info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

GeoInfoStrategie

 

 

 

 

Robotická totální stanice - vývoj nelze zastavit.

 

 

 

Geodézia, kartográfia a geoinformácia 2017

 

otevrena-data.gif

 

info-osobnosti3.png

 

 

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

Intersucho.cz

 

Práce v zahraničí

volna_mista.png

 

2016-kalendar-cr.jpg

 

 

 

 

 

Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE

zdroje zpráv:

Integrovaný registr znečišťování (IRZ)

25.7.2017 2:00   IRZ je veřejně přístupná datová sada z databáze údajů o emisích do ovzduší, vody, půdy a o přenosech (odpadech a odpadních vodách). IRZ každoročně poskytuje ucelený přehled ohlášených látek a jejich množstvích odborné i široké veřejnosti. Je jedním z nástrojů ochrany životního prostředí, který napomáhá indikovat míru úspěšnosti environmentálních politik a zároveň zvyšuje dostupnost údajů o znečišťování.

Ukrytí, varování, objekty s toxickými látkami

21.7.2017 2:00   Úkryty CO, sirény, objekty s toxickými látkami

Místní agenda 21

21.7.2017 2:00   Datová sada obsahuje vrstvy s realizátory místních Agend 21 v ČR na úrovni krajů, mikroregionů, obcí a místích akčních skupin.

Geoparky

14.7.2017 2:00   Hranice kandidátských, národních a mezinárodních geoparků; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2017

Katastrální mapa - vektorová

10.7.2017 2:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa ve vektorové podobě je poskytována zdarma ve formátu DGN a obsahuje prvky Digitální katastrální mapy (DKM) a Katastrální mapy digitalizované (KMD), tedy bodová pole, budovy, další prvky mapy, hranice parcel, katastrální hranice, parcely katastru nemovitostí, prvky orientační mapy a hranice věcného břemene. Z důvodu použití formátu DGN produkt neobsahuje značky na liniích a oblouky jsou nahrazeny lomenými čárami. U vztažného bodu popisných textů a parcelních čísel dochází k posunu o vzdálenost mezi vztažným bodem textu a bodem ve středu popisného textu. Katastrální mapa ve vektorové podobě k 10. 07. 2017 pokrývá 91,31% území České republiky, t.j. 72 012,57km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

Bonitovaná půdně ekologická jednotka - měsíční aktualizace

10.7.2017 2:00   Data BPEJ jsou od ledna 2016 poskytována Státním pozemkovým úřadem. Data jsou aktualizována jedenkrát měsíčně a mohou se lišit od dat BPEJ vedených v rámci katastru nemovitostí. Pro účely rozhodování je nezbytné aktuálnost dat BPEJ v katastru nemovitostí ověřit.

Katastrální mapa - rastrová

10.7.2017 2:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa v rastrové podobě je poskytována za úplatu a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou. Analogová mapa pokrývá 6,55 % území České republiky, což je 5 167,77km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

Geomagnetická mapa České republiky 1 : 500 000 (GEOČR500)

4.7.2017 2:00   Magnetická mapa (K. Šalanský, 1995) České republiky v měřítku 1 : 500 000 (GEOČR500) ve formě izanomál T (Z). Zvolený základní interval izolinií po 25 nT zde dostatečně přesně zachycuje průběh magnetického pole. Mapa je doplněna seznamem zpráv s podklady použitými pro sestavení magnetické mapy a výběr literatury k interpretaci magnetických anomálií.

INSPIRE prohlížecí služba pro téma Využití území - kraj Pardubický

4.7.2017 2:00   INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Pardubický, data odvozena z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Pardubického kraje v měřítku 1:100 000, aktualizace 7.11.2014

INSPIRE datová sada pro téma Dopravní sítě - vodní doprava (TN_WATER)

30.6.2017 2:00   Data INSPIRE tématu Dopravní sítě - vodní doprava jsou harmonizována dle prováděcích pravidel INSPIRE a odpovídají INSPIRE xml schématu ve verzi 4.0 a ELF xml schématu ve verzi 1.0. Tato datová sada dopravních sítí České republiky má proto jednotnou podobu s ostatními daty vytvářenými pro toto INSPIRE téma v rámci celé Evropy. Objekty jsou reprezentovány vektorovou složkou s atributy, které obsahují další informace o objektech. Zdrojovou datovou sadou je Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) a datová sada Státní plavební správy sloužící k popisu objektů na vodních cestách ČR.

Metalogenetická mapa České republiky 1 : 500 000 (GEOČR500)

30.6.2017 2:00   Metalogenetická mapa ČR 1 : 500 000 (V. Sattran et al., 1980) znázorňuje prostorové a časové rozmístění a popis jednotlivých genetických typů ložisek rudních surovin a některých vybraných nerudních surovin (fluorit, baryt, sádrovec, grafit, magnezit, mastek, azbest, kamenná sůl aj.) na geologicko-tektonickém podkladě.

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - ZABAGED®

28.6.2017 2:00   Prohlížecí služba AGS - ZABAGED je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty ZABAGED® (včetně výškopisu ve formě vrstevnic). Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím rozhraní REST, SOAP nebo jako WMS službu. Jedná se o on-line dynamickou databázově uložených dat, lze proto i pracovat s jednotlivými vrstvami. WMS rozhraní navíc poskytuje i operaci GetFeatureInfo, která umožňuje klientům WMS dotazování na atributové záznamy objektů ZABAGED®. Kartografická vizualizace objektů vychází z barevné verze mxd projektu pro vizualizaci souborových dat ZABAGED® v prostředí ESRI ArcGIS desktop a službu lze tedy využít jako plnohodnotnou topografickou mapu s barevným rozlišením budov a dalších objektů. Služba je určena pro prohlížení od měřítka cca 1:10 000.

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - ZABAGED® (vizualizace ZM10)

28.6.2017 2:00   Prohlížecí služba ZABAGED® (vizualizace ZM10) je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty ZABAGED® (včetně výškopisu ve formě vrstevnic). Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím rozhraní REST, SOAP nebo jako WMS službu. Jedná se o on-line dynamickou databázově uložených dat, lze proto i pracovat s jednotlivými vrstvami. WMS rozhraní navíc poskytuje i operaci GetFeatureInfo, která umožňuje klientům WMS dotazování na atributové záznamy objektů ZABAGED®. Kartografická vizualizace objektů ZABAGED® vychází z podoby Základní mapy 1:10 000 a službu lze proto využít také jako základní topografický podklad pro tvorbu tematických map. Služba je určena pro prohlížení od měřítka cca 1:10 000.

WFS INSPIRE Species distribution

28.6.2017 2:00   The download map service provides harmonized data of the INSPIRE theme Species Distribution - a grid distribution of species of community interest (EEA reference grid; 10 x 10 km cell) on the territory of the Czechia. The species are grouped. The distribution had been compiled to year 2013. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

Bonitovaná půdně ekologická jednotka - měsíční aktualizace

27.6.2017 2:00   Poskytovaná data BPEJ jsou aktualizovaná jedenkrát měsíčně a mohou se lišit od dat BPEJ vedených v rámci katastru nemovitostí. Pro účely rozhodování je nezbytné aktuálnost dat BPEJ v katastru nemovitostí ověřit.

Bonitovaná půdně ekologická jednotka - měsíční aktualizace

27.6.2017 2:00   Poskytovaná data BPEJ jsou aktualizovaná jedenkrát měsíčně a mohou se lišit od dat BPEJ vedených v rámci katastru nemovitostí. Pro účely rozhodování je nezbytné aktuálnost dat BPEJ v katastru nemovitostí ověřit.

Přípustná ztráta půdy (Gp)

26.6.2017 2:00   Přípustná průměrná roční ztráta půdy s ohledem na zachování funkcí půdy a její úrodnosti, vztažená k hloubce půdy [t-1·ha-1·rok-1].

Regionalizovaný faktor erozní účinnosti přívalového deště na orné půdě (R faktor)

26.6.2017 2:00   Mapa regionalizovaného R faktoru na orné půdě. R faktor dodaný od ČHMÚ, upravený na rozlišení 5 m metodou IDW z nejbližších 4 bodů, kde bod mohl být do vzdálenosti max 500 m. Revize v dubnu 2017 - upraveny hraniční oblasti, které neměly spočítaný R faktor pomocí rastru R faktoru stejnou metodou jen s maximální vzdáleností 2000 m (místo původních 500 m).

Potenciální ohroženost těžkých půd větrnou erozí

26.6.2017 2:00   Těžké půdy jsou obecně považovány za nenáchylné vůči účinkům větrné eroze, a to z důvodu obsahu jílnatých částic (< 0,01 mm), které mají vliv na vznik tzv. druhotných agregátů (hrud nebo povrchového škraloupu). Určení erozní ohroženosti těžkých půd podle BPEJ vychází z poznatku, že těžké půdy jsou za určitých klimatických podmínek ohrožené větrnou erozí (Kozlovsky Dufková, J., 2010; Stehlík, O., 1983; Švehlík, R., 1996). Na rozdíl od Janečka a kol. (2012), který stanovuje ohroženost větrnou erozí ve vegetačním období (březen – listopad), Podhrázská a kol. (2012) stanovuje ohroženost pouze mimo vegetační období (prosinec – únor). V zimním období dochází vlivem nízkých teplot k výraznému rozpadu půdních agregátů, které jsou pak náchylné k odnosu větrem. Za erozně ohrožené půdy se považují HPJ 6, 7, 20, v klimatických regionech 0-4.

Potenciální ohroženost orné půdy větrnou erozí

26.6.2017 2:00   Mapa potenciálního ohrožení orné půdy větrnou erozí.

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - ZABAGED® (vizualizace ZM10)

22.6.2017 2:00   Prohlížecí služba ZABAGED® (vizualizace ZM10) je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty ZABAGED®. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím rozhraní REST, SOAP nebo jako WMS službu. Kartografická vizualizace objektů ZABAGED® vychází z podoby Základní mapy 1:10 000 a službu lze proto využít také jako základní topografický podklad pro tvorbu tematických map. Služba je určena pro prohlížení od měřítka cca 1:10 000.

Mokřady Ramsarské úmluvy

22.6.2017 2:00   Hranice mokřadů vymezených v rámci Ramsarské úmluvy na území ČR s užitím dat z: CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2017

Maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření (Cp.Pp)

21.6.2017 2:00   Mapa maximálních přípustných hodnot faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření (Cp.Pp)

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - ZABAGED®

21.6.2017 2:00   Prohlížecí služba AGS - ZABAGED je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty ZABAGED®. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím rozhraní REST, SOAP nebo jako WMS službu. Kartografická vizualizace objektů ZABAGED® vychází z barevné verze mxd projektu pro vizualizaci souborových dat ZABAGED® v prostředí ESRI ArcGIS desktop a službu lze tedy využít jako plnohodnotnou topografickou mapu s barevným rozlišením budov a dalších objektů. Služba je určena pro prohlížení od měřítka cca 1:10 000.

Mapa minerálních vod České republiky 1 : 500 000 (GEOČR500)

20.6.2017 2:00   Hydrogeologické struktury, oblasti označující chemismus vod, geoizotermy, oblasti s lokálním výskytem minerálních vod a dokumentační body.Cílem sestavení Mapy minerálních vod 1 : 500 000 (Jan Čurda, Český geologický ústav, 1998) je ukázat základní regionální a lokální zákonitosti rozšíření minerálních vod jako specifické skupiny vod podzemních, ukázat hydrogeologické podmínky jejich výskytu, chemické složení různých skupin a typů vod, jejich různorodé využití, ale také možnosti získání nových zdrojů. Součástí mapy je Katalog dokumentačních bodů a Vysvětlivky. Katalog obsahuje všechny údaje o lokalitách, které jsou na mapě bodově znázorněné spolu se základními hydrogeologickými a hydrochemickými údaji.

Geomagnetická mapa České republiky 1 : 500 000 (GEOČR500)

20.6.2017 2:00   Magnetická mapa (1995) České republiky v měřítku 1 : 500 000 (GEOČR500) ve formě izanomál T (Z). Zvolený základní interval izolinií po 25 nT zde dostatečně přesně zachycuje průběh magnetického pole. Mapa je doplněna seznamem zpráv s podklady použitými pro sestavení magnetické mapy a výběr literatury k interpretaci magnetických anomálií.

Gravimetrická mapa České republiky 1 : 500 000 (GEOČR500)

20.6.2017 2:00   Gravimetrická mapa (J. Sedlák, Geofyzika, a.s., 1998) byla publikována v roce 1998 v rámci Atlasu map České republiky GEOČR500, ČGS. Obsahuje rastrový obraz gravimetrického pole. Mapa byla vytvořena na základě měření 283 718 podrobných tíhových bodů.

Radiometrická mapa 1 : 500 000 (GEOČR500)

20.6.2017 2:00   WMS služba zobrazuje Radiometrickou mapu České republiky 1:500 000 (M. Manová, M. Matolín,1995), která byla publikována ČGS v rámci Atlasu map České republiky (GEOČR500) v roce 1998. Údaje o dávkovém příkonu gama záření hornin jsou založeny na výsledcích regionálních a detailních leteckých měřeních terestrického záření. Ilustrují distribuci přírodních radionuklidů v horninách a nadprůměrnou radioaktivitu hornin České republiky jako celku.

Species of community interest distribution

20.6.2017 2:00   Distribution of species of community interest is a product of species and habitat surveillance under the obligations of EU Habitats Directive (92/43/ EEC). The distribution had been compiled to year 2013 for the fulfilling the reporting obligations of the directive (Article 17). The distribution of species of community interest is an interpretation of species occurrence records based on systematic surveys, mappings and accessible records compilation in the entire territory of the state, as the positive record of particular species in one grid 10 x 10 km (EEA reference grid). For detailed description and commentary see CHOBOT K. (2016). Druhy a přírodní stanoviště. Hodnotící zprávy o stavu v České republice 2013. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR & Ministerstvo životního prostředí, Praha. 226 str., ISBN 978-80-8076-20-9. © AOPK ČR, 2013

Mapa radonového indexu České republiky 1 : 50 000

20.6.2017 2:00   Radonová databáze ČGS vznikla ve spolupráci se soukromými firmami sdruženými v Asociaci radonové riziko, zabývajícími se měřením radonu ve stavbách. V databázi jsou uložena dostupná data o měření radonu v geologickém podloží z celého území ČR. Na základě statistického zpracování 8900 ploch měření (stav k 2002) s využitím vektorizovaných kontur geologických jednotek, které jsou barevně označeny podle převládající kategorie radonového indexu, jsou od roku 1999 sestavovány a tištěny mapy radonového rizika ČR 1:50 000. V mapě jsou použity 3 kategorie pro předkvartérní i kvartérní horniny - nízký, střední a vysoký index. Na vrstvu s informací o radonu je připojena rastrová topografie a pozice ploch měření z radonové databáze. Mapa je opatřena legendou a textovými vysvětlivkami.

WMS INSPIRE Species distribution

20.6.2017 2:00   The map service displays a distribution of species of community interest in equal area grid (EEA reference grid, 10 x 10 km grid cell) on the territory of Czechia. The distribution had been compiled to year 2013. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 (GEOČR500)

20.6.2017 2:00   Datová sada GeoČR500 byla kompletně digitálně zpracována pomocí software ArcGIS a začleněna do regionálního geografického informačního systému.

Geomagnetická mapa 1 : 500 000 (GEOČR500)

20.6.2017 2:00   Webová mapová služba (WMS) zobrazující Geomagnetickou mapu České republiky (K. Šalanský, 1995) v měřítku 1 : 500 000. Jsou zobrazeny plochy a izolinie hodnot geomagnetického pole ve formě izanomál T (Z). Zvolený základní interval izolinií po 25 nT zde dostatečně přesně zachycuje průběh magnetického pole. Mapa je doplněna seznamem zpráv s podklady použitými pro sestavení magnetické mapy a výběr literatury k interpretaci magnetických anomálií.

Radiometrická mapa České republiky 1 : 500 000 (GEOČR500)

20.6.2017 2:00   Radiometrická mapa území České republiky (M. Manová, M. Matolín,1995) popisuje přírodní radioaktivitu hornin na zemském povrchu. Pole radioaktivity je vyjádřeno v dávkovém příkonu gama-záření hornin 1 m nad zemským povrchem. Údaje mapy vymezují regiony o nízké a vysoké radioaktivitě.

WFS INSPIRE Habitats and biotopes

20.6.2017 2:00   The download map service provides harmonized data of the INSPIRE theme Habitats and biotopes - a grid distribution of natural habitat types of community interest (EEA reference grid; 10 x 10 km cell) on the territory of the Czechia. The natural habitat types are grouped. The distribution had been compiled to year 2013. © NCA CR (AOPK ČR), 2013

WFS INSPIRE Habitats and biotopes

19.6.2017 2:00   The web feature services depicts a distribution of habitats and biotopes in ETRS grid (EEA standard grid, 10 x 10 km cell) in the Czech Republic. The distribution had been compiled to year 2013. © AOPK ČR

INSPIRE stahovací služba WCS pro téma Ortofotosnímky (OI)

16.6.2017 2:00   INSPIRE stahovací služba WCS pro téma Ortofotosnímky (OI) je služba umožňující registrovaným uživatelům opakované stahování dat pomocí technologie WCS 1.0.0. Stahovací služba umožňuje stahování dat ve formátech GeoTIFF, JPEG2000,ECW nebo IMG, součástí může být GML soubor s doplňujícími informacemi. Jednorázové stahování dat je z kapacitních důvodů omezeno na 100 000 000 pixelů. Data jsou poskytována v souřadnicovém systému ETRS89/TM33. Základem poskytovaných dat je Ortofoto České republiky. Služba splňuje standard OGC WCS 1.0.0. Služba je prozatím poskytována ve zkušebním režimu.

INSPIRE stahovací služba WCS pro téma Nadmořská výška (EL)

16.6.2017 2:00   INSPIRE stahovací služba WCS pro téma Nadmořská výška (EL) je služba umožňující registrovaným uživatelům opakované stahování dat pomocí technologie WCS 1.0.0. Stahovací služba umožňuje stahování dat ve formátech GeoTIFF, JPEG2000,ECW nebo IMG, součástí může být GML soubor s doplňujícími informacemi.Jednorázové stahování dat je z kapacitních důvodů omezeno na 100 000 000 pixelů. Data jsou poskytována v souřadnicovém systému ETRS89/TM33. Základem poskytovaných dat je Digitální model reliiéfu České republiky 4. generace (DMR 4G). Služba splňuje standard OGC WCS 1.0.0. Služba je prozatím poskytována ve zkušebním režimu.

Mapa minerálních vod České republiky (GEOČR500)

16.6.2017 2:00   Hydrogeologické struktury, oblasti označující chemismus vod, geoizotermy, oblasti s lokálním výskytem minerálních vod a dokumentační body.Cílem sestavení Mapy minerálních vod 1 : 500 000 (Jan Čurda, Český geologický ústav, 1998) je ukázat základní regionální a lokální zákonitosti rozšíření minerálních vod jako specifické skupiny vod podzemních, ukázat hydrogeologické podmínky jejich výskytu, chemické složení různých skupin a typů vod, jejich různorodé využití, ale také možnosti získání nových zdrojů. Součástí mapy je Katalog dokumentačních bodů a Vysvětlivky. Katalog obsahuje všechny údaje o lokalitách, které jsou na mapě bodově znázorněné spolu se základními hydrogeologickými a hydrochemickými údaji.

Gravimetrická mapa České republiky (GEOČR500)

16.6.2017 2:00   Gravimetrická mapa (J. Sedlák, Geofyzika, a.s., 1998) byla publikována v roce 1998 v rámci Atlasu map České republiky GEOČR500, ČGS. Obsahuje rastrový obraz gravimetrického pole. Mapa byla vytvořena na základě měření 283 718 podrobných tíhových bodů.

Radiometrická mapa 1 : 500 000

15.6.2017 2:00   WMS služba zobrazující mapu radiometrického pole byla odvozena z Radiometrické mapy České republiky 1:500 000 (GEOČR500), která byla publikována Českým geologickým ústavem (M. Manová, M. Matolín,1995). Údaje o dávkovém příkonu gama záření hornin jsou založeny na výsledcích regionálních a detailních leteckých měřeních terestrického záření. Ilustrují distribuci přírodních radionuklidů v horninách a nadprůměrnou radioaktivitu hornin České republiky jako celku.

Geomagnetická mapa 1 : 2 000 000

15.6.2017 2:00   WMS služba zobrazuje plochy a izolinie hodnot geomagnetického pole. Magnetická mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000 (GEOČR500) ve formě izanomál T (Z). Zvolený základní interval izolinií po 25 nT zde dostatečně přesně zachycuje průběh magnetického pole. Mapa je doplněna seznamem zpráv s podklady použitými pro sestavení magnetické mapy a výběr literatury k interpretaci magnetických anomálií.Webová mapová služba (WMS) zobrazující geomagnetickou mapu České republiky v měřítku 1:2 000 000.

Radiometrická mapa České republiky (GEOČR500)

15.6.2017 2:00   Radiometrická mapa území České republiky (M. Manová, M. Matolín,1995) popisuje přírodní radioaktivitu hornin na zemském povrchu. Pole radioaktivity je vyjádřeno v dávkovém příkonu gama-záření hornin 1 m nad zemským povrchem. Údaje mapy vymezují regiony o nízké a vysoké radioaktivitě.

Gravimetrická mapa České republiky (GEOČR500)

15.6.2017 2:00   Rastrový obraz gravimetrického pole. Mapa byla vytvořena na základě měření 283 718 podrobných tíhových bodů.

Geomagnetická mapa České republiky (GEOČR500)

15.6.2017 2:00   Magnetická mapa (1995) České republiky v měřítku 1 : 500 000 (GEOČR500) ve formě izanomál T (Z). Zvolený základní interval izolinií po 25 nT zde dostatečně přesně zachycuje průběh magnetického pole. Mapa je doplněna seznamem zpráv s podklady použitými pro sestavení magnetické mapy a výběr literatury k interpretaci magnetických anomálií.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Profil DMR 5G

14.6.2017 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - Profil DMR 5G je veřejná služba určená pro konstrukci profilů nad datovou sadou Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G). Geoprocessingová služba umožňuje vytvořit a analyzovat výškový profil na uživatelem zadané linii. Geoprocessingová služba je publikována jako synchronní. Výsledek je možno stáhnout ze serveru a uložit na lokální disk ve formátu TXT.

Inženýrskogeologické rajony 1 : 1 000 000

14.6.2017 2:00   Webová mapová služba (WMS) zobrazující inženýrskogeologické rajony v České republice v měřítku 1 : 1 000 000.

Katastrální mapa - rastrová

12.6.2017 2:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa v rastrové podobě je poskytována za úplatu a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou. Analogová mapa pokrývá 6,88 % území České republiky, což je 5 426,88km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

Katastrální mapa - vektorová

12.6.2017 2:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa ve vektorové podobě je poskytována zdarma ve formátu DGN a obsahuje prvky Digitální katastrální mapy (DKM) a Katastrální mapy digitalizované (KMD), tedy bodová pole, budovy, další prvky mapy, hranice parcel, katastrální hranice, parcely katastru nemovitostí, prvky orientační mapy a hranice věcného břemene. Z důvodu použití formátu DGN produkt neobsahuje značky na liniích a oblouky jsou nahrazeny lomenými čárami. U vztažného bodu popisných textů a parcelních čísel dochází k posunu o vzdálenost mezi vztažným bodem textu a bodem ve středu popisného textu. Katastrální mapa ve vektorové podobě k 12. 06. 2017 pokrývá 90,64% území České republiky, t.j. 71 482,60km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

Mapová kompozice - ZABAGED® - WMTS

8.6.2017 2:00   Mapová kompozice WMC - ZABAGED® - WMTS je poskytována jako veřejná mapová aplikace nad daty ZABAGED®. Kompozice je sestavena pro prohlížení v klientu prohlížecích služeb Geoprohlížeč ČÚZK, kde lze tyto poskytovatelem přednastavené kompozice měnit pomocí funkce Změnit mapu. Základem je prohlížecí služba WMTS - ZABAGED® - stav k 25. 12. 2016, která je doplněna o další obsah pomocí těchto služeb: WMS - ZABAGED® (Výškopis-vrstevnice), WMS - Geonames, WMS - Klady mapových listů, WMS - Geografická síť WGS84, WMS - Stínovaný model reliéfu.Obsažené služby splňují technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.1 a zároveň splňují standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Česká jména moří a mezinárodních území

7.6.2017 2:00   Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Česká jména moří a mezinárodních území je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty názvoslovného seznamu Česká jména moří a mezinárodních území z edice Geografické názvoslovné seznamy OSN - ČR. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím přístupových rozhraní REST, SOAP a WMTS formou optimalizovaných mapových dlaždic v souřadnicovém systému WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913). Dále lze službu využít v různých souřadnicových systémech (definovaných v capabilities) prostřednictvím standardu WMS.

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Geomorfologické jednotky ČR – 1998

7.6.2017 2:00   Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Geomorfologické jednotky ČR - 1998 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba poskytující přehled o geomorfologických jednotkách České republiky. Zobrazuje mapu geomorfologického členění Česka, tak jak bylo zpracováno v letech 1994-1998 zákresem do Základních map ČR v měřítku 1:100 000 RNDr. Břetislavem Balatkou CSc pro Zeměměřický úřad. Členění začíná na hierarchicky nejvyšší úrovni subprovincií a pokračuje přes oblasti, celky, podcelky, okrsky a podokrsky až do nejpodrobnější úrovně částí. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím přístupových rozhraní REST, SOAP a WMTS formou optimalizovaných mapových dlaždic v souřadnicovém systému S-JTSK/Krovak East North (EPSG 5514). Dále lze službu využít v různých souřadnicových systémech (definovaných v capabilities) prostřednictvím standardu WMS.

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Jména států a jejich územních částí

7.6.2017 2:00   Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Jména států a jejich územních částí je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad nejnovějším stavem názvů států. Vychází z názvoslovného seznamu Jména států a jejich územních částí z edice Geografické názvoslovné seznamy OSN - ČR. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím přístupových rozhraní REST, SOAP a WMTS formou optimalizovaných mapových dlaždic v souřadnicovém systému WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913). Dále lze službu využít v různých souřadnicových systémech (definovaných v capabilities) prostřednictvím standardu WMS.

INSPIRE téma Parcely (CP)

7.6.2017 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze katastrální území (pro celou Českou Republiku) a parcely a jejich hranice z území, kde je digitální mapa (k 06. 06. 2017 je to 90,59% území České republiky, t.j. 71 441,61km2). Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Parcely ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Územní správní jednotky (AU)

7.6.2017 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma Územní správní jednotky (AU) a datové specifikaci pro ELF ve verzi 1.0. Vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data publikovaná v rámci INSPIRE harmonizované sady Územní správní jednotky obsahují pouze územní správní jednotky, jejich hranice a statistické jednotky NUTS1 a NUTS3, které jsou v rámci České republiky na stejné úrovni jako je stát a kraje. Územní správní jednotky jsou stát, kraje (vyšší územní samospravné celky), okresy a obce. Datová sada pokrývá celé území České republiky. Hranice územních samosprávných jednotek jsou vedeny od trojmezí do trojmezí na nejnižší úrovni členění, tedy obcí. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních, INSPIRE Data Specification on Administrative Units v 3.0.1 z 26.4.2010 a ELF Data Specification v1.0. V datech chybí obec Strýčice, protože nemá žádné katastrální území. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Územní správní jednotky ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Katastrální mapa v rastrové podobě poskytovaná v e-shopu

7.6.2017 2:00   Katastrální mapa v rastrové podobě je poskytována za úplatu a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou. Analogová mapa pokrývá 6,90 % území České republiky, což je 5 439,29km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Česká jména moří a mezinárodních území - Antarktida

7.6.2017 2:00   Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Česká jména moří - Antarktida je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty názvoslovného seznamu Česká jména moří a mezinárodních území z edice Geografické názvoslovné seznamy OSN - ČR. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím přístupových rozhraní REST, SOAP a WMTS formou optimalizovaných mapových dlaždic v souřadnicovém systému WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913). Dále lze službu využít v různých souřadnicových systémech (definovaných v capabilities) prostřednictvím standardu WMS.

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Česká jména moří a mezinárodních území - Arktida

7.6.2017 2:00   Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Česká jména moří a mezinárodních území - Arktida je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty názvoslovného seznamu Česká jména moří a mezinárodních území z edice Geografické názvoslovné seznamy OSN – ČR. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím přístupových rozhraní REST, SOAP a WMTS formou optimalizovaných mapových dlaždic v souřadnicovém systému WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913). Dále lze službu využít v různých souřadnicových systémech (definovaných v capabilities) prostřednictvím standardu WMS.

INSPIRE téma Adresy (AD)

7.6.2017 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma adresy (AD). Vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze adresní místa a jejich komponenty, kterými jsou stát, obec, část obce, městský obvod v Praze (MOP), městký obvod/městská část (MO/MČ), ulice a pošta a to na území celé České Republiky. Obsahují rozvněž geometrii, která určuje definiční bod adresního místa. V datové sadě nění uvedeno 2,07%, t.j. 60107 adresních míst (k 06. 06. 2017), protože neobsahují definiční bod, podle kterého by je bylo možné prostorově určit. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních a INSPIRE Data Specification on Addresses v 3.0.1 z 26.4.2010. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Adresy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Budovy (BU)

7.6.2017 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma budovy (BU). Data pochází částečně z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech, a částečně z ISKN (Informační systém katastru nemovistostí). Zdrojem informací o budovách v ISKN je objekt Stavba, v RÚIAN je to Stavební objekt. Většina Staveb je zároveň Stavebními objekty, ale jsou případy, kdy tomu tak není. Kromě Budov datová sada obsahuje i části budov, které jsou pro potřeby INSPIRE vyjádřeny vchody z RÚIAN. Vchody obsahují informace o počtu podlaží, technickoekonomických atributech apod. Datová sada pokrývá celé území české republiky. V datové sadě není uvedeno 1,87%, t.j. 78852 budov (k 06. 06. 2017), protože neobsahují definiční bod ani polygon. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních, v zákoně 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Buildings v 3.0 z 13.12.2013. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Budovy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

CENIA - místní Agenda 21

6.6.2017 2:00   Kompozice obsahuje přehled o realizátorech místní Agendy 21 v ČR

SZÚ - Kvalita koupacích vod - sezóna 2016

5.6.2017 2:00   Kompozice obsahuje vrstvy s údaji o kvalitě koupacích vod v letním období roku 2016.

SZÚ - Kvalita koupacích vod - sezóna 2017

5.6.2017 2:00   Kompozice obsahuje vrstvy s údaji o kvalitě koupacích vod v letním období roku 2017.

Kvalita koupacích vod v koupací sezóně 2016

5.6.2017 2:00   Kvalita koupacích vod v koupací sezóně v roce 2016.

Obraz katastrální mapy

1.6.2017 2:00   Obraz katastrální mapy Zlínského kraje.Stav dat k 1. 4. 2017. Vznik spojením DKM, KMD, KM-D a ÚKM(orientační mapy parcel - vektorové).

Silniční a dálniční síť ČR - WMS_objekty

31.5.2017 2:00   služba zobrazuje objekty (mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, brody), kilometráž silnic I., II. a III. třídy, kilometrovníky dálnic, výsledky sčítání dopravy 2016 na silniční a dálniční síti ČR (dálnice, silnice I., II. a III. třídy) včetně základních atributů. Popis atributů je dostupný na http://geoportal.jsdi.cz/flexviewers/HLP/atrhlp/index.htmAktualizace dat probíhá 2x ročně a to v dubnu (01/rok) a říjnu (07/rok).Zobrazovaná data silniční a dálniční sítě ČR jsou v majetku a správě Ředitelství silnic a dálnic ČR - odboru silniční databanky a NDIC.

ŘSD - Silniční a dálniční síť ČR

31.5.2017 2:00   Mapová kompozice zobrazuje silniční a dálniční síť ČR (dálnice, silnice I., II. a III. třídy), uzlové body Uzlového lokalizačního systému, objekty (mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, brody), kilometráž, kilometrovníky dálnic, výsledky sčítánídopravy 2016 včetně základních atributů. Popis atributů je dostupný nahttp://www.rsd.cz/doprava/atrhlp/index.htmAktualizace dat probíhá 2x ročně a to v dubnu (01/rok) a říjnu (07/rok).Zobrazovaná data silniční a dálniční sítě ČR jsou v majetku a správě Ředitelství silnic a dálnic ČR- odboru silniční databanky a NDIC.Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor silniční databanky a NDIC

Seismické profily

31.5.2017 2:00   Databáze obsahuje informace o seismických profilech z let 1966-1994, odměřených na území České republiky z prostředků státního rozpočtu. Databáze obsahuje cca tisíc profilů.

IMAGE služba Esri ArcGIS Server - DMP 1G

30.5.2017 2:00   IMAGE služba Esri ArcGIS Server - DMP 1G je poskytována jako veřejná služba pro využití datové sady Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G). Rozhraní služby poskytuje data ve formě stínovaného modelu povrchu (v šedé škále nebo obarveného), případně umožňuje zobrazit data podle orientace nebo sklonitosti svahů. Dále lze službu využít (v různých souřadnicových systémech, definovaných v capabilities) i prostřednictvím standardu WMS.

Srážkoodtoková data

30.5.2017 2:00   Vybraná, veřejně přístupná, část dat z databází ČHMÚ určená pro studijní účely.V hydrologické části je umístěno 10 stanic povrchových vod na větších povodích s průměrnými denními průtoky od začátku pozorování a 3 stanice na malých povodích v Jizerských horách s průměrnými denními průtoky, hodinovými průtoky, měřením sněhu, denními úhrny srážek a hodinovými úhrny srážek od roku 2002.V klimatologické části jsou umístěny 3 stanice s denními úhrny srážek a teplotami od roku 2002.Stránka existuje i v angličtině.

IMAGE služba Esri ArcGIS Server - DMR 5G

30.5.2017 2:00   IMAGE služba Esri ArcGIS Server - DMR 5G je poskytována jako veřejná služba pro využití datové sady Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G). Rozhraní služby poskytuje data ve formě stínovaného modelu reliéfu (v šedé škále nebo obarveného), případně umožňuje zobrazit data podle orientace nebo sklonitosti svahů. Dále lze službu využít (v různých souřadnicových systémech, definovaných v capabilities) i prostřednictvím standardu WMS.

IMAGE služba Esri ArcGIS Server - DMR 4G

30.5.2017 2:00   IMAGE služba Esri ArcGIS Server - DMR 4G je poskytována jako veřejná služba pro využití datové sady Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G). Rozhraní služby poskytuje data ve formě stínovaného modelu reliéfu (v šedé škále nebo obarveného), případně umožňuje zobrazit data podle orientace nebo sklonitosti svahů. Dále lze službu využít (v různých souřadnicových systémech, definovaných v capabilities) i prostřednictvím standardu WMS.

Prohlížecí služba WMTS - Základní mapy ČR

29.5.2017 2:00   Prohlížecí služba WMTS-ZM je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty Základních map České republiky pro měřítka 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 a 1:200 000. Je doplněna mapami České republiky v měřítku 1:500 000 a 1:1 000 000. Data jsou z důvodu optimalizace rychlosti služby poskytována formou mapových dlaždic. Tato služba poskytuje data ve více souřadnicových systémech (definovaných v capabilities služby), měřítková řada použitá pro jednotlivé úrovně dlaždic (rovněž definovaná v capabilities) je kompatibilní s dlaždicovými službami Národního geoportálu INSPIRE. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMTS 1.0.0.

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Základní mapy ČR (Web Mercator)

29.5.2017 2:00   Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Základní mapy ČR (Web Mercator) je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty Základních map České republiky pro měřítka 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 a 1:200 000. Je doplněna mapami České republiky v měřítku 1:500 000 a 1:1 000 000. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím přístupových rozhraní REST, SOAP a WMTS formou optimalizovaných mapových dlaždic v souřadnicovém systému WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913). Dále lze službu využít v různých souřadnicových systémech (definovaných v capabilities) prostřednictvím standardu WMS.

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Základní mapy ČR

29.5.2017 2:00   Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Základní mapy ČR je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty Základních map České republiky pro měřítka 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 a 1:200 000. Je doplněna mapami České republiky v měřítku 1:500 000 a 1:1 000 000. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím přístupových rozhraní REST, SOAP a WMTS formou optimalizovaných mapových dlaždic v souřadnicovém systému S-JTSK/Krovak East North (EPSG 5514). Dále lze službu využít v různých souřadnicových systémech (definovaných v capabilities) prostřednictvím standardu WMS.

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Ortofoto ČR (Web Mercator)

29.5.2017 2:00   Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Ortofoto ČR (Web Mercator) je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty ortofota České republiky. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím přístupových rozhraní REST, SOAP a WMTS formou optimalizovaných mapových dlaždic v souřadnicovém systému WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913). Dále lze službu využít v různých souřadnicových systémech (definovaných v capabilities) prostřednictvím standardu WMS.

Prohlížecí služba WMS - DMR 5G (Stínovaný model reliéfu)

29.5.2017 2:00   Prohlížecí služba WMS - DMR 5G je poskytována jako veřejná služba pro využití datové sady Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G). Rozhraní WMS služby poskytuje data ve formě stínovaného modelu reliéfu (v šedé škále nebo obarveného), případně umožňuje zobrazit data podle orientace nebo sklonitosti svahů.

Prohlížecí služba WMS - DMP 1G (Stínovaný model povrchu)

29.5.2017 2:00   Prohlížecí služba WMS - DMP 1G je poskytována jako veřejná služba pro využití datové sady Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMR 1G). Rozhraní WMS služby poskytuje data ve formě stínovaného modelu povrchu (v šedé škále nebo obarveného), případně umožňuje zobrazit data podle orientace nebo sklonitosti svahů.

Prohlížecí služba WMTS - Základní mapy ČR - měřítková řada Google Maps

29.5.2017 2:00   Prohlížecí služba WMTS-ZM_900913 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty Základních map České republiky pro měřítka 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 a 1:200 000. Je doplněna mapami České republiky v měřítku 1:500 000 a 1:1 000 000. Data jsou z důvodu optimalizace rychlosti služby poskytována formou mapových dlaždic. Tato služba je optimalizována pro použití v aplikacích, které využívají jako výchozí souřadnicový systém WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913) a vyžadují standardy Google Maps/Bing Maps/OSM pokud jde o nastavení měřítkové řady. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMTS 1.0.0.

Prohlížecí služba WMS - DMR 4G (Stínovaný model reliéfu)

29.5.2017 2:00   Prohlížecí služba WMS - DMR 4G je poskytována jako veřejná služba pro využití datové sady Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G). Rozhraní WMS služby poskytuje data ve formě stínovaného modelu reliéfu (v šedé škále nebo obarveného), případně umožňuje zobrazit data podle orientace nebo sklonitosti svahů.

Prohlížecí služba WMTS - Ortofoto ČR - měřítková řada Google Maps

26.5.2017 2:00   Prohlížecí služba WMTS-ORTOFOTO_900913 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty ortofota České republiky. Data jsou z důvodu optimalizace rychlosti služby poskytována formou mapových dlaždic. Služba pokrývá daty ortofota celý použitelný měřítkový rozsah, tj. včetně malých měřítek. Tato služba je optimalizována pro použití v aplikacích, které využívají jako výchozí souřadnicový systém WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913) a vyžadují standardy Google Maps/Bing Maps/OSM pokud jde o nastavení měřítkové řady. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMTS 1.0.0

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Ortofoto ČR

26.5.2017 2:00   Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Ortofoto ČR je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty ortofota České republiky. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím přístupových rozhraní REST, SOAP a WMTS formou optimalizovaných mapových dlaždic v souřadnicovém systému S-JTSK/Krovak East North (EPSG 5514). Dále lze službu využít v různých souřadnicových systémech (definovaných v capabilities) prostřednictvím standardu WMS.

Prohlížecí služba WMTS - Ortofoto ČR

26.5.2017 2:00   Prohlížecí služba WMTS-ORTOFOTO je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty ortofota České republiky. Data jsou z důvodu optimalizace rychlosti služby poskytována formou mapových dlaždic. Tato služba poskytuje data ve více souřadnicových systémech (definovaných v capabilities služby), měřítková řada použitá pro jednotlivé úrovně dlaždic (rovněž definovaná v capabilities) je kompatibilní s dlaždicovými službami Národního geoportálu INSPIRE. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMTS 1.0.0.

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Ortofoto ČR (Web Mercator)

26.5.2017 2:00   Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Ortofoto ČR (Web Mercator) je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty ortofota České republiky v souřadnicovém systému Web Mercator. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím přístupových rozhraní REST, SOAP a WMTS formou optimalizovaných mapových dlaždic v souřadnicovém systému WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913). Dále lze službu využít v různých souřadnicových systémech (definovaných v capabilities) prostřednictvím standardu WMS.

Atlas map České republiky GEOČR500 4. Gravimetrická mapa

25.5.2017 2:00   Rastrový obraz gravimetrického pole. Mapa byla vytvořena na základě měření 283 718 podrobných tíhových bodů.

Tarifní pásma PID

25.5.2017 2:00   orientační uspořádání tarifů pražské integrované dopravy (rozhodující je tarifní pásmo uvedené u zastávky v konkrétním jízdním řádu)

Radiometrické anomálie

25.5.2017 2:00   Databáze obsahuje údaje o anomálních hodnotách přirozené radioaktivity, zjištěné při povrchové prospekci radioaktivních surovin.Sestává ze dvou dílčích databází:1) radiometrické objekty - obsahuje geografické, archivní, geofyzikální, geologicko-strukturní, petrografické a mineralogické údaje o 16 203 objektech.2) radiometricky anomální území - vznikla zpracováním dílčí databáze radiometrických objektů do mapy v měřítku 1 : 50 000 a její digitalizací. Obsahuje obrysy celkem 3 420 skupin radiometrických objektů geneticky nebo územně spolu souvisejících. Hodnocení objektů z hlediska radiační zátěže je provedeno do tří kategorií v závislosti na četnosti anomálií, jejich hodnotách, rozměrech, strukturně tektonické pozici a koncentraci uranu v horninovém prostředí.

CENIA - Místní Agenda 21

24.5.2017 2:00   Kompozice obsahuje přehled o realizátorech místní Agendy 21 v ČR

Radiometrie - anomálie

23.5.2017 2:00   Databáze obsahuje údaje o anomálních hodnotách přirozené radioaktivity, zjištěné při povrchové prospekci radioaktivních surovin.Sestává ze dvou dílčích databází:1) radiometrické objekty - obsahuje geografické, archivní, geofyzikální, geologicko-strukturní, petrografické a mineralogické údaje o 16 203 objektech.2) radiometricky anomální území - vznikla zpracováním dílčí databáze radiometrických objektů do mapy v měřítku 1 : 50 000 a její digitalizací. Obsahuje obrysy celkem 3 420 skupin radiometrických objektů geneticky nebo územně spolu souvisejících. Hodnocení objektů z hlediska radiační zátěže je provedeno do tří kategorií v závislosti na četnosti anomálií, jejich hodnotách, rozměrech, strukturně tektonické pozici a koncentraci uranu v horninovém prostředí.

Hlásná síť podzemních vod

23.5.2017 2:00   Jedná se o podmnožinu pozorovaných objektů PzV – mělkých a hlubokých vrtů i pramenů, které reprezentují danou zvodeň a mají kvalitní řadu pozorování v letech 1981 - 2010. Z výsledků měření v této části sítě se každý týden a měsíc připravuje zpráva a soustava map, která charakterizuje „Stav podzemních vod“. V těchto mapách se srovnávají změny hladin ve vrtech a vydatností v pramenech vůči předchozímu týdnu a měsíci nebo se stejným týdnem a měsícem předchozího roku, dále se hodnotí hladina a vydatnost podle pravděpodobnosti překročení pro hodnocený týden a měsíc. V roce 2017 je do hlásné sítě zařazeno 160 pramenů, 78 hlubokých a 210 mělkých vrtů.

Radiometrie - anomální území (ANUZ)

23.5.2017 2:00   Mapy radiometricky anomálních území (ANUZ) mají podat základní představu o radiační zátěži jednotlivých regionálních celků a zhodnotit příspěvek nalezených anomálních objektů ke zvýšení radiační zátěže. Ta je závislá zejména na primární koncentraci uranu, strukturně-tektonické stavbě území, hloubce zdroje, propustnosti zemin atd. Hodnocení proměřeného území z hlediska radiační zátěže je členěno do tří kategorií – vysoké, střední a nízké radioekologické zatížení.

Radiometrie - anomální objekty (RO)

23.5.2017 2:00   Databáze radioaktivních objektů (RO) obsahuje dostupné údaje o anomálních objektech, zjištěných v průběhu bezmála padesátileté průzkumné činnosti resortu ČSUP (nejsou zpracovány údaje z křídových sedimentů a objektů zjištěných v ložiskových vrtech). Údaje byly zpracovány z hlediska jejich vztahu ke geologické stavbě a jejich dopadu na životní prostředí. Databáze obsahuje geografické, archivní, geofyzikální, geologicko-strukturní, petrografické a mineralogické údaje o 16 203 objektech.

Mapa radonového indexu

23.5.2017 2:00   ArcGIS Server mapová služba obsahující mapu radonového indexu pokrývající celé území ČR.

Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50)

22.5.2017 2:00   ArcGIS Server mapová služba obsahující bezešvou geologickou mapu v měřítku 1:50 000 pokrývající celé území ČR (GEOCR50).

Půdní mapa 1 : 50 000

22.5.2017 2:00   WMS služba zpřístupňuje půdní mapy v měřítku 1 : 50 000 z nové digitální edice ČGS od roku 2012.

Geologická mapa ČR 1 : 500 000 (GEOČR500)

22.5.2017 2:00   Datová sada GeoČR500 byla kompletně digitálně zpracována pomocí software ArcGIS a začleněna do regionálního geografického informačního systému.

Geological map of the Czech Republic 1 : 500,000 for the OneGeology-Europe project

22.5.2017 2:00   The GEOCR500 dataset was processed completely digitally in ArcGIS 9.1 and integrated within a regional geographic information system.

IS ARROW - databáze jakosti vod

22.5.2017 2:00   IS ARROW je databáze, do které se ukládají údaje jakosti vody z programů monitoringu dle směrnice 2000/60/ES (Rámcová směrnice o vodách), které zabezpečují ČHMÚ a správci povodí. Systém obsahuje data jakosti povrchových vod od roku 1963 a podzemních vod od roku 1960. Za rok 2015 jsou v databázi uloženy údaje z 1673 profilů povrchových vod a 663 objektů podzemních vod (175 pramenů, 221 mělkých a 267 hlubokých vrtů). Součástí uložených dat jsou také výsledky sledování kontaminace pevných abiotických a biotických matric vodního prostředí - plavenin, sedimentů, ryb, rybího plůdku, makrozoobentosu, mlžů a biofilmu.Systém obsahuje i výsledky monitoringu biologických složek pro hodnocení ekologického stavu povrchových vod - makrofyt, fytoplanktonu, fytobentosu, makrozoobentosu a ryb.

IPPC - zařízení podléhající zákonu č. 76/2002 Sb, o integrované prevenci

22.5.2017 2:00   Služba obsahuje údaje o zařízeních podléhajících zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, na území hl.m. Prahy. Informace o zařízení zahrnují název zařízení a provozovatele, kategorii dle uvedeného zákona, adresu umístění zařízení, název městsk é části, IČO provozovatele a údaje o získání integrovaného povolení (ano/v řízení).

CRDPZV - centrální režimová databáze podzemních vod

19.5.2017 2:00   V roce 2015 byla do CRDPZV uložena data z 1820 objektů podzemních vod - stavy hladin z 1494 vrtů a vydatnosti z 326 pramenů. U vybraných pramenů se měří i ukládá teplota podzemní vody. Většina objektů je osazena automatickými stanicemi s místním záznamem nebo s přenosem dat, které měří 1x denně. Některé prameny ještě sledují dobrovolní pozorovatelé s četností měření 1x týdně a to ve středu. Většina dat je uložena od roku 1971 s četností měření 1x týdně. V 90-tých letech začala první pozorování pomocí automatických stanic s četností měření 1x denně. Nejvíce nových objektů bylo vybudováno v rámci projektu ISPA a zprovozněno v roce 2007. Ukládají se vodní stavy, vydatnosti, teploty, kontrolní měření a popisné údaje objektů.

Centrální režimová databáze množství povrchových vod

19.5.2017 2:00   Za kalendářní rok 2015 byly do databáze uloženy vodní stavy a průtoky z 520 vodoměrných stanic, teplota vody ze 177 stanic a plaveniny ze 38 stanic. Více než 90% měření se provádí pomocí automatických stanic, a to buď smístním záznamem nebo s dálkovým přenosem. Pozorované vodní stavy se převádějí na průtoky pomocí měrných křivek, které se stanovují na základě hydrometrických měření. Do databáze se ukládají verifikované okamžité, průměrné hodinové a průměrné denní vodní stavy; průměrné hodinové a průměrné denní průtoky; okamžité měsíční kulminační průtoky. U teplot vody se ukládají ranní měřené teploty nebo kontinuálně měřené okamžité a průměrné denní hodnoty. U plavenin se jedná o okamžité a průměrné denní koncentrace, v závislosti na typu měření. Dále se ukládají hydrometrická měření, měrné křivky průtoků, příčné profily a popisnéúdaje vodoměrných stanic. U hraničních profilů se data průtoků odsouhlasují se sousedním státem.Datové řady jsou uloženy za celé období pozorování jednotlivých stanic, přičemž nejdelší řada průměrných denních průtoků je pro stanici Děčín na Labi od roku 1888.

GEOMON - monitoring malých lesních povodí

19.5.2017 2:00   Databáze shrnuje údaje o chemickém složení srážek na volné ploše, podkorunových srážek (ve vybraných lokalitách vedle jehličnanů i pod listnatými stromy) a o složení vody odtékající v závěrových profilech malých povodí, dále příslušné údaje o množství vody (množství srážek obou typů, denní průtoky) a konečně vypočtené látkové toky (depozice, odtok) a bilance (vstup minus výstup) ekologicky významných složek. Údaje jsou získávány v rámci projektu monitoringu malých povodí (GEOMON) koordinovaného ČGS. Síť v současné době zahrnuje čtrnáct lesních povodí velikosti desítek až nižších stovek hektarů. Cílem projektu je hodnocení stavu a vývoje přírodního prostředí na základě látkových toků a následných výpočtů kritických zátěží (pro S, N, Pb, Cd, Cu) a jejich překročení aktuální depozicí.

Databáze svahových nestabilit, Gruzie

18.5.2017 2:00   Aplikace zpřístupňuje databázi svahových nestabilit, která vzniká v rámci projektu MZV (ČRA) "Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie", 2014-2016. Pro autorizované osoby umožňuje aplikace tvorbu a editaci záznamů terénní dokumentace a včetně připojování dokumentů k jednotlivým záznamům (fotodokumentace apod.). Záznamy svahových nestabilit jsou prezentovány také jako zákresy nad podkladovými mapami.

Úložná místa těžebního odpadu v České republice - harmonizováno dle INSPIRE v rámci projektu ProSUM (téma Nerostné zdroje)

18.5.2017 2:00   Databáze obsahuje situaci a údaje o jednotlivých evidovaných úložných místech těžebních odpadů v ČR.

Geografická jména ČR

18.5.2017 2:00   Publikace vycházející z doporučení konferencí OSN pro standardizaci geografického názvosloví. 2. doplněné a pozměněné vydání obsahuje více než 9000 vybraných toponym (geografických jmen sídelních i nesídelních objektů). V seznamu sídelních objektů jsou uvedeny všechny obce a vybrané části měst, městysů a obcí. Je uvedeno i správní členění. U nesídelních objektů je dělení složitější a přidány jsou i další údaje. U hor, horských sedel a průsmyků je uváděna i jejich nadmořská výška, podobně jako u jeskyní a propastí, u vodních toků je uváděna nejen jejich délka v kilometrech, ale i zařazení do povodí vyššího řádu, u vodních ploch je uváděno mimo jejich průměrné rozlohy i jméno protékajícího vodního toku. U všech jmen jsou doplněny zeměpisné souřadnice. Pro všechna jména jsou uvedeny základní gramatické charkteristiky a odvozená přídavná jména. Seznam geografických jmen pro území České republiky má encyklopedický charakter. ISBN 978-80-86918-93-8.

Nerostné zdroje v České republice - INSPIRE stahovací služba pro téma nerostné zdroje

17.5.2017 2:00   Stahovací služba (formát WFS) poskytuje základní informace o ložiscích a prognózních zdrojích, o jejich výskytu a průzkumu a o dobývacích prostorech v České republice. Služba byla vytvořena v rámci projektu Minerals4EU a ProSUM a je harmonizována podle požadavků směrnice INSPIRE.

Místní agenda 21

17.5.2017 2:00   Informace o realizátorech místních agendách 21 v ČR

Jména států a jejich územních částí

16.5.2017 2:00   Jména všech samostatných a mezinárodně uznávaných států jsou uvedena v abecedním pořadí po jednotlivých kontinentech jako základní hesla. K nim se přiřazují jména jejich územních částí, které mají povahu federativních (spolkových, svazových) států, a dále jména územních částí s vlastní autonomní správou, zámořských a závislých území a rovněž jména územně oddělených součástí států s pochopitelnou výjimkou malých exkláv. Při konstrukci pořadových čísel jednotlivých hesel bylo pro přehlednost použito desetinného třídění, takže samostatné státy jsou číslovány základními číselnými řadami v rámci jednotlivých kontinentů (zařazení do kontinentů odpovídá obecné geografické praxi), zatímco územní části jsou řazeny a číslovány v rámci států, k nimž náleží. K zakoupené publikaci je možné na webu ČÚZK zdarma stáhnout aktuální verzi s vyznačenými změnami oproti této publikované verzi. ISBN 978-80-86918-57-0.

Jména států a jejich územních částí - Evropa

16.5.2017 2:00   Publikace obsahuje k roku vydání přehled standardizovaných jmen států a jejich územních částí. Jména států jsou zde jak ve zkrácených, tak v úplných formách, přepsaná podle pravidel do latinky. Mimo pravidel pro přepis do latinky publikace obsahuje i dvoumístné alfabetické kódy států, jména hlavních měst států v úředních jazycích, počeštěné varianty jmen států a řadu dalších zajímavých údajů (např. kódy jazyků) a také rejstřík. ISBN 80-86918-00-9.

Geografická jména ČR

16.5.2017 2:00   Publikace vycházející z doporučení konferencí OSN pro standardizaci geografického názvosloví. Obsahuje více než 4000 vybraných toponym (jmen geografických objektů) v rozsahu mapy 1:500 000.Jde o seznam jmen sídelních i nesídelních objektů. V seznamu sídelních objektů se uvádí, zda jde o obec nebo město nebo jejich část. Je uvedeno i správní členění. U nesídelních objektů je dělení složitější a přidány jsou i další údaje. U hor, horských sedel a průsmyků je uváděna i jejich nadmořská výška, podobně jako u jeskyní a propastí, u vodních toků je uváděna nejen jejich délka v kilometrech, ale i zařazení do povodí vyššího řádu, u vodních ploch je uváděno mimo jejich průměrné rozlohy i jméno protékajícího vodního toku. Jde tedy o příruční encyklopedii geografických jmen pro území České republiky. Publikace je doplněna 2 přehlednými mapami České republiky (sídla, fyzicko-geografická mapa) v měřítku 1:500 000. ISBN 978-80-86918-93-8.

Index českých exonym

16.5.2017 2:00   Publikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálníhoje určena všem, kteří s českými vlastními jmény zahraničníchgeografických objektů (exonymy) přicházejído styku. Obsahuje seznam téměř 2500 jmen typu Vídeň,Kapské Město, Žlutá řeka, Skalnaté hory, NovýJižní Wales, Komandorské ostrovy, která jsou častov učebnicích, sdělovacích prostředcích i v odbornéliteratuře uváděna chybně. Seznam je doplněn názvyv úředních jazycích států či závislých území,zeměpisnými souřadnicemi a 34 přehlednými mapkami. ISBN 978-80-86918-64-8.

Vyšší geomorfologické jednotky

16.5.2017 2:00   Publikace je nepostradatelná pro všechny specialisty, jako jsou např. botanici, entomologové, archeologové a další, kteří pracují na území ČR a potřebují uvádět, do jaké geomorfologické jednotky zkoumaná lokalita náleží. K tomu mají nejenom dostatečně podrobnou mapu, ale také seznam jednotek včetně jejich překladů do pěti jazyků (angličtina, francouzština, němčina, ruština a španělština). Objektivní rozčlenění ČR na geomorfologické jednotky je provedeno podle taxonomického systému vycházejícího z regionálních a typologických kritérií. Vedle hlavního toponymického obsahu uvádí publikace i kompletní seznam českých jmen nejvyšších pojmenovaných vrcholů příslušných geomorfologických jednotek s uvedenou nadmořskou výškou a lokalizací podle nejbližšího sídla. Jsou zde také kapitoly věnované definování a cizojazyčnému srovnávání užité odborné terminologie a hierarchizaci geomorfologických jednotek. Publikace obsahuje i abecední rejstřík českých jmen a je doplněna přehlednou mapou v měřítku 1:500 000. ISBN 80-901212-7-6.

Geomagnetická mapa 1 : 2 000 000

12.5.2017 2:00   WMS služba zobrazuje plochy a izolinie hodnot geomagnetického pole. Magnetická mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000 ve formě izanomál T (Z). Zvolený základní interval izolinií po 25 nT zde dostatečně přesně zachycuje průběh magnetického pole. Mapa je doplněna seznamem zpráv s podklady použitými pro sestavení magnetické mapy a výběr literatury k interpretaci magnetických anomálií.Webová mapová služba (WMS) zobrazující geomagnetickou mapu České republiky v měřítku 1:2 000 000.

Regionální členění - kódy

11.5.2017 2:00   Databáze obsahuje kódovník regionálního členění.

Litostratigrafické členění - kódy

11.5.2017 2:00   Databáze obsahuje kodovník litostratigrafického členění.

Významné geologické lokality - prostorová data

11.5.2017 2:00   Prostorové zobrazení - geodatabáze významných geologických lokalit, která představuje registr těchto lokalit na území České republiky. Jedná se o geologické, geomorfologické, mineralogické nebo paleontologické lokality, a to již chráněné, k ochraně navržené, nebo o lokality, které jsou pro svou zajímavost či unikátnost pouze vedeny v evidenci.
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 29 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit