info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

 

 

SW Bentley a HSI se slevou až 25 %

 

 

 

Personální inzerce

otevrena-data.gif

 

info-osobnosti3.png

 

 

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

Pracovní nabídka

Práce v zahraničí

volna_mista.png

 

2016-kalendar-cr.jpg

 

 

 

 

Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE

zdroje zpráv:

INSPIRE ATOM service for Protected sites theme - cultural heritage

22.11.2017 1:00   Entities from National registry of cultural monuments designated for INSPIRE dataset under protected site theme.

INSPIRE Distribution of natural habitat types of community interest

22.11.2017 1:00   Distribution of natural habitat types of community interest (habitats) is a product of species and biotopes surveillance under the obligations of Article 17 of EU Habitats Directive (92/43/ EEC). The grid distribution (EEA reference grid 1 x 1 km) from data of habitat reports 2013 is presented. For detailed description and commentary see CHOBOT K. (2016). Druhy a přírodní stanoviště. Hodnotící zprávy o stavu v České republice 2013. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR & Ministerstvo životního prostředí, Praha. 226 str., ISBN 978-80-8076-20-9. Habitat classification and national interpretation manual see CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

WMS INSPIRE Habitats and Biotopes

21.11.2017 1:00   The map service displays the grid distribution of natural habitat types of community interest (EEA reference grid 1 x 1 km) on the territory of the Czechia. The natural habitat types are grouped. The distribution had been compiled from data of habitat reports 2013. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

INSPIRE Natural habitat types of community interest distribution

21.11.2017 1:00   Distribution of natural habitat types of community interest is a product of species and biotopes surveillance under the obligations of Article 17 of EU Habitats Directive (92/43/ EEC). The grid distribution (EEA reference grid 1 x 1 km) from data of habitat reports 2013 is presented. For detailed description and commentary see CHOBOT K. (2016). Druhy a přírodní stanoviště. Hodnotící zprávy o stavu v České republice 2013. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR & Ministerstvo životního prostředí, Praha. 226 str., ISBN 978-80-8076-20-9. Habitat classification and national interpretation manual see CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

INSPIRE Distribution of species of community interest

20.11.2017 1:00   Distribution of species of community interest is a product of species and habitat surveillance under the obligations of Article 17 of EU Habitats Directive (92/43/ EEC). The species grid distribution (EEA reference grid 1 x 1 km) from data of species reports 2013 is presented. For detailed description and commentary see CHOBOT, K. (ed.) (2016). Druhy a přírodní stanoviště: Hodnotící zprávy o stavu v České republice. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstvo životního prostředí. 226 s. ISBN 978-80-88076-20-9; NCA CR (AOPK ČR), 2013

WMS INSPIRE Species distribution (1) Species of community interest

20.11.2017 1:00   The map service displays - (1) distribution of species of community interest in equal area grid (EEA reference grid, 1 x 1 km grid cell) on the territory of Czechia. The distribution had been compiled from data of Species Reports 2013. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

Báňské mapy

16.11.2017 1:00   Databáze obsahuje dokumentografické záznamy o báňských mapách uložených v archivu na pracovišti ČGS v Kutné Hoře. Od roku 1990 byly údaje o těchto mapách zpracovávány do databáze, která prošla od svého vzniku řadou úprav a modernizací.

Báňské mapy

16.11.2017 1:00   Mapová aplikace zpřístupňuje náhledy skenů a informace o báňských mapách z území ČR, evidovaných na pracovišti ČGS v Kutné Hoře.

WFD Chráněná území

15.11.2017 1:00   Vrstva obsahuje vymezení chráněných území s vazbou na vodu a je formálně upravena pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Obsažena jsou chráněná území, která nebyla reportována na základě jiné legislativy, tedy Ramsarské mokřady a maloplošná zvláště chráněná území. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

INSPIRE Protected sites - NATURA 2000

15.11.2017 1:00   This data set contains spatial data for Natura 2000 sites in the Czech Republic. It includes proposed Sites of Community Importance, Sites of Community Importance and Special Areas of Conservation according to the EC Directive on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (92/43/EEC) as well as proposed Special Protection Areas and Special Protection Areas according to the EC Directive on the conservation of wild birds (79/409/EEC). Not all categories must be filled at a specific time.

WMS INSPIRE Habitats and Biotopes

15.11.2017 1:00   The map service dispays a distribution of natural habitat types of community interest in ETRS grid (EEA standard grid, 1 x 1 km cell) on the territory of the Czech Republic. The natural habit types are grouped. The distribution had been compiled to year 2013. © AOPK ČR, 2013

WFD Útvary podzemních vod

15.11.2017 1:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů podzemních vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary podzemních vod vedené v evidenci ISVS. Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

WFD Útvary povrchových vod včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů - polygony

15.11.2017 1:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů povrchových vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary povrchových vod II. plánovacího cyklu schválené v roce 2013. Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016. Vrstva polygonů představuje znázornění povrchových vod stojatých.

AOPK ČR - INSPIRE Rozložení druhů

15.11.2017 1:00   Kompozice zobrazuje dosud neharmonizovaná prostorová data o rozšíření evropsky významných druhů v polích síťového mapování (referenční síť EEA, pole 10 x 10 km) v Česku. Stav k roku 2013.

WFD Oblasti povodí

15.11.2017 1:00   Vrstva obsahuje vymezení oblastí hlavních povodí České republiky (oblasti povodí Labe, Dunaje a Odry) formálně upravené pro potřeby podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Prostorová i popisná složka byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

WFD Subunits

15.11.2017 1:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení sub-units na území České republiky (10 jednotek), formálně upravené pro potřeby podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Prostorová i popisná složka byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

AOPK ČR - INSPIRE Chráněná území

15.11.2017 1:00   Kompozice zobrazuje harmonizovaná prostorová data o všech chráněných územích dle tématu č. 9 uvedeného v příloze I evropské směrnice INSPIRE (2007/2/EC), která shromažďuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Konkrétně kompozice obsahuje lokality soustavy Natura 2000, chráněná území dle IUCN, biosférické rezervace UNESCO, ramsarské lokality a další území chráněná na národní úrovni (ochranná pásma zvláště chráněných území, smluvně chráněná území). Atributy i hodnoty v datech jsou uváděny v angličtině.

INSPIRE Protected sites - UNESCO MAB Programme

15.11.2017 1:00   This data set contains spatial data for Biosphere Reserves under the UNESCO Man and Biosphere Programme in the Czech Republic; © NCA CR (AOPK ČR) , 2013

WFD Útvary povrchových vod včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů - centrlinie

15.11.2017 1:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů povrchových vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary povrchových vod II. plánovacího cyklu schválené v roce 2013. Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016. Vrstva Centrelinie představuje úsekový model souvislé hydrologické sítě složené z povrchových vod tekoucích a virtuálních úseků nahrazujících povrchové vody stojaté.

AOPK ČR - INSPIRE Stanoviště a biotopy

15.11.2017 1:00   Kompozice zobrazuje dosud neharmonizovaná prostorová data o rozšíření evropsky významných typů přírodních stanovišť (TPS) v polích síťového mapování (referenční síť EEA, pole 1 x 1 km) v České republice. TPS jsou sdruženy do skupin. Publikován je stav k roku 2013.

INSPIRE Protected sites - IUCN

15.11.2017 1:00   This data set contains spatial data for protected sites of the Czech Republic that match any of IUCN Protected Area Category. The protected sites in this data set are divided into IUCN categories according to the INSPIRE registry codelist (http://inspire.ec.europa.eu/codelist/IUCNDesignationValue). Not all categories must be filled at a specific time; © NCA CR (AOPK ČR), 2017

ATOM INSPIRE Protected sites

15.11.2017 1:00   The download service provides spatial data for all protected sites according to the theme No. 9 mentioned in Annex I of the INSPIRE Directive (2007/2/EC) that are gathered by Nature Conservation Agency of the Czech Republic. Namely the service displays Natura 2000 sites, IUCN protected areas, UNESCO biosphere reserves, ramsar sites and other nationally protected areas (buffer zones of specially protected areas, contract protected areas); © NCA CR (AOPK ČR), 2013 - 2017

AOPK ČR - Zvláště chráněná a smluvně chráněná území

15.11.2017 1:00   Kompozice zobrazuje zvláště chráněná území v ČR dle § 14, jejich ochranná pásma dle § 37 a zonaci dle § 18 a § 27 zákona č. 114/1992 Sb. Obsahuje také smluvně chráněná území dle § 39 výše uvedeného zákona.

WFD Monitorovací místa

15.11.2017 1:00   Datová sada obsahuje vybraná místa monitoringu podzemních a povrchových vod. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

INSPIRE Protected sites - Ramsar Convention

15.11.2017 1:00   This data set contains spatial data for Wetlands of International Importance under the Ramsar Convention (Ramsar Sites) in the Czech Republic; © NCA CR (AOPK ČR), 2017

INSPIRE Protected sites - other

15.11.2017 1:00   This data set contains two groups of spatial data:1) Buffer Zones. These Buffer Zones of Specially Protected Areas are proclaimed in accordance with Section 37 of the Act No. 114/1992 Coll., on nature and landscape protection and preservation (Collection of Laws of the Czech Republic) to safeguard selected Specially Protected Areas in the Czech Republic against disturbing influences of the surroundings. 2) Contract Protected Areas. Contract Protected Areas are proclaimed in accordance with Section 39 of the Act No. 114/1992 Coll., on nature and landscape protection and preservation (Collection of Laws of the Czech Republic) on the basis of a written contract concluded between the owner of the concerned land and the authority competent to their proclamation. It is proclaimed instead of Specially Protected Areas where suitable; © NCA CR (AOPK ČR), 2017

WFD Útvary povrchových vod včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů - linie

15.11.2017 1:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů povrchových vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary povrchových vod II. plánovacího cyklu schválené v roce 2013. Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016. Vrstva linie představuje znázornění útvarů povrchových vod tekoucích v modelu multipart bez virtuálních úseků.

INSPIRE Protected sites

15.11.2017 1:00   This data set contains spatial data for all protected sites according to the theme No. 9 mentioned in Annex I of the INSPIRE Directive (2007/2/EC) that are gathered by Nature Conservation Agency of the Czech Republic. Namely the data set consists of Natura 2000 sites, IUCN protected areas, UNESCO biosphere reserves, ramsar sites and other nationally protected areas (buffer zones of specially protected areas, contract protected areas); © NCA CR (AOPK ČR), 2013 - 2017

AOPK ČR - INSPIRE Bioregiony

14.11.2017 1:00   Kompozice zobrazuje dosud neharmonizovaná prostorová data s vymezením biogeografických oblastí dle evropské směrnice o stanovištích (EEC/92/43) na území ČR.

WMS INSPIRE Protected sites

10.11.2017 1:00   This view service shows spatial data for all protected sites according to the theme No. 9 mentioned in Annex I of the INSPIRE Directive (2007/2/EC) that are gathered by Nature Conservation Agency of the Czech Republic. Namely the service displays Natura 2000 sites, IUCN protected areas, UNESCO biosphere reserves, ramsar sites and other nationally protected areas (buffer zones of specially protected areas, contract protected areas); © NCA CR (AOPK ČR), 2013 - 2017

WFS INSPIRE Species distribution

8.11.2017 1:00   The download map service provides harmonized data of the INSPIRE theme Species Distribution - a grid distribution of species of community interest (EEA reference grid; 10 x 10 km cell) on the territory of the Czechia. The species are grouped. The distribution had been compiled to year 2013; © NCA CR (AOPK ČR), 2013

WMS INSPIRE Species distribution

7.11.2017 1:00   The map service displays a distribution of species of community interest in equal area grid (EEA reference grid, 10 x 10 km grid cell) on the territory of Czechia. The distribution had been compiled to year 2013. © NCA CR (AOPK ČR)

INSPIRE téma Parcely (CP)

6.11.2017 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze katastrální území (pro celou Českou Republiku) a parcely a jejich hranice z území, kde je digitální mapa (k 06. 11. 2017 je to 93,47% území České republiky, t.j. 73 715,07km2). Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Parcely ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Katastrální mapa ve formátech DGN a DXF poskytovaná v e-shopu

6.11.2017 1:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa ve vektorové podobě je poskytována zdarma ve formátu DGN a DXF a obsahuje prvky Digitální katastrální mapy (DKM) a Katastrální mapy digitalizované (KMD), tedy bodová pole, budovy, další prvky mapy, hranice parcel, katastrální hranice, parcely katastru nemovitostí, prvky orientační mapy a hranice věcného břemene. Z důvodu použití formátu DGN produkt neobsahuje značky na liniích a oblouky jsou nahrazeny lomenými čárami. Katastrální mapa ve vektorové podobě k 06. 11. 2017 pokrývá 93,47% území České republiky, t.j. 73 715,07km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

Katastrální mapa v rastrové podobě poskytovaná v e-shopu

6.11.2017 1:00   Katastrální mapa v rastrové podobě je poskytována za úplatu a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou. Analogová mapa pokrývá 5,40 % území České republiky, což je 4 260,41km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

INSPIRE téma Adresy (AD)

6.11.2017 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma adresy (AD). Vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze adresní místa a jejich komponenty, kterými jsou stát, obec, část obce, městský obvod v Praze (MOP), městký obvod/městská část (MO/MČ), ulice a pošta a to na území celé České Republiky. Obsahují rozvněž geometrii, která určuje definiční bod adresního místa. V datové sadě nění uvedeno 1,89%, t.j. 54989 adresních míst (k 06. 11. 2017), protože neobsahují definiční bod, podle kterého by je bylo možné prostorově určit. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních a INSPIRE Data Specification on Addresses v 3.0.1 z 26.4.2010. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Adresy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Budovy (BU)

6.11.2017 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma budovy (BU). Data pochází částečně z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech, a částečně z ISKN (Informační systém katastru nemovistostí). Zdrojem informací o budovách v ISKN je objekt Stavba, v RÚIAN je to Stavební objekt. Většina Staveb je zároveň Stavebními objekty, ale jsou případy, kdy tomu tak není. Kromě Budov datová sada obsahuje i části budov, které jsou pro potřeby INSPIRE vyjádřeny vchody z RÚIAN. Vchody obsahují informace o počtu podlaží, technickoekonomických atributech apod. Datová sada pokrývá celé území české republiky. V datové sadě není uvedeno 1,75%, t.j. 74005 budov (k 06. 11. 2017), protože neobsahují definiční bod ani polygon. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních, v zákoně 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Buildings v 3.0 z 13.12.2013. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Budovy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Bonitovaná půdně ekologická jednotka - měsíční aktualizace

6.11.2017 1:00   Poskytovaná data BPEJ jsou aktualizovaná jedenkrát měsíčně a mohou se lišit od dat BPEJ vedených v rámci katastru nemovitostí. Pro účely rozhodování je nezbytné aktuálnost dat BPEJ v katastru nemovitostí ověřit.

INSPIRE stahovací služba WFS pro téma Rozšířené Parcely (CPX)

6.11.2017 1:00   Stahovací služba pro Rozšířené Parcely (CPX) je veřejná stahovací služba pro poskytování dat z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), umožňující uživatelům opakované stahování těchto dat v souborech po katastrálních územích a online přístup k těmto datům pomocí technologie WFS 2.0.0. Stahovací služba poskytuje harmonizovaná data Rozšířených Parcel (CPX) ve formátu GML vycházející z INSPIRE. Služba je dostupná pro celé území České republiky. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 06. 11. 2017 je to 93,47% území České republiky, t.j. 73 715,07km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu) jako analogové parcely. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby verze 3.0.1 a zároveň splňuje standard OGC WFS 2.0.0.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

6.11.2017 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 06. 11. 2017 je to 93,47% území České republiky, t.j. 73 715,07km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

Seismokarotáž

2.11.2017 1:00   Databáze obsahuje informace o seismokarotážních měřeních na vrtech z let 1968-1994, odměřených na území České republiky z prostředků státního rozpočtu.

Geofyzikální metody - kódy

2.11.2017 1:00   Databáze obsahuje kódovník geofyzikálních metod.

INSPIRE téma Adresy (AD)

30.10.2017 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma adresy (AD). Vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze adresní místa a jejich komponenty, kterými jsou stát, obec, část obce, městský obvod v Praze (MOP), městký obvod/městská část (MO/MČ), ulice a pošta a to na území celé České Republiky. Obsahují rozvněž geometrii, která určuje definiční bod adresního místa. V datové sadě nění uvedeno 1,90%, t.j. 55143 adresních míst (k 30. 10. 2017), protože neobsahují definiční bod, podle kterého by je bylo možné prostorově určit. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních a INSPIRE Data Specification on Addresses v 3.0.1 z 26.4.2010. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Adresy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Budovy (BU)

30.10.2017 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma budovy (BU). Data pochází částečně z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech, a částečně z ISKN (Informační systém katastru nemovistostí). Zdrojem informací o budovách v ISKN je objekt Stavba, v RÚIAN je to Stavební objekt. Většina Staveb je zároveň Stavebními objekty, ale jsou případy, kdy tomu tak není. Kromě Budov datová sada obsahuje i části budov, které jsou pro potřeby INSPIRE vyjádřeny vchody z RÚIAN. Vchody obsahují informace o počtu podlaží, technickoekonomických atributech apod. Datová sada pokrývá celé území české republiky. V datové sadě není uvedeno 1,76%, t.j. 74295 budov (k 30. 10. 2017), protože neobsahují definiční bod ani polygon. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních, v zákoně 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Buildings v 3.0 z 13.12.2013. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Budovy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE stahovací služba WFS pro téma Rozšířené Parcely (CPX)

30.10.2017 1:00   Stahovací služba pro Rozšířené Parcely (CPX) je veřejná stahovací služba pro poskytování dat z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), umožňující uživatelům opakované stahování těchto dat v souborech po katastrálních územích a online přístup k těmto datům pomocí technologie WFS 2.0.0. Stahovací služba poskytuje harmonizovaná data Rozšířených Parcel (CPX) ve formátu GML vycházející z INSPIRE. Služba je dostupná pro celé území České republiky. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 30. 10. 2017 je to 93,13% území České republiky, t.j. 73 445,79km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu) jako analogové parcely. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby verze 3.0.1 a zároveň splňuje standard OGC WFS 2.0.0.

Katastrální mapa ve formátech DGN a DXF poskytovaná v e-shopu

30.10.2017 1:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa ve vektorové podobě je poskytována zdarma ve formátu DGN a DXF a obsahuje prvky Digitální katastrální mapy (DKM) a Katastrální mapy digitalizované (KMD), tedy bodová pole, budovy, další prvky mapy, hranice parcel, katastrální hranice, parcely katastru nemovitostí, prvky orientační mapy a hranice věcného břemene. Z důvodu použití formátu DGN produkt neobsahuje značky na liniích a oblouky jsou nahrazeny lomenými čárami. Katastrální mapa ve vektorové podobě k 30. 10. 2017 pokrývá 93,13% území České republiky, t.j. 73 445,79km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

30.10.2017 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 30. 10. 2017 je to 93,13% území České republiky, t.j. 73 445,79km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

INSPIRE téma Parcely (CP)

30.10.2017 1:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze katastrální území (pro celou Českou Republiku) a parcely a jejich hranice z území, kde je digitální mapa (k 30. 10. 2017 je to 93,13% území České republiky, t.j. 73 445,79km2). Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Parcely ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Katastrální mapa v rastrové podobě poskytovaná v e-shopu

30.10.2017 1:00   Katastrální mapa v rastrové podobě je poskytována za úplatu a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou. Analogová mapa pokrývá 5,60 % území České republiky, což je 4 413,67km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

Vertikální elektrické sondy (VES)

30.10.2017 1:00   WMS služba znázorňuje lokalizace měřících stanovišť vertikálního elektrického sondování (VES) v ČR od roku 1957. WMS je ve stádiu tvorby - bude veřejná.

INSPIRE stahovací služba WFS pro téma Rozšířené Parcely (CPX)

27.10.2017 2:00   Stahovací služba pro Rozšířené Parcely (CPX) je veřejná stahovací služba pro poskytování dat z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN), umožňující uživatelům opakované stahování těchto dat v souborech po katastrálních územích a online přístup k těmto datům pomocí technologie WFS 2.0.0. Stahovací služba poskytuje harmonizovaná data Rozšířených Parcel (CPX) ve formátu GML vycházející z INSPIRE. Služba je dostupná pro celé území České republiky. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 23. 10. 2017 je to 92,91% území České republiky, t.j. 73 272,25km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu) jako analogové parcely. Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE stahovací služby verze 3.0.1 a zároveň splňuje standard OGC WFS 2.0.0.

INSPIRE téma Budovy (BU)

27.10.2017 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma budovy (BU). Data pochází částečně z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech, a částečně z ISKN (Informační systém katastru nemovistostí). Zdrojem informací o budovách v ISKN je objekt Stavba, v RÚIAN je to Stavební objekt. Většina Staveb je zároveň Stavebními objekty, ale jsou případy, kdy tomu tak není. Kromě Budov datová sada obsahuje i části budov, které jsou pro potřeby INSPIRE vyjádřeny vchody z RÚIAN. Vchody obsahují informace o počtu podlaží, technickoekonomických atributech apod. Datová sada pokrývá celé území české republiky. V datové sadě není uvedeno 1,77%, t.j. 74681 budov (k 23. 10. 2017), protože neobsahují definiční bod ani polygon. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních, v zákoně 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Buildings v 3.0 z 13.12.2013. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Budovy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Adresy (AD)

27.10.2017 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma adresy (AD). Vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze adresní místa a jejich komponenty, kterými jsou stát, obec, část obce, městský obvod v Praze (MOP), městký obvod/městská část (MO/MČ), ulice a pošta a to na území celé České Republiky. Obsahují rozvněž geometrii, která určuje definiční bod adresního místa. V datové sadě nění uvedeno 1,90%, t.j. 55241 adresních míst (k 23. 10. 2017), protože neobsahují definiční bod, podle kterého by je bylo možné prostorově určit. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních a INSPIRE Data Specification on Addresses v 3.0.1 z 26.4.2010. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Adresy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Katastrální mapa v rastrové podobě poskytovaná v e-shopu

27.10.2017 2:00   Katastrální mapa v rastrové podobě je poskytována za úplatu a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou. Analogová mapa pokrývá 5,71 % území České republiky, což je 4 501,46km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

27.10.2017 2:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 23. 10. 2017 je to 92,91% území České republiky, t.j. 73 272,25km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

INSPIRE téma Parcely (CP)

27.10.2017 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze katastrální území (pro celou Českou Republiku) a parcely a jejich hranice z území, kde je digitální mapa (k 23. 10. 2017 je to 92,91% území České republiky, t.j. 73 272,25km2). Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Parcely ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Katastrální mapa ve formátech DGN a DXF poskytovaná v e-shopu

27.10.2017 2:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa ve vektorové podobě je poskytována zdarma ve formátu DGN a DXF a obsahuje prvky Digitální katastrální mapy (DKM) a Katastrální mapy digitalizované (KMD), tedy bodová pole, budovy, další prvky mapy, hranice parcel, katastrální hranice, parcely katastru nemovitostí, prvky orientační mapy a hranice věcného břemene. Z důvodu použití formátu DGN produkt neobsahuje značky na liniích a oblouky jsou nahrazeny lomenými čárami. Katastrální mapa ve vektorové podobě k 23. 10. 2017 pokrývá 92,91% území České republiky, t.j. 73 272,25km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

Územní studie silnice II/380 Sokolnice – Čejč, 2012

26.10.2017 2:00   tématické vrstvy + rastry výkresů

Urbanistická studie rozvojových zón letiště Brno-Tuřany, Černovická terasa a Šlapanice, 2006

26.10.2017 2:00   Koordinace rozvoje území rozvojových zón letiště Brno-Tuřany a Šlapanické terasy a navazující rozvojové zóny tzv. Brněnského podnikatelského parku na Černovické terase v Brně.

Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území JMK, 2003

26.10.2017 2:00   Analýza a vymezení nadregionálního a regionálního ÚSES vycházející z platných územně plánovacích dokumentací a z Územně technického podkladu regionálních a nadregionálních ÚSES ČR. Řešení vymezení regionálního a nadregionálního ÚSES novým jednotným vymezením.

Rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka – hranice JMK, 2001

26.10.2017 2:00   Prověření průchodnosti rychlostní silnice s označením R43 územím mezi Svitávkou a Velkými Opatovicemi jako propojení paralelně vedených tahů dálnice D1 Praha – Brno a rychlostní silnice R 35 Hradec Králové – Olomouc.

Studie jihovýchodní tangenty města Brna, 2001

26.10.2017 2:00   Prověření možnosti vedení Jihovýchodní tangenty v nové trase (Modřice) – D2 – jižně Chrlic – Kobylnice – D1 u Holubic jako komunikace rychlostního charakteru s mimoúrovňovými křižovatkami v parametrech odpovídajících rychlostním silnicím (případně dálnicím), které mohou být realizovány podle aktuálních dopravních potřeb i finančních možností po účelných provozuschopných částech a po polovinách profilu.

Vyhledávací studie trasy silnice R43 Boskovickou brázdou v úseku mezi Troubskem a Kuřimí, 2005

26.10.2017 2:00   Prověření reálnosti vedení trasy rychlostní silnice R43 mezi Troubskem a Kuřimí západně od Brna Boskovickou brázdou pro převedení tranzitu ve dvou variantách.

Prověřovací územní studie v oblasti Jihozápadně města Brna, 2008

26.10.2017 2:00   Prověření potenciálu využití území ve variantách ve vazbě na varianty tras silniční dopravy nadmístního významu, které převádějí tranzitní silniční dopravu v prostoru jižně od dálnice D1 a západně od dálnice D2. Doporučení dopravní varianty, která umožňuje nejvýhodnější rozvoj územního potenciálu všech dotčených obcí a zároveň nejvýhodnější převedení tranzitní silniční dopravy územím jižně od Brna.

Územní studie prověření trasy Boskovické spojky a přeložky silnice II/374, 2007

26.10.2017 2:00   Zkoordinování záměrů a požadavků v území v katastrálním území obce Lhoty Rapotiny a části katastrálního území Boskovic. Prověření možnost realizace Boskovické spojky s napojením na stávající trať železničního koridoru Česká Třebová - Brno s uvažovaným výhledem zvýšení traťové rychlosti a v souvislosti návrhem přeložky silnice II/374.

Urbanistická studie Lednicko-valtický areál, 2005

26.10.2017 2:00   Posouzení ekologické únosnosti rozvojových záměrů ze schválených ÚPD obcí LVA ve znění doplňků a změn, rozbor krajinného rázu, dopřesnění nadregionálních, regionálních a lokálních prvků ÚSES a posouzení zastavitelnosti území a podmínek pro zástavbu.

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, výkres II.4

25.10.2017 2:00   Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - II.4 - výkres ploch a koridorů dopravní infrastruktury

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, výkres I.3

25.10.2017 2:00   Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - I.3 - výkres typů krajin podle stanovených cílových charakteristik

Územní studie silnice II/416 Žatčany – Slavkov u Brna, 2012

25.10.2017 2:00   Návrh, prověření a posouzení vedení silnice II/416 krajského významu v úseku Žatčany – Slavkov u Brna ve vztahu ke stávajícím i rozvojovým plochám dotčených obcí.

Územní studie silnice R43 v úseku Svitávka – Sudice, 2014

25.10.2017 2:00   Vyhledání a návrh trasy silnice R43 v úseku Svitávka – Chrudichromy – Sudice ve variantním řešení vůči trase této silnice navržené v „Technické studii silnice R43 Svitávka – hranice kraje, autor HBH Projekt, 2005 a vymezení koridorů pro ochranu území pro nově navržené trasy do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Územní studie Vymezení cílových charakteristik krajiny Jihomoravského kraje, 2010

25.10.2017 2:00   Vymezení oblastí se shodnou cílovou charakteristikou krajiny, včetně popisu jejich základních charakteristik, stanovení cílových charakteristik pro jednotlivé typy oblastí a požadavků na využití krajiny v souladu s Evropskou úmluvou o krajině.

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, výkres I.4

25.10.2017 2:00   Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - I.4 - výkres veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

Územní studie prověření variant Křenovické spojky, 2013

25.10.2017 2:00   Zpracování a prověření technického řešení severních variant Křenovické spojky na základě ideových návrhů obce Křenovice, prověření sledované jižní varianty Křenovické spojky z hlediska později vymezených záplavových území, a porovnání variant navzájem.

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, výkres II.1

25.10.2017 2:00   Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - II.1 - výkres širších vztahů

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, výkres I.1

25.10.2017 2:00   Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - I.1 - výkres uspořádání území kraje

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, výkres II.2

25.10.2017 2:00   Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - II.2 - koordinační výkres

Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2, 2015

25.10.2017 2:00   Prověření potřebnosti a územní průchodnosti optimálního propojení R52 a I/53 s dálnicí D2

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, výkres II.6

25.10.2017 2:00   Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - II.6 - výkres ploch a koridorů územního systému ekologické stability

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, výkres I.5

25.10.2017 2:00   Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - I.5 - výkres oblastí, ploch a koridorů, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií

Rasterizované územní plány Jihomoravského kraje (2005, 2006)

25.10.2017 2:00   Vybrané územní plány Jihomoravského kraje digitalizované v letech 2005 a 2006

Územní plány pořízené na základě dotace Jihomoravského kraje (od roku 2009)

25.10.2017 2:00   Územní plány digitalizované podle pravidel dotačního programu Jihomoravského kraje od roku 2009

Územní studie silnice I/23 v úseku Rosice - Zakřany, 2014

25.10.2017 2:00   Posouzení průchodu severní varianty přeložky silnice I/23 městem Rosice, průchodu silnice II/395 obci Zastávka v souvislosti s využívaním silnice jako objízdné trasy v případě dopravních problémů na dálnici D1 a průchodu jižní varianty přeložky silnice I/23 přes území obce Zakřany

Územní studie silnic II. třídy v území ovlivněném rozvodnou 400/220/110 KV Sokolnice, 2015

25.10.2017 2:00   Detailnější prověření vedení přeložek silnic II/416, II/418 a II/380 krajského významu v území limitovaném vedeními tras VVN společnosti ČEPS.

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, výkresy A1-A5

25.10.2017 2:00   Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - A1-A5 výkresy Vyhodnocení vlivů JMK na udržitelný rozvoj území

Územní studie silničních obchvatů obcí Strážnice a Petrov, 2014

25.10.2017 2:00   Vyhledání a návrh nové trasy silnice II.tř. jako obchvat města Strážnice mezi dnešní silnicí II/426 severně města a silnicí I/55 západně města a prověření trasy navazujících komunikací včetně severního bchvatu Petrova a severovýchodního obchvatu města Strážnice; návrh územního rozvoje pro každou variantu; vyhodnocení a posouzení varianty ve všech územních souvislostech a porovnání variant ; vymezení koridorů pro ochranu území pro nově navržené trasy do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Územní studie silnice I/50 v úseku Brankovice – Kožušice, 2014

25.10.2017 2:00   Prověření a případná úprava vedení silnice I/50 ve variantách, kterými jsou varianta vedení silnice I/50 ve stávající trase (nulová varianta) a 2 známé varianty přeložky silnice I/50 v úseku Brankovice – Kožušice a prověření ve Zlínském kraji alternativního připojení jižní varianty na silnici I/50 a možnost napojení Koryčan; vymezení koridorů pro ochranu území pro nově navržené trasy do Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, výkres II.5

25.10.2017 2:00   Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - II.5 - výkres ploch a koridorů technické infrastruktury

Územní studie silnice II/380 Sokolnice – Čejč, 2012

25.10.2017 2:00   Návrh, prověření a posouzení vedení silnice II/380 krajského významu v úseku Sokolnice – Čejč ve vztahu ke stávajícím i rozvojovým plochám dotčených obcí.

Územní studie aglomeračních vazeb města Brna a jeho okolí, 2010

25.10.2017 2:00   Vymezení prostoru tzv. Brněnské aglomerace a na základě analýzy jevů v území a trendů a možností rozvoje definování tři modelů územního rozvoje. Na základě SWOT analýzy, rozboru variant silniční dopravy a demografických a sociologických hypotéz formulování doporučení výběru nejvýhodnějšího modelu rozvoje, kterým je model tzv. usměrněné suburbanizace.

Obraz katastrální mapy

23.10.2017 2:00   Obraz katastrální mapy Zlínského kraje.Stav dat k 1. 10. 2017. Vznik spojením DKM, KMD, KM-D a ÚKM(orientační mapy parcel - vektorové).

Územní plány pořízené na základě dotace Jihomoravského kraje (od roku 2009)

20.10.2017 2:00   tématické vrstvy + rastry výkresů

Biogeografické členění

20.10.2017 2:00   Hranice 366 typů biochor, 94 bioregionů a 4 biogeografických podprovincií na území České republiky publikované v: CULEK, M. et al. (2005). Biogeografické členění České republiky: II. díl. Vydání 1. Praha: AOPK ČR. 590 s., 1 CD. ISBN 80-86064-82-4.; (vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © Culek et al., 2005) a následně zaktualizované dle publikace: Culek M., Grulich V., Laštůvka Z., Divíšek J. (2013): Biogeografické regiony České republiky. - Masarykova univerzita. Brno. 447 s. + mapová příloha. ISBN 978-80-210-6693-9.; (vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © Culek et al., 2013)

Rychlostní silnice R43 v úseku Svitávka – hranice JMK, 2001

20.10.2017 2:00   tématické vrstvy + rastry výkresů

Územní studie silnice I/50 v úseku Brankovice – Kožušice, 2014

20.10.2017 2:00   tématické vrstvy + rastry výkresů

Územní studie silnice II/380 Sokolnice – Čejč

20.10.2017 2:00   tématické vrstvy + rastry výkresů

Urbanistická studie Lednicko-valtický areál, 2005

20.10.2017 2:00   tématické vrstvy + rastry výkresů

Územní studie silničních obchvatů obcí Strážnice a Petrov, 2014

20.10.2017 2:00   tématické vrstvy + rastry výkresů

Územní studie silnice I/23 v úseku Rosice - Zakřany, 2014

20.10.2017 2:00   tématické vrstvy + rastry výkresů

Územní studie prověření trasy Boskovické spojky a přeložky silnice II/374, 2007

20.10.2017 2:00   tématické vrstvy + rastry výkresů

Prověřovací územní studie v oblasti Jihozápadně města Brna, 2008

20.10.2017 2:00   tématické vrstvy + rastry výkresů

Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území JMK, 2003

20.10.2017 2:00   tématické vrstvy + rastry výkresů

Územní studie silnice R43 v úseku Svitávka – Sudice, 2014

20.10.2017 2:00   tématické vrstvy + rastry výkresů

Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2, 2015

20.10.2017 2:00   tématické vrstvy + rastry výkresů

Rastrové územní plány obcí (2005, 2006)

20.10.2017 2:00   tématické vrstvy + rastry výkresů

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - II.1. Výkres širších vztahů

19.10.2017 2:00   tématické vrstvy + rastr výkresu

Územní studie prověření variant Křenovické spojky, 2013

19.10.2017 2:00   tématické vrstvy + rastry výkresů
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 31 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit