info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

GeoInfoStrategie

 

 

 

 

 

Robotická totální stanice - vývoj nelze zastavit.

 

 

 

 

Geodézia, kartográfia a geoinformácia 2017

otevrena-data.gif

 

info-osobnosti3.png

 

 

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

Intersucho.cz

ISSS

Práce v zahraničí

volna_mista.png

 

2016-kalendar-cr.jpg

 

 

 

 

            

Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE

zdroje zpráv:

Zastávky veřejné dopravy Jihočeského kraje - WMS

29.3.2017 2:00   Zastávky veřejné dopravy Jihočeského kraje pro potřeby INSPIRE - WMS.

Zastávky veřejné dopravy Jihočeského kraje - data

29.3.2017 2:00   Zastávky veřejné dopravy v Jihočeském kraji

Zastávky veřejné dopravy Jihočeského kraje - WFS

29.3.2017 2:00   Zastávky veřejné dopravy Jihočeského kraje pro potřeby INSPIRE - WFS.

A019 - Místo významné události - ÚAP 2016

28.3.2017 2:00   A019 - Informace o jevu Místo významné události ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Datové vrstvy obsahují místa významných událostí ( MistoVyzUd_p.shp) a evidenci válečných hrobů ( ValecneHroby_b.shp ).Poskytovatel - Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ: 70890749Poskytovatel - Město Moravské Budějovice, IČ: 289931

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

28.3.2017 2:00   Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky jsou vydávány 1 x ročně, vždy se stavem k 31. prosinci předešlého roku. Jde o sumarizaci úhrnných hodnot druhů pozemků podle údajů katastru nemovitostí za jednotlivé kraje a okresy. Údaje jsou rozděleny do dvou skupin. První skupina, „Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí“, informuje o stavu a vývoji půdního fondu ČR, tj. o změnách jednotlivých druhů pozemků, o vývoji jednotlivých druhů pozemků od roku 1966, o přírůstcích a úbytcích orné půdy, o výměře orné a zemědělské půdy na obyvatele, apod. Druhá skupina „Počty objektů evidovaných v katastru nemovitostí“ sleduje vývoj (přírůstek/úbytek) počtu objektů evidovaných v katastru nemovitostí za posledních 10 let.

Modelová pole koncentrací

28.3.2017 2:00   Mapová služba prezentuje hlavní grafické výstupy projektu Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy. Představují modelová pole koncentrací škodlivin. Polygony jsou odvozeny z hodnot vypočtených v síti referenčních bodů s krokem 300 x 250m. Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o.

Emise z dopravy

28.3.2017 2:00   Emise z liniových zdrojů (z automobilové dopravy) Emise vypočteny v rámci aktualizace Modelování kvality ovzduší. Využity podklady TSK (intenzita dopravy) a IPR (geografické podklady).

Imise v referenčních bodech

28.3.2017 2:00   Služba obsahuje hlavní výstup projektu Modelové hodnocení kvality ovzduší hl. m. Prahy. Zobrazuje modelově vypočtené hodnoty koncentrací (vztažené k existujícím limitům znečištění ovzduší) sledovaných škodlivin (PM10, PM2,5, SO2, NO2, NOx, CO, benzen, B[a]P, O3) a podíly jednotlivých skupin zdrojů na průměrných ročních koncentracích těchto škodlivin v síti 8 647-mi referenčních bodů (síť s krokem 300 x 250m). Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o.

A117 - Zastavitelná plocha dle ÚP - ÚAP 2016

22.3.2017 1:00   A117 - Informace o jevu Zastavitelná plocha ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Město Moravské Budějovice, IČ: 289931

INSPIRE stahovací služba pro téma Využití území - kraj Liberecký

22.3.2017 1:00   INSPIRE stahovací služba nahrazená zpřístupněnou datovou sadou pro téma Využití území - kraj Liberecký, odvozená z ploch a koridorů zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Nabytí účinnosti 22. 1. 2012. Prostorové rozlišení 1:100.000. Údržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚR. Podmínky pro přístup a užití jsou bez omezení a omezení veřejného přístupu je také bez omezení. --

Plyn

17.3.2017 1:00   Zásobování plynem na území hl. m. Prahy

Kanalizace

17.3.2017 1:00   Odkanalizování na území hl. m. Prahy

Elektronické komunikace

17.3.2017 1:00   Elektronické komunikace na území hl. m. Prahy

Vodovody

17.3.2017 1:00   Vodovodní síť na území hl. m. Prahy

Adresní body a názvy ulic

16.3.2017 1:00   Tato služba obsahuje vrstvy adresních bodů a názvů ulic ve formě definičních bodů.

Adresní místa (převzatá data) - stav 28. 2. 2017

16.3.2017 1:00   Bodová vrstva adresních míst (adres) vedených v RÚIAN. Stav k 28. 2. 2017.

Názvy ulic (převzatá data) - stav k 1. 1. 2017

16.3.2017 1:00   Bodová vrstva názvů ulic vytvořená na základě dat převzatých z RÚIAN prostřednictvím veřejného dálkového přístupu. Stav k 1. 1. 2017.

A119B - Migračně významná území - ÚAP 2016

16.3.2017 1:00   Jev A119 obecně zahrnuje další dostupné informace o území.Migračně významná území a koridory jsou údaje o území z hlediska rizik fragmentace a migračnípropustnosti krajiny pro velké savce, kteří jsou vázáni především na lesní ekosystémy.Poskytovatel - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, IČ: 62933591

Registr sčítacích obvodů (převzatá data)

16.3.2017 1:00   Registr sčítacích obvodů a budov (dále jen RSO) je veřejný seznam, který je veden dle §20a) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Data jsou pravidelně přebírána z databáze ČSÚ v půlročních intervalech.

CENIA - Adresní body a názvy ulic

16.3.2017 1:00   Kompozice zobrazuje vrstvu adresních bodů a názvů ulic. Vrstvy se zobrazují až ve velkých měřítcích.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Profil DMP 1G

14.3.2017 1:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - Profil DMP 1G je veřejná služba určená pro konstrukci profilů nad datovou sadou Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G). Geoprocessingová služba umožňuje vytvořit a analyzovat výškový profil nad povrchem na uživatelem zadané linii. Geoprocessingová služba je publikována jako synchronní. Výsledek je možno stáhnout ze serveru a uložit na lokální disk ve formátu TXT.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Line Of Sight DMP 1G

14.3.2017 1:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - Line Of Sight DMP 1G je veřejná služba určená pro provádění analýz viditelnosti nad datovou sadou Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G). Geoprocessingová služba umožňuje zjistit, jaké části povrchu jsou viditelné po zadané linii. Při použití služby je nutné vybrat polohu pozorovacího a cílového stanoviště a specifikovat jejich výšku nad povrchem. Výsledkem provedené analýzy je viditelnost povrchu po zadané linii. Na rozdíl od geoprocessingové služby Visibility DMP 1G je geoprocessingová služba Line Of Sight DMP 1G výrazně rychlejší. Službu lze s výhodou použít k analýzám viditelnosti na větší vzdálenosti. Geoprocessingová služba je publikována jako asynchronní. Výsledek je možno stáhnout ze serveru a uložit na lokální disk ve formátu shapefile (ZIP archiv) za použití URL odkazu generovaného geoprocessingovou službou. URL pro stažení výsledku pomocí webového klienta je publikováno v záznamu o hlášení o běhu geoprocessingové úlohy odesílaného ze serveru na klienta.

Registr zařízení IPPC - stav k 24. 2. 2017 (E-shop předpřipravená datová sada)

13.3.2017 1:00   Předpřipravená datová sada zařízení, která mají nebo měla vydané integrované povolení IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). Více na www.mzp.cz/ippc.

INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Plzeňský

10.3.2017 1:00   INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Plzeňský, odvozená z ploch a koridorů aktuálních Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

A004 - Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území - ÚAP 2016

10.3.2017 1:00   A004-Informace o jevu Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Město Moravské Budějovice, IČ: 289931

Silniční doprava

9.3.2017 1:00   INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Královehradecký- Silniční doprava

INSPIRE stahovací služba pro téma Využití území - Královéhradecký kraj

9.3.2017 1:00   Zveřejňování informací o budoucím využití území. Formát shp

INSPIRE datová sada pro téma Využití území

9.3.2017 1:00   služby v oblasti rozvodu elektřiny, plynu a tepelné energie, silniční doprava, sekundární sektor, přírodní plochy, které nejsou jinak hospodářsky využívány, plochy, jejichž plánované využití není specifikováno, kolejová doprava, další veřejné služby

INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Zlínský

9.3.2017 1:00   INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Zlínský, odvozenáz ploch a koridorů zásad územního rozvoje Zlínského kraje, aktualizované 2012.

Další veřejné služby

9.3.2017 1:00   INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Královehradecký- Další veřejné služby

Sekundární sektor

9.3.2017 1:00   INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Královehradecký- sekundární sektor

INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Královehradecký

9.3.2017 1:00   Zveřejňování informací o budoucím využití území

Služby v oblasti rozvodu elektřiny, plynu a tepelné energie

9.3.2017 1:00   INSPIRE- služby v oblasti rozvodu elektřiny, plynu a tepelné energie

Přírodní plochy, které nejsou jinak hospodářsky využívány

9.3.2017 1:00   INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Královehradecký- přírodní plochy, které nejsou jinak hospodářsky využívány

Plochy, jejichž plánované využití není specifikováno

9.3.2017 1:00   INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Královehradecký- plochy, jejichž plánované využití není specifikováno

INSPIRE prohlížecí služba pro téma Využití území - Královéhradecký kraj

9.3.2017 1:00   Zveřejňování informací o budoucím využití území. WMS služba

INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Královehradecký

8.3.2017 1:00   Zveřejňování informací o budoucím využití území

INSPIRE stahovací služba pro téma Využití území - kraj Liberecký

8.3.2017 1:00   INSPIRE stahovací služba pro téma Využití území - kraj Liberecký, odvozená z ploch a koridorů zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Nabytí účinnosti 22. 1. 2012. Prostorové rozlišení 1:100.000. Údržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚR. Podmínky pro přístup a užití jsou bez omezení a omezení veřejného přístupu je také bez omezení.

INSPIRE prohlížecí služba pro téma Využití území - kraj Liberecký

8.3.2017 1:00   INSPIRE prohlížecí služba pro téma Využití území - kraj Liberecký, odvozená z ploch a koridorů zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Nabytí účinnosti 22. 1. 2012. Prostorové rozlišení 1:100.000. Údržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚR. Podmínky pro přístup a užití jsou bez omezení a omezení veřejného přístupu je také bez omezení.

Kolejová doprava

8.3.2017 1:00   INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Královehradecký

INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Liberecký

8.3.2017 1:00   INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Liberecký, odvozená z ploch a koridorů zásad územního rozvoje Libereckého kraje. Nabytí účinnosti 22. 1. 2012. Prostorové rozlišení 1:100.000. Údržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚR. Podmínky pro přístup a užití jsou bez omezení a omezení veřejného přístupu je také bez omezení.Souhrn datových sad pro službu Využití dat ze ZÚR:331_obrana; veřejná správa, obrana a služby sociálního zabezpečení411_silnicnidopr; silniční doprava412_kolejdopr; kolejová doprava413_leteckadopr; letecká doprava415_jinadopravnisit; jiná dopravní síť431_rozvodTI; služby v oblasti rozvodu elektřiny, plynu a tepelné energie434_dalsiverejsluzby; další veřejné služby63_prirodniplochy; přírodní plochy, které nejsou jinak hospodářsky využívány65_nespecifikovplochy; plochy, jejichž plánové využití není specifikováno

HEIS VÚV - OpenGIS WMS

7.3.2017 1:00   Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M. - mapový server OpenGIS WMS (WebMap) poskytuje prostřednictvím mapového serveru OpenGIS WMS (WebMap) přístup k prostorovým datům evidencí ISVS voda vedených Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M., v.v.i.

ŘSD - Silniční a dálniční síť ČR

6.3.2017 1:00   Mapová kompozice zobrazuje silniční a dálniční síť ČR (dálnice, silnice I., II. a III. třídy), uzlové body Uzlového lokalizačního systému, objekty (mosty, podjezdy, železniční přejezdy, tunely, brody), kilometráž, kilometrovníky dálnic, výsledky sčítánídopravy 2010 včetně základních atributů. Popis atributů je dostupný nahttp://www.rsd.cz/doprava/atrhlp/index.htmAktualizace dat probíhá 2x ročně a to v dubnu (01/rok) a říjnu (07/rok).Zobrazovaná data silniční a dálniční sítě ČR jsou v majetku a správě Ředitelství silnic a dálnic ČR- odboru silniční databanky a NDIC.Ředitelství silnic a dálnic ČR, odbor silniční databanky a NDIC

A070 - Síť kanalizačních stok včetně OP - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A070 - Informace o jevu Síť kanalizačních stok včetně OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Vodárenská akciová společnost a.s., IČ: 49455842Obce správního obvodu ORP Moravské Budějovice

A067 - Technologický objekt zásobování vodou včetně OP - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A067 - Informace o jevu Technologický objekt zásobování vodou včetně OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Vodárenská akciová společnost a.s., IČ: 49455842Obce správního obvodu ORP Moravské Budějovice

A001 - Zastavěné území - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A001-Informace o jevu ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Město Moravské Budějovice, IČ: 289931

A049 - Povodí vodního toku, rozvodnice- ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A049 - Informace o jevu Povodí vodního toku, rozvodnice ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., IČ: 20711

A022 - Významný krajinný prvek registrovaný - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A022 - Informace o jevu Významný krajinný prvek registrovaný ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Město Moravské Budějovice, IČ: 289931

A042 - Hranice biochor - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A042 - Informace o jevu Hranice biochor ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, IČ: 62933591

A062 - Sesuvné území a území jiných geologických rizik - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A062 - Informace o jevu Sesuvné území a území jiných geologických rizik ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ: 70890749

A036 - Lokality výstupu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A036 - Informace o jevu Lokality výstupu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním význam ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, IČ: 62933591

A057 - Dobývací prostor - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A057 - Informace o jevu Dobývací prostor ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Obvodní Báňský úřad v Brně a Liberci, IČ: 25844

A065 - Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A065 - Informace o jevu Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Ministerstvo životního prostředí - ochrana ovzduší, IČ: 164801

A107 - Objekt důležitý pro obranu státu včetně OP - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A107 - Informace o jevu Objekt důležitý pro obranu státu včetně OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Ministerstvo obrany, AHNM, IČ: 60162694

A043 - Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A043 - Informace o jevu Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Státní pozemkový úřad, IČ: 1312774

A020 - Významný vyhlídkový bod - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A020 - Informace o jevu Významný vyhlídkový bod ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Město Moravské Budějovice, IČ: 289931

A002, A003 - Plochy výroby a plochy občanského vybavení - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A002-Informace o jevu PLOCHY VÝROBY ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č. 183/2006 Sb. A003-Informace o jevu PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č. 183/2006 Sb.Poskytovatel - Město Moravské Budějovice, IČ: 289931

A069 - Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně OP - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A069 - Informace o jevu Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Vodárenská akciová společnost a.s., IČ: 49455842Obce správního obvodu ORP Moravské Budějovice

A106 - Cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A106 - Informace o jevu Cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ: 70890749Poskytovatel - Regionální rozvojová agentura Vysočina, IČ: 70857555Poskytovatel - Vysočina Tourism, IČ: 28263693Poskytovatel - Klub českých turistů, IČ: 505609

A040 - Vzdálenost 50 m od okraje lesa - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A040 - Informace o jevu Vzdálenost 50 m od okraje lesa ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, IČ: 20681

A037, A038, A039 - Lesy ochranné, les zvláštního určení a lesy hospodářské - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A037 - Informace o jevu Lesy ochranné ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.A038 - Informace o jevu Les zvláštního určení ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.A039 - Informace o jevu Lesy hospodářské ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, IČ: 20681

A050, A051 - Záplavové území a aktivní zóna záplavového území - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A050 - Informace o jevu Záplavové území ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.A051 - Informace o jevu Aktivní zóna záplavového území ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., IČ: 20711

A064 - Staré zátěže území a kontaminované plochy - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A064 - Informace o jevu Staré zátěže území a kontaminované plochy ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Ministerstvo životního prostředí - ekologické škody, IČ: 164801

A013, A14, A15 - Historicky významná stavba, architektonicky cenná stavba, významná stavební dominanta - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A013 - Informace o jevu Historicky významná stavba ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.A014 - Informace o jevu Architektonicky cenná stavba ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.A015 - Informace o jevu Významná stavební dominanta ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Národní památkový ústav, IČ: 75032333Poskytovatel - Město Moravské Budějovice, IČ: 289931

A008 - Nemovitá kulturní památka vč. OP - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A008 - Informace o jevu Nemovitá kulturní památka vč. OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Národní památkový ústav, IČ: 75032333

A111 - Objekt požární ochrany - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A111 - Informace o jevu Objekt požární ochrany ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, IČ: 70885184

A082 - Komunikační vedení včetně OP - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A082 - Informace o jevu Komunikační vedení včetně OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - E.ON Česká Republika, IČ: 25733591Poskytovatel - RWE GasNet s.r.o., IČ: 27295567Poskytovatel - NET4GAS s.r.o., IČ: 27260364Poskytovatel - OPTOKON Co., Ltd., spol. s.r.o., IČ: 13692283Poskytovatel - itself s.r.o., IČ: 18826016Poskytovatel - CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura - zástupce O2 Czech Republic, IČ: 4084063Poskytovatel - České Radiokomunikace a.s., IČ: 24738875Poskytovatel - Ministerstvo obrany, AHNM, IČ: 60162694

A112 - Objekt důležitý pro plnění úkolů Policie ČR - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A112 - Informace o jevu Objekt důležitý pro plnění úkolů Policie ČR ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Policie Kraje Vysočina - krajské ředitelství, IČ: 72052147

A116 - Počet dokončených bytů k 31.12. každého roku - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A116 - Informace o jevu Počet dokončených bytů k 31.12. každého roku ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Český statistický úřad, IČ: 25593

A017, A018 - Oblast a místo krajinného rázu a jejich charakteristika - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A017 - Informace o jevu Oblast krajinného rázu a jeho charakteristika ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.A018 - Informace o jevu Místo krajinného rázu a jeho charakteristika ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ: 70890749

A047 - Vodní útvar povrchových, podzemních vod - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A047 - Informace o jevu Vodní útvar povrchových, podzemních vod ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., IČ: 20711

A103 - Letecká stavba včetně OP - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A103 - Informace o jevu Letecká stavba včetně OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Ministerstvo obrany, AHNM, IČ: 60162694

A016 - Území s archeologickými nálezy - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A016 - Informace o jevu Území s archeologickými nálezy ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Národní památkový ústav, IČ: 75032333

A102 - Letiště včetně OP - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A102 - Informace o jevu Letiště včetně OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Ministerstvo obrany, AHNM, IČ: 60162694

A110 - Objekt civilní ochrany - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A110 - Informace o jevu Objekt civilní ochrany ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, IČ: 70885184

A090 - Silnice I. třídy včetně OP - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A090 - Informace o jevu Silnice I. třídy včetně OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Ředitelství silnic a dálnic, silnice 1. tř, IČ: 65993390

A117 - Zastavitelná plocha - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A117 - Informace o jevu Zastavitelná plocha ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Město Moravské Budějovice, IČ: 289931

A109 - Vymezené zóny havarijního plánování - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A109 - Informace o jevu Vymezené zóny havarijního plánování ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - ČEZ-správa majetku ( JEDU ), IČ: 45274649

A060 - Ložisko nerostných surovin - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A060 - Informace o jevu Ložisko nerostných surovin ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Česká geologická služba, IČ: 25798

A030 - Přírodní park - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A030 - Informace o jevu Přírodní park ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ: 70890749

A074 - Technologický objekt zásobování plynem včetně OP a bezpečnostního pásma - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A074 - Informace o jevu Technologický objekt zásobování plynem včetně OP a bezpečnostního pásma ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - RWE GasNet s.r.o., IČ: 27295567Poskytovatel - NET4GAS s.r.o., IČ: 27260364

A005, A006 - Památková rezervace a památková zóna vč. OP - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A005-Informace o jevu PAMÁTKOVÁ REZERVACE VČ. OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb. dle zákona č. 183/2006 Sb. A006-Informace o jevu PAMÁTKOVÁ ZÓNA VČ. OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb. dle zákona č. 183/2006 Sb. Poskytovatel - Národní památkový ústav, IČ: 75032333

A091, A092 - Silnice II. a III. třídy včetně OP - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A091 - Informace o jevu Silnice II. třídy včetně OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.A092 - Informace o jevu Silnice III. třídy včetně OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ: 70890749Poskytovatel - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, IČ: 90450

A093 - Místní a účelové komunikace - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A093 - Informace o jevu Místní a účelové komunikace ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ: 70890749

A114 - Jiná OP - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A114 - Informace o jevu Jiná OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Český hydrometeorologický ústav, IČ: 20699

A095 - Železniční dráha regionální včetně OP - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A095 - Informace o jevu Železniční dráha regionální včetně OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Správa železniční dopravní cesty , IČ: 70994234

A113 - OP hřbitova, krematoria - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A113 - Informace o jevu OP hřbitova, krematoria ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Město Moravské Budějovice, IČ: 289931

A021 - Územní systém ekologické stability - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A021 - Informace o jevu Územní systém ekologické stability ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ: 70890749Poskytovatel - Město Moravské Budějovice, IČ: 289931

A071 - Výroba elektřiny včetně OP - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A071 - Informace o jevu Výroba elektřiny včetně OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Město Moravské Budějovice, IČ: 289931Poskytovatel - Město Jemnice, IČ: 289531

A118 - Jiné záměry - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A118 - Informace o jevu Jiné záměry ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Město Moravské Budějovice, IČ: 289931Poskytovatel - Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ: 70890749Poskytovatel - Povodí Moravy s.p., IČ: 70890013Poskytovatel - Ministerstvo obrany, AHNM, IČ: 60162694

A081 - Elektronické komunikační zařízení včetně OP - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A081 - Informace o jevu Elektronické komunikační zařízení včetně OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - České Radiokomunikace a.s., IČ: 24738875Poskytovatel - Správa železniční dopravní cesty , IČ: 70994234Poskytovatel - T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681Poskytovatel - CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura - zástupce O2 Czech Republic, IČ: 4084063Poskytovatel - Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001

A034 - NATURA 2000 – evropsky významná lokalita - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A034 - Informace o jevu NATURA 2000 – evropsky významná lokalita ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, IČ: 62933591

A023 - Významný krajinný prvek ze zákona- ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A023 - Informace o jevu Významný krajinný prvek ze zákona ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., IČ: 20711Poskytovatel - Město Moravské Budějovice, IČ: 289931Poskytovatel - Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, IČ: 20681Poskytovatel - Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ: 70890749

A073 - Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně OP - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A073 - Informace o jevu Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - ČEPS, IČ: 25702556Poskytovatel - E.ON Česká Republika, IČ: 25733591Poskytovatel - NET4GAS s.r.o., IČ: 27260364

A075 - Vedení plynovodu včetně OP a bezpečnostního pásma - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A075 - Informace o jevu Vedení plynovodu včetně OP a bezpečnostního pásma ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - RWE GasNet s.r.o., IČ: 27295567Poskytovatel - NET4GAS s.r.o., IČ: 27260364

A019 - Místo významné události - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A019 - Informace o jevu Místo významné události ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Krajský úřad Kraje Vysočina, IČ: 70890749Poskytovatel - Město Moravské Budějovice, IČ: 289931

A063 - Staré důlní dílo - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A063 - Informace o jevu Staré důlní dílo ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Česká geologická služba, IČ: 25798

A115 - Ostatní veřejná infrastruktura - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A115 - Informace o jevu Ostatní veřejná infrastruktura ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Město Moravské Budějovice, IČ: 289931

A046 - Zranitelná oblast - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A046 - Informace o jevu Zranitelná oblast ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., IČ: 20711

A041 - Bonitovaná půdně ekologická jednotka – BPEJ - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A041 - Informace o jevu Bonitovaná půdně ekologická jednotka – BPEJ ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., IČ: 27049

A028, A031 - Přírodní rezervace a přírodní památka včetně OP - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A028 - Informace o jevu Přírodní rezervace včetně OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb. A031 - Informace o jevu Přírodní památka včetně OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, IČ: 62933591

A072 - Elektrická stanice včetně OP - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A072 - Informace o jevu Elektrická stanice včetně OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - ČEPS, IČ: 25702556Poskytovatel - E.ON Česká Republika, IČ: 25733591

A068 - Vodovodní síť včetně OP - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A068 - Informace o jevu Vodovodní síť včetně OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Vodárenská akciová společnost a.s., IČ: 49455842Obce správního obvodu ORP Moravské Budějovice

A011 - Urbanistické hodnoty - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A011 - Informace o jevu Urbanistické hodnoty ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Národní památkový ústav, IČ: 75032333Poskytovatel - Město Moravské Budějovice, IČ: 289931

A061 - Poddolované území - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A061 - Informace o jevu Poddolované území ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Česká geologická služba, IČ: 25798

A054 - Objekt/zařízení protipovodňové ochrany - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A054 - Informace o jevu Objekt/zařízení protipovodňové ochrany ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Státní pozemkový úřad, IČ: 1312774

A044 - Vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně OP - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A044 - Informace o jevu Vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., IČ: 20711

A048 -Vodní nádrž - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A048 - Informace o jevu Vodní nádrž ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Ministerstvo zemědělství, IČ: 200478

A032 - Památný strom včetně OP - ÚAP 2016

3.3.2017 1:00   A032 - Informace o jevu Památný strom včetně OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, IČ: 62933591

INSPIRE stahovací služba pro téma Využití území - kraj Plzeňský

2.3.2017 1:00   Klasifikace využití území dle Zásad územního rozvoje PK v prostorovém rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚR). Data jsou odvozena z ploch a koridorů aktuálních Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Údržba dat je vázána na vydávané aktualizace ZÚR. Přístup k datům a jejich využívání (i veřejností) je bez omezení.

INSPIRE prohlížecí služba pro téma Využití území - kraj Plzeňský

2.3.2017 1:00   Klasifikace využití území dle Zásad územního rozvoje PK v prostorovém rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚR). Data jsou odvozena z ploch a koridorů aktuálních Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Údržba dat je vázána na vydávané aktualizace ZÚR. Přístup k datům a jejich využívání (i veřejností) je bez omezení.

WFS Plzeňský kraj ZÚR INSPIRE

1.3.2017 1:00   Klasifikace využití území dle Zásad územního rozvoje PK v prostorovém rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚR). Data jsou odvozena z ploch a koridorů aktuálních Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Údržba dat je vázána na vydávané aktualizace ZÚR. Přístup k datům a jejich využívání (i veřejností) je bez omezení.

WMS Plzeňský kraj ZÚR INSPIRE

1.3.2017 1:00   Klasifikace využití území dle Zásad územního rozvoje PK v prostorovém rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚR). Data jsou odvozena z ploch a koridorů aktuálních Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Údržba dat je vázána na vydávané aktualizace ZÚR. Přístup k datům a jejich využívání (i veřejností) je bez omezení.

INSPIRE stahovací služba pro téma Využití území - kraj Plzeňský

1.3.2017 1:00   Klasifikace využití území dle Zásad územního rozvoje PK v prostorovém rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚR). Data jsou odvozena z ploch a koridorů aktuálních Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje. Údržba dat je vázána na vydávané aktualizace ZÚR. Přístup k datům a jejich využívání (i veřejností) je bez omezení.

Katastrální mapa ve formátech DGN a DXF poskytovaná v e-shopu

27.2.2017 1:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa ve vektorové podobě je poskytována zdarma ve formátu DGN a DXF a obsahuje prvky Digitální katastrální mapy (DKM) a Katastrální mapy digitalizované (KMD), tedy bodová pole, budovy, další prvky mapy, hranice parcel, katastrální hranice, parcely katastru nemovitostí, prvky orientační mapy a hranice věcného břemene. Z důvodu použití formátu DGN produkt neobsahuje značky na liniích a oblouky jsou nahrazeny lomenými čárami. Katastrální mapa ve vektorové podobě k 27. 02. 2017 pokrývá 88,98% území České republiky, t.j. 70 179,44km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

WMS View Service for the Cadastral Index Map

27.2.2017 1:00   ELF Cadastre provides a simplified and harmonised view of information such as footprints of cadastral parcels geometry, addresses, buildings and the boundaries between neighbouring administrative units for pan-European use: in land administration domain such as agriculture, spatial planning, environmental, infrastructure and utilities management, public land management, risk and security services, socioeconomic data and cartography in general. ELF Cadastre aims to provide official cadastral reference data of the partner countries. ELF Cadastre will provide INSPIRE Cadastral Parcels features (core) from ELF data as a common minimum among all the existing cadastral systems, to be used only as locators of geo-information.
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 27 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit