info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

Nabídka HSI

 

GeoInfoStrategie

 

 

 

 

Robotická totální stanice - vývoj nelze zastavit.

 

 

 

Geodézia, kartográfia a geoinformácia 2017

 

otevrena-data.gif

 

info-osobnosti3.png

 

 

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

Intersucho.cz

Aukce GEODIS BRNO

Práce v zahraničí

volna_mista.png

 

2016-kalendar-cr.jpg

 

 

 

 

Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE

zdroje zpráv:

Prohlížecí služba WMTS - Ortofoto ČR - měřítková řada Google Maps

26.5.2017 2:00   Prohlížecí služba WMTS-ORTOFOTO_900913 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty ortofota České republiky. Data jsou z důvodu optimalizace rychlosti služby poskytována formou mapových dlaždic. Služba pokrývá daty ortofota celý použitelný měřítkový rozsah, tj. včetně malých měřítek. Tato služba je optimalizována pro použití v aplikacích, které využívají jako výchozí souřadnicový systém WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913) a vyžadují standardy Google Maps/Bing Maps/OSM pokud jde o nastavení měřítkové řady. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMTS 1.0.0

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Ortofoto ČR

26.5.2017 2:00   Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Ortofoto ČR je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty ortofota České republiky. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím přístupových rozhraní REST, SOAP a WMTS formou optimalizovaných mapových dlaždic v souřadnicovém systému S-JTSK/Krovak East North (EPSG 5514). Dále lze službu využít v různých souřadnicových systémech (definovaných v capabilities) prostřednictvím standardu WMS.

Prohlížecí služba WMTS - Ortofoto ČR

26.5.2017 2:00   Prohlížecí služba WMTS-ORTOFOTO je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty ortofota České republiky. Data jsou z důvodu optimalizace rychlosti služby poskytována formou mapových dlaždic. Tato služba poskytuje data ve více souřadnicových systémech (definovaných v capabilities služby), měřítková řada použitá pro jednotlivé úrovně dlaždic (rovněž definovaná v capabilities) je kompatibilní s dlaždicovými službami Národního geoportálu INSPIRE. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMTS 1.0.0.

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Ortofoto ČR (Web Mercator)

26.5.2017 2:00   Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - Ortofoto ČR (Web Mercator) je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty ortofota České republiky v souřadnicovém systému Web Mercator. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím přístupových rozhraní REST, SOAP a WMTS formou optimalizovaných mapových dlaždic v souřadnicovém systému WGS 84 / Pseudo-Mercator (EPSG 3857 alias 900913). Dále lze službu využít v různých souřadnicových systémech (definovaných v capabilities) prostřednictvím standardu WMS.

Atlas map České republiky GEOČR500 4. Gravimetrická mapa

25.5.2017 2:00   Rastrový obraz gravimetrického pole. Mapa byla vytvořena na základě měření 283 718 podrobných tíhových bodů.

Tarifní pásma PID

25.5.2017 2:00   orientační uspořádání tarifů pražské integrované dopravy (rozhodující je tarifní pásmo uvedené u zastávky v konkrétním jízdním řádu)

Radiometrické anomálie

25.5.2017 2:00   Databáze obsahuje údaje o anomálních hodnotách přirozené radioaktivity, zjištěné při povrchové prospekci radioaktivních surovin.Sestává ze dvou dílčích databází:1) radiometrické objekty - obsahuje geografické, archivní, geofyzikální, geologicko-strukturní, petrografické a mineralogické údaje o 16 203 objektech.2) radiometricky anomální území - vznikla zpracováním dílčí databáze radiometrických objektů do mapy v měřítku 1 : 50 000 a její digitalizací. Obsahuje obrysy celkem 3 420 skupin radiometrických objektů geneticky nebo územně spolu souvisejících. Hodnocení objektů z hlediska radiační zátěže je provedeno do tří kategorií v závislosti na četnosti anomálií, jejich hodnotách, rozměrech, strukturně tektonické pozici a koncentraci uranu v horninovém prostředí.

CENIA - Místní Agenda 21

24.5.2017 2:00   Kompozice obsahuje přehled o realizátorech místní Agendy 21 v ČR

Radiometrie - anomálie

23.5.2017 2:00   Databáze obsahuje údaje o anomálních hodnotách přirozené radioaktivity, zjištěné při povrchové prospekci radioaktivních surovin.Sestává ze dvou dílčích databází:1) radiometrické objekty - obsahuje geografické, archivní, geofyzikální, geologicko-strukturní, petrografické a mineralogické údaje o 16 203 objektech.2) radiometricky anomální území - vznikla zpracováním dílčí databáze radiometrických objektů do mapy v měřítku 1 : 50 000 a její digitalizací. Obsahuje obrysy celkem 3 420 skupin radiometrických objektů geneticky nebo územně spolu souvisejících. Hodnocení objektů z hlediska radiační zátěže je provedeno do tří kategorií v závislosti na četnosti anomálií, jejich hodnotách, rozměrech, strukturně tektonické pozici a koncentraci uranu v horninovém prostředí.

Hlásná síť podzemních vod

23.5.2017 2:00   Jedná se o podmnožinu pozorovaných objektů PzV – mělkých a hlubokých vrtů i pramenů, které reprezentují danou zvodeň a mají kvalitní řadu pozorování v letech 1981 - 2010. Z výsledků měření v této části sítě se každý týden a měsíc připravuje zpráva a soustava map, která charakterizuje „Stav podzemních vod“. V těchto mapách se srovnávají změny hladin ve vrtech a vydatností v pramenech vůči předchozímu týdnu a měsíci nebo se stejným týdnem a měsícem předchozího roku, dále se hodnotí hladina a vydatnost podle pravděpodobnosti překročení pro hodnocený týden a měsíc. V roce 2017 je do hlásné sítě zařazeno 160 pramenů, 78 hlubokých a 210 mělkých vrtů.

Radiometrie - anomální území (ANUZ)

23.5.2017 2:00   Mapy radiometricky anomálních území (ANUZ) mají podat základní představu o radiační zátěži jednotlivých regionálních celků a zhodnotit příspěvek nalezených anomálních objektů ke zvýšení radiační zátěže. Ta je závislá zejména na primární koncentraci uranu, strukturně-tektonické stavbě území, hloubce zdroje, propustnosti zemin atd. Hodnocení proměřeného území z hlediska radiační zátěže je členěno do tří kategorií – vysoké, střední a nízké radioekologické zatížení.

Radiometrie - anomální objekty (RO)

23.5.2017 2:00   Databáze radioaktivních objektů (RO) obsahuje dostupné údaje o anomálních objektech, zjištěných v průběhu bezmála padesátileté průzkumné činnosti resortu ČSUP (nejsou zpracovány údaje z křídových sedimentů a objektů zjištěných v ložiskových vrtech). Údaje byly zpracovány z hlediska jejich vztahu ke geologické stavbě a jejich dopadu na životní prostředí. Databáze obsahuje geografické, archivní, geofyzikální, geologicko-strukturní, petrografické a mineralogické údaje o 16 203 objektech.

Mapa radonového indexu

23.5.2017 2:00   ArcGIS Server mapová služba obsahující mapu radonového indexu pokrývající celé území ČR.

Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50)

22.5.2017 2:00   ArcGIS Server mapová služba obsahující bezešvou geologickou mapu v měřítku 1:50 000 pokrývající celé území ČR (GEOCR50).

Půdní mapa 1 : 50 000

22.5.2017 2:00   WMS služba zpřístupňuje půdní mapy v měřítku 1 : 50 000 z nové digitální edice ČGS od roku 2012.

Geologická mapa ČR 1 : 500 000 (GEOČR500)

22.5.2017 2:00   Datová sada GeoČR500 byla kompletně digitálně zpracována pomocí software ArcGIS a začleněna do regionálního geografického informačního systému.

Geological map of the Czech Republic 1 : 500,000 for the OneGeology-Europe project

22.5.2017 2:00   The GEOCR500 dataset was processed completely digitally in ArcGIS 9.1 and integrated within a regional geographic information system.

IS ARROW - databáze jakosti vod

22.5.2017 2:00   IS ARROW je databáze, do které se ukládají údaje jakosti vody z programů monitoringu dle směrnice 2000/60/ES (Rámcová směrnice o vodách), které zabezpečují ČHMÚ a správci povodí. Systém obsahuje data jakosti povrchových vod od roku 1963 a podzemních vod od roku 1960. Za rok 2015 jsou v databázi uloženy údaje z 1673 profilů povrchových vod a 663 objektů podzemních vod (175 pramenů, 221 mělkých a 267 hlubokých vrtů). Součástí uložených dat jsou také výsledky sledování kontaminace pevných abiotických a biotických matric vodního prostředí - plavenin, sedimentů, ryb, rybího plůdku, makrozoobentosu, mlžů a biofilmu.Systém obsahuje i výsledky monitoringu biologických složek pro hodnocení ekologického stavu povrchových vod - makrofyt, fytoplanktonu, fytobentosu, makrozoobentosu a ryb.

IPPC - zařízení podléhající zákonu č. 76/2002 Sb, o integrované prevenci

22.5.2017 2:00   Služba obsahuje údaje o zařízeních podléhajících zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, na území hl.m. Prahy. Informace o zařízení zahrnují název zařízení a provozovatele, kategorii dle uvedeného zákona, adresu umístění zařízení, název městsk é části, IČO provozovatele a údaje o získání integrovaného povolení (ano/v řízení).

CRDPZV - centrální režimová databáze podzemních vod

19.5.2017 2:00   V roce 2015 byla do CRDPZV uložena data z 1820 objektů podzemních vod - stavy hladin z 1494 vrtů a vydatnosti z 326 pramenů. U vybraných pramenů se měří i ukládá teplota podzemní vody. Většina objektů je osazena automatickými stanicemi s místním záznamem nebo s přenosem dat, které měří 1x denně. Některé prameny ještě sledují dobrovolní pozorovatelé s četností měření 1x týdně a to ve středu. Většina dat je uložena od roku 1971 s četností měření 1x týdně. V 90-tých letech začala první pozorování pomocí automatických stanic s četností měření 1x denně. Nejvíce nových objektů bylo vybudováno v rámci projektu ISPA a zprovozněno v roce 2007. Ukládají se vodní stavy, vydatnosti, teploty, kontrolní měření a popisné údaje objektů.

Centrální režimová databáze množství povrchových vod

19.5.2017 2:00   Za kalendářní rok 2015 byly do databáze uloženy vodní stavy a průtoky z 520 vodoměrných stanic, teplota vody ze 177 stanic a plaveniny ze 38 stanic. Více než 90% měření se provádí pomocí automatických stanic, a to buď smístním záznamem nebo s dálkovým přenosem. Pozorované vodní stavy se převádějí na průtoky pomocí měrných křivek, které se stanovují na základě hydrometrických měření. Do databáze se ukládají verifikované okamžité, průměrné hodinové a průměrné denní vodní stavy; průměrné hodinové a průměrné denní průtoky; okamžité měsíční kulminační průtoky. U teplot vody se ukládají ranní měřené teploty nebo kontinuálně měřené okamžité a průměrné denní hodnoty. U plavenin se jedná o okamžité a průměrné denní koncentrace, v závislosti na typu měření. Dále se ukládají hydrometrická měření, měrné křivky průtoků, příčné profily a popisnéúdaje vodoměrných stanic. U hraničních profilů se data průtoků odsouhlasují se sousedním státem.Datové řady jsou uloženy za celé období pozorování jednotlivých stanic, přičemž nejdelší řada průměrných denních průtoků je pro stanici Děčín na Labi od roku 1888.

GEOMON - monitoring malých lesních povodí

19.5.2017 2:00   Databáze shrnuje údaje o chemickém složení srážek na volné ploše, podkorunových srážek (ve vybraných lokalitách vedle jehličnanů i pod listnatými stromy) a o složení vody odtékající v závěrových profilech malých povodí, dále příslušné údaje o množství vody (množství srážek obou typů, denní průtoky) a konečně vypočtené látkové toky (depozice, odtok) a bilance (vstup minus výstup) ekologicky významných složek. Údaje jsou získávány v rámci projektu monitoringu malých povodí (GEOMON) koordinovaného ČGS. Síť v současné době zahrnuje čtrnáct lesních povodí velikosti desítek až nižších stovek hektarů. Cílem projektu je hodnocení stavu a vývoje přírodního prostředí na základě látkových toků a následných výpočtů kritických zátěží (pro S, N, Pb, Cd, Cu) a jejich překročení aktuální depozicí.

Databáze svahových nestabilit, Gruzie

18.5.2017 2:00   Aplikace zpřístupňuje databázi svahových nestabilit, která vzniká v rámci projektu MZV (ČRA) "Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie", 2014-2016. Pro autorizované osoby umožňuje aplikace tvorbu a editaci záznamů terénní dokumentace a včetně připojování dokumentů k jednotlivým záznamům (fotodokumentace apod.). Záznamy svahových nestabilit jsou prezentovány také jako zákresy nad podkladovými mapami.

Úložná místa těžebního odpadu v České republice - harmonizováno dle INSPIRE v rámci projektu ProSUM (téma Nerostné zdroje)

18.5.2017 2:00   Databáze obsahuje situaci a údaje o jednotlivých evidovaných úložných místech těžebních odpadů v ČR.

Geografická jména ČR

18.5.2017 2:00   Publikace vycházející z doporučení konferencí OSN pro standardizaci geografického názvosloví. 2. doplněné a pozměněné vydání obsahuje více než 9000 vybraných toponym (geografických jmen sídelních i nesídelních objektů). V seznamu sídelních objektů jsou uvedeny všechny obce a vybrané části měst, městysů a obcí. Je uvedeno i správní členění. U nesídelních objektů je dělení složitější a přidány jsou i další údaje. U hor, horských sedel a průsmyků je uváděna i jejich nadmořská výška, podobně jako u jeskyní a propastí, u vodních toků je uváděna nejen jejich délka v kilometrech, ale i zařazení do povodí vyššího řádu, u vodních ploch je uváděno mimo jejich průměrné rozlohy i jméno protékajícího vodního toku. U všech jmen jsou doplněny zeměpisné souřadnice. Pro všechna jména jsou uvedeny základní gramatické charkteristiky a odvozená přídavná jména. Seznam geografických jmen pro území České republiky má encyklopedický charakter. ISBN 978-80-86918-93-8.

Nerostné zdroje v České republice - INSPIRE stahovací služba pro téma nerostné zdroje

17.5.2017 2:00   Stahovací služba (formát WFS) poskytuje základní informace o ložiscích a prognózních zdrojích, o jejich výskytu a průzkumu a o dobývacích prostorech v České republice. Služba byla vytvořena v rámci projektu Minerals4EU a ProSUM a je harmonizována podle požadavků směrnice INSPIRE.

Místní agenda 21

17.5.2017 2:00   Informace o realizátorech místních agendách 21 v ČR

Jména států a jejich územních částí

16.5.2017 2:00   Jména všech samostatných a mezinárodně uznávaných států jsou uvedena v abecedním pořadí po jednotlivých kontinentech jako základní hesla. K nim se přiřazují jména jejich územních částí, které mají povahu federativních (spolkových, svazových) států, a dále jména územních částí s vlastní autonomní správou, zámořských a závislých území a rovněž jména územně oddělených součástí států s pochopitelnou výjimkou malých exkláv. Při konstrukci pořadových čísel jednotlivých hesel bylo pro přehlednost použito desetinného třídění, takže samostatné státy jsou číslovány základními číselnými řadami v rámci jednotlivých kontinentů (zařazení do kontinentů odpovídá obecné geografické praxi), zatímco územní části jsou řazeny a číslovány v rámci států, k nimž náleží. K zakoupené publikaci je možné na webu ČÚZK zdarma stáhnout aktuální verzi s vyznačenými změnami oproti této publikované verzi. ISBN 978-80-86918-57-0.

Jména států a jejich územních částí - Evropa

16.5.2017 2:00   Publikace obsahuje k roku vydání přehled standardizovaných jmen států a jejich územních částí. Jména států jsou zde jak ve zkrácených, tak v úplných formách, přepsaná podle pravidel do latinky. Mimo pravidel pro přepis do latinky publikace obsahuje i dvoumístné alfabetické kódy států, jména hlavních měst států v úředních jazycích, počeštěné varianty jmen států a řadu dalších zajímavých údajů (např. kódy jazyků) a také rejstřík. ISBN 80-86918-00-9.

Geografická jména ČR

16.5.2017 2:00   Publikace vycházející z doporučení konferencí OSN pro standardizaci geografického názvosloví. Obsahuje více než 4000 vybraných toponym (jmen geografických objektů) v rozsahu mapy 1:500 000.Jde o seznam jmen sídelních i nesídelních objektů. V seznamu sídelních objektů se uvádí, zda jde o obec nebo město nebo jejich část. Je uvedeno i správní členění. U nesídelních objektů je dělení složitější a přidány jsou i další údaje. U hor, horských sedel a průsmyků je uváděna i jejich nadmořská výška, podobně jako u jeskyní a propastí, u vodních toků je uváděna nejen jejich délka v kilometrech, ale i zařazení do povodí vyššího řádu, u vodních ploch je uváděno mimo jejich průměrné rozlohy i jméno protékajícího vodního toku. Jde tedy o příruční encyklopedii geografických jmen pro území České republiky. Publikace je doplněna 2 přehlednými mapami České republiky (sídla, fyzicko-geografická mapa) v měřítku 1:500 000. ISBN 978-80-86918-93-8.

Index českých exonym

16.5.2017 2:00   Publikace Českého úřadu zeměměřického a katastrálníhoje určena všem, kteří s českými vlastními jmény zahraničníchgeografických objektů (exonymy) přicházejído styku. Obsahuje seznam téměř 2500 jmen typu Vídeň,Kapské Město, Žlutá řeka, Skalnaté hory, NovýJižní Wales, Komandorské ostrovy, která jsou častov učebnicích, sdělovacích prostředcích i v odbornéliteratuře uváděna chybně. Seznam je doplněn názvyv úředních jazycích států či závislých území,zeměpisnými souřadnicemi a 34 přehlednými mapkami. ISBN 978-80-86918-64-8.

Vyšší geomorfologické jednotky

16.5.2017 2:00   Publikace je nepostradatelná pro všechny specialisty, jako jsou např. botanici, entomologové, archeologové a další, kteří pracují na území ČR a potřebují uvádět, do jaké geomorfologické jednotky zkoumaná lokalita náleží. K tomu mají nejenom dostatečně podrobnou mapu, ale také seznam jednotek včetně jejich překladů do pěti jazyků (angličtina, francouzština, němčina, ruština a španělština). Objektivní rozčlenění ČR na geomorfologické jednotky je provedeno podle taxonomického systému vycházejícího z regionálních a typologických kritérií. Vedle hlavního toponymického obsahu uvádí publikace i kompletní seznam českých jmen nejvyšších pojmenovaných vrcholů příslušných geomorfologických jednotek s uvedenou nadmořskou výškou a lokalizací podle nejbližšího sídla. Jsou zde také kapitoly věnované definování a cizojazyčnému srovnávání užité odborné terminologie a hierarchizaci geomorfologických jednotek. Publikace obsahuje i abecední rejstřík českých jmen a je doplněna přehlednou mapou v měřítku 1:500 000. ISBN 80-901212-7-6.

Geomagnetická mapa 1 : 2 000 000

12.5.2017 2:00   WMS služba zobrazuje plochy a izolinie hodnot geomagnetického pole. Magnetická mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000 ve formě izanomál T (Z). Zvolený základní interval izolinií po 25 nT zde dostatečně přesně zachycuje průběh magnetického pole. Mapa je doplněna seznamem zpráv s podklady použitými pro sestavení magnetické mapy a výběr literatury k interpretaci magnetických anomálií.Webová mapová služba (WMS) zobrazující geomagnetickou mapu České republiky v měřítku 1:2 000 000.

Regionální členění - kódy

11.5.2017 2:00   Databáze obsahuje kódovník regionálního členění.

Litostratigrafické členění - kódy

11.5.2017 2:00   Databáze obsahuje kodovník litostratigrafického členění.

Významné geologické lokality - prostorová data

11.5.2017 2:00   Prostorové zobrazení - geodatabáze významných geologických lokalit, která představuje registr těchto lokalit na území České republiky. Jedná se o geologické, geomorfologické, mineralogické nebo paleontologické lokality, a to již chráněné, k ochraně navržené, nebo o lokality, které jsou pro svou zajímavost či unikátnost pouze vedeny v evidenci.

Geologické regiony - oblastní geologové

11.5.2017 2:00   Regionální geologické členění České republiky doplněné o informace o zodpovědných oblastních geolozích

Stratigrafické členění - kódy

11.5.2017 2:00   Databáze obsahuje kódovníky stratigrafického členění.

Regionální územní systém ekologické stability Pardubického kraje

10.5.2017 2:00   Regionální biocentra a biokoridory z "Plánu regionálních ÚSES Pardubického kraje"

Prohlížecí služba WMS - Přehledové mapy ČR

5.5.2017 2:00   Prohlížecí služba WMS-PREHLEDKY je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty Mapy ČR 1:500 000, Mapy ČR 1:1 000 000 a Mapy ČR 1:2 000 000. Slouží především jako vhodný podklad pro navigaci v území ČR. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Vymezení aktualizačních zakázek DTM PK

4.5.2017 2:00   Plošné vymezení jednotlivých aktualizačních zakázek Digitální technické mapy Plzeňského kraje, zobrazující územní rozsah poskytovaných geodat pro jednotlivé zakázky serveru Digitální technické mapy Plzeňského kraje (DTM PK).

Objektová mapa povrchové situace Digitální technické mapy

4.5.2017 2:00   V rámci rozšíření poskytovaných služeb Plzeňským krajem v oblasti geografických informací byla v projektu Digitální technické mapy vytvořena nová datová sada, tzv. „Objektová mapa povrchové situace“ (dále jen OMPS), která je odvozenou mapou z datového skladu digitální technické mapy Plzeňského kraje.Mapa je k dispozici na území obcí a měst, kde proběhlo plošné mapování a doplnění ÚMPS DTM PK.

Modul ZAKÁZKA Digitální technické mapy Plzeňského kraje - aplikace

4.5.2017 2:00   Webová aplikace včetně mapové služby, která je vstupní branou pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje

Účelová mapa povrchové situace Digitální technické mapy

4.5.2017 2:00   ÚMPS Digitální technické mapy Plzeňského kraje - geodeticky měřený skutečný stav území - polohopis a výškopis, která v digitální podobě zobrazuje všechny objekty reálného světa (např. budovy, silnice, sloupy, stromy atd.). Aktualizace ÚMPS probíhá pomocí jednotlivých aktualizačních zakázek prostřednictvím geodetického měření a nebo formou plošného mapování.

WMS INSPIRE Habitats and Biotopes

3.5.2017 2:00   The map service dispays a distribution of natural habitat types of community interest in ETRS grid (EEA standard grid, 10 x 10 km cell) on the territory of the Czech Republic. The natural habit types are grouped. The distribution had been compiled to year 2013. © AOPK ČR

Natural habitat types of community interest distribution

3.5.2017 2:00   Distribution of natural habitat types is a product of species and habitat surveillance under the obligations of EU Habitats Directive (92/43/ EEC). The distribution had been compiled to year 2013 for the fulfilling the reporting obligations of the directive (Article 17). The distribution of habitat is interpretation of detailed habitat field mapping in the entire territory of the state, as the positive record of particular habitat in one grid 10 x 10 km ETRS grid (EEA standard grid). For detailed description and commentary see CHOBOT K. (2016). Druhy a přírodní stanoviště. Hodnotící zprávy o stavu v České republice 2013. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR & Ministerstvo životního prostředí, Praha. 226 str., ISBN 978-80-8076-20-9. Habitat classification and national interpretation manual see CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0. AOPK ČR, 2013

Katastrální mapa - rastrová

2.5.2017 2:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa v rastrové podobě je poskytována za úplatu a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou. Analogová mapa pokrývá 7,66 % území České republiky, což je 6 037,60km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

Katastrální mapa - vektorová

2.5.2017 2:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa ve vektorové podobě je poskytována zdarma ve formátu DGN a obsahuje prvky Digitální katastrální mapy (DKM) a Katastrální mapy digitalizované (KMD), tedy bodová pole, budovy, další prvky mapy, hranice parcel, katastrální hranice, parcely katastru nemovitostí, prvky orientační mapy a hranice věcného břemene. Z důvodu použití formátu DGN produkt neobsahuje značky na liniích a oblouky jsou nahrazeny lomenými čárami. U vztažného bodu popisných textů a parcelních čísel dochází k posunu o vzdálenost mezi vztažným bodem textu a bodem ve středu popisného textu. Katastrální mapa ve vektorové podobě k 01. 05. 2017 pokrývá 89,96% území České republiky, t.j. 70 950,36km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

A112-Objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky

28.4.2017 2:00   A112 - informace o jevu OBJEKTY POLICIE ČR jsou sledována prostorová data a popis objektu; námi zveřejňované informace poskytuje Ministerstvo vnitra

A113-ObjekOchranné pásmo hřbitova, krematoria

28.4.2017 2:00   A113 - informace o jevu dle zákona č. 256/2001 Sb. OCHRANNÁ PÁSMA HŘBITOVŮ A KREMATORIÍ; pro tento jev jsou sledována prostorová data, název zdroje ochranného pásma (název hřbitova, krematoria), identifikace zakládacího dokumentu, vydal kdo a kdy; námi zveřejňované informace zjišťuje úřad územního plánování

A107-Objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma

28.4.2017 2:00   A107 - informace o jevu dle zákona č. 222/1999 Sb.; pro jev OBJEKT DŮLEŽITÝ PRO OBRANU STÁTU jsou sledována prostorová data, popis objektu a IČO provozovatele objektu; námi zveřejňované informace poskytuje Ministerstvo obrany, VUSS Pardubice

A117-Zastavitelná plocha

28.4.2017 2:00   A117 - informace o jevu dle zákona 183/2006 Sb. a vyhlášky 501/2006 Sb. PLOCHY ZMĚN DLE ÚZEMNÍHO PLÁNU (PŘESTAVBOVÉ A ZASTAVITELNÉ PLOCHY); sledovanými údaji jsou prostorová data, registrační číslo územního plánu v systému iLAS, datum schválení územního plánu, identifikátor plochy v rámci daného územního plánu, rozlišení zastavitelných a přestavbových ploch, převládající způsob využití navržený ve změnové ploše územním plánem (plochy zemědělské, bydlení, dopravní infrastruktury, smíšené nezastavěného území, smíšené výrobní, lesní, těžby nerostů, přírodní, občanského vybavení, veřejných prostranství, rekreace, smíšené obytné, technické infrastruktury, výroby a skladování, vodní a vodohospodářské, specifické, systému sídelní zeleně); pro jev PLOCHY ZASTAVITELNÉ DLE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE jsou sledovanými údaji prostorová data, registrační číslo Zásad územního rozvoje v systému iLAS, datum schválení ZÚR, identifikátor plochy unikátní pro dané ZÚR, způsob využití plochy (plochy zemědělské, bydlení, dopravní infrastruktury, smíšené nezastavěného území, smíšené výrobní, lesní, těžby nerostů, přírodní, občanského vybavení, veřejných prostranství, rekreace, smíšené obytné, technické infrastruktury, výroby a skladování, vodní a vodohospodářské, specifické, systému sídelní zeleně); informace, které jsou zveřejněny, poskytuje obec s rozšířenou působností pro plochy změn dle územního plánu, nebo Krajský úřad Kraje Vysočina pro plochy změn dle ZÚR

A114-Jiná ochranná pásma

28.4.2017 2:00   A114 - informace o jevu POZOROVACÍ VRTY A PRAMENY ČHMÚ; sledovanými údaji jsou prostorová data, identifikace objektu v databázi ČHMÚ, typ objektu (hluboký vrt, mělký vrt, pramen); pro jev JINÁ OCHRANNÁ PÁSMA jsou sledovanými údaji prostorová data, identifikátor ochranného pásma, název či popis zdroje ochranného pásma, popis omezení vyplývajících z ochranného pásma, IČO poskytovatele, identifikace zakládacího dokumentu , vydal kdo, kdy; námi zveřejňované informace poskytuje stavební úřad

A115-Ostatní veřejná infrastruktura

28.4.2017 2:00   A115 - informace o jevu dle zákona 183/2006 Sb. a zák. č. 128/2000 Sb. DOPRAVNÍ VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA NEZAHRNUTÁ V JINÝCH JEVECH ÚAP; sledovanými údaji jsou prostorová data, popis objektu nebo odkaz na dokument, který objekt popisuje, typ objektu dopravní infrastruktury; informace, které jsou zveřejněny, poskytuje obec s rozšířenou působností

opuštěné plochy

27.4.2017 2:00   data odvozená z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Ústeckého krajeprostorové rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚRúdržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

European biogeographic region

26.4.2017 2:00   The intersection of the vector version of the cartogram published in: European Topic Centre of Biological Diversity (2006). The indicative map of European biogeographical regions: Methodology and development. Ed. 1. Paris: Muséum National d'Histoire Naturelle. 13 s.

WMS INSPIRE Rozložení druhů

26.4.2017 2:00   Služba zobrazuje rozšíření evropsky významných druhů v polích síťového mapování (síť ETRS, pole 10 x 10 km) v České republice. Stav k roku 2013. © AOPK ČR

WMS INSPIRE Biogeographical Regions

26.4.2017 2:00   The service displays the boudaries of European biogeographical regions on the territory of Czechia; NCACR

Katalogová služba Národního památkového ústavu

25.4.2017 2:00   Mapové služby a datové sady geografické části integrovaného informačního systému památkové péče.

WMS INSPIRE Bioregiony

25.4.2017 2:00   Služba zobrazuje hranice evropských bioregionů v České republice; © AOPK ČR

Památné stromy

24.4.2017 2:00   Lokalizace objektů vyhlášených památných stromů (jednotlivý strom, stromořadí, skupina stromů); vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2017

Území s archeologickými nálezy - vymezení rozsahu

24.4.2017 2:00   Plošné vymezení území s archeologockými nálezy.

Radiometrická prozkoumanost

21.4.2017 2:00   Databáze obsahuje zákresy obrysů ploch, na kterých byl proveden průzkum radioaktivních surovin bývalým Uranovým průmyslem (zejména závody UP Příbram a Nové Město na Moravě). Graficky vymezuje plochy, které byly prozkoumány jednotlivými typy radiometrického průzkumu: povrchovým nebo automobilovým průzkumem gama, emanačním průzkumem v sondách do hloubky 1m, současným emanačním a gama průzkumem v sondách do hloubky 1m a nakonec současným emanačním a gama průzkumem v sondách od 1 do 15m maximálně.

CENIA - Provozovny ohlašovatelů do IRZ 2004-2015

18.4.2017 2:00   Kompozice obsahuje vrstvy s provozovnami ohlašovatelů do IRZ podle OKEČ (CZ-NACE), E-PRTR a IPPC za roky 2004-2015.

Správní členění JMK

18.4.2017 2:00   TEST

Datová sada CROSS-DATA

18.4.2017 2:00   Datová sada pro projekt CROSS-DATA - Liberecký kraj.Jednotlivé položky jsou definovány v Katalogu dat CROSS-DATA.Data pro služby:Správní hranicePamátkyPříroda a krajinaZemědělské a lesní půdyOchrana vodZáplavySuroviny a geologieŽivotní prostředíDopravaVodovod a kanalizaceEnergetikaTelekomunikaceOstatní údajeZÚR - struktura územíZÚR - příroda a krajinaZÚR - rozvojové plochy a zónyZÚR - dopravaZÚR - technické vybavení

Elektronová mikrosonda, Brno - rezervace

13.4.2017 2:00   Aplikace na rezervaci elektronové mikrosondy CAMECA SX100 na "Pracovišti elektronové mikroskopie a mikroanalýzy" - společném zařízení Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a ČGS (pracoviště Brno).

ZUR JMK, I.2 výkres

13.4.2017 2:00   ZÚR JMK, I.2 - výkres ploch a koridorů, včetně územního systému ekologické stability

ZÚR JMK, souhrnná kompozice

13.4.2017 2:00   Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, georeferencované rastrové výkresy

LAREM (laboratoře rentgenové mikroanalýzy), Praha - rezervace analytických prací

13.4.2017 2:00   Aplikace na rezervaci termínů analytických prací na rastrovacím elektronovém mikroskopu CamScan 3200 a EDS a WDS mikroanalytickém systému Laboratoře rentgenové mikroanalýzy (LAREM).

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, výkres I.2

13.4.2017 2:00   Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje - I.2 - výkres ploch a koridorů včetně územního systému ekologické stability

Silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Jihomoravského kraje

12.4.2017 2:00   Silnice II. a III. třídy

ČHMÚ ovzduší - Imisní charakteristiky v gridu 1x1 km za rok 2015

12.4.2017 2:00   Kompozice obsahuje Imisní charakteristiky v gridu 1x1 km za rok 2015.

Záplavová území Q100

12.4.2017 2:00   Záplavová území Q100

ČHMÚ ovzduší - Celkové emise znečišťujících látek v gridu 5x5 km za rok 2014

12.4.2017 2:00   Celkové emise znečišťujících látek v gridu 5x5 km za rok 2014 v t/rok.

ČHMÚ ovzduší - Síť imisních měřicích programů registrovaných v databázi ISKO v roce 2015

12.4.2017 2:00   Kompozice obsahuje vrstvu se síťí imisních měřicích stanic a měřicích programů registrovaných v databázi ISKO v roce 2015.

Cyklotrasy

12.4.2017 2:00   Cyklotrasy

Imisní charakteristiky, celkové emise a síť imisních měřicích stanic

12.4.2017 2:00   Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvy:1) Imisní charakteristiky v gridu 1x1 km:SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2, [µg.m-3],O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, [µg.m-3],O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2013–2015 [µg.m-3],PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3],NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3],2) Celkové emise znečišťujících látek v gridu 5 km x 5 km:Celkové emise tuhých znečišťujících látek v gridu 5 km x 5 km,Celkové emise SO2 v gridu 5 km x 5 km,Celkové emise NOx v gridu 5 km x 5 km,Celkové emise oxidu uhelnatého v gridu 5 km x 5 km,3) síť imisních měřicích stanic (měřicích programů) registrovaných v databázi ISKO.

Zóny havarijního plánování

12.4.2017 2:00   Zóny havarijního plánování objektů "B"

Aktivní zóny záplavových území

12.4.2017 2:00   Aktivní zóny záplavových území Jihomoravského kraje

INSPIRE stahovací služba - Registr emisí a stacionárních zdrojů (REZZO)

11.4.2017 2:00   Metodický rozvoj a každoroční celorepublikové zpracování a vedení archivu emisní databáze zajišťuje ČHMÚ. V časové řadě počínající rokem 1984 jsou v rámci emisní části ISKO archivovány vykazované roční emisní údaje a doprovodné technické údaje nejvýznamnější skupiny provozoven (dříve REZZO 1). Od 90. let minulého století jsou součástí databáze rovněž údaje zdrojů zařazených předchozí legislativou mezi tzv. střední zdroje znečišťování ovzduší (dříve REZZO 2). Sběr ohlašovaných údajů stacionárních zdrojů, vymezených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, je prováděn prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, zavedeného zákonem č. 25/2008 Sb. Rozdělení provozoven do kategorií REZZO 1 a REZZO 2 je vytvořeno podle formy ohlášených údajů souhrnné provozní evidence za rok 2015, kde bylo pro cca 41 % hlášení využito tzv. zjednodušené formy (příloha č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb.).Pro potřeby bilance emisí z lokálního vytápění domácností je od roku 1997 používána metodika založená na údajích ze Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB). Údaje ze SLDB jsou každoročně aktualizovány ve spolupráci s regionálními dodavateli paliv a energií. Konečným výstupem modelu jsou údaje o emisích znečišťujících látek a palivové skladbě domácích topenišť na úrovni jednotlivých obcí, které jsou obsaženy v databázi REZZO 3. Vedle lokálního vytápění domácností jsou v databázi REZZO 3 dopočítávány údaje o emisích z dalších stacionárních zdrojů, nevyjmenovaných v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, mezi které patří plošné použití rozpouštědel, zemědělské a stavební činnosti. Bilance emisí mobilních zdrojů (REZZO 4) zahrnuje silniční, železniční, vodní a leteckou dopravu a provoz zemědělských, lesních a dalších strojů.

ÚSES - koncepční vymezení nadregionálních biocenter

11.4.2017 2:00   Hranice aktualizovaných nadregionálních biocenter vymezených nad katastrálními příp. lesnickými obrysovými mapami; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2017

INSPIRE stahovací služba - Síť imisních měřicích programů registrovaných v databázi ISKO v roce 2015

11.4.2017 2:00   Síť imisních měřicích stanic (měřicích programů) registrovaných v databázi ISKO v roce 2015.

INSPIRE stahovací služba - ISKO - imisní databáze

11.4.2017 2:00   Koncentrace naměřené všemi monitorovacími sítěmi jsou ukládány do imisní databáze Imisní informační systém (IIS). V IIS jsou archivovány údaje již od počátku měření, koncentrace oxidu siřičitého a suspendovaných částic ze staničních sítí ČHMÚ v severních Čechách, v Praze a v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek již od roku 1969. S imisními daty jsou do imisní databáze ukládána i doprovodná meteorologická data, která jsou měřena na velké části automatizovaných imisních stanic ČHMÚ a jsou využívána pro hodnocení imisně-meteorologických vztahů. Imisní databáze ISKO zahrnuje kromě výsledků měření ČHMÚ, které zajišťují pracovníci Imisního monitoringu v centru i na pobočkách, i data poskytovaná spolupracujícími institucemi. Jedná se zejména o zdravotní ústavy, ČEZ, a. s., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Českou geologickou službu, Hydrobiologický ústav, městské úřady a další přispěvatele. V databázi jsou též zahrnuty informace z příhraničních oblastí Německa, Polska a Rakouska.

INSPIRE stahovací služba - Celkové emise znečišťujících látek v gridu 5x5 km za rok 2014

11.4.2017 2:00   Celkové emise znečišťujících látek v gridu 5 km x 5 km za rok 2014:Celkové emise tuhých znečišťujících látek v gridu 5 km x 5 km za rok 2014Celkové emise SO2 v gridu 5 km x 5 km za rok 2014Celkové emise NOx v gridu 5 km x 5 km za rok 2014Celkové emise oxidu uhelnatého v gridu 5 km x 5 km za rok 2014

INSPIRE stahovací služba - Imisní charakteristiky v gridu 1x1 km za rok 2015

11.4.2017 2:00   Imisní charakteristiky v gridu 1x1 km SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 v roce 2015 [µg.m-3]O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2011–2015 [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2013–2015 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]

r15_imise1km_CHMU

11.4.2017 2:00   Imisní charakteristiky v gridu 1x1 km SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 v roce 2015 [µg.m-3]O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2011–2015 [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace přízemního ozonu v průměru za 3 roky, 2013–2015 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]

INSPIRE stahovací služba - ISKO - databáze chemického složení srážek

11.4.2017 2:00   V roce 2015 byla do databáze Informačního systému kvality ovzduší ISKO dodána data o chemickém složení atmosférických srážek celkem ze 43 lokalit (16 lokalit, na kterých zajišťuje měření ČGS, 14 ČHMÚ, 7 VÚLHM a 6 HBÚ AV ČR). Dále byla také dodána data z 4 německých lokalit (organizace LfULG) a 6 polských lokalit (organizace GIOS) v příhraničních oblastech. Stanice ČHMÚ a LfULG měří ve většině případů čisté srážky v týdenním intervalu (z měsíčního intervalu na týdenní přešla v roce 1996 v souladu s mezinárodní metodikou EMEP). Dále byly od roku 1997 do roku 2010 prováděny týdenní odběry srážek typu „bulk“ (s blíže nedefinovatelným obsahem prašného spadu) na analýzu těžkých kovů. Od roku 2011 se analýzy těžkých kovů provádějí na stanicích ČHMÚ z čistých srážek, odběry typu „bulk“ byly zrušeny. Na lokalitách ostatních organizací se měří v měsíčních (popř. nepravidelných) intervalech koncentrace ve srážkách typu „bulk“ na volné ploše (popř. pod korunami stromů). Detailní údaje o jednotlivých lokalitách a typech odběrů jsou uvedeny zde http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/15groc/gr15cz/tab/tabIX4_CZ.html.

r14_emise5km_CHMU

11.4.2017 2:00   Celkové emise znečišťujících látek v gridu 5 km x 5 km za rok 2014:Celkové emise tuhých znečišťujících látek v gridu 5 km x 5 km za rok 2014Celkové emise SO2 v gridu 5 km x 5 km za rok 2014Celkové emise NOx v gridu 5 km x 5 km za rok 2014Celkové emise oxidu uhelnatého v gridu 5 km x 5 km za rok 2014

Územní systém ekologické stability - biocentrum

11.4.2017 2:00   Regionální a nadregionální biocentra na území Jihomoravského kraje ze ZÚR JMK 2016.

r15_stanice_IM_CHMU

11.4.2017 2:00   Síť imisních měřicích stanic (měřicích programů) registrovaných v databázi ISKO v roce 2015.

Územní systém ekologické stability - biokoridor

11.4.2017 2:00   Regionální a nadregionální biokoridory na území Jihomoravského kraje ze ZÚR JMK 2016.

A048 -Vodní nádrž - ÚAP 2016

10.4.2017 2:00   A048 - Informace o jevu Vodní nádrž ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatelé : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., IČ: 20711, Ministerstvo zemědělství, IČ: 200478

WMS INSPIRE Habitaty

10.4.2017 2:00   Služba zobrazuje rozšíření typů přírodních stanovišť v polích síťového mapování (síť ETRS, pole 10 x 10 km) v České republice. Publikován je stav k roku 2013. © AOPK ČR

ISKO - imisní databáze

10.4.2017 2:00   Koncentrace naměřené všemi monitorovacími sítěmi jsou ukládány do imisní databáze Imisní informační systém (IIS). V IIS jsou archivovány údaje již od počátku měření, koncentrace oxidu siřičitého a suspendovaných částic ze staničních sítí ČHMÚ v severních Čechách, v Praze a v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek již od roku 1969. S imisními daty jsou do imisní databáze ukládána i doprovodná meteorologická data, která jsou měřena na velké části automatizovaných imisních stanic ČHMÚ a jsou využívána pro hodnocení imisně-meteorologických vztahů. Imisní databáze ISKO zahrnuje kromě výsledků měření ČHMÚ, které zajišťují pracovníci Imisního monitoringu v centru i na pobočkách, i data poskytovaná spolupracujícími institucemi. Jedná se zejména o zdravotní ústavy, ČEZ, a. s., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Českou geologickou službu, Hydrobiologický ústav, městské úřady a další přispěvatele. V databázi jsou též zahrnuty informace z příhraničních oblastí Německa, Polska a Rakouska.

Registr emisí a stacionárních zdrojů (REZZO)

10.4.2017 2:00   Metodický rozvoj a každoroční celorepublikové zpracování a vedení archivu emisní databáze zajišťuje ČHMÚ. V časové řadě počínající rokem 1984 jsou v rámci emisní části ISKO archivovány vykazované roční emisní údaje a doprovodné technické údaje nejvýznamnější skupiny provozoven (dříve REZZO 1). Od 90. let minulého století jsou součástí databáze rovněž údaje zdrojů zařazených předchozí legislativou mezi tzv. střední zdroje znečišťování ovzduší (dříve REZZO 2). Sběr ohlašovaných údajů stacionárních zdrojů, vymezených v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, je prováděn prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, zavedeného zákonem č. 25/2008 Sb. Rozdělení provozoven do kategorií REZZO 1 a REZZO 2 je vytvořeno podle formy ohlášených údajů souhrnné provozní evidence za rok 2015, kde bylo pro cca 41 % hlášení využito tzv. zjednodušené formy (příloha č. 11 vyhlášky č. 415/2012 Sb.).Pro potřeby bilance emisí z lokálního vytápění domácností je od roku 1997 používána metodika založená na údajích ze Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB). Údaje ze SLDB jsou každoročně aktualizovány ve spolupráci s regionálními dodavateli paliv a energií. Konečným výstupem modelu jsou údaje o emisích znečišťujících látek a palivové skladbě domácích topenišť na úrovni jednotlivých obcí, které jsou obsaženy v databázi REZZO 3. Vedle lokálního vytápění domácností jsou v databázi REZZO 3 dopočítávány údaje o emisích z dalších stacionárních zdrojů, nevyjmenovaných v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, mezi které patří plošné použití rozpouštědel, zemědělské a stavební činnosti. Bilance emisí mobilních zdrojů (REZZO 4) zahrnuje silniční, železniční, vodní a leteckou dopravu a provoz zemědělských, lesních a dalších strojů.

ISKO - databáze chemického složení srážek

10.4.2017 2:00   V roce 2015 byla do databáze Informačního systému kvality ovzduší ISKO dodána data o chemickém složení atmosférických srážek celkem ze 43 lokalit (16 lokalit, na kterých zajišťuje měření ČGS, 14 ČHMÚ, 7 VÚLHM a 6 HBÚ AV ČR). Dále byla také dodána data z 4 německých lokalit (organizace LfULG) a 6 polských lokalit (organizace GIOS) v příhraničních oblastech. Stanice ČHMÚ a LfULG měří ve většině případů čisté srážky v týdenním intervalu (z měsíčního intervalu na týdenní přešla v roce 1996 v souladu s mezinárodní metodikou EMEP). Dále byly od roku 1997 do roku 2010 prováděny týdenní odběry srážek typu „bulk“ (s blíže nedefinovatelným obsahem prašného spadu) na analýzu těžkých kovů. Od roku 2011 se analýzy těžkých kovů provádějí na stanicích ČHMÚ z čistých srážek, odběry typu „bulk“ byly zrušeny. Na lokalitách ostatních organizací se měří v měsíčních (popř. nepravidelných) intervalech koncentrace ve srážkách typu „bulk“ na volné ploše (popř. pod korunami stromů). Detailní údaje o jednotlivých lokalitách a typech odběrů jsou uvedeny zde http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/15groc/gr15cz/tab/tabIX4_CZ.html.

Datová sada CROSS-DATA

7.4.2017 2:00   Datová sada pro projekt CROSS-DATA - Liberecký kraj

Datová sada CROSS-DATA

7.4.2017 2:00   Datová sada pro projekt CROSS-DATA - Liberecký kraj.Data pro služby:Správní hranicePamátkyPříroda a krajinaZemědělské a lesní půdyOchrana vodZáplavySuroviny a geologieŽivotní prostředíDopravaVodovod a kanalizaceEnergetikaTelekomunikaceOstatní údajeZÚR - struktura územíZÚR - příroda a krajinaZÚR - rozvojové plochy a zónyZÚR - dopravaZÚR - technické vybavení

Velkoplošná zvláště chráněná území

7.4.2017 2:00   Hranice vyhlášených velkoplošných zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné oblasti) a jejich ochranných pásem; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2017

Zonace velkoplošných zvláště chráněných území

7.4.2017 2:00   Hranice zón ochrany přírody ve velkoplošných zvláště chráněných územích (národní parky, chráněné krajinné oblasti); vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2017

A044 - Vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně OP - ÚAP 2016

7.4.2017 2:00   A044 - Informace o jevu Vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně OP ve správním obvodu ORP Moravské Budějovice dle zákona č.183/2006 Sb.Poskytovatel - Město Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, IČ: 289931

Geofyzikální a geochemická měření

6.4.2017 2:00   Do geofyzikálních databází byly zpracovávány výsledky z geofyzikálních průzkumů, prováděných převážně Geofyzikou n.p. z prostředků státního rozpočtu. Geochemická databáze byla vytvořena v rámci úkolu "Jednotné geochemické databáze", který řešilo v letech 1996 - 2004 Geomin družstvo, Jihlava na základě smlouvy s Ministerstvem hospodářství ČR, od roku 1997 s Ministerstvem životního prostředí ČR. Data geofyziky se doplňují o nová aktuální měření.

WFS INSPIRE Druhy

6.4.2017 2:00   Služba zobrazuje rozšíření evropsky významných druhů v polích síťového mapování (síť ETRS, pole 10 x 10 km) v České republice. Publikováno je rozšíření stanovené k roku 2013.

WMS INSPIRE Druhy

6.4.2017 2:00   Služba zobrazuje rozšíření evropsky významných druhů v polích síťového mapování (síť ETRS, pole 10 x 10 km) v České republice. Publikováno je rozšíření stanovené k roku 2013. © AOPK ČR

INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Pardubický

6.4.2017 2:00   INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Pardubický, data odvozena z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Pardubického kraje v měřítku 1:100 000, aktualizace 7.11.2014

INSPIRE stahovací služba pro téma Využití území - Pardubický kraj

6.4.2017 2:00   INSPIRE stahovací služba pro téma Využití území - kraj Pardubický, data odvozena z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Pardubického kraje v měřítku 1:100 000, aktualizace 7.11.2014

WMS INSPIRE Rozšíření habitatů

6.4.2017 2:00   Služba zobrazuje rozšíření přírodních stanovišť v polích síťového mapování (síť ETRS, pole 10 x 10 km) v České republice. Publikováno je rozšíření stanovené k roku 2013. © AOPK ČR

WFS INSPIRE Rozšíření habitatů

6.4.2017 2:00   Služba zobrazuje rozšíření přírodních stanovišť v polích síťového mapování (síť ETRS, pole 10 x 10 km) v České republice. Publikováno je rozšíření stanovené k roku 2013. © AOPK ČR

Geofyzikální prozkoumanost

6.4.2017 2:00   Databáze obsahuje údaje o geofyzikálních měřeních provedených převážně Geofyzikou Brno od počátku padesátých let minulého století. Podle měřítka původního zákresu do map rozlišujeme prozkoumanost regionální, která znázorňuje rozsáhlá měření v mapách 1 : 200 000, a prozkoumanost lokální se zákresy měření menšího rozsahu v měřítku 1 : 50 000.

Smluvně chráněná území

5.4.2017 2:00   Hranice území chráněných formou smlouvy s vlastníkem jako alternativní možnost ochrany evropsky významných lokalit případně i dalších území (stromy, návrhy ZCHÚ); vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2017

Hmotná dokumentace Geofond

5.4.2017 2:00   Databáze eviduje dokumentační vzorky, vzorky vrtných jader nebo jejich částí uložených ve skladech ČGS, útvaru Geofond. Existuje téměř 30 000 metrů trvale uchovávané dokumentace od roku 1920. Databáze má přímou návaznost na databázi vrtů.

Geologicky dokumentované objekty

5.4.2017 2:00   Aplikace "Geologicky dokumentované objekty (GDO)" umožňuje na základě kreditu objednat vybraná data z databáze GDO ČR, spravované ČGS. Databáze pokrývá celé území ČR a obsahuje informace o 687 tis. objektech (vrty, sondy, lomy, jeskyně, studně, povrchové toky, nádrže aj.), včetně 615 tis. geologických vrtných profilů a 95 tis. objektů s hydrogeologickými záznamy. K dohledání požadovaných objektů lze použit vestavěnou mapovou aplikaci nebo databázové omezení vhodně zvolenými atributy.

Evidence ISVS voda spravované VÚV TGM, v.v.i.

3.4.2017 2:00   VÚV TGM,v.v.i. je pověřen k vedení celkem deseti evidencí o stavu povrchových a podzemních vod a k předávání údajů z těchto evidencí do informačních systémů veřejné správy:evidence vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarůevidence stavu vodních útvarůevidence ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarůevidence chráněných oblasti přirozené akumulace vodevidence ochranných pásem vodních zdrojůevidence ciltivých oblastíevidence zranitelných oblastíevidence oblastí povrchových vod využívaných ke koupáníevidence povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichůevidence záplavových území

VÚV TGM - OpenGIS WFS - Inspire

3.4.2017 2:00   Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. poskytuje přístup k prostorovým datům vybraných evidencí ISVS voda prostřednictvím stahovací služby (WFS).

WFS INSPIRE Bioregiony

3.4.2017 2:00   Služba zpřístupňuje geografická data evropských bioregionů v České republice; © AOPK ČR

A114 - Jiná OP - ÚAP 2016

3.4.2017 2:00   Jev A114 Pozorovací vrty a prameny ČHMÚ a jejich ochranná pásma ,Poskytovatel - Český hydrometeorologický ústav IČ 20699

Vydané ÚP obcí

3.4.2017 2:00   Obce, které mají zpracovaný nový územní plán, zveřejněný na Portále JUAP ZK:

ORP Moravské Budějovice-digitální technická mapa města Jemnice

3.4.2017 2:00   Digitální technická mapa města Jemnice

ORP Moravské Budějovice-cyklotrasy Moravskobudějovického regionu

3.4.2017 2:00   Oficiální zájmové okruhy cyklotras na území Moravskobudějovického regionu.
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 28 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit