info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

 

 

 

otevrena-data.gif

 

info-osobnosti3.png

.  . . .

. 

. 

 

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

Intersucho.cz

 

Práce v zahraničí

volna_mista.png

 

2016-kalendar-cr.jpg

 

 

 

 

Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE

zdroje zpráv:

Sbírky ČGS - Databáze vrtných jader uložených v ČGS (v procesu reskartace)

12.12.2018 1:00   Databáze představuje registr vrtů uložených ve skladech hmotné dokumentace ČGS a dílčí databázi vrtů předaných Geofondu.Vrtná jádra jsou uložena v bednách v depozitáři ČGS v Lužné u Rakovníka. V současné době je veškerý materiál reskartován pracovníky odboru Geofond (dr. Alan Donát) a zařazován do systému Vrtné hmotné dokumentace Geofond, tudíž je dočasně nepřístupný ke studiu.

Mapovací a dokumentační vrty (v procesu reskartace)

12.12.2018 1:00   Aplikace na vyhledávání vrtných jader, uložených v bednách v depozitáři ČGS v Lužné u Rakovníka. Vrtná jádra jsou v současné době reskartována pracovníky odboru Geofond (dr. Alan Donát) a zařazována do systému Vrtné hmotné dokumentace Geofond, tudíž jsou dočasně nepřístupná ke studiu.

Imise - pětileté průměry v síti 1 x 1 km

12.12.2018 1:00   Služba obsahuje pětileté průměry imisních koncentrací vybraných polutantů (PM10, PM2.5, NO2, benzen, arsen, Benzo(a)pyren, SO2, olovo, nikl, kadmium) v síti 1x1 km pro období 2013 - 2017, 2012-2016, 2011 - 2015. Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav

Smluvně chráněná území

11.12.2018 1:00   Hranice území chráněných formou smlouvy s vlastníkem jako alternativní možnost ochrany evropsky významných lokalit případně i dalších území (stromy, návrhy ZCHÚ); vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2018

Databáze migračních bariér na vodních tocích České republiky

11.12.2018 1:00   Zmapované migrační bariéry, migračně prostupné objekty a malé vodní elektrárny na tocích mezinárodního významu (Slavíková A, Pravec M, Horecký J, Dobrovský P, et al., aktualizace 2014, Koncepce zprůchodnění říční sítě ČR, Praha, Ministerstvo životního prostředí, str. 24) a v chráněných územích ČR (EVL, NPR, NPP a první zóny CHKO). Databáze migračních bariér vznikla v roce 2017 rámci projektu „Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR“ financovaného z EHP fondů. Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2017

LMS ORP Sokolov Kraslice 5cmpx

11.12.2018 1:00   Letecké měřické snímkování v ORP Sokolov, Kraslice. Rozlišení 5cm/px. Snímkování provedeno na jaře 2018. Byla vytvořena za účelem domapování ÚMPS v těchto ORP.

Geologická mapa ČR 1 : 500 000 - INSPIRE stahovací služba (téma Geologie)

7.12.2018 1:00   Stahovací služba (prostřednictvím kanálu ATOM) zobrazující datovou sadu GeoCR500, která byla harmonizována pro účely splnění požadavků směrnice INSPIRE.

Půdní mapa 1 : 1 000 000 - INSPIRE stahovací služba pro téma půda

7.12.2018 1:00   Stahovací služba (prostřednictvím kanálu ATOM) poskytuje půdní mapu v měřítku 1:1 000 000, která byla sestavena Milanem Tomáškem a vydána v rámci publikace Půdy České republiky (3.vydání, Česká geologická služba, 2003). Součástí mapové služby je vrstva půdní zrnitosti.

Mapa radonového indexu 1 : 50 000 - INSPIRE stahovací služba pro téma oblasti ohrožené přírodními riziky

7.12.2018 1:00   Stahovací služba (prostřednictvím kanálu ATOM) poskytuje základní informace o výsledcích mapování radonového indexu na území České republiky v měřítku 1 : 50 000.

Sesuvy v ČR - INSPIRE stahovací služba (téma Oblasti ohrožené přírodními riziky)

7.12.2018 1:00   Stahovací služba (prostřednictvím kanálu ATOM) poskytuje informace o sesuvech v měřítku 1:10 000 na území České republiky. Údaje jsou průběžně aktualizovány.

Lesní hospodářský plán - LHC ÚP České Žleby (LHC 210218)

6.12.2018 1:00   O všechny lesy ve vlastnictví státu je podle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. pečováno na základě lesních hospodářských plánů nebo-li LHP. LHP jsou zákonným nástrojem pro vlastníka nebo správce státního majetku, který umožňuje efektivní péči o lesní majetek.LHP jsou vyhotoveny v souladu s § 24 a s využitím § 36 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“), dle vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování. Obsahují náležitosti uvedené ve výše uvedených zákonných předpisech a předepsané přílohy. LHP jsou schvalována MŽP. Data LHP v datovém formátu XML jsou předávána do datového skladu ÚHÚL se sídlem v Brandýse nad Labem."Výsledkem je z hlediska digitálních GIS dat zejména - hospodářská kniha, grafická část LHPHospodářská kniha - popisuje stav lesa v jednotkách prostorového rozdělení lesa (JPRL) (tabulka s jednotlivými atributy)Grafická část - geografické znázornění JPRL v rastrové podobě (lesnická obrysová mapa porostní, lesnická mapa porostní - měřítko 1:10000)Rastrové podobě předchází vektorizace JPRL (porostní detail ve vektorové podobě s atributy vyjadřujcími zejména označení JPRL)Propojení hospodářské knihy s grafickou částí LHP je umožněno relačním způsobem.

Ortofotomapa NP a CHKO Šumava - 2015

5.12.2018 1:00   Ortofotomapa v přirozených barvách (R,G,B) i ortofomapa CIR.Pořizována v kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 2,5 km).Pixel: 20 cm

Ortofotomapa NP Šumava - 2017

5.12.2018 1:00   Ortofotomapa v přirozených barvách (R,G,B) i ortofomapa CIR.Pořizována v kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 2,5 km).Pixel: 20 cm

Managementy v Národním parku Šumava - dílčí plochy

5.12.2018 1:00   Dílčí plochy jsou stanoveny Příkazem ředitele č. 150/2018 - o způsobu péče o ekosystémy NPŠ v dílčích plochách.Dílčí plocha A, B - území ponechané samovolnému vývojiDílčí plocha C - území s možností speciálních opatření proti šíření kůrovceDílčí plocha D1 - území s rekonstrukčním managementem postupně vedoucím k vysokému stupni autoregulaceDílčí plocha D2 - území převážně přírodě blízkých lesů s rekonstrukčním managementemDílčí plocha D3 - území s uplatňováním řízeného managementu vedoucího v dlouhodobém horizontu desítek let k přírodě blízkému stavu lesních ekosystémůDílčí plocha E, F - nelesní plochyDílčí plocha G - zastavěná a zastavitelná území

Prohlížecí služba WMS - SM 5 vektor

5.12.2018 1:00   Prohlížecí služba WMS-SM5V je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad vektorovými daty inovovaného produktu Státní mapy v měřítku 1:5 000. Na rozdíl od služby WMS-SM5, která poskytuje (z území celé ČR) pouze černobílý rastrový obraz katastrální složky původní SM 5 a není již nadále aktualizována, poskytuje tato nová služba barevná vektorová data nové formy SM 5, navíc s možností vypínání vrstev a dotazů na atributy. Vzhledem k tomu, že data jsou odvozována z digitální katastrální mapy, jsou značně aktuálnější, než data služby WMS-SM5, pokrývají však prozatím pouze 75 410,3 km2, což je 95,61 % rozlohy ČR. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Ortofotomapa NP Šumava - 2014

5.12.2018 1:00   Ortofotomapa v přirozených barvách (R,G,B) i ortofomapa CIR.Pořizována v kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 2,5 km).Pixel: 20 cm

Cestní síť v NP Šumava

5.12.2018 1:00   Cesty v majetku Správy Národního parku Šumava včetně informací o povrchu

Ortofotomapa NP Šumava - 2016

5.12.2018 1:00   Ortofotomapa v přirozených barvách (R,G,B) i ortofomapa CIR.Pořizována v kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 2,5 km).Pixel: 20 cm

Lesní hospodářský plán - LHC ÚP České Žleby (LHC 285218)

5.12.2018 1:00   O všechny lesy ve vlastnictví státu je podle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. pečováno na základě lesních hospodářských plánů nebo-li LHP. LHP jsou zákonným nástrojem pro vlastníka nebo správce státního majetku, který umožňuje efektivní péči o lesní majetek.LHP jsou vyhotoveny v souladu s § 24 a s využitím § 36 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o lesích“), dle vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb. o lesním hospodářském plánování. Obsahují náležitosti uvedené ve výše uvedených zákonných předpisech a předepsané přílohy. LHP jsou schvalována MŽP. Data LHP v datovém formátu XML jsou předávána do datového skladu ÚHÚL se sídlem v Brandýse nad Labem."Výsledkem je z hlediska digitálních GIS dat zejména - hospodářská kniha, grafická část LHPHospodářská kniha - popisuje stav lesa v jednotkách prostorového rozdělení lesa (JPRL) (tabulka s jednotlivými atributy)Grafická část - geografické znázornění JPRL v rastrové podobě (lesnická obrysová mapa porostní, lesnická mapa porostní - měřítko 1:10000)Rastrové podobě předchází vektorizace JPRL (porostní detail ve vektorové podobě s atributy vyjadřujcími zejména označení JPRL)Propojení hospodářské knihy s grafickou částí LHP je umožněno relačním způsobem.

Ortofotomapa NP Šumava - 2018

5.12.2018 1:00   Ortofotomapa v přirozených barvách (R,G,B) i ortofomapa CIR.Pořizována v kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 2,5 km).Pixel: 20 cm

Jádrové území tetřeva hlušce ve vztahu k lesnickým činnostem v Národním parku Šumava

5.12.2018 1:00   Příkaz ředitele - postup proti kůrovcům v členění porostů podle dílčích ploch a s ohledem na jádrové území výskytu populace tetřeva hlušce č. 143/2017.

Územní působnost státní správy CHKO Šumava

5.12.2018 1:00   Pracoviště dle územní působnosti státní správy CHKO Šumava.

Body biomonitoringu v NP Šumava

5.12.2018 1:00   Bodová vrstva biomonitoračních bodů v Národním parku Šumava (varianta s pravidelnými i znáhodněnými body). Spon 350x350m

Oznámení starého důlního díla (optimalizováno pro mobilní zařízení)

30.11.2018 1:00   Aplikace je určena pro veřejnosti a slouží k oznamování starých důlních děl nebo jejich projevů na povrch, umožňuje i vkládání fotodokumentace. Podle § 35, odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) je v případě zjištění starého důlního díla nebo jeho účinků na povrch stanovena všeobecná a bezodkladná oznamovací povinnost vůči Ministerstvu životního prostředí ČR. Aplikace je responzivní a přizpůsobená pro dotyková zařízení (mobily a tablety). Mapa je generována technologií "mappek", což je řešení vyvinuté v ČGS, sestávající ze sady modulů Dojo a založené na ArcGIS Javasript API 3.x.

Geologická mapa ČR 1 : 500 000 - INSPIRE stahovací služba (téma Geologie)

30.11.2018 1:00   Stahovací služba (formát ATOM) zobrazující datovou sadu GeoCR500, která byla harmonizována pro účely splnění požadavků směrnice INSPIRE.

Sesuvy v ČR - harmonizováno dle INSPIRE (téma Oblasti ohrožené přírodními riziky)

30.11.2018 1:00   Datová sada sesuvů, generovaná pro účely INSPIRE z Registru svahových nestabilit, který obsahuje základní údaje o evidovaných a terénně ověřených svahových nestabilitách v České republice (sesuvech, proudech, řícení apod.).

Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 - harmonizováno dle INSPIRE (téma Geologie)

30.11.2018 1:00   Geologická mapa ČR v měřítku 1 : 500 000 z roku 2007, upravená pro účely splnění požadavků INSPIRE (výřez pouze pro území ČR, harmonizace dat).

Sesuvy v ČR - INSPIRE stahovací služba (téma Oblasti ohrožené přírodními riziky)

30.11.2018 1:00   Stahovací služba (formát ATOM) poskytuje informace o sesuvech v měřítku 1:10 000 na území České republiky. Údaje jsou průběžně aktualizovány.

Oznámení starého důlního díla (optimalizováno pro mobilní zařízení)

29.11.2018 1:00   Aplikace je určena pro veřejnosti a slouží k oznamování starých důlních děl nebo jejich projevů na povrch, umožňuje i vkládání fotodokumentace. Podle § 35, odst. 4 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) je v případě zjištění starého důlního díla nebo jeho účinků na povrch stanovena všeobecná a bezodkladná oznamovací povinnost vůči Ministerstvu životního prostředí ČR. Aplikace je responzivní a přizpůsobená pro dotyková zařízení (mobily a tablety). Mapa je generována technologií "mappek", řešení vyvinuté v ČGS, sestávající ze sady modulů Dojo a založeného na ArcGIS Javasript API 3.x.

Natura2000 - krajinný pokryv (ATOM)

28.11.2018 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahuje datovou sadu Natura2000 - krajinný pokryv ve formátu SHP v souřadnicovém systému S-JTSK archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM.Vrstva Natura 2000 je součástí služby Copernicus pro monitorování území. Obsahuje podrobné informace o využití území v chráněných oblastech soustavy Natura 2000, které jsou bohaté na travnaté porosty (spolu s 2km obalovou zónou) ve 39 evropských státech. Jedná se o vektorová data v měřítku cca 1 : 10 000, aktuálně dostupná za roky 2006 a 2012. Technické specifikace jsou k dispozici na http://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library, obecné informace na http://land.copernicus.eu.

High Resolution Layers - Nepropustnost povrchu (ATOM)

27.11.2018 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahuje data HRL - Nepropustnost povrchu ve formátu GeoTIFF v souřadnicovém systému S-JTSK archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM.High Resolution Layers (HRL) jsou rastrová data s prostorovým rozlišením 20 a 100 m, který jsou součástí programu Copernicus pro monitorování území. Produkt Nepropustnost povrchu (Imperviousness) obsahuje 3 datové sady: Procento nepropustnosti povrchu (Degree of Imperviousness - IMD), Změnu procenta nepropustnosti povrchu (Degree of Imperviousness change - IMC) a Klasifikovanou změnu procenta nepropustnosti povrchu (Degree of Imperviousness change classified - IMCC). Data jsou vytvářena poloautomatickými postupy nad družicovými snímky každé 3 roky. Technické specifikace dat naleznete zde: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/hrl-imperviousness-technical-document-prod-2015, informace o programu na http://land.copernicus.eu.

High Resolution Layers - Louky (ATOM)

27.11.2018 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahuje data HRL - Louky ve formátu GeoTIFF v souřadnicovém systému S-JTSK archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM.High Resolution Layers (HRL) jsou rastrová data s prostorovým rozlišením 20 a 100 m, který jsou součástí programu Copernicus pro monitorování území. Produkt Louky (Grassland) obsahuje vyklasifikovanou vrstvu luk (Grassland Layer – GRA). Data jsou vytvářena poloautomatickými postupy nad družicovými snímky každé 3 roky. Technické specifikace dat naleznete zde: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/hrl-grassland-technical-document-prod-2015, informace o programu na http://land.copernicus.eu.

High Resolution Layers - Lesy (ATOM)

27.11.2018 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahuje data HRL - Forest ve formátu GeoTIFF v souřadnicovém systému S-JTSK archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM.High Resolution Layers (HRL) jsou rastrová data s prostorovým rozlišením 20 m, který jsou součástí programu Copernicus pro monitorování území. Produkt Lesy (Forest) obsahuje 2 datové sady: Hustota lesních porostů (Tree Cover Density - TCD) a Druh lesa (Dominant Leaf Type - DLT). Data jsou vytvářena poloautomatickými postupy nad družicovými snímky každé 3 roky. Technické specifikace dat naleznete zde: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/hrl-forest, informace o programu na http://land.copernicus.eu.

CORINE Land Cover 2018 (ATOM)

27.11.2018 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahuje soubory (CLC18_CZ, CLC12R_CZ a CHA18_CZ) ve formátu SHP v souřadnicovém systému S-JTSK archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM. CLC 2018 - Databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2018. Databáze CLC 2018 byla interpretována z aktualizované databáze CLC 2012. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC 2018 je 25 ha.CLC 2012 - Revidovaná databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2012. V rámci tvorby databáze CLC2018 byla revidována a aktualizována databáze CLC 2012. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC 2012 je 25 ha.CLC 2012-2018 - Změnová databáze byla odvozena z databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v roce 2012 vizuálním porovnáním rastrových podkladů z roku 2012 a 2018. Zaznamenány byly všechny změny splňující mapovací kritéria (rozloha > 5 ha, posun hranic > 100 m).

Urban Atlat (ATOM)

27.11.2018 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahujedatovou sadu Urban Atlas 2012 ve formátu SHP v souřadnicovém systému S-JTSK archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM. Urban Atlas je součástí služby Copernicus pro monitorování území. Obsahuje podrobné informace o využití území ve městech a jejich okolí a jeho změnách. Jedná se o vektorová data v měřítku cca 1 : 10 000, která jsou vytvářena nad družicovými snímky každých 6 let; aktuálně jsou k dispozici data za roky 2006 a 2012 včetně změnové vrstvy. Mapována jsou evropská města s více než 50 000 obyvateli (od r. 2012, pro předchozí roky města s více než 100 000 obyvateli). Technické specifikace k jednotlivým vrstvám HRL jsou k dispozici na http://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library, obecné informace na http://land.copernicus.eu.

Riparian Zones (ATOM)

27.11.2018 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahuje datovou sadu RIparian Zones ve formátu SHP v souřadnicovém systému S-JTSK archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM. Riparian Zones (Břehové zóny) jsou součástí služby Copernicus pro monitorování území. Obsahuje podrobné informace o využití území v okolí vodních toků a zmapovaných zelených lineárních prvků (Green Linear Elements) ve 39 evropských státech. Jedná se o vektorová data v měřítku cca 1 : 10 000, aktuálně dostupná za období 2010 - 2013. Technické specifikace jsou k dispozici na http://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library, obecné informace na http://land.copernicus.eu.

Natura2000 - krajinný pokry (ATOM)

27.11.2018 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahuje datovou sadu Natura2000 - krajinný pokryv ve formátu SHP v souřadnicovém systému S-JTSK archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM.Vrstva Natura 2000 je součástí služby Copernicus pro monitorování území. Obsahuje podrobné informace o využití území v chráněných oblastech soustavy Natura 2000, které jsou bohaté na travnaté porosty (spolu s 2km obalovou zónou) ve 39 evropských státech. Jedná se o vektorová data v měřítku cca 1 : 10 000, aktuálně dostupná za roky 2006 a 2012. Technické specifikace jsou k dispozici na http://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library, obecné informace na http://land.copernicus.eu.

High Resolution Layers - Vodní plochy a mokřady (ATOM)

27.11.2018 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahuje data HRL - Vodní plochy a mokřady ve formátu GeoTIFF v souřadnicovém systému S-JTSK archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna prostřednictvím služby ATOM.High Resolution Layers (HRL) jsou rastrová data s prostorovým rozlišením 20 a 100 m, který jsou součástí programu Copernicus pro monitorování území. Produkt Vodní plochy a mokřady (Water and Wetness) obsahuje 2 datové sady: Vrstvu vodních ploch a mokřadů (Water and Wetness – WAW) a Index pravděpodobnosti výskytu vodních ploch a mokřadů (Water-Wetness-Probability-Index - WWPI). Data jsou vytvářena poloautomatickými postupy nad družicovými snímky každé 3 roky. Technické specifikace dat naleznete zde: https://land.copernicus.eu/user-corner/technical-library/hrl-water-wetness-technical-document-prod-2015, informace o programu na http://land.copernicus.eu.

Lokality výskytu národně významných druhů

19.11.2018 1:00   Lokality národně významných druhů převzaté z monitoringu ohrožených druhů, zajišťovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2018

CORINE Land Cover 2018 (E-shop - předpřipravená datová sada)

16.11.2018 1:00   Předpřipravená datová sada, která obsahuje soubory (CLC18_CZ, CLC12R_CZ a CHA18_CZ) ve formátu SHP archivované do formátu ZIP. Data jsou zpřístupněna v e-shopu Národního geoportálu INSPIRE. CLC 2018 - Databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2018. Databáze CLC 2018 byla interpretována z aktualizované databáze CLC 2012. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC 2018 byla stanovena na 25 ha.CLC 2012 - Revidovaná databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v rozsahu ČR v roce 2012. V rámci tvorby databáze CLC2018 byla revidována a aktualizována databáze CLC 2012. Velikost nejmenší mapovací jednotky pro polygony CLC 2012 je stanovena na 25 ha.CLC 2012-2018 - Změnová databáze CORINE Land Cover 2018 byla odvozena z databáze s klasifikací pokryvu zemského povrchu v roce 2012 vizuálním porovnáním rastrových podkladů z roku 2012 a 2018. Zaznamenány byly všechny změny splňující mapovací kritéria (rozloha > 5 ha, posun hranic > 100 m).

Regionální 3D strukturně geologický model lokality Hrádek

15.11.2018 1:00   3D strukturně-geologický model lokality Hrádek byl vytvořen v SW MOVE verze 2016.1. Základ tvoří nově zkompilovaná povrchová geologická mapa odkrytá lokality Hrádek, včetně průběhu hlavních zlomů, která byla vytvořena v rámci řešení zakázky pro SÚRAO. Vstupní data zahrnují: geologickou mapu 1 : 50 000 a 1 : 25 000, archivní účelové geologické mapy a mapové podklady z uranového průzkumu, hloubková data v digitální i tištěné podobě (vrtná data, geologické profily, strukturní data z povrchových výchozů).

Regionální 3D strukturně geologický model lokality Magdaléna

15.11.2018 1:00   3D strukturně-geologický model lokality Kraví hora byl vytvořen v SW MOVE verze 2016.1. Základ tvoří nově zkompilovaná povrchová geologická mapa odkrytá lokality Magdaléna včetně průběhu hlavních zlomů, která byla vytvořena v rámci řešení zakázky pro SÚRAO. Vstupní data zahrnují: geologickou mapu 1 : 50 000 a 1 : 25 000, archivní účelové geologické mapy, hloubková data v digitální i tištěné podobě (vrtná data, geologické profily, strukturní data z povrchových výchozů).

Regionální 3D strukturně geologický model lokality Čihadlo

15.11.2018 1:00   3D strukturně-geologický model lokality Čihadlo byl vytvořen v SW MOVE verze 2015.2. Základ tvoří nově zkompilovaná povrchová geologická mapa odkrytá lokality Čihadlo včetně průběhu hlavních zlomů, která byla vytvořena v rámci řešení zakázky pro SÚRAO. Vstupní data zahrnují: geologickou mapu 1 : 50 000 a 1 : 25 000, archivní účelové geologické mapy, hloubková data v digitální i tištěné podobě (vrtná data, geologické profily, archivní geofyzikální interpretace, strukturní data z povrchových výchozů).

Regionální 3D strukturně geologický model lokality Březový potok

15.11.2018 1:00   3D strukturně-geologický model lokality Březový potok byl vytvořen v SW MOVE verze 2016.1. Základ tvoří nově zkompilovaná povrchová geologická mapa odkrytá lokality Březový potok, včetně průběhu hlavních zlomů, která byla vytvořena v rámci řešení zakázky pro SÚRAO. Vstupní data zahrnují: geologickou mapu 1 : 50 000 a 1 : 25 000, archivní účelové geologické mapy a mapové podklady z uranového průzkumu, hloubková data v digitální i tištěné podobě (vrtná data, geologické profily, strukturní data z povrchových výchozů).

Regionální 3D strukturně geologický model lokality Čertovka

15.11.2018 1:00   3D strukturně-geologický model lokality Čertovka byl vytvořen v SW MOVE 2015. Základ tvoří nově zkompilovaná povrchová geologická mapa odkrytá lokality Čertovka, včetně průběhu hlavních zlomů, která byla vytvořena v rámci řešení zakázky pro SÚRAO. Vstupní data zahrnují: geologickou mapu 1 : 50 000 a 1 : 25 000, archivní účelové geologické mapy, hloubková data v digitální i tištěné podobě (vrtná data, geologické profily, archivní geofyzikální interpretace, strukturní data z povrchových výchozů).

Regionální 3D strukturně geologický model lokality Horka

15.11.2018 1:00   3D strukturně-geologický model lokality Horka byl vytvořen v SW MOVE verze 2015.2. Základ tvoří nově zkompilovaná povrchová geologická mapa odkrytá lokality Horka včetně průběhu hlavních zlomů, která byla vytvořena v rámci řešení zakázky pro SÚRAO. Vstupní data zahrnují: geologickou mapu 1 : 50 000, archivní účelové geologické mapy a řezy, hloubková data v digitální i tištěné podobě (vrtná data, geologické profily, geofyzikální interpretace, strukturní data z povrchových výchozů).

INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Zlínský

14.11.2018 1:00   INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Zlínský, odvozená z ploch a koridorů zásad územního rozvoje Zlínského kraje, aktualizované 2018.

3D lokální scéna (S-JTSK)

13.11.2018 1:00   3D lokální scéna (S-JTSK) je mapová kompozice určená k prohlížení výškopisných dat a znázornění vlastností reliéfu v kombinaci s dalšími vektorovými objekty ve 3D webovém prostředí. Je vytvořena kombinací webových 3D služeb výškového modelu DMR 4G a DMR 5G, image služeb DMR 4G a DMR 5G, mapové služby Ortofoto ČR, mapové služby Základní mapy ČR a služby 3D popisu Geonames. Do této scény se přenášejí výsledky geoprocessingových úloh Vlastnosti reliéfu a Orientační výpočet objemu z aplikace Analýzy výškopisu. Webová scéna je určena pro moderní verze internetových prohlížečů: Internet Explorer verze 11, aktuální verze Mozilla Firefox, Google Chrome a Edge, které podporují technologii WebGL. Plynulost pohybu ve webové scéně je závislá na výkonu grafické karty PC uživatele.

Významné geologické lokality (optimalizováno pro mobilní zařízení)

9.11.2018 1:00   ArcGIS Server služba zobrazuje data o významných geologických lokalitách, které nejsou zařazeny do databáze Geologické zajímavosti.

Geologické zajímavosti České republiky (optimalizováno pro mobilní zařízení)

6.11.2018 1:00   ArcGIS Server služba Služba zobrazuje vybraná data z databáze Geologické zajímavosti, která jsou přizpůsobená pro mobilní aplikace. Konkrétně jsou zde publikovány přirozené geologické výchozy a útvary, jeskyně a krasové jevy, pozůstatky po činnosti člověka a geoparky.

Popularizace geologie (optimalizováno pro mobilní zařízení)

6.11.2018 1:00   Aplikace zobrazuje pro širokou veřejnost stručné popisy ke stovkám geologicky zajímavých míst, geoparkům, geologickým expozicím v muzeích nebo přírodě a dostupným exkurzním průvodcům. Stručný popis zajímavostí je doplněn fotografií, údajem o ochraně lokality a případně odkazy na další informace. Odbornějším účelům slouží vrstva geologicky významných lokalit zobrazující lokalizaci a základní charakteristiku dalších tisíců lokalit na území ČR s odkazem na stránky s jejich podrobným popisem. Navíc je možné zobrazit i vrstvu s geologickou mapou 1 : 50 000.Aplikace využívá řešení vyvinuté ČGS pro zobrazování mapových služeb pomocí ESRI API 3.x. Je funkčně a designem optimalizována pro použití na dotykových zařízeních a malých displejích. Aplikace umožňuje lokalizovat aktuální polohu uživatele na mapě pomocí geolokačních schopností použitého zařízení, čímž usnadňuje využití přímo v terénu. Vše na podkladě podrobných topografických map nebo leteckých snímků přebíraných od společnosti Seznam.cz, a.s..

Prohlížecí služba WMS - ZABAGED® (vizualizace nad ortofoto)

6.11.2018 1:00   Prohlížecí služba ZABAGED® (vizualizace nad ortofoto) je veřejná prohlížecí mapová služba určená k prohlížení objektů ZABAGED® (včetně výškopisu ve formě vrstevnic) ve spojení s produktem Ortofoto ČR. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Jedná se o on-line dynamickou mapovou službu publikovanou z vektorových databázově uložených dat, lze proto i pracovat s jednotlivými vrstvami. WMS rozhraní navíc poskytuje oproti REST rozhraní i operaci GetFeatureInfo, která umožňuje klientům WMS dotazování na atributové záznamy objektů ZABAGED®. Kartografická vizualizace objektů ZABAGED® je provedena s ohledem na možnost kombinace s produktem Ortofoto ČR. Službu lze proto využít pro tvorbu tematických ortofotomap. Bodové a liniové mapové značky mají výrazné barevné provedení, aby vynikly na pozadí ortofota. Plochy reprezentující objekty ZABAGED® jsou ve službě znázorněny jen konturou bez výplně, aby nezakrývaly situaci zachycenou na ortofotu. Služba je určena k prohlížení od měřítka cca 1:10 000.

Prohlížecí služba WMS - ZABAGED® (vizualizace ZM10)

6.11.2018 1:00   Prohlížecí služba WMS ZABAGED® (vizualizace ZM10) je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty ZABAGED® (včetně výškopisu ve formě vrstevnic). Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Jedná se o on-line dynamickou databázově uložených dat, lze proto i pracovat s jednotlivými vrstvami. WMS rozhraní navíc poskytuje oproti REST rozhraní i operaci GetFeatureInfo, která umožňuje klientům WMS dotazování na atributové záznamy objektů ZABAGED®. Kartografická vizualizace objektů ZABAGED® vychází z podoby Základní mapy 1:10 000 a službu lze proto využít také jako základní topografický podklad pro tvorbu tematických map. Služba je určena pro prohlížení od měřítka cca 1:10 000.

Geovědní mapy (optimalizováno pro mobilní zařízení)

6.11.2018 1:00   Mapová aplikace zobrazuje Geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 50 000, indexy ke geologické mapě a vrstvu rukopisných map geologické mapy 1 : 28 800 z 19. století pro srovnání geologického poznání. Dále je v aplikaci vrstva vrtné prozkoumanosti (databáze Geologicky dokumentovaných objektů), kde jsou data: hloubka horniny pod kvartérem, kvartér v celé hloubce vrtu a vrty bez litologických dat.Aplikace využívá řešení vyvinuté ČGS pro zobrazování mapových služeb pomocí ESRI API 3.x. Je funkčně a designem optimalizována pro použití na dotykových zařízeních a malých displejích. Aplikace umožňuje lokalizovat aktuální polohu uživatele na mapě pomocí geolokačních schopností použitého zařízení, čímž usnadňuje využití přímo v terénu.Vše na podkladě podrobných topografických map nebo leteckých snímků přebíraných od společnosti Seznam.cz, a.s..

Geologické expozice a muzea (optimalizováno pro mobilní zařízení)

6.11.2018 1:00   ArcGIS Server služba Služba zobrazuje vybraná data z databáze Geologické zajímavosti, která jsou přizpůsobená pro mobilní aplikace. Konkrétně jsou zde publikovány geologické expozice a muzea s geovědní tematikou.

Pozůstatky po těžbě (optimalizováno pro mobilní zařízení)

6.11.2018 1:00   ArcGIS Server služba zobrazuje sdružená data z databází České geologické služby (Důlní díla, Poddolovaná území, Inventarizace úložných míst), která jsou přizpůsobená pro mobilní aplikace.

Emise ze stacionárních zdrojů

6.11.2018 1:00   Služba prezentuje produkci emisí vybraných polutantů ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Zdroje jsou rozděleny do kategorií: Vyjmenované zdroje (REZZO 1- zdroje s úplným ohlášením do ISPOP, REZZO 2 - zdroje se zjednodušeným ohlášením do ISPOP) a nevyjmenované zdroje (REZZO 3). Emise z vyjmenovaných zdrojů jsou sledovány za jednotlivé zdroje, emise z nevyjmenovaných zdrojů jsou v součtu za základní sídelní jednotky. Sledované látky: SO2, CO, NOx, tuhé znečišťující látky, suspendované frakce prachu PM10 a PM2.5 - vše v t/rok. Data jsou každoročně aktualizována. Poslední aktualizace: listopad 2018. Prezentovaný stav: 2017.

Svahové nestability (optimalizováno pro mobilní zařízení)

6.11.2018 1:00   ArcGIS Server služba zobrazuje detailně vymapované svahové nestability. Jejich zobrazení je přizpůsobeno pro mobilní aplikace.

Exkurzní průvodce (optimalizováno pro mobilní zařízení)

6.11.2018 1:00   ArcGIS Server služba Služba zobrazuje vybraná data z databáze Geologické zajímavosti, která jsou přizpůsobená pro mobilní aplikace. Konkrétně jsou zde publikovány exkurzní lokality.

Prohlížecí služba Esri ArcGIS Server - ZABAGED® (vizualizace nad ortofoto)

6.11.2018 1:00   Prohlížecí služba ZABAGED® (vizualizace nad ortofoto) je veřejná prohlížecí mapová služba určená k prohlížení objektů ZABAGED® (včetně výškopisu ve formě vrstevnic) ve spojení s produktem Ortofoto ČR. Jedná se o prohlížecí službu poskytovanou technologií Esri ArcGIS Server. Službu lze využít prostřednictvím rozhraní REST, SOAP nebo jako WMS službu. Jedná se o on-line dynamickou mapovou službu publikovanou z vektorových databázově uložených dat, lze proto i pracovat s jednotlivými vrstvami. WMS rozhraní navíc poskytuje i operaci GetFeatureInfo, která umožňuje klientům WMS dotazování na atributové záznamy objektů ZABAGED®. Kartografická vizualizace objektů ZABAGED® je provedena s ohledem na možnost kombinace s produktem Ortofoto ČR. Službu lze proto využít pro tvorbu tematických ortofotomap. Bodové a liniové mapové značky mají výrazné barevné provedení, aby vynikly na pozadí ortofota. Plochy reprezentující objekty ZABAGED® jsou ve službě znázorněny jen konturou bez výplně, aby nezakrývaly situaci zachycenou na ortofotu. Služba je určena k prohlížení od měřítka cca 1:10 000.

Geohazardy (optimalizováno pro mobilní zařízení)

6.11.2018 1:00   Mapová aplikace, zobrazuje vymapované objekty, které patří do kategorie geohazardů. Jedná se o data úložných míst těžebního odpadu, důlní díla, poddolovaná území, svahové nestability a radonová mapa. Stručný popis je doplněn odkazy na další informace a u důlních děl i na dokumentační fotografie. Aplikace využívá řešení vyvinuté ČGS pro zobrazování mapových služeb pomocí ESRI API 3.x. Je funkčně a designem optimalizována pro použití na dotykových zařízeních a malých displejích. Aplikace umožňuje lokalizovat aktuální polohu uživatele na mapě pomocí geolokačních schopností použitého zařízení, čímž usnadňuje využití přímo v terénu. Vše na podkladě podrobných topografických map nebo leteckých snímků přebíraných od společnosti Seznam.cz, a.s..

Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50, optimalizováno pro mobilní zařízení)

6.11.2018 1:00   ArcGIS Server mapová služba zobrazující bezešvou geologickou mapu v měřítku 1:50 000 pokrývající celé území ČR (GEOCR50). Data jsou přizpůsobena pro mobilní aplikace.

Možnosti umístění VTE a FVE z hlediska ochrany přírody a krajiny

5.11.2018 1:00   Datová sada vycházející z metodického návodu "Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny".Metodický návod popisuje zásady preventivního hodnocení území z hlediska ochrany přírody a krajiny, zejm. z hlediska ochrany krajinného rázu, zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000 a druhů, a dále ochrany kulturních památek a ochrany zemědělského půdního fondu, a to se zaměřením na umísťování větrných a fotovoltaických elektráren.Výstup je preventivním hodnocením velkého krajinného celku na úrovni kraje, ORP či jejich části, který však nepracuje s přesnými parametry potenciální výstavby VTE a FVE. Proto datový výstup pouze stanovuje obecné principy hodnocení, které budou v případě posuzování konkrétních záměrů upřesňovány a může být využit jako specifický oborový podklad v procesech územního plánování (zásady územního rozvoje, územní plány), případně jako podklad pro další koncepční dokumenty (územní studie krajiny, krajská koncepce ochrany přírody a krajiny, územní energetická koncepce a další).

Geovědní mapy (optimalizované pro mobil)

5.11.2018 1:00   Mapová aplikace zobrazuje Geologickou mapu České republiky v měřítku 1 : 50 000, indexy ke geologické mapě a vrstvu rukopisných map geologické mapy 1 : 28 800 z 19. století pro srovnání geologického poznání. Dále je v aplikaci vrstva vrtné prozkoumanosti (databáze Geologicky dokumentovaných objektů), kde jsou data: hloubka horniny pod kvartérem, kvartér v celé hloubce vrtu a vrty bez litologických dat.Aplikace využívá řešení vyvinuté ČGS pro zobrazování mapových služeb pomocí ESRI API 3.x. Je funkčně a designem optimalizována pro použití na dotykových zařízeních a malých displejích. Aplikace umožňuje lokalizovat aktuální polohu uživatele na mapě pomocí geolokačních schopností použitého zařízení, čímž usnadňuje využití přímo v terénu.Vše na podkladě podrobných topografických map nebo leteckých snímků přebíraných od společnosti Seznam.cz, a.s..

MŽP - Hodnocení území pro realizaci VTE z hlediska limitů ochrany přírody a krajiny

5.11.2018 1:00   Hodnocení území pro realizaci VTE z hlediska limitů ochrany přírody a krajiny.

Pozůstatky po těžbě (optimalizované pro mobil)

5.11.2018 1:00   ArcGIS Server služba zobrazuje sdružená data z databází České geologické služby (Důlní díla, Poddolovaná území, Inventarizace úložných míst), která jsou přizpůsobená pro mobilní aplikace.

MŽP - Hodnocení území pro realizaci FVE z hlediska limitů ochrany přírody a krajiny

5.11.2018 1:00   Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny.

Svahové nestability (optimalizované pro mobil)

5.11.2018 1:00   ArcGIS Server služba zobrazuje detailně vymapované svahové nestability. Jejich zobrazení je přizpůsobeno pro mobilní aplikace.

MŽP - Hodnocení území pro realizaci FVE z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu

5.11.2018 1:00   Hodnocení území pro realizaci FVE z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu

Popularizace geologie (optimalizované pro mobil)

5.11.2018 1:00   Aplikace zobrazuje pro širokou veřejnost stručné popisy ke stovkám geologicky zajímavých míst, geoparkům, geologickým expozicím v muzeích nebo přírodě a dostupným exkurzním průvodcům. Stručný popis zajímavostí je doplněn fotografií, údajem o ochraně lokality a případně odkazy na další informace. Odbornějším účelům slouží vrstva geologicky významných lokalit zobrazující lokalizaci a základní charakteristiku dalších tisíců lokalit na území ČR s odkazem na stránky s jejich podrobným popisem. Navíc je možné zobrazit i vrstvu s geologickou mapou 1 : 50 000.Aplikace využívá řešení vyvinuté ČGS pro zobrazování mapových služeb pomocí ESRI API 3.x. Je funkčně a designem optimalizována pro použití na dotykových zařízeních a malých displejích. Aplikace umožňuje lokalizovat aktuální polohu uživatele na mapě pomocí geolokačních schopností použitého zařízení, čímž usnadňuje využití přímo v terénu. Vše na podkladě podrobných topografických map nebo leteckých snímků přebíraných od společnosti Seznam.cz, a.s..

Možnosti umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny

5.11.2018 1:00   Vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny.

Geologická mapa České republiky 1 : 50 000 (GEOČR50 - optimalizované pro mobil)

5.11.2018 1:00   ArcGIS Server mapová služba zobrazující bezešvou geologickou mapu v měřítku 1:50 000 pokrývající celé území ČR (GEOCR50). Data jsou přizpůsobena pro mobilní aplikace.

Stacionární zdroje znečišťování - palivo, výkon

5.11.2018 1:00   Mapová služba prezentuje vyjmenované stacionární zdroje znečištění ovzduší (REZZO 1 a 2) dle jejich instalovaného tepelného výkonu a převládajícího druhu paliva. Vstupní data jsou každoročně aktualizována. Poslední aktualizace: listopad 2018. Stav dat: 2017.

Geohazardy (optimalizované pro mobil)

5.11.2018 1:00   Mapová aplikace, zobrazuje vymapované objekty, které patří do kategorie geohazardů. Jedná se o data úložných míst těžebního odpadu, důlní díla, poddolovaná území, svahové nestability a radonová mapa. Stručný popis je doplněn odkazy na další informace a u důlních děl i na dokumentační fotografie. Aplikace využívá řešení vyvinuté ČGS pro zobrazování mapových služeb pomocí ESRI API 3.x. Je funkčně a designem optimalizována pro použití na dotykových zařízeních a malých displejích. Aplikace umožňuje lokalizovat aktuální polohu uživatele na mapě pomocí geolokačních schopností použitého zařízení, čímž usnadňuje využití přímo v terénu. Vše na podkladě podrobných topografických map nebo leteckých snímků přebíraných od společnosti Seznam.cz, a.s..

Svahové nestability (optimalizované pro mobil)

2.11.2018 1:00   ArcGIS Server služba zobrazující vymapované sesuvy na území České republiky. Je využita v aplikaci, která je funkčně a designem optimalizována pro použití na dotykových zařízeních a malých displejích.

Mapová kompozice ZABAGED® - vrstevnice

26.10.2018 2:00   Mapová kompozice obsahující resortem ČÚZK poskytovanou výškopisnou část ZABAGED® ve formě vrstevnic. Výškopisnou část ZABAGED® tvoří 3 typy objektů vrstevnic se základním intervalem 5, 2, nebo 1 m v závislosti na charakteru terénu.

Mapová kompozice ZABAGED®

26.10.2018 2:00   Mapová kompozice obsahuje prohlížecí službu WMS - ZABAGED® poskytovanou resortem ČÚZK nad aktuálními daty Základní báze geografických dat (ZABAGED®) - včetně výškopisu ve formě vrstevnic. Služba je poskytována jako on-line vizualizace objektů aktuálně uložených v publikační databázi.

Archivní mapy

25.10.2018 2:00   Aplikace Archivní mapy umožňuje bezplatné prohlížení archivních dokumentů Ústředního archivu zeměměřictví a katastru (ÚAZK). Jedná se o následující archiválie: Stabilní katastr (Císařské povinné otisky map stabilního katastru, Výkazy s porovnáním ploch 1845 a 1948), mapy odvozené z třetího vojenského mapování, topografické mapy v systému S-1952, první vydání Státní mapy 1: 5 000 odvozené, mapy evidence nemovitostí, sbírka map a plánů do roku 1850. Dále je v této aplikaci možné prohlížet Indikační skici stabilního katastru, jejichž rastrová data poskytly spolupracující archivy - Národní archiv v Praze, Moravský zemský archiv v Brně a Zemský archiv v Opavě. K bezplatnému prohlížení jsou rovněž zpřístupněny texty a obsahy časopisu Zeměměřičský Věstník (jeho název se postupně měnil až na dnešní Geodetický a kartografický obzor -GaKO) od roku 1913 až po současnost.

Mapová kompozice - ZABAGED®

24.10.2018 2:00   Mapová kompozice WMC - ZABAGED® je poskytována jako veřejná mapová aplikace nad daty ZABAGED® (včetně výškopisu ve formě vrstevnic). Kompozice je sestavena pro prohlížení v klientu prohlížecích služeb Geoprohlížeč ČÚZK, kde lze tyto poskytovatelem přednastavené kompozice měnit pomocí funkce Změnit mapu. Základem je prohlížecí služba WMS - ZABAGED®, která je doplněna o další obsah pomocí těchto služeb: WMS - Přehledové mapy, WMS - Klady mapových listů, WMS - Stínovaný model reliéfu.Obsažené služby splňují technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.1 a zároveň splňují standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

23.10.2018 2:00  

Přesnost bodů ÚMPS

4.10.2018 2:00   Mapová služba zobrazující podrobné body s informací o přesnosti

Habitaty (základní mapování biotopů)

25.9.2018 2:00   Hranice segmentů habitatů a relační databáze jejich charakteristik ze základního mapování biotopů; převodní tabulka habitatů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) (2001). Katalog biotopů České republiky: Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2006Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech (frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá), především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Přírodní biotopy (aktualizace základního mapování biotopů)

25.9.2018 2:00   Hranice segmentů přírodních biotopů a relační databáze jejich charakteristik z aktualizace základního mapování biotopů; klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.; popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů); vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2018Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech (frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá), především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Habitaty (aktualizace základního mapování biotopů)

25.9.2018 2:00   Hranice segmentů habitatů a relační databáze jejich charakteristik z aktualizace základního mapování biotopů; převodní tabulka habitatů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2018Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech (frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá), především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Přírodní biotopy (základní mapování biotopů)

25.9.2018 2:00   Hranice segmentů přírodních biotopů a relační databáze jejich charakteristik ze základního mapování biotopů; klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) (2001). Katalog biotopů České republiky: Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.; popis charakteristik biotopů a segmentů viz Guth, J. (ed.), 2002: Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 3. přepracované vydání. Ms., AOPK ČR, Praha, 48 pp. vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2006Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech (frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá), především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Aktualizace základního mapování biotopů

21.9.2018 2:00   Aktualizace vrstvy segmentů biotopů a relačních databází (biotopy, taxony) probíhá v pravidelných cyklech. Frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá. Aktualizace byla zahájena v roce 2007. Ve vrstvě a tabulkách jsou aktualizované a neaktualizované záznamy (pole ROK_AKT). Vrstva obsahuje hranice segmentů přírodních biotopů a biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem z aktualizace základního mapování biotopů. Znalost rozšíření biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem není plošná, vrstva poskytuje informace o rozšíření nepřírodních biotopů pouze na malé části území ČR.Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, a především efemérní biotopy tak může pominout. V lokálním měřítku proto představuje pouze zjednodušený podklad. Pro detailnější informaci je třeba vyhledat jiné datové zdroje. Základní mapování bylo provedeno v letech 2001–2005.Klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.Popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů). Botanická nomenklatura převzata z Nálezové databáze OP (http://isop.nature.cz/redlist/v_nd_taxon_category.php). Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu tabulek je 1 : N. © AOPK ČR, 2018

Habitaty (základní mapování biotopů)

19.9.2018 2:00   Hranice segmentů habitatů a relační databáze jejich charakteristik ze základního mapování biotopů; převodní tabulka habitatů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) (2001). Katalog biotopů České republiky: Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2006Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech, především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Přírodní biotopy (aktualizace základního mapování biotopů)

19.9.2018 2:00   Hranice segmentů přírodních biotopů a relační databáze jejich charakteristik z aktualizace základního mapování biotopů; klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.; popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů); vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2018Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech, především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Magnetometrie

19.9.2018 2:00   Databáze obsahuje magnetické anomálie delta T z leteckého geomagnetického mapování ČR v měřítku 1 : 25 000, které od roku 1960 začal systematicky plošně uskutečňovat prakticky výhradně Ústav užité geofyziky v Brně (později Geofyzika Brno), v současnosti v měření pokračuje firma Miligal s.r.o. Měření v letech v letech 1960-1971 bylo realizováno s analogovou registrací (fluxdate magnetometr) s přesností cca 10 nT. Další etapy měření byly již registrovány digitálně (protonový a cesiový magnetometr) s přesností cca 2 nT. Aeromagnetická měření jsou doplněna pozemním měřením (východní Morava, Krkonoše, Šumava).

Habitaty (aktualizace základního mapování biotopů)

19.9.2018 2:00   Hranice segmentů habitatů a relační databáze jejich charakteristik z aktualizace základního mapování biotopů; převodní tabulka habitatů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2018Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech, především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Základní mapování biotopů (2001 - 2005)

19.9.2018 2:00   Hranice segmentů biotopů a relační databáze jejich charakteristik (vč. druhové skladby) ze základního mapování biotopů - stav k 1. 5. 2006; klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) (2001). Katalog biotopů České republiky: Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.; popis charakteristik biotopů a segmentů viz Guth, J. (ed.), 2002: Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 3. přepracované vydání. Ms., AOPK ČR, Praha, 48 pp.; botanická nomenklatura převzata z Nálezové databáze OP (http://isop.nature.cz/redlist/v_nd_taxon_category.php); vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2006Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech, především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Aktualizace základního mapování biotopů

19.9.2018 2:00   Aktualizace vrstvy segmentů biotopů a relačních databází (biotopy, taxony) probíhá v pravidelných cyklech. Aktualizace byla zahájena v roce 2007. Ve vrstvě a tabulkách jsou aktualizované a neaktualizované záznamy (pole ROK_AKT). Vrstva obsahuje hranice segmentů přírodních biotopů a biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem z aktualizace základního mapování biotopů. Znalost rozšíření biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem není plošná, vrstva poskytuje informace o rozšíření nepřírodních biotopů pouze na malé části území ČR.Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, a především efemérní biotopy tak může pominout. V lokálním měřítku proto představuje pouze zjednodušený podklad. Pro detailnější informaci je třeba vyhledat jiné datové zdroje. Základní mapování bylo provedeno v letech 2001–2005.Klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.Popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů). Botanická nomenklatura převzata z Nálezové databáze OP (http://isop.nature.cz/redlist/v_nd_taxon_category.php). Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu tabulek je 1 : N. © AOPK ČR, 2018

Přírodní biotopy (základní mapování biotopů)

19.9.2018 2:00   Hranice segmentů přírodních biotopů a relační databáze jejich charakteristik ze základního mapování biotopů; klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) (2001). Katalog biotopů České republiky: Interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. Vyd. 1. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 307 s. ISBN 80-86064-55-7.; popis charakteristik biotopů a segmentů viz Guth, J. (ed.), 2002: Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd. 3. přepracované vydání. Ms., AOPK ČR, Praha, 48 pp. vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2006Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech, především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

INSPIRE - Síť stanic povrchových vod - průtoky

7.9.2018 2:00   Vrstva umístění vodoměrných stanicVíce než 90% měření se provádí pomocí automatických stanic, a to buď smístním záznamem nebo s dálkovým přenosem. Pozorované vodní stavy se převádějí na průtoky pomocí měrných křivek, které se stanovují na základě hydrometrických měření.Data z těchto stanic se ukládají do Centrální režimové databáze množství povrchových vod, kterou spravuje oddělení hydrofondu a bilancí.Feature layer with the location of water-gauging stations.Over 90% of measurements are carried out through automatic stations with locally stored records or transmitted records. Discharge is derived from observed water level using rating curves, which are determined based on hydrometric measurements.The data from these stations are stored in the Central Regime Database of Surface Water which is maintained by the Hydrology Database and Water Budget Department.

CORINE Land Cover 2018

7.9.2018 2:00   Klasifikace krajinného pokryvu CORINE Land Cover v rozsahu ČR v letech 2012 (revidovaná), 2018 a změnová databáze mezi lety 2012 a 2018.

Množství vody ve sněhu

7.9.2018 2:00   Vyhodnocení sněhových zásob se provádí zejména pro potřeby ochrany před povodněmi a hospodaření s vodou. Vyhodnocují se aktuální zásoby vody pro celou ČR, jednotlivé kraje, výšková pásma a pro vybraná povodí a vodní díla. Dále se porovnávají aktuální zásoby vody ve sněhové pokrývce s ostatními zimními sezonami od roku 1970 (s maximálními, průměrnými a minimálními objemy zásob v konkrétním týdnu sezony).Využívají se data ze 460 operativních klimatologických a srážkoměrných stanic (z celkového počtu 835 stanic), ve kterých se měří výška sněhu denně a vodní hodnota 1x týdně. Dále se využívají data ze 16 stanic - automatických sněhoměrných polštářů, které měří změny charakteristik v desetiminutovém kroku, jsou umístěny ve všech významných vrchovinných a horských oblastech v nadmořské výšce 650 až 1062 m n. m. Dalším zdrojem dat jsou experimentální profilová měření, která se uskutečňují pravidelně na 60 vybraných lokalitách a příležitostně v problematických regionech nebo v období maxim a intenzivního tání sněhu.Assessment of the snow storage is performed mainly due to flood protection needs and water management. The current storage of water is evaluated for the whole Czech Republic, individual regions, various elevation zones, and for selected catchments and water works. Furthermore, the current snow cover water content has been compared with previous winter seasons since 1970 (i.e. with maximum, mean and minimum volumes in the specific week of the season).Data from 460 climatological and precipitation operational stations are used (of the total number equal to 835). At these stations, snow cover depth is measured daily while snow water equivalent weekly. In addition, data from 16 stations (i.e. automatic snow pillows measuring the characteristics changes in a 10-minutes time step) are used as well. These special stations are located in all ...

Hlásné profily povrchových vod

7.9.2018 2:00   Většina hlásných profilů je situována v místě vodoměrných stanic - mají stabilizovaný vodoměrný profil, vodočetnou lať a většinou i automatickou stanici s přenosem a stanovenou měrnou křivku průtoků.Jsou rozděleny do tří kategorií - A, B a C.A - základní - provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ a s. p. PovodíB - doplňkové - zřizované krajskými úřady, většinou provozuje po dohodě ČHMÚ nebo s. p . Povodí, ostatní provozují místně příslušné obceC - pomocné - provozované účelově obcemi nebo vlastníky ohrožených nemovitostí.Od roku 1997 je provozováno více než 200 profilů kategorie A a více než 200 profilů kategorie B. Každý hlásný profil má svůj evidenční list.Informační toky hlásné sítě jsou popsány v MP MŽP.Most of reporting profiles are situated at sites where water-gauging stations are located as well - they have stable water-gauging profile, a staff gauge and often also an automatic station with transmission and given rating curve that relates water level to discharge.The reporting network is composed of profiles of types A, B and C.A - basic - maintained by the state through the CHMI and the state enterprises Povodi.B - complementary - established by the offices of individual administrative regions, mostly maintained by the CHMI or the state enterprises Povodi based on contracts, the rest is maintained by the local municipalitiesC - supporting - intentionally maintained by the municipalities or the stakeholders of endangered properties.Since 1997, over 200 A-type profiles have been maintained, as well as over 200 B-type profiles.Each reporting profile has its own registration sheet.The information flows within the reporting network are described in the methodological instructions of the Ministry of Environment.

INSPIRE - Síť objektů sledování hladin podzemních vod

7.9.2018 2:00   Vrstva umístění vrtů, které sledují stavy hladin podzemních vod mělkých i hlubinných zvodní. V současné době je většina objektů osazena automatickými stanicemi s místním záznamem nebo přenosem dat, které měří 1x denně.Původně vrty sledovali dobrovolní pozorovatelé s četností měření 1x týdně.Nejvíce nových objektů bylo vybudováno v rámci projektu ISPA a zprovozněno v roce 2007.Data se ukládají do Centrální režimové databáze podzemních vod, kterou spravuje oddělení hydrofondu a bilancí.Feature layer depicting the location of boreholes observing groundwater level in shallow and deep aquifers. Currently, most of the measuring objects are equipped with automatic stations that record locally or transmit the data. These stations record once a day.Originally, the boreholes were observed by volunteers with a weekly frequency of measurement.Most of new measuring objects were built during the so-called ISPA project. They went into operation in 2007.The data are stored in the Central Regime Database of Groundwater which is maintained by the Hydrology Database and Water Budget Department.

Vyhodnocení vodnosti

7.9.2018 2:00   Jedná se o aktuální informace vodnosti na tocích vztaženy k referenčnímu období 1981—2010.Aktuální data jsou přebírána pravidelně z automatických stanic s přenosem dat. Data z referenčního období 1981—2010 jsou převzata z Centrální režimové databáze množství povrchových vod.This is up-to-date information on the flow rate of rivers related to the reference period 1981-2010. The actual data are regularly taken from automatic stations with the data transmission. The data from the reference period 1981-2010 are taken from the Central Regime Database of Surface Water.

INSPIRE - Síť objektů sledování vydatností podzemních vod

7.9.2018 2:00   Vrstva umístění pramenů se sledováním vydatností. V minulosti všechny prameny pozorovali dobrovolní pozorovatelé s četností měření 1x týdně. V současné době se ještě část pramenů pozoruje tímto způsobem a část je osazena přístroji s četností měření 1x denně.Data se ukládají do Centrální režimové databáze podzemních vod, kterou spravuje oddělení hydrofondu a bilancí.Feature layer depicting the location of springs where the observation of yield is performed. In the past, all springs were observed by volunteers. Currently, these springs are still partly monitored in this way, and partly monitored with equipment having a daily measurement frequency.The data are stored in the Central Regime Database of Groundwater which is maintained by the Hydrology Database and Water Budget Department.

Územní působnost poboček

7.9.2018 2:00   Působnost ČHMÚ je rozdělena do 7 poboček, 5 českých a 2 moravských. Jejich území je vymezeno hranicí ČR a základními rozvodnicemi:České Budějovice - povodí Vltavy po Orlík, Hradec Králové - povodí Labe po Výrovku a povodí Stěnavy, Plzeň - povodí Berounky po soutok s Klíčavou, Ohře po soutok s Bočským potokem a povodí Naabu a Regenu, Praha - povodí Vltavy pod Orlíkem, Labe pod Výrovkou po Vltavu a osa Labe od Vltavy po hranici, Ústí nad Labem - přítoky Labe pod Vltavou, povodí Lužické Nisy a Smědé, Ostrava - povodí Odry a Moravy po soutok s Bečvou a Brno - povodí Moravy pod soutokem s Bečvou a Dyje.The areal responsibility of the CHMI is divided into 7 branch offices (5 Bohemian and 2 Moravian). Their territories are defined by the borders of the Czech Republic and the basic catchment divide lines: České Budějovice - the Vltava River basin upstream of the Orlík water reservoir; Hradec Králové - The Elbe River basin upstream of the confluence with the Výrovka River, and the Stěnava River basin; Plzeň (Pilsen) - the Berounka River basin upstream of the Klíčava River basin, the Ohře River basin upstream of the confluence with the Boč Stream, and the basins of the Naab and the Regen; Prague - the Vltava River basin downstream of the Orlík water reservoir, the Elbe River basin downstream of the confluence with the Výrovka River and upstream of the confluence with the Vltava River, and the stream of the Elbe River downstream of the confluence with the Vltava River up to the national borders; Ústí nad Labem - basins of the tributaries of the Elbe River downstream of the confluence with the Vltava River, the Lusatian Neisse River basin and the Smědá River basin; Ostrava - the Odra River basin and the Morava River basin upstream of the confluence with the Bečva River; Brno - the Morava River basin downstream of the confluence with the Bečva River, and the Dyje River basin.

Hlásná síť podzemních vod

7.9.2018 2:00   Jedná se o podmnožinu pozorovaných objektů PzV – mělkých a hlubokých vrtů i pramenů, které reprezentují danou zvodeň a mají kvalitní řadu pozorování v letech 1981—2010. Z výsledků měření v této části sítě se každý týden a měsíc připravuje zpráva a soustava map, která charakterizuje „Stav podzemních vod“. V těchto mapách se srovnávají změny hladin ve vrtech a vydatností v pramenech vůči předchozímu týdnu a měsíci nebo se stejným týdnem a měsícem předchozího roku, dále se hodnotí hladina a vydatnost podle pravděpodobnosti překročení pro hodnocený týden a měsíc.This is a subset of observed groundwater objects - shallow and deep boreholes and springs which represent given aquifers and have the time series records of a sufficient quality within the years 1981-2010. Based on the results that follow the measurements at these sites, reports and sets of maps are prepared every week and every month. These materials characterize the 'State of groundwater'. The maps show the changes of water level in boreholes and of water yield at springs. The current weeks and months are compared with the previous ones (or with the same weeks or months of the previous year). Furthermore, the water levels and yields are assessed from the perspective of the probability of exceedance for the assessed week and month.

Povrchové vody - Operativní profily

7.9.2018 2:00   Mapa zobrazuje síť operativních profilů, která je vytvořena ze stanic ČHMÚ, Povodí s. p., hl. města Prahy a dalších partnerských organizací. Do této sítě jsou zahrnuty stanice všech tří kategorií hlásné sítě - A, B a C.The map depicts the network of operational profiles which is composed of the stations of the CHMI, state enterprises Povodí, the capital city of Prague, and other partner organizations. This network includes all stations belonging to the reporting network, that is categories A, B and C.

Hydrogeologické rajony

7.9.2018 2:00   Evidence obsahuje údaje o územním vymezení a charakteristikách hydrogeologických rajonů v ČR. Údaje evidence hydrogeologických rajonů zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Odborným garantem správnosti je Český hydrometeorologický ústav. Hydrogeologické rajony jsou vodním zákonem definovány jako území s obdobnými hydrogeologickými poměry, typem zvodnění a oběhem podzemní vody. Hydrogeologický rajon tvoří jeden nebo více kolektorů (kolektorem se rozumí horninová vrstva nebo souvrství hornin s dostatečnou propustností, umožňující významnou spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění či odběr). Podle své pozice se hydrogeologické rajony rozdělují do svrchní vrstvy kvartérních sedimentů a coniaku, základní vrstvy a hlubinné vrstvy bazálního křídového kolektoru. Hydrogeologické rajony jsou zjednodušeně vyjádřeny plochami v těchto třech horizontálních vrstvách. Hydrogeologické rajony jsou složeny z jednoho či více útvarů podzemních vod. Hydrogeologické rajony se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci, názvu, číselném identifikátoru pozici a názvu mezinárodní oblasti povodí, ke které příslušejí. Údaj o příslušném správci povodí je jednoznačně určen pro útvary podzemních vod, ze kterých je rajon složen. Aktuální vymezení hydrogeologických rajonů je určeno vyhláškou č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod.The register contains the information on the areal delineation and characteristics of hydrogeological regions (zones) in the Czech Republic. The data for this information are processed by the T. G. Masaryk Water Research Institute, p.r.i. This insti...

Hydrologické sucho

7.9.2018 2:00   Jedná se o souhrn informací povrchových a podzemních vod, nasycení půdy (duben—říjen) a množství vody ve sněhové pokrývce (listopad—duben).U povrchových vod se zobrazuje aktuální stav průtoků a vyhodnocení vodnosti toků. U podzemních vod je zobrazována aktuální úroveň hladiny mělkých a hlubokých vrtů, týdenní hodnocení hladiny mělkých vrtů, měsíční hodnocení hladiny vrtů a vydatnosti pramenů.Účelem hodnocení nasycení půdy je vyhodnocení aktuálního zaplnění retenční kapacity půdy z pohledu jejího vlivu na odtokový proces při následujících srážkách.Stav sucha pro množství sněhových zásob není definován. Tání sněhu je však v našich podmínkách hlavním zdrojem doplňování zásob vody v půdě a podzemních vodách.This is a summary related to surface water and groundwater, soil saturation (April-October) and snow water content (November-April).The section related to surface water shows the current state of discharges and the flow rate of different streams. The section related to groundwater shows the current level of water table in shallow and deep boreholes, weekly evaluation of levels in shallow boreholes, monthly evaluation of levels in all boreholes and of spring yield.The purpose of the evaluation of soil saturation is the determination of the current retention capacity of soil from the perspective of its effect on the runoff process expected during the next rainfall events.The state of drought is not defined for snow storage values. However, in our conditions, melted snow is the main source of water in soil and acquifers.

Rozvodnice základních povodí

7.9.2018 2:00   Vrstva obsahuje vedení rozvodnic základních povodí. Její nedílnou součástí jsou závazné údaje o ploše povodí a číselném identifikátoru. Byla odvozena nad státním mapovým dílem ZABAGED (měřítko 1 : 10 000) a úsekovým modelem vodních toků DIBAVOD za spolupráce ČHMÚ a VÚV T.G.M.Odvozují se z ní další rozvodnice, a to 3., 2. a 1. řádu.Je součástí mapového díla ZABAGED.The layer represents the geographic information on the divide lines of the basic catchments. It is complemented by the binding data on the catchment area and the numeric identifier. The layer is based on the state map series ZABAGED (at scale 1 : 10,000) and the river section model DIBAVOD. The layer was produced in cooperation between the CHMI and the T. G. Masaryk Water Research Institute.Other chatchment divide lines are derived from this layer, namely of the third, second and first order.The layer is also part of the work ZABAGED.

Digitální model terénu

6.9.2018 2:00   Digitální model terénu (DTM) modeluje zemský povrch ve smyslu holéhopovrchu bez ohledu na vegetaci a lidské výtvory jako jsou budovy, mosty apod. Současný DTM Prahy byl vytvořen z leteckého snímkování 2017 a koncipován pro úroveň podrobnosti map měřítka 1 : 5 000. Jednotlivé listy jsou vydávány dle kladu 1 : 5 000 , který je rovněž k dispozici ke stažení.

Integrovaný záchranný systém

5.9.2018 2:00   Objekty Policie ČR, Městské policie Praha, Zdravotnické záchranné služby hl.m.Prahy, objekty požární ochrany, okrsky a Obvodní ředitelství Policie ČR, Městské policie Praha, hasební obvody

Urbanistické studie

5.9.2018 2:00   Urbanistické studie zpracované pro různé lokality v hl. m. Praze.

Vývoj zástavby v Praze 1840- 2010

5.9.2018 2:00   Vývoj zástavby v Praze 1840 - 2010

Veřejné toalety

5.9.2018 2:00   Mapa veřejných toalet v Praze. Veřejné toalety jsou zmapovány v širším centru hl. m. Prahy a na kompletní dopravní infrastruktuře hl. m. Prahy.

INSPIRE - Síť profilů sledování jakosti povrchových vod

4.9.2018 2:00   Vrstva umístění objektů, ve kterých byly prováděny odběry vzorků pro chemické analýzy (pevné matrice): sedimentů, plavenin, bioty - biofilmu, bentických organismů, ryb a denní odběry vzorků pro stanovení množství plavenin.Feature layer depicting the location of measuring objects on surface waters where samples were taken in order to perform chemical analyses (solid matrices): sediments, suspended solids, biota - biofilm, benthic organisms, fish, and daily sampling for the determination of the amounts of suspended solids.

INSPIRE - Síť stanic povrchových vod - průtoky

4.9.2018 2:00   Vrstva umístění vodoměrných stanicVíce než 90% měření se provádí pomocí automatických stanic, a to buď smístním záznamem nebo s dálkovým přenosem. Pozorované vodní stavy se převádějí na průtoky pomocí měrných křivek, které se stanovují na základě hydrometrických měření.Data z těchto stanic se ukládají do Centrální režimové databáze množství povrchových vod, kterou spravuje Oddělení hydrofondu a bilancí.Feature layer with the location of water-gauging stations.Over 90% of measurements are carried out through automatic stations with locally stored records or transmitted records. Discharge is derived from observed water level using rating curves, which are determined based on hydrometric measurements.The data from these stations are stored in the Central Regime Database of Surface Water which is maintained by the Hydrology Database and Water Budget Department.

INSPIRE - Síť objektů sledování hladin podzemních vod

4.9.2018 2:00   Vrstva umístění vrtů, které sledují stavy hladin podzemních vod mělkých i hlubinných zvodní. V současné době je většina objektů osazena automatickými stanicemi s místním záznamem nebo přenosem dat, které měří 1x denně.Původně vrty sledovali dobrovolní pozorovatelé s četností měření 1x týdně.Nejvíce nových objektů bylo vybudováno v rámci projektu ISPA a zprovozněno v roce 2007.Data se ukládají do Centrální režimové databáze podzemních vod, kterou spravuje Oddělení hydrofondu a bilancí.Feature layer depicting the location of boreholes observing groundwater level in shallow and deep aquifers. Currently, most of the measuring objects are equipped with automatic stations that record locally or transmit the data. These stations record once a day.Originally, the boreholes were observed by volunteers with a weekly frequency of measurement.Most of new measuring objects were built during the so-called ISPA project. They went into operation in 2007.The data are stored in the Central Regime Database of Groundwater which is maintained by the Hydrology Database and Water Budget Department.

INSPIRE - Síť objektů sledování jakosti podzemních vod

4.9.2018 2:00   Vrstva umístění vrtů a pramenů, ve kterých byly prováděny 2x ročně odběry vzorků podzemních vod v rámci programu situačního monitoringu podzemních vod.Feature layer depicting the location of boreholes and springs where samples of groundwater were taken twice a year during the programme of situational monitoring of groundwater.

INSPIRE - Síť objektů sledování vydatností podzemních vod

4.9.2018 2:00   Vrstva umístění pramenů se sledováním vydatností. V minulosti všechny prameny pozorovali dobrovolní pozorovatelé s četností měření 1x týdně. V současné době se ještě část pramenů pozoruje tímto způsobem a část je osazena přístroji s četností měření 1x denně.Data se ukládají do Centrální režimové databáze podzemních vod, kterou spravuje Oddělení hydrofondu a bilancí.Feature layer depicting the location of springs where the observation of yield is performed. In the past, all springs were observed by volunteers. Currently, these springs are still partly monitored in this way, and partly monitored with equipment having a daily measurement frequency.The data are stored in the Central Regime Database of Groundwater which is maintained by the Hydrology Database and Water Budget Department.
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 35 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit