu vytvořené v rámci tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v roce 2013.

INSPIRE Protected sites - IUCN

8.6.2018 2:00   This data set contains spatial data for protected sites of the Czech Republic that match any of IUCN Protected Area Category. The protected sites in this data set are divided into IUCN categories according to the INSPIRE registry codelist (http://inspire.ec.europa.eu/codelist/IUCNDesignationValue). Not all categories must be filled at a specific time; © NCA CR (AOPK ČR), 2018

INSPIRE Protected sites - other

8.6.2018 2:00   This data set contains two groups of spatial data:1) Buffer Zones. These Buffer Zones of Specially Protected Areas are proclaimed in accordance with Section 37 of the Act No. 114/1992 Coll., on nature and landscape protection and preservation (Collection of Laws of the Czech Republic) to safeguard selected Specially Protected Areas in the Czech Republic against disturbing influences of the surroundings. 2) Contract Protected Areas. Contract Protected Areas are proclaimed in accordance with Section 39 of the Act No. 114/1992 Coll., on nature and landscape protection and preservation (Collection of Laws of the Czech Republic) on the basis of a written contract concluded between the owner of the concerned land and the authority competent to their proclamation. It is proclaimed instead of Specially Protected Areas where suitable; © NCA CR (AOPK ČR), 2018

GNSS měření VESOG / GNSS observations VESOG

7.6.2018 2:00   Výzkumná a experimentální síť permanentních GNSS stanic provozovaná Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým - Geodetickou observatoří Pecný ve spolupráci s více akademickými a výzkumnými institucemi v České republice: Vysokým učením technickým v Brně, Universitou Palackého v Olomouci, VŠB-Technickou universitou Ostrava, Západočeskou universitou v Plzni, Ústavem fyziky atmosféry AV ČR, Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem v Dobrušce.Research and experimental network of permanent GNSS stations operated by the Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography, Geodetic Observatory Pecny in cooperation with more academic and research institutions in the Czech Republic: Brno University of Technology, Palacky University of Olomouc, Technical University of Ostrava, West-Bohemia University in Pilsen, Institute for atmospehric physics CAS, Military Geography and Hydrometeorologic Office Dobruska.

Časové řady troposférických zpoždění z GNSS dat / GNSS based time series of tropospheric delays

7.6.2018 2:00   Časové řady ze zpracování GNSS měření z globální sítě IGS (Mezinárodní GNSS Služby) nebo regionální - podmnožiny EPN (Permanentní sítě EUREF) nebo lokálního řešení CZECH z GNSS sítí v České republice - VESOG, GEONAS, CZEPOS. Time series based on processing of GNSS observations of global network of IGS (International GNSS Service) or regional - subset of EPN (EUREF Permanent Network) or local CZECH solution from GNSS networks in Czech Republic - VESOG, GEONAS, CZEPOS.

GNSS dráhy a parametry rotace Země / GNSS orbits and Earth rotation parameters

7.6.2018 2:00   Dráhy GNSS družic a parametry rotace Země založené na zpracování GNSS měření z globální sítě IGS (Mezinárodní GNSS Služby) jako rapid produkt nebo ultra-rapid produkt.Orbits of GNSS satellites and Earth rotation parameters based on processing of GNSS observations of global network of IGS (International GNSS Service) as rapid product or ultra-rapid product.

Vrtná prozkoumanost s mocností kvartéru

7.6.2018 2:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje informace o mocnosti kvartéru ve vrtech a dalších dílech evidovaných v databázi geologicky dokumentovaných objektů.

Kontinuální observace supravodivým gravimetrem / Continual observations by superconducting gravimeter

7.6.2018 2:00   Relativní supravodivý gravimetr OSG-050 vyrobený GWR Instruments, Inc. v USA provádí kontinuální měření změn tíhováho zrychlení s intervalem záznamu 1 sekunda v gravimetrické laboratoři Pecný od roku 2007. Data jsou distribuována do IGETS (Mezinárodní služba pro geodynamiku a zemské slapy).Relative superconducting gravimeter OSG-050 manufactured by GWR Instruments, Inc. USA. It provides continuous measurement of gravity variations with sampling rate of 1 sec at the gravimetric station Pecny since 2007. Data are distribued to IGETS (International Geodynamics and Earth Tide Service).

INSPIRE stahovací služba WCS pro téma Nadmořská výška-GRID (EL GRID)

7.6.2018 2:00   INSPIRE stahovací služba WCS pro data Nadmořská výška - GRID (EL GRID) je služba umožňující opakované stahování dat pomocí technologie WCS 1.0.0. Stahovací služba umožňuje stahování dat ve formátech GeoTIFF, JPEG2000,ECW nebo IMG, součástí může být GML soubor s doplňujícími informacemi.Jednorázové stahování dat je z kapacitních důvodů omezeno na 100 000 000 pixelů. Data jsou poskytována v souřadnicovém systému ETRS89/TM33. Základem poskytovaných dat je Digitální model reliiéfu České republiky 4. generace (DMR 4G). Služba splňuje standard OGC WCS 1.0.0. Služba je prozatím provozována ve zkušebním režimu.

Časové řady souřadnic z GNSS / GNSS coordinate time series

7.6.2018 2:00   Časové řady souřadnic jsou výsledkem zpracování GNSS měření podmnožiny stanic EPN (Permanentní síť EUREF) nebo CZECH - GNSS sít v České republice - VESOG, GEONAS a CZEPOS. Obsahuje denní řešení EUREF zpracování nebo EUREF reanalýzy.Coordinate time series based on processing of GNSS observations of subset of EPN (EUREF Permanent Network) or CZECH - GNSS networks in Czech Republic - VESOG, GEONAS, CZEPOS. It include the daily solutions EUREF processing or EUREF reanalyse.

INSPIRE stahovací služba WCS pro téma Ortofotosnímky (OI)

7.6.2018 2:00   INSPIRE stahovací služba WCS pro téma Ortofotosnímky (OI) je služba umožňující opakované stahování dat pomocí technologie WCS 1.0.0. Stahovací služba umožňuje stahování dat ve formátech GeoTIFF, JPEG2000,ECW nebo IMG, součástí může být GML soubor s doplňujícími informacemi. Jednorázové stahování dat je z kapacitních důvodů omezeno na 100 000 000 pixelů. Data jsou poskytována v souřadnicovém systému ETRS89/TM33. Základem poskytovaných dat je Ortofoto České republiky. Služba splňuje standard OGC WCS 1.0.0. Služba je prozatím provozována ve zkušebním režimu.

Opakovaná měření tíhového zrychlení absolutními gravimetry / Repeated measurement of gravity acceleration by absolute gravimeters

7.6.2018 2:00   Opakovaná měření tíhového zrychlení na 5 absolutních tíhových bodech v České republice jsou prováděna absolutními gravimetry FG5 č. 215 a FG5X č. 251 vyrobenými Micro-g LaCoste, Inc. v USA. Data jsou distribuována do databáze A-grav.Repeated measurement of gravity acceleration at five absolute gravity stations in the Czech Republic are performed by absolute gravimeters FG5 No. 215 and FG5X No. 251 manufactured by Micro-g LaCoste, Inc. USA. Data are distributed to A-grav database.

GNSS měření PPGNET / GNSS observations PPGNET

7.6.2018 2:00   Síť permanentních GNSS stanic v Řecku provozovaná Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým - Geodetickou observatoří Pecný a Karlovou univerzitou v Praze, Matematicko-fyzikální fakultou, katedrou geofyziky v úzké spolupráci se Seismologickou laboratoří Univerzity v Patrasu.Network of Permanent GNSS Stations in Greece operated by the Research Institute of Geodesy, Topography and Cartography, Geodetic Observatory Pecny and the Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Department of Geophysics, in close cooperation with the Seismological Laboratory of University of Patras

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

6.6.2018 2:00   Soubor všech míst poskytování zdravotních služeb registrovaných poskytovatelů zdravotní péče s oprávněním dle zákona 371/2011.

Indexy Geologické mapy České republiky 1 : 50 000

6.6.2018 2:00   ArcGIS Server mapová služba obsahující indexy geologické mapz v měřítku 1:50 000 pokrývající celé území ČR.

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb v ČR

5.6.2018 2:00   Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb v ČR.

FD - Rozsah povodně s dobou opakování 100 let -povodí Dunaje (flooded areas)

5.6.2018 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení rozsahu povodně s dobou opakování 100 let (středně vysoká pravděpodobnost výskytu), formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2007/60/ES (FD). Výchozí datovou sadou jsou rozlivy Q100 I. plánovacího cyklu vytvořené v rámci tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v roce 2013.

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb v ČR / National Register of Health Services Providers in the Czech Republic

5.6.2018 2:00   Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb v České republice je vytvářen a každoměsíčně aktualizován Ústavem zdravotních informací a statistiky ČR / National Register of Health Services Providers in the Czech Republic is created by the Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic. The Register is updated on a monthly basis.Prozatímní výstup - vzorová datová sada.

ÚZIS - Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb v ČR

5.6.2018 2:00   Mapová kompozice obsahuje vrstvu s daty Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS), který poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotní péče v České republice.

SZÚ - Kvalita koupacích vod - sezóna 2017

4.6.2018 2:00   Kompozice obsahuje vrstvy s údaji o kvalitě koupacích vod v letním období roku 2017.

High Resolution Layers - Vodní plochy a mokřady (Water and Wetness)

4.6.2018 2:00   High Resolution Layers (HRL) jsou rastrová data s prostorovým rozlišením 20 a 100 m, který jsou součástí programu Copernicus pro monitorování území. Produkt Vodní plochy a mokřady (Water and Wetness) obsahuje 2 datové sady: Vrstvu vodních ploch a mokřadů (Water and Wetness – WAW) a Index pravděpodobnosti výskytu vodních ploch a mokřadů (Water-Wetness-Probability-Index - WWPI). Data jsou vytvářena poloautomatickými postupy nad družicovými snímky každé 3 roky. Technické specifikace dat naleznete zde: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/hrl-water-wetness-technical-document-prod-2015, informace o programu na http://land.copernicus.eu.

Kvalita koupacích vod v koupacích sezónách 2016 a 2017

4.6.2018 2:00   Kvalita koupacích vod v koupací sezóně v letech 2016-2017.

High Resolution Layers - Nepropustnost povrchu (Imperviousness)

4.6.2018 2:00   High Resolution Layers (HRL) jsou rastrová data s prostorovým rozlišením 20 a 100 m, který jsou součástí programu Copernicus pro monitorování území. Produkt Nepropustnost povrchu (Imperviousness) obsahuje 3 datové sady: Procento nepropustnosti povrchu (Degree of Imperviousness - IMD), Změnu procenta nepropustnosti povrchu (Degree of Imperviousness change - IMC) a Klasifikovanou změnu procenta nepropustnosti povrchu (Degree of Imperviousness change classified - IMCC). Data jsou vytvářena poloautomatickými postupy nad družicovými snímky každé 3 roky. Technické specifikace dat naleznete zde: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/hrl-imperviousness-technical-document-prod-2015, informace o programu na http://land.copernicus.eu.

High Resolution Layers - Lesy (Forest)

4.6.2018 2:00   High Resolution Layers (HRL) jsou rastrová data s prostorovým rozlišením 20 m, který jsou součástí programu Copernicus pro monitorování území. Produkt Lesy (Forest) obsahuje 2 datové sady: Hustota lesních porostů (Tree Cover Density - TCD) a Druh lesa (Dominant Leaf Type - DLT). Data jsou vytvářena poloautomatickými postupy nad družicovými snímky každé 3 roky. Technické specifikace dat naleznete zde: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/hrl-forest, informace o programu na http://land.copernicus.eu.

High Resolution Layers - Louky (Grassland)

4.6.2018 2:00   High Resolution Layers (HRL) jsou rastrová data s prostorovým rozlišením 20 a 100 m, který jsou součástí programu Copernicus pro monitorování území. Produkt Louky (Grassland) obsahuje vyklasifikovanou vrstvu luk (Grassland Layer – GRA). Data jsou vytvářena poloautomatickými postupy nad družicovými snímky každé 3 roky. Technické specifikace dat naleznete zde: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/hrl-grassland-technical-document-prod-2015, informace o programu na http://land.copernicus.eu.

EEA - High Resolution Layers

4.6.2018 2:00   High Resolution Layers jako součást služby evropského programu Copernicus pro monitorování území obsahují informace z různých tematických oblastí – nepropustnost povrchu, lesy (hustota a druh lesních porostů), louky, vodní plochy a mokřady. Jedná se o rastrová data o prostorovém rozlišení 20 a 100 m, která jsou vytvářena poloautomatickými postupy nad družicovými snímky každé 3 roky.

SZÚ - Kvalita koupacích vod - sezóna 2018

4.6.2018 2:00   Kompozice obsahuje vrstvy s údaji o kvalitě koupacích vod v letním období roku 2018.

Seismika (seismické reflexní profily, seismokarotáž)

1.6.2018 2:00   WMS služba znázorňuje informace o seismických reflexních profilech a seismokarotáží proměřených vrtech na území České republiky z prostředků státního rozpočtu.

Vertikální elektrické sondování (VES)

31.5.2018 2:00   WMS služba znázorňuje lokalizace měřících stanovišť vertikálního elektrického sondování (VES) v České republice od roku 1957.

Seismické profily

31.5.2018 2:00   WMS služba znázorňuje informace o seismických reflexních profilech odměřených v letech 1971-1994 na území České republiky z prostředků státního rozpočtu.

Seismika

30.5.2018 2:00   ArcGIS Server služba znázorňuje informace o seismických reflexních profilech a seismokarotážně proměřených vrtech odměřených v letech 1971-1994 na území České republiky z prostředků státního rozpočtu.

Hydrogeologická mapa Československa 1 : 1 000 000 - území ČR (rastr)

30.5.2018 2:00   ArcGIS Server služba zobrazuje rastrovou mapu, která poskytuje informace o podzemních vodách, geologických charakteristikách hornin, hydrogeologických objektech a tektonice. Byla odvozena z geologické mapy 1:1.000.000.

Seismické reflexní profily

30.5.2018 2:00   WMS služba znázorňuje informace o seismických reflexních profilech odměřených v letech 1971-1994 na území České republiky z prostředků státního rozpočtu.

ISKO - imisní databáze

29.5.2018 2:00   Koncentrace naměřené všemi monitorovacími sítěmi jsou ukládány do imisní databáze Imisní informační systém (IIS). V IIS jsou archivovány údaje již od počátku měření, koncentrace oxidu siřičitého a suspendovaných částic ze staničních sítí ČHMÚ v severních Čechách a v Praze již od roku 1971. S imisními daty jsou do imisní databáze ukládána i doprovodná meteorologická data, která jsou měřena na velké části automatizovaných imisních stanic ČHMÚ a jsou využívána pro hodnocení imisně-meteorologických vztahů. Imisní databáze ISKO zahrnuje kromě výsledků měření ČHMÚ, které zajišťují pracovníci Imisního monitoringu v centru i na pobočkách, i data poskytovaná spolupracujícími institucemi. Jedná se zejména o zdravotní ústavy, ČEZ, a. s., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Českou geologickou službu, Hydrobiologický ústav, městské úřady a další přispěvatele. V databázi jsou též zahrnuty informace z příhraničních oblastí Německa a Polska.

Kontinuální observace supravodivým gravimetrem

24.5.2018 2:00   Relative superconducting gravimeter OSG-050 manufactured by GWR Instruments, Inc. USA. Since 2007, the OSG-050 provides continuous measurement of gravity variations with sampling rate of 1 sec. Data are available (after registration procedure here, through IGETS data base realized by a FTP server, which can be accessed by ftp://igetsftp.gfz-potsdam.de .Near real-time quality control of data from OSG-050 can be found at SG Noise web page.

Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) - polohopis

24.5.2018 2:00   Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je digitální geografický model území České republiky (ČR). Polohopisnou část ZABAGED® tvoří v současné době 122 typů geografických objektů sídel, komunikací, rozvodných sítí a produktovodů, vodstva, územních jednotek a chráněných území, vegetace a povrchu, terénního reliéfu a vybrané údaje o geodetických bodech. Objekty jsou reprezentovány dvourozměrnou vektorovou prostorovou složkou a popisnou složkou, obsahující kvalitativní a kvantitativní informace o objektech.

Geology AR

22.5.2018 2:00   Mobilní aplikace pro prohlížení rozšířené reality (AR) fotografií v brožurách edice "Výpravy do geologické minulosti". Vizualizuje nejmodernější vědecké poznatky, např. o vzniku útvarů spojených s tercierní vulkanickou činností v oblasti Českého středohoří (vrch Bořeň), Českého ráje (Trosky), tzv. lužického vulkanického pole (Kamenický vrch u Zákup) apod.

Žulová stezka Horkami (AR)

22.5.2018 2:00   Mobilní aplikace pro prohlížení rozšířené reality (AR) - čtyři vizualizace umožňují nahlédnout do období největšího rozmachu kamenictví a těžby žuly na Skutečsku (období první republiky). Aplikace je vytvořena k použití na trase naučné stezky "Žulová stezka Horkami". Vizualizuje podobu původního muničního skladu a polní drážky, vypuštění zatopeného Andrusivova lomu a počátky těžby stále činného lomu Litická.

Žulová stezka Horkami (AR)

21.5.2018 2:00   Mobilní aplikace s rozšířenou realitou (AR) sloužící k popularizaci vědy. Ćtyři rozšířené reality umožňují nahlédnout do období největšího rozmachu kamenictví a těžby žuly na Skutečsku (období první republiky). Aplikace je vytvořena k použití na trase naučné stezky "Žulová stezka Horkami". Vizualizuje podobu původního muničního skladu a polní drážky, vypuštění zatopeného Andrusivova lomu a počátky těžby stále činného lomu Litická.

Dekorační kameny

21.5.2018 2:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje veřejnosti na mapovém serveru ČGS data o dekoračních kamenech v České republice.

Geology AR

21.5.2018 2:00   Mobilní aplikace s rozšířenou realitou (AR) sloužící k popularizaci geologie. Aplikace slouží pro AR fotografiií v brožurách vydaných v rámci edice "Výpravy do geologické minulosti". Vizualizuje nejmodernější vědecké poznatky, např. o vzniku útvarů spojených s tercierní vulkanickou činností v oblasti Českého středohoří (vrch Bořeň), Českého ráje (Trosky), tzv. lužického vulkanického pole (Kamenický vrch u Zákup) apod.

Geologie pro zvídavé - zkameněliny (AR)

21.5.2018 2:00   Mobilní aplikace s rozšířenou realitou (AR) sloužící k popularizaci vědy. Zejména geologie, paleontologie a vulkanologie vás seznámí s nejmodernějšími vědeckými poznatky z oblasti neživé přírody.

Hydrologické sucho

18.5.2018 2:00   Jedná se o souhrn informací povrchových a podzemních vod, nasycení půdy (duben - říjen) a množství vody ve sněhové pokrývce (listopad - duben).U povrchových vod se zobrazuje aktuální stav průtoků a vyhodnocení vodnosti toků. U podzemních vod je zobrazována aktuální úroveň hladiny mělkých a hlubokých vrtů, týdenní hodnocení hladiny mělkých vrtů, měsíční hodnocení hladiny vrtů a vydatnosti pramenů.Účelem hodnocení nasycení půdy je vyhodnocení aktuálního zaplnění retenční kapacity půdy z pohledu jejího vlivu na odtokový proces při následujících srážkách.Stav sucha pro množství sněhových zásob není definován. Tání sněhu je však v našich podmínkách hlavním zdrojem doplňování zásob vody v půdě a podzemních vodách.

Hlásné profily povrchových vod

18.5.2018 2:00   Většina hlásných profilů je situována v místě vodoměrných stanic - mají stabilizovaný vodoměrný profil, vodočetnou lať a většinou i automatickou stanici s přenosem a stanovenou měrnou křivku průtoků.Jsou rozděleny do tří kategorií - A, B a C.A - základní - provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ a s. p. PovodíB - doplňkové - zřizované krajskými úřady, většinou provozuje po dohodě ČHMÚ nebo s. p . Povodí, ostatní provozují místně příslušné obceC - pomocné - provozované účelově obcemi nebo vlastníky ohrožených nemovitostí.Od roku 1997 je provozováno více než 200 profilů kategorie A a více než 200 profilů kategorie B. Každý hlásný profil má svůj evidenční list.Informační toky hlásné sítě jsou popsány v MP MŽP.

Povrchové vody - Operativní profily

18.5.2018 2:00   Mapa zobrazuje síť operativních profilů, která je vytvořena ze stanic ČHMÚ, Povodí s. p., hl. města Prahy a dalších partnerských organizací. Do této sítě jsou zahrnuty stanice všech tří kategorií hlásné sítě - A, B a C.

Vyhodnocení vodnosti

18.5.2018 2:00   Jedná se o aktuální informace vodnosti na tocích vztažení k referenčnímu období 1981 - 2010.Aktuální data jsou přebírána pravidelně z automatických stanic s přenosem dat. Data z referenčního období 1981 - 2010 jsou převzata z Centrální režimové databáze množství povrchových vod.

Zkameněliny AR (geologie pro zvídavé)

18.5.2018 2:00   Mobilní aplikace s rozšířenou realitou České geologické služby (ČGS) sloužící k popularizaci vědy. Zejména geologie, paleontologie a vulkanologie. Unikátní aplikace s rozšířenou realitou České geologické služby vás seznámí s nejmodernějšími vědeckými poznatky z oblasti neživé přírody.

Žulová stezka Horkami AR

18.5.2018 2:00   Mobilní aplikace s rozšířenou realitou (AR) sloužící k popularizaci vědy. Ćtyři rozšířené reality umožňují nahlédnout do období největšího rozmachu kamenictví a těžby žuly na Skutečsku (období první republiky). Aplikace je vytvořena k použití na trase naučné stezky "Žulová stezka Horkami". Vizualizuje podobu původního muničního skladu a polní drážky, vypuštění zatopeného Andrusivova lomu a počátky těžby stále činného lomu Litická.

Geology AR (výpravy do geologické minulosti)

18.5.2018 2:00   Mobilní aplikace s rozšířenou realitou (AR) sloužící k popularizaci geologie. Aplikace slouží pro AR fotografiií v brožurách vydaných v rámci edice "Výpravy do geologické minulosti". Vizualizuje nejmodernějšími vědecké poznatky, např. o vzniku útvarů spojených s tercierní vulkanickou činností v oblasti Českého středohoří (vrch Bořeň), Českého ráje (Trosky) a tzv. lužického vulkanického pole (Kamenický vrch u Zákup).

INSPIRE datová sada pro téma Dopravní sítě - vodní doprava (TN_WATER)

17.5.2018 2:00   Data INSPIRE tématu Dopravní sítě - vodní doprava jsou harmonizována dle prováděcích pravidel INSPIRE a odpovídají INSPIRE xml schématu ve verzi 4.0 a ELF xml schématu ve verzi 1.0. Tato datová sada dopravních sítí České republiky má proto jednotnou podobu s ostatními daty vytvářenými pro toto INSPIRE téma v rámci celé Evropy. Objekty jsou reprezentovány vektorovou složkou s atributy, které obsahují další informace o objektech. Zdrojovou datovou sadou je datová sada Státní plavební správy sloužící k popisu objektů na vodních cestách ČR.

Mikroregiony

17.5.2018 2:00   Mapová služba zobrazující mikroregiony v Karlovarském kraji a okolí

Mapový archiv ČGS

17.5.2018 2:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje údaje o mapách uložených v mapovém archivu ČGS.

Analýzy výškopisu

16.5.2018 2:00   Mapová aplikace je určena pro základní analýzy výškopisných dat území České republiky. Umožňuje prohlížení výškopisných dat ve formě obarveného stínovaného reliéfu, sklonitosti a orientace svahů, znázornění prostého stínovaného reliéfu nebo stínovaného reliéfu se Z-faktorem 10. Aplikace nabízí rovněž nástroje umožňující provádět analýzy viditelnosti. Analytické funkce mapové aplikace zajišťují image a geoprocessingové služby, které umožňují provádět dynamické prostorové analýzy nad zdrojovými daty přímo na serveru. Aplikace umožňuje znázornění výsledku analýz na pozadí podkladových map (Základní mapa nebo ortofoto) s možností nastavit průhlednost zobrazených vrstev. Výslednou situaci je možné dále prohlížet ve 3D lokální scéně, případně stáhnout ve formátu SHP, DGN, DXF nebo TXT.Služby jsou publikované a provozované na ArcGIS serveru Zeměměřickým úřadem. Zdrojovými daty těchto služeb jsou digitální model reliéfu 4. generace (DMR 4G), digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G) nebo digitální model povrchu 1. generace (DMP 1G) převedené do rastrového formátu v souřadnicovém systému S-JTSK.

3D lokální webová scéna DMR 4G a DMR 5G (S-JTSK)

16.5.2018 2:00   3D lokální webová scéna DMR 4G a DMR 5G (S-JTSK) je mapová kompozice určená k prohlížení výškopisných dat a znázornění vlastností reliéfu v kombinaci s dalšími vektorovými objekty ve 3D webovém prostředí. Je vytvořena v prostředí aplikace Web App Builder (https://developers.arcgis.com/web-appbuilder/) kombinací webových 3D služeb výškového modelu DMR 4G (http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/3D/dmr4g/ImageServer) a DMR 5G (http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/3D/dmr5g/ImageServer) v souřadnicovém systému S-JTSK, image služeb dmr4g (http://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/dmr4g/ImageServer) a dmr5g (http://ags.cuzk.cz/arcgis2/rest/services/dmr5g/ImageServer), mapové služby Ortofoto ČR v souřadnicovém systému S-JTSK (http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services/ortofoto/MapServer) a mapové služby Základní mapy ČR v souřadnicovém systému S-JTSK (http://ags.cuzk.cz/ArcGIS/rest/services/zm/MapServer). Webová scéna je určena pro moderní verze internetových prohlížečů: Internet Explorer verze 11, aktuální verze Mozilla Firefox, Google Chrome a Edge, které podporují technologii WebGL. Plynulost pohybu ve webové scéně je závislá na výkonu grafické karty PC uživatele.

INSPIRE téma Adresy (AD)

16.5.2018 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma adresy (AD). Vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze adresní místa a jejich komponenty, kterými jsou stát, obec, část obce, městský obvod v Praze (MOP), městký obvod/městská část (MO/MČ), ulice a pošta a to na území celé České Republiky. Obsahují rozvněž geometrii, která určuje definiční bod adresního místa. V datové sadě nění uvedeno 1,75%, t.j. 50961 adresních míst (k 15. 05. 2018), protože neobsahují definiční bod, podle kterého by je bylo možné prostorově určit. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních a INSPIRE Data Specification on Addresses v 3.0.1 z 26.4.2010. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Adresy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Budovy (BU)

16.5.2018 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma budovy (BU). Data pochází částečně z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech, a částečně z ISKN (Informační systém katastru nemovistostí). Zdrojem informací o budovách v ISKN je objekt Stavba, v RÚIAN je to Stavební objekt. Většina Staveb je zároveň Stavebními objekty, ale jsou případy, kdy tomu tak není. Kromě Budov datová sada obsahuje i části budov, které jsou pro potřeby INSPIRE vyjádřeny vchody z RÚIAN. Vchody obsahují informace o počtu podlaží, technickoekonomických atributech apod. Datová sada pokrývá celé území české republiky. V datové sadě není uvedeno 1,65%, t.j. 69674 budov (k 15. 05. 2018), protože neobsahují definiční bod ani polygon. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních, v zákoně 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Buildings v 3.0 z 13.12.2013. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Budovy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - ZABAGED® (vizualizace pro ortofoto)

16.5.2018 2:00   Prohlížecí služba ZABAGED® (vizualizace pro ortofoto) je veřejná prohlížecí mapová služba určená k prohlížení objektů ZABAGED® (včetně výškopisu ve formě vrstevnic) ve spojení s produktem Ortofoto ČR. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím rozhraní REST, SOAP nebo jako WMS službu. Jedná se o on-line dynamickou mapovou službu publikovanou z vektorových databázově uložených dat, lze proto i pracovat s jednotlivými vrstvami. WMS rozhraní navíc poskytuje i operaci GetFeatureInfo, která umožňuje klientům WMS dotazování na atributové záznamy objektů ZABAGED®. Kartografická vizualizace objektů ZABAGED® je provedena s ohledem na možnost kombinace s produktem Ortofoto ČR. Službu lze proto využít pro tvorbu tematických ortofotomap. Bodové a liniové mapové značky mají výrazné barevné provedení, aby vynikly na pozadí ortofota. Plochy reprezentující objekty ZABAGED® jsou ve službě znázorněny jen konturou bez výplně, aby nezakrývaly situaci zachycenou na ortofotu. Služba je určena k prohlížení od měřítka cca 1:10 000.

INSPIRE téma Parcely (CP)

16.5.2018 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze katastrální území (pro celou Českou Republiku) a parcely a jejich hranice z území, kde je digitální mapa (k 15. 05. 2018 je to 95,83% území České republiky, t.j. 75 579,18km2). Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Parcely ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Měřící síť automatických meteorologických, klimatologických a srážkoměrných stanic ČHMÚ k 29.11.2017

16.5.2018 2:00   Vrstva automatických meteorologických, klimatologických a srážkoměrech stanic pozorujících k 29.11.2017

Žulová stezka Horkami (AR)

15.5.2018 2:00   Mobilní aplikace s rozšířenou realitou (AR) sloužící k popularizaci vědy. Ćtyři rozšířené reality umožňují nahlédnout do období největšího rozmachu těžby žuly na Skutečsku (období první republiky). Aplikace je vytvořena k použití na trase naučné stezky "Žulová stezka Horkami". Vizualizuje podobu původního muničního skladu a polní drážky, vypuštění zatopeného Andrusivova lomu a počátky těžby stále činného lomu Litická.

FD - Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem (APSFR)

14.5.2018 2:00   Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem (Areas of Potential Significant Flood Risk, zkráceno „APSFR“), pro které budou dále zpracovávány mapy povodňového nebezpečí a rizik a plány pro zvládání povodňových rizik, byly identifikovány z pohledu rizika fluviálních povodní. Postup vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem je podrobně popsán v Návrhu metodiky předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice (viz příloha č. 1 zprávy Předběžné vyhodnocení povodňových rizik v České republice 2011). Metodika je postavena na možných nepříznivých účincích budoucích povodní (podle čl. 4d Směrnice). Hlavními kritérii výběru byl počet trvale žijících osob a hodnota majetku dotčená teoretickou povodní s pravděpodobností výskytu 5, 20 a 100 let a to pro katastrální území jednotlivých obcí. Kvantitativní vyjádření hledisek předběžného vyhodnocení povodňového rizika bylo založeno na definici rizika, tj. kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu (povodně, scénáře nebezpečí) a jeho nepříznivých dopadů na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Tento přístup, který zohledňuje více scénářů nebezpečí, umožnil zahrnout do vyhodnocení i přínosy stávajících strukturálních protipovodňových opatření. Výsledné úseky vodních toků, které definují oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem, byly popsány číselným kódem se značkou povodí, říčním kilometrem, slovním vyjádřením vymezení úseku, názvem vodního toku a geografickými souřadnicemi.

INSPIRE služba transformace souřadnic WCTS

14.5.2018 2:00   INSPIRE služba transformace souřadnic WCTS je on-line služba, která umožňuje převádět digitální geoprostorová data mezi souřadnicovými referenčními systémy S-JTSK, S-JTSK/05 a ETRS89, včetně transformace výšek mezi systémy ETRS89 (GRS80) a Bpv. Zároveň služba umožňuje transformace mezi souřadnicovými referenčními systémy stanovenými směrnicí INSPIRE: ETRS89-LAEA, ETRS89-LCC, ETRS89-TM33 a ETRS89-TM34, a to včetně transformace výšek v systému EVRS. Do služby byla zařazena transformační knihovna ETJTZU 2018 (instalační verze 2017-12-20) vytvořená Zeměměřickým úřadem, která je schválena ČÚZK pro transformaci z ETRS89 (ETRF2000) do S-JTSK. Chyba transformace mezi systémy S-JTSK a ETRS89 při použití služby dosahuje hodnoty mp = 0.036 m na celém území ČR. Poskytované operace jsou uvedeny ve vlastnostech služby (GetCapabilities). Službu je možné použít samostatně nebo jako součást dalších služeb a aplikací. Zájemcům o přepočty souřadnic je na stránkách Geoportálu ČÚZK zpřístupněn klient služby - aplikace Transformace souřadnic. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE služby transformace souřadnic v. 2.1 a zároveň splňuje standard OGC WCTS 0.4.0.

VÚV TGM - OpenGIS WMS - ISVS

11.5.2018 2:00   Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. - mapový server OpenGIS WMS (WebMap) poskytuje prostřednictvím mapového serveru OpenGIS WMS (WebMap) přístup k prostorovým datům evidencí ISVS voda vedených Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M., v.v.i.

VÚV TGM - OpenGIS WMS - INSPIRE

11.5.2018 2:00   Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. - mapový server OpenGIS WMS (WebMap) poskytuje prostřednictvím mapového serveru OpenGIS WMS (WebMap) přístup k prostorovým datům, patřícím k prioritním datovým sadám oblasti voda podle směrnice INSPIRE. Mezi prioritní jsou zařazeny ty datové sady, které byly reportovány Evropské komisi na základě některé z dalších evropských směrnic.

Bilance množství a jakosti vody

11.5.2018 2:00   Pro zpracování bilance množství vody (zákon 254/2001 Sb. a vyhláška 431/3001 Sb.) je vymezeno 74 bilančních povodí a 10 bilančních oblastí. Výstupy bilance množství obsahují v měsíčním kroku v těchto povodích a oblastech údaje o atmosférických srážkách, celkovém odtoku, základním odtoku, zásobách vody ve sněhové pokrývce, změnách zásob podzemní vody a přirozených průtocích ve vybraných vodoměrných stanicích. Pro zpracování bilance jakosti povrchových vod bylo v roce 2016 použito 199 profilů shodných s předchozími roky. Provádí se dva typy hodnocení. Výstupy jsou mapy jakosti povrchových vod pro vybrané ukazatele a výsledky výpočtu látkového odnosu zvolených látek ve vybraných profilech.Pro zpracování bilance jakosti podzemních vod bylo v roce 2016 použito 1348 analýz vzorků vody odebraných při jarním a podzimním monitoringu ze 675 objektů sítě (184 pramenů a 491 vrtů). Výstupy jsou sestava ukazatelů jakosti vody porovnaných s referenčními hodnotami a mapy jakosti podzemních vod v přírodním prostředí.V této zprávě se kromě výsledků bilance množství a jakosti vod za rok 2016 nachází ještě zhodnocení výsledků za období 2014 až 2016.Výstupy hydrologické bilance jsou podkladem pro sestavení vodohospodářské bilance, kterou zajišťují příslušní správci povodí.

Data INSPIRE voda spravovaná VÚV TGM, v.v.i.

11.5.2018 2:00   Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. poskytuje přístup k prostorovým datům, patřícím k prioritním datovým sadám oblasti voda podle směrnice INSPIRE. Mezi prioritní jsou zařazeny ty datové sady, které byly reportovány Evropské komisi na základě některé z dalších evropských směrnic.

FD - Rozsah povodně s dobou opakování 100 let (flooded areas)

10.5.2018 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení rozsahu povodně s dobou opakování 100 let (středně vysoká pravděpodobnost výskytu), formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2007/60/ES (FD). Výchozí datovou sadou jsou rozlivy Q100 I. plánovacího cyklu vytvořené v rámci tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v roce 2013.

FD - Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem (APSFR)

10.5.2018 2:00   Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem (Areas of Potential Significant Flood Risk, zkráceno „APSFR“), pro které budou dále zpracovávány mapy povodňového nebezpečí a rizik a plány pro zvládání povodňových rizik, byly identifikovány z pohledu rizika fluviálních povodní. Postup vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem je podrobně popsán v Návrhu metodiky předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice (viz příloha č. 1 zprávy Předběžné vyhodnocení povodňových rizik v České republice 2011). Metodika je postavena na možných nepříznivých účincích budoucích povodní (podle čl. 4d Směrnice). Hlavními kritérii výběru byl počet trvale žijících osob a hodnota majetku dotčená teoretickou povodní s pravděpodobností výskytu 5, 20 a 100 let a to pro katastrální území jednotlivých obcí. Kvantitativní vyjádření hledisek předběžného vyhodnocení povodňového rizika bylo založeno na definici rizika, tj. kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu (povodně, scénáře nebezpečí) a jeho nepříznivých dopadů na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Tento přístup, který zohledňuje více scénářů nebezpečí, umožnil zahrnout do vyhodnocení i přínosy stávajících strukturálních protipovodňových opatření. Výsledné úseky vodních toků, které definují oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem, byly popsány číselným kódem se značkou povodí, říčním kilometrem, slovním vyjádřením vymezení úseku, názvem vodního toku a geografickými souřadnicemi. Výsledná tématická vrstva úseků vodních toků byla zpřístupněna k prohlížení v Povodňovém informačním systému.

VÚV TGM - ISVS - OpenGIS WMS

10.5.2018 2:00   Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. - mapový server OpenGIS WMS (WebMap) poskytuje prostřednictvím mapového serveru OpenGIS WMS (WebMap) přístup k prostorovým datům evidencí ISVS voda vedených Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M., v.v.i.

Citlivé oblasti

10.5.2018 2:00   Evidence obsahuje údaje o vymezení citlivých oblastí v ČR. Údaje evidence zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce.Citlivé oblasti jsou vodním zákonem definovány jako vodní útvary povrchových vod:a) v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin k nežádoucímu stavu jakosti vod,b) které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l, neboc) u nichž je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních vod.Citlivé oblasti vymezuje vláda nařízením. Vymezení citlivých oblastí podléhá přezkoumání v pravidelných intervalech nepřesahujících 4 roky. Pro citlivé oblasti a pro vypouštění odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech stanovuje vláda nařízením ukazatele přípustného znečištění odpadních vod a jejich hodnoty.Citlivé oblasti jsou aktuálně stanoveny nařízením vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastechPodle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou všechny povrchové vody na území České republiky vymezeny jako citlivé oblasti.

UWWTD - Citlivé obasti

10.5.2018 2:00   Citlivé oblasti vymezuje vláda nařízením. Vymezení citlivých oblastí podléhá přezkoumání v pravidelných intervalech nepřesahujících 4 roky. Pro citlivé oblasti a pro vypouštění odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech stanovuje vláda nařízením ukazatele přípustného znečištění odpadních vod a jejich hodnoty.

Záplavová území - Q100 (území ve správě Povodí Ohře s.p.) (jev ÚAP č. 50)

10.5.2018 2:00   Administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplavené vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

UWWTD - Body vypouštění

10.5.2018 2:00   Datová sada obsahuje jednotlivé údaje o bodech vypouštění z čistíren odpadních vod, individuálních vhodných systémech nebo volných výustech, zahrnuty jsou informace o oblastech vypouštění odpadních vod a souvisejících vodních útvarech (řekách, povodích).

UWWTD - Aglomerace

10.5.2018 2:00   Datová sada obsahuje základní údaje o vymezení aglomerací nad 2000 EO v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Popisná složka zahrnuje údaje o odvádění a způsobu čištění odpadních vod ze všech aglomerací nad 2 000 EO včetně názvů, souřadnic, množství přiváděného znečištění a informací o napojení na stokovou soustavu.

NiD - Monitoring povrchových vod

10.5.2018 2:00   Datová sada obsahuje vybraná místa monitoringu povrchových vod. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting podle Nitrátové směrnice v roce 2016.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - ISVS

10.5.2018 2:00   Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. poskytuje přístup k prostorovým datům vybraných evidencí ISVS voda prostřednictvím stahovací služby (WFS).

FD - Prostorová data pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik (PFRA)

10.5.2018 2:00   Hodnocení minulých povodní bylo založeno na informacích, které jsou o těchto povodních dostupné. V ČR je současný způsob dokumentace a vyhodnocení povodní upraven §76 vodního zákona. Zprávy o povodních zpracovávají povodňové orgány obcí a správci vodních toků, souhrnnou zprávu za povodí zpracovávají správci povodí a souhrnnou hodnotící zprávu, včetně analýzy rozsahu a výše povodňových škod a účelnosti provedených opatření, zpracovávají povodňové orgány krajů. Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí. Evidenci povodní z hlediska hydrologického, včetně meteorologických údajů o příčinách přirozených povodní, zajišťuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).Významné povodně, které zasáhly rozsáhlá území a způsobily značné škody a ztráty na lidských životech, byly počínaje povodní v roce 1997 vyhodnocovány v rámci komplexních projektů, zpracovaných na základě usnesení vlády ČR a financovaných s podporou státního rozpočtu. Tímto způsobem byly vyhodnoceny povodně v červenci 1997, v srpnu 2002, v březnu až dubnu 2006, přívalové povodně v červnu až červenci 2009, povodně v květnu až červnu 2010 a v srpnu 2010.Zprávy o starších povodních již nejsou úplné a systematicky vedené. Pokud byly zaznamenány ve stanicích pozorovacích sítí ČHMÚ, jsou jejich hydrologické charakteristiky uloženy v databázích ústavu. Zpravidla však již nejsou k dispozici úplné údaje o důsledcích povodní, rozsahu a výši celkových povodňových škod. Zprávy za ucelená povodí jsou uloženy u státních podniků Povodí, většinou i s informacemi o povodňových škodách na tocích a vodohospodářských objektech. Dále jsou pro některé povodně k dispozici zprávy povodňových orgánů územních celků (obcí a krajů).

Data INSPIRE voda spravovaná VÚV TGM, v.v.i.

10.5.2018 2:00   VÚV TGM,v.v.i. je pověřen k vedení celkem deseti evidencí o stavu povrchových a podzemních vod a k předávání údajů z těchto evidencí do informačních systémů veřejné správy:evidence vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarůevidence stavu vodních útvarůevidence ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarůevidence chráněných oblasti přirozené akumulace vodevidence ochranných pásem vodních zdrojůevidence ciltivých oblastíevidence zranitelných oblastíevidence oblastí povrchových vod využívaných ke koupáníevidence povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichůevidence záplavových území

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE

10.5.2018 2:00   Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. poskytuje přístup k prostorovým datům, patřícím k prioritním datovým sadám oblasti voda podle směrnice INSPIRE. Mezi prioritní jsou zařazeny ty datové sady, které byly reportovány Evropské komisi na základě některé z dalších evropských směrnic.

WFD Oblasti dílčích povodí

10.5.2018 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení sub-units na území České republiky (10 jednotek), formálně upravené pro potřeby podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Prostorová i popisná složka byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

UWWTD - Čistírny odpadních vod

10.5.2018 2:00   Datová sada obsahuje jednotlivé údaje o čistírnách odpadních vod v aglomeracích nad 2000 EO včetně lokalit bez připojení na stokovou soustavu, včetně informací o kapacitě čistíren odpadních vod, typu čištění, odstraňování dusíku a fosforu a údaje o účinnosti čištění.

Záplavová území - aktivní zóna (území ve správě Povodí Ohře s.p.) (jev ÚAP č. 51)

10.5.2018 2:00   Území v zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územního plánu, jež při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí. Platí zde omezení taxativně uvedená v § 67 vodního zákona. Jeho rozsah vymezuje vodoprávní úřad na základě návrhu správce toku v rámci stanovení záplavového území.

NiD - Monitoring podzemních vod

10.5.2018 2:00   Datová sada obsahuje vybraná místa monitoringu podzemních vod. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting podle Nitrátové směrnice v roce 2016.

NiD - Zranitelné obasti

10.5.2018 2:00   Zranitelné oblasti jsou § 33 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů definovány jako území, kde se vyskytují: povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. Vláda stanovuje zranitelné oblasti nařízením a zároveň v nich akčním programem upravuje používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření. Akční program a vymezení zranitelných oblastí podléhají přezkoumání a případným úpravám v intervalech nepřesahujících 4 roky. Přezkoumání se provádí na základě vyhodnocení účinnosti opatření vyplývajících z přijatého akčního programu. Zranitelné oblasti jsou stanovené nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Vymezení zranitelných oblastí bylo revidováno nařízením vlády č. 235/2016 Sb. Datová sada obsahuje vymezení katastrálních území aktuálně určených jako zranitelné oblasti upravené pro potřeby reportingu Evropské komisi.

Chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry

9.5.2018 2:00   ArcGIS Server služba zobrazuje údaje o chráněných lokalitách zvláštních zásahů do zemské kůry, tedy (§34 zákona 44/1988 Sb.) podzemní zásobníky plynů nebo kapalin, místa ukládání radioaktivních a jiných odpadů v podzemí či objekty průmyslového využívání tepelné energie Země.

eWater

9.5.2018 2:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje základní (signální) informace o hydrogeologických objektech z vrtné databáze.

Půdní mapa 1 : 1 000 000

9.5.2018 2:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje půdní mapu v měřítku 1:1 000 000, která byla sestavena Milanem Tomáškem a vydána v rámci publikace Půdy České republiky (3.vydání, Česká geologická služba, 2003). Součástí mapové služby je vrstva půdní zrnitosti.

Průzkumná území

9.5.2018 2:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje údaje z povolení k provádění geologických prací pro vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů.

Vrtná prozkoumanost

9.5.2018 2:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje základní informace o vrtech a dalších dílech evidovaných v databázi geologicky dokumentovaných objektů.

Lokalizace opatření krajinotvorných programů

9.5.2018 2:00   Prostorová informace ke smlouvě uzavřené na realizaci opatření krajinotvorného programu; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); AOPK ČR, 2018

Půdní mapa 1 : 50 000

9.5.2018 2:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje půdní mapy v měřítku 1 : 50 000 z nové digitální edice ČGS od roku 2012.

Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G)

4.5.2018 2:00   Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. Dokončen byl k 30. 6. 2016 na celém území ČR. DMR 5G je určen k analýzám terénních poměrů lokálního charakteru a rozsahu, např. při projektování pozemkových úprav, plánování a projektování dopravních, vodohospodářských a pozemních staveb, modelování přírodních jevů lokálního charakteru, apod. DMR 5G je základní zdrojovou databází pro tvorbu vrstevnic určených pro mapy velkých měřítek a počítačové vizualizace výškopisu v územně orientovaných informačních systémech vysoké úrovně podrobnosti.

Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G)

4.5.2018 2:00   Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v pravidelné síti (5 x 5 m) bodů o souřadnicích X,Y,H, kde H reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,3 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu. Model vznikl z dat pořízených metodou leteckého laserového skenování výškopisu území České republiky v letech 2009 až 2013. V roce 2016 byl DMR 4G nově vygenerován z dat DMR 5G na celém území ČR. Aktualizován je v návaznosti na aktualizaci DMR 5G. DMR 4G je určen k analýzám terénních poměrů regionálního charakteru a rozsahu, např. při projektování rozsáhlých dopravních a vodohospodářských záměrů, modelování přírodních jevů, apod.

Geofyzikální měření

4.5.2018 2:00   Mapová aplikace zpřístupňuje vrstvy, které jsou tematicky členěny podle použitých geofyzikálních metod. Jedná se o měření hrazená ze státního rozpočtu a realizovaná převážně bývalou firmou Geofyzika Brno. Aplikace zprostředkovává mapové vrstvy: seismika (seismokarotážně proměřené vrty, seismické reflexní profily), vertikální elektrické sondování (akce VES, profily a sondy) a geofyzikální prozkoumanost ČR (regionální, lokální).

Seismické profily

3.5.2018 2:00   WMS služba znázorňuje informace o seismických profilech odměřených v letech 1971-1994 na území České republiky z prostředků státního rozpočtu.

Geofyzikální měření

3.5.2018 2:00   Mapová aplikace "Geofyzikální měření" se skládá z vrstev, které jsou tematicky členěny podle použitých geofyzikálních metod. Jedná se o měření hrazená ze státního rozpočtu a realizovaná převážně bývalou firmou Geofyzika Brno. Aplikace zprostředkovává mapové vrstvy: seismika (seismokarotážně proměřené vrty, seismické reflexní profily), vertikální elektrické sondování (akce VES, profily a sondy) a geofyzikální prozkoumanost ČR (regionální, lokální).

Seismika

3.5.2018 2:00   ArcGIS Server služba znázorňuje informace o seismických profilech odměřených v letech 1971-1994 na území České republiky z prostředků státního rozpočtu.
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 33 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit