info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

 

 

otevrena-data.gif

 

info-osobnosti3.png

.  . . .

. 

. 

 

 

 

 

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

Intersucho.cz

 

volna_mista.png

 

 

 

 

 

Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE

zdroje zpráv:

Mapa ČR 1:500 000 - barevná bezešvá

23.4.2019 2:00   MČR 500 se poskytuje jako barevný rastrový soubor v rozlišení 508 nebo 300 Dpi. Je opatřena umísťovacími soubory pro souřadnicové systémy S-JTSK a WGS84/UTM. Zobrazuje tyto prvky: hranice, lesy, polohopis, výplně silnic, popis, vodstvo, železnice a stínovaný terén.

Soubor Map krajů České republiky 1:200 000

23.4.2019 2:00   Mapa krajů České republiky 1:200 000 (MK 200) pokrývá území České republiky v počtu 13 mapových listů různého formátu, podle rozsahu a tvaru jednotlivých krajů. MK 200 nemá souvislý klad mapových listů (mapové listy se překrývají). Od roku 2012 je mapa zpracovávána odvozením z Národní databáze Data200. MK 200 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla, komunikace, vodstvo, správní hranice (státní, krajské, okresní, správních obvodů obcí s rozšířenou působností), hranice chráněných území, porost a povrch půdy (lesy, močály, rašeliniště); výškopis znázorňují výškové body a stínovaný terén; popis zahrnuje standardizované geografické názvosloví. Předměty obsahu MK 200 jsou znázorněny v celém mapovém poli jednotlivých mapových listů, včetně přiléhajících částí území sousedních států. Úplné vysvětlivky k mapě jsou uvedeny na každém mapovém listu.

Základní mapa České republiky 1:10 000

23.4.2019 2:00   Základní mapa České republiky 1:10 000 (ZM 10) je státním mapovým dílem. Zobrazuje území České republiky (ČR) v souvislém kladu mapových listů a je nejpodrobnější základní mapou středních měřítek. Je postupně vydávána od roku 1970. První vydání bylo dokončeno v roce 1988. Od roku 1979 byla zajišťována postupná obnova vydaných mapových listů. Rozměry a označení ZM 10 jsou odvozeny z mapového listu Základní mapy České republiky 1:50 000 (ZM 50) rozdělením na pět sloupců a pět vrstev. Označení mapového listu sestává z čísla mapového listu ZM 50 a čísla z řady 01 až 25 podle polohy mapového listu při dělení. Území ČR je zobrazeno na 4533 mapových listech. Rozměry papíru mapy jsou 62 x 46 cm, mapové pole, které zobrazuje průměrně plochu 18 km2, má tvar lichoběžníku s výškou 38 cm a délkou základen od 47,03 do 49,22 cm.Mapa obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek a katastrálních území, hranice chráněných území, body polohového a výškového pole, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a šrafami. Interval vrstevnic je 1, 2 a 5 m. Popis sestává z druhového označení objektů, standardizovaného geografického názvosloví (včetně názvů ulic), kót vrstevnic, výškových kót, rámových a mimorámových údajů. Obsahem mapových listů vydávaných od roku 1992 je rovinná pravoúhlá souřadnicová sít (S-JTSK) a zeměpisná sít (ETRS89). Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území České republiky. Od roku 2001 se mapové listy ZM 10 vyhotovují digitální technologií ze Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) a databáze geografických jmen České republiky Geonames. V roce 2006 byla tato nová podoba ZM 10 dokončena pro celé území České republiky...

Digitální geografický model území ČR (Data50) - Vodstvo

23.4.2019 2:00   Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odvozený z kartografické databáze pro Základní mapu ČR 1 : 50 000. Data jsou poskytována jako otevřená data ve formátu SHP a celkem se skládají z 8 tematických oblastí- Sídelní, kulturní a hospodářské objekty, Komunikace, Produktovody a elektrické vedení, Vodstvo, Hranice územních jednotek, Vegetace a povrch, Terénní reliéf a Popis. Tematická oblast Vodstvo zahrnuje 6 typů objektů- Akvadukt, Hráz, Jez, Shybka, Vodní plocha a Vodní tok.

Digitální geografický model území ČR (Data50) - Hranice územních jednotek

23.4.2019 2:00   Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odvozený z kartografické databáze pro Základní mapu ČR 1 : 50 000. Data jsou poskytována jako otevřená data ve formátu SHP a celkem se skládají z 8 tematických oblastí- Sídelní, kulturní a hospodářské objekty, Komunikace, Produktovody a elektrické vedení, Vodstvo, Hranice územních jednotek, Vegetace a povrch, Terénní reliéf a Popis. Tematická oblast Hranice územních jednotek zahrnuje 2 typy objektů - Hranice správních jednotek a katastrálních území a Chráněná území.

Digitální geografický model území ČR (Data50) - Sídelní, kulturní a hospodářské objekty

23.4.2019 2:00   Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odvozený z kartografické databáze pro Základní mapu ČR 1 : 50 000. Data jsou poskytována jako otevřená data ve formátu SHP a celkem se skládají z 8 tematických oblastí- Sídelní, kulturní a hospodářské objekty, Komunikace, Produktovody a elektrické vedení, Vodstvo, Hranice územních jednotek, Vegetace a povrch, Terénní reliéf a Popis. Tematická oblast Sídelní, kulturní a hospodářské objekty zahrnuje 16 typů objektů- Blok budov, Budova, Hrad, Hřbitov, Chatová kolonie, Kostel, Lyžařský můstek, Usazovací nádrž, odkaliště, Rozhledna, vysílač, Rozvalina, Stadion, Větrný motor, Věžovitá stavba, Vodojem věžový, Zámek, Zřícenina.

Digitální geografický model území ČR (Data50) - Produktovody a el. vedení

23.4.2019 2:00   Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odvozený z kartografické databáze pro Základní mapu ČR 1 : 50 000. Data jsou poskytována jako otevřená data ve formátu SHP a celkem se skládají z 8 tematických oblastí- Sídelní, kulturní a hospodářské objekty, Komunikace, Produktovody a elektrické vedení, Vodstvo, Hranice územních jednotek, Vegetace a povrch, Terénní reliéf a Popis. Tematická oblast Produktovody a el. vedení zahrnuje 2 typy objektů- Elektické vedení a Produktovod.

Záplavová území

23.4.2019 2:00   Záplavová území jsou podle §66 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. V současně zastavěných územích obcí, v územích určených k zástavbě podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Způsob a rozsah zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území stanovuje Ministerstvo životního prostředí vyhláškou (vyhláška č. 236/2002 Sb.).

WFD Oblasti dílčích povodí

23.4.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení dílčích povodí na území České republiky, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Mezinárodní i dílčí povodí určuje Vyhláška č. 393/2010 Sb,, o oblastech povodí. Prostorová i popisná složka byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

Základní mapa České republiky 1:50 000

23.4.2019 2:00   Základní mapa České republiky 1:50 000 (ZM 50) je státním mapovým dílem a zobrazuje území České republiky (ČR) v souvislém kladu mapových listů. Je jediným měřítkovým souborem základních státních mapových děl středních měřítek, v němž se zobrazují předměty jejího obsahu i mimo území ČR, v rozsahu všech hraničních listů ZM 50. S dostatečnou mírou podrobnosti zobrazuje poměrně rozsáhlé území a proto je dlouhodobě v upravených obsahových variantách nejpoužívanějším mapovým podkladem pro různé tematické mapy.Rozměry a označení mapových listů jsou odvozeny z mapových listů Základní mapy ČR 1:200 000 postupným dělením na čtyři díly do Základní mapy ČR 1:100 000 až do ZM 50. Název listu je zpravidla shodný se jménem největšího sídla (podle počtu obyvatel) znázorněného na mapovém listu.Území ČR je zobrazeno na 211 mapových listech. Rozměry papíru mapy jsou 62 x 46 cm, mapové pole, které zobrazuje průměrně plochu 450 km2, má tvar lichoběžníku s výškou 38 cm a délkou základen od 47,03 do 49,22 cm. ZM 50 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních a územních jednotek, hranice katastrálních území (včetně územně technických jednotek), hranice chráněných území, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a šrafami. Interval vrstevnic je 10 m. Popis sestává z druhového označení objektů, kót vrstevnic, výškových kót, standardizovaného geografického názvosloví, názvů a identifikačních čísel územně technických jednotek, rámových a mimorámových údajů. Každý mapový list obsahuje vysvětlivky s výběrem nejpoužívanějších mapových značek. Obsahem mapových listů je rovinná pravoúhlá souřadnicová sít (S-JTSK) a zeměpisná sít (ETR89).Od roku 2002 je ZM 50 vyho...

Přehled výškové (nivelační) sítě 1:50 000

23.4.2019 2:00   Přehled výškové (nivelační) sítě 1:50 000 (PVNS 50) je vícebarevný dotisk tematického obsahu do potlačené Základní mapy České republiky 1:50 000 (ZM 50). Předmětem tematického obsahu je zobrazení nivelačních sítí I. – IV. řádu, sítí plošné nivelace ČR a klad listů Státní mapy 1:50 000, včetně názvu mapového listu, s dělením na listy Státní mapy 1:5 000. Nivelační pořady IV. řádu jsou zobrazeny linií s výběrem nivelačních bodů. Jednotlivé nivelační pořady jsou barevně odlišeny.Každý mapový list obsahuje vysvětlivky s výběrem nejpoužívanějších mapových značek. V současné době se provádí tisk PVNS 50 pouze na objednávku.

WFD Útvary povrchových vod včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů - centrlinie

23.4.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů povrchových vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary povrchových vod II, plánovacího cyklu schválené v roce 2013 a vedené v evidenci ISVS, Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016. Vrstva Centrelinie představuje úsekový model souvislé hydrologické sítě složené z povrchových vod tekoucích a virtuálních úseků nahrazujících povrchové vody stojaté.

Základní mapa České republiky 1:200 000

23.4.2019 2:00   Základní mapa České republiky 1:200 000 (ZM 200) je základním státním mapovým dílem středního měřítka a je koncipována jako přehledná obecně zeměpisná mapa. Zobrazuje území České republiky (ČR) v souvislém kladu 18 mapových listů. Rozměry a označení mapových listů ZM 200 představují základní prvek konstrukce kladu mapových listů základních map České republiky. Název mapového listu je shodný se jménem největšího sídla (podle počtu obyvatel) znázorněného na mapovém listu.Rozměry papíru mapy jsou 62 x 46 cm, mapové pole, které zobrazuje průměrně plochu 7280 km2, má tvar lichoběžníku s výškou 38 cm a délkou základen od 47,03 do 49,22 cm. První vydání ZM 200 proběhlo v letech 1970 až 1971. ZM 200 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice krajů, okresů, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi. Interval vrstevnic je 50 m. Popis ZM 200 sestává z druhového označení objektů, standardizovaného geografického názvosloví, výškových kót, rámových a mimorámových údajů.Od roku 2011 je ZM 200 vyhotovována digitální technologií z Národní databáze Data200. Celé území republiky je zpracováno bezešvě v jednom roce a obnova map v současnosti probíhá ve dvouletém cyklu.

Digitální geografický model území ČR (Data50) - Terénní reliéf

23.4.2019 2:00   Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odvozený z kartografické databáze pro Základní mapu ČR 1 : 50 000. Data jsou poskytována jako otevřená data ve formátu SHP a celkem se skládají z 8 tematických oblastí- Sídelní, kulturní a hospodářské objekty, Komunikace, Produktovody a elektrické vedení, Vodstvo, Hranice územních jednotek, Vegetace a povrch, Terénní reliéf a Popis. Tematická oblast Terénní reliéf zahrnuje 7 typů objektů - Jeskyně, Kótovaný bod, Skalnatý sráz, Skály, Terénní stupeň, Terénní stupeň spádnice a Vrstevnice.

Zranitelné oblasti

23.4.2019 2:00   Zranitelné oblasti jsou § 33 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů definovány jako území, kde se vyskytují: povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. Vláda stanovuje zranitelné oblasti nařízením a zároveň v nich akčním programem upravuje používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření. Akční program a vymezení zranitelných oblastí podléhají přezkoumání a případným úpravám v intervalech nepřesahujících 4 roky. Přezkoumání se provádí na základě vyhodnocení účinnosti opatření vyplývajících z přijatého akčního programu. Zranitelné oblasti jsou stanovené nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, Vymezení zranitelných oblastí bylo revidováno nařízením vlády č. 235/2016 Sb. Datová sada obsahuje seznam katastrálních území aktuálně vymezených jako zranitelné oblasti.

Mapa správního rozdělení České republiky 1:500 000

23.4.2019 2:00   Česká republika – Mapa správního rozdělení 1:500 000 (MSR 500) zobrazuje celé území České republiky na jednom mapovém listě, tj. plochu 78886 km2. Rozměry papíru jsou 105 x 68,5 cm, rozměry mapového pole jsou 99 x 62,5 cm.Obsahuje hranice, vybraná sídla, popis, barevné výplně ploch krajů a území správních obvodů obcí s rozšířenou působností a vysvětlivky k mapě. Hranice jsou rozlišeny na státní, krajské, okresní, hranice obvodů hl. m. Prahy, správních obvodů hl. m. Prahy, správních obvodů obcí s rozšířenou působností, hranice statutárních měst, měst a obcí. Popis zahrnuje úřední názvy sídel s počtem nad 1000 obyvatel, obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním úřadem, okresů, seznam krajů, název a měřítko mapy s tirážními údaji, údaje grafického měřítka a textovou část vysvětlivek.Barevné výplně odlišují území jednotlivých krajů; správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vzájemně odlišeny odstíny barvy příslušného kraje. Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území České republiky. Mapa je doplněna mapami správního rozdělení hl. m. Prahy a statutárních měst v měřítku 1:200 000 doplněnými seznamy městských částí a městských, případně správních obvodů. Mapa obsahově navazuje na Mapu správního rozdělení ČR 1 : 200 000.

Základní mapa České republiky 1:100 000

23.4.2019 2:00   Základní mapa České republiky 1:100 000 (ZM 100) je státním mapovým dílem. Tato topografická mapa zobrazuje celé území České republiky v souvislém kladu mapových listů. Rozměry a označení ZM 100 jsou odvozeny z mapového listu Základní mapy České republiky 1:200 000 rozdělením na čtyři díly. Název listu je zpravidla shodný se jménem největšího sídla (podle počtu obyvatel) znázorněného na mapovém listu.Území ČR je zobrazeno na 59 mapových listech. Rozměry papíru mapy jsou 62 x 46 cm, mapové pole, které zobrazuje průměrně plochu 1820 km2, má tvar lichoběžníku s výškou 38 cm a délkou základen od 47,03 do 49,22 cm. První vydání mapových listů proběhlo v letech 1978 až 1981. Obnova se realizuje v časové návaznosti na obnovu ZM 50, jako její zmenšenina. ZM 100 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek a katastrálních území (včetně územně technických jednotek), hranice chráněných území, porost a povrch a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi, interval vrstevnic je 20 m. Popis základní mapy sestává z druhového označení objektů, standardizovaného geografického názvosloví, výškových kót, rámových a mimorámových údajů. Obsah mapových listů je doplněn rovinnou pravoúhlou souřadnicovou sítí (S-JTSK) a zeměpisnou sítí (ETRS89). Každý mapový list obsahuje vysvětlivky s výběrem nejpoužívanějších mapových značek. Od roku 1999 byly ZM 100 zpracovávány z rastrových dat obnovených ZM 50 digitální transformací a úpravou jednotlivých obsahových prvků. Od roku 2004 je ZM 100 vyhotovována na podkladu ZM 50 odvozené ze Základní báze geografických dat České republiky – ZABAGED® a databáze geografických jmen České republiky Geonames.

Základní mapa ČR 1:25 000 - barevná bezešvá

23.4.2019 2:00   Od roku 2002 se ZM 25 vyhotovuje digitální technologií ze Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) a databáze geografických jmen České republiky Geonames. Data jsou odvozována přímo z kartografické databáze Data10 technologické linky IS SMD. Rastry mají barevnou hloubku 24 bit a rozlišení 800 dpi. Distribuce se provádí ve formátu TIFF (komprese LZW). Výdejní jednotkou je segment o velikosti 5x5 km, se stranami rovnoběžnými se souřadnicovými osami S-JTSK. Umístění segmentů v souřadnicovém systému zajišťují textové soubory (TFW) a to pro zobrazení S-JTSK / Krovak EN a WGS 84 / UTM zone 33N.

Digitální geografický model území ČR (Data50) - Komunikace

23.4.2019 2:00   Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odvozený z kartografické databáze pro Základní mapu ČR 1 : 50 000. Data jsou poskytována jako otevřená data ve formátu SHP a celkem se skládají z 8 tematických oblastí- Sídelní, kulturní a hospodářské objekty, Komunikace, Produktovody a elektrické vedení, Vodstvo, Hranice územních jednotek, Vegetace a povrch, Terénní reliéf a Popis. Tematická oblast Komunikace obsahuje 16 typů geografických objektů- Cesta, Lanová dráha, Lávka, Letiště, Letiště obvodová linie, Most, Pěšina, Přístav, Přívoz, Silnice a dálnice, Silnice ve výstavbě, Tunel, Ulice, Železniční stanice, Žlezniční trať a Železniční vlečka.

Mapa krajů České republiky 1:200 000

23.4.2019 2:00   Mapa krajů České republiky 1:200 000 (MK 200) pokrývá území České republiky v počtu 13 mapových listů různého formátu, podle rozsahu a tvaru jednotlivých krajů. MK 200 nemá souvislý klad mapových listů (mapové listy se překrývají). Od roku 2012 je mapa zpracovávána odvozením z Národní databáze Data200. MK 200 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla, komunikace, vodstvo, správní hranice (státní, krajské, okresní, správních obvodů obcí s rozšířenou působností), hranice chráněných území, porost a povrch půdy (lesy, močály, rašeliniště); výškopis znázorňují výškové body a stínovaný terén; popis zahrnuje standardizované geografické názvosloví. Předměty obsahu MK 200 jsou znázorněny v celém mapovém poli jednotlivých mapových listů, včetně přiléhajících částí území sousedních států. Úplné vysvětlivky k mapě jsou uvedeny na každém mapovém listu.

Digitální geografický model území ČR (Data50) - Vegetace a povrch

23.4.2019 2:00   Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odvozený z kartografické databáze pro Základní mapu ČR 1 : 50 000. Data jsou poskytována jako otevřená data ve formátu SHP a celkem se skládají z 8 tematických oblastí- Sídelní, kulturní a hospodářské objekty, Komunikace, Produktovody a elektrické vedení, Vodstvo, Hranice územních jednotek, Vegetace a povrch, Terénní reliéf a Popis. Tematická oblast Vegetace a povrch zahrnuje 4 typy objektů- Les, Louka a pastvina, Rašeliniště, močál a bažina a Zahrada, sad, park, vinice a chmelnice.

Přehled trigonometrických a zhušťovacích bodů 1:50 000

23.4.2019 2:00   Přehled trigonometrických a zhušťovacích bodů 1:50 000 (PTZB 50) je vícebarevný dotisk tematického obsahu do potlačené Základní mapy České republiky 1:50 000.Předmětem tematického obsahu je klad evidenčních jednotek, tj. triangulačních listů v S-JTSK, jejich označení a poloha všech trigonometrických bodů, orientačních bodů (OB1, OB2), zhušťovacích bodů a přidružených bodů. Barevně odlišeny jsou body zaměřené v ETRS 89. Přehled je doplněn kladem listů Státní mapy 1:5000.Každý mapový list obsahuje vysvětlivky s výběrem nejpoužívanějších mapových značek. V současné době se provádí tisk PTZB 50 pouze na objednávku.

Základní mapa České republiky 1:25 000

23.4.2019 2:00   Základní mapa České republiky 1:25 000 (ZM 25) je státním mapovým dílem. Mapa je odvozována ze Základní mapy České republiky 1:10 000 (ZM 10). Koncipována je jako obecně zeměpisná mapa středního měřítka, tj. mapa topografického charakteru. Zobrazuje území České republiky (ČR) v souvislém kladu mapových listů na 773 mapových listech. Rozměry papíru mapy jsou 62 x 46 cm, mapové pole, které zobrazuje průměrně plochu 113 km2, má tvar lichoběžníku s výškou 38 cm a délkou základen od 47,03 do 49,22 cm.Mapa je postupně vydávána od roku 1971 a první vydání mapy bylo dokončeno v roce 1995. Rozměry a označení ZM 25 jsou odvozeny z mapového listu Základní mapy České republiky 1:50 000 rozdělením na čtyři díly. Název listu je zpravidla shodný se jménem největšího sídla (podle počtu obyvatel) znázorněného na mapovém listu.ZM 25 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek a katastrálních území (včetně územně technických jednotek), hranice chráněných území, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a šrafami. Interval vrstevnic je 5 m. Popis mapy sestává z druhového označení objektů, kót vrstevnic, výškových kót, standardizovaného geografického názvosloví, rámových a mimorámových údajů. Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území České republiky. Obsah mapových listů vydávaných od roku 1993 je doplněn rovinnou pravoúhlou souřadnicovou sítí po 1 km (S-JTSK) a zeměpisnou sítí (ETRS89).Od roku 2004 je ZM 25 vyhotovována digitální technologií na podkladu Základní báze geografických dat České republiky – ZABAGED® a databáze geografických jmen České republiky Geonames. V roce 2009 byla tato nová podoba ZM 25 dokončena pro celé území České republiky a je dále aktual...

Digitální geografický model území ČR (Data50) - Popis

23.4.2019 2:00   Data50 je digitální geografický model území České republiky (ČR) odvozený z kartografické databáze pro Základní mapu ČR 1 : 50 000. Data jsou poskytována jako otevřená data ve formátu SHP a celkem se skládají z 8 tematických oblastí- Sídelní, kulturní a hospodářské objekty, Komunikace, Produktovody a elektrické vedení, Vodstvo, Hranice územních jednotek, Vegetace a povrch, Terénní reliéf a Popis. Tematická oblast Popis obsahuje Definiční bod části obce, Definiční bod správního celku a názvy orografických prvků, místních částí, pozemkových tratí a dalšívnázvy.

UWWTD - Citlivé obasti

18.4.2019 2:00   Povrchové vody na území České republiky jsou podle § 15 odst, 1 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů všechny vymezeny jako citlivé oblasti.

UWWTD - Body vypouštění

18.4.2019 2:00   Datová sada obsahuje jednotlivé údaje o bodech vypouštění z čistíren odpadních vod, individuálních vhodných systémech nebo volných výústech. Zahrnuty jsou informace o oblastech vypouštění odpadních vod a souvisejících vodních útvarech (řekách, povodích).

VÚV TGM - OpenGIS WFS - ISVS

18.4.2019 2:00   Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i., poskytuje přístup k prostorovým datům vybraných evidencí ISVS voda prostřednictvím stahovací služby (WFS).

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE

18.4.2019 2:00   Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. poskytuje přístup k prostorovým datům, patřícím k prioritním datovým sadám oblasti voda podle směrnice INSPIRE. Mezi prioritní jsou zařazeny ty datové sady, které byly reportovány Evropské komisi na základě některé z dalších evropských směrnic.

Mapa radonového indexu ČR 1 : 50 000 (GEOČR50)

18.4.2019 2:00   INSPIRE prohlížecí služba zobrazuje výsledky mapování radonového indexu na území České republiky v měřítku 1 : 50 000.

VÚV TGM - OpenGIS WMS - INSPIRE

18.4.2019 2:00   Hydroekologický informační systém VÚV TGM, v.v.i. - mapový server OpenGIS WMS (WebMap) poskytuje prostřednictvím mapového serveru OpenGIS WMS (WebMap) přístup k prostorovým datům, patřícím k prioritním datovým sadám oblasti voda podle směrnice INSPIRE. Mezi prioritní jsou zařazeny ty datové sady, které byly reportovány Evropské komisi na základě některé z dalších evropských směrnic.

Útvary povrchových vod včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů

18.4.2019 2:00   Vodní útvar je dle § 2 odst, 3 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod v určitém prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu. Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary podzemních vod. Útvar povrchové vody je vymezené soustředění povrchové vody v určitém prostředí, například v jezeru, ve vodní nádrži, v korytě vodního toku. Umělý vodní útvar je vodní útvar povrchové vody vytvořený lidskou činností. Silně ovlivněný vodní útvar je útvar povrchové vody, který má v důsledku lidské činnosti podstatně změněný charakter. Útvary povrchových vod jsou rozděleny do kategorií vod tekoucích (\\"řeka\\") a stojatých (\\"jezero\\"), případně identifikovány jako silně ovlivněné nebo umělé. Útvary povrchových vod tekoucích jsou tvořeny navazujícími úseky vodních toků. K jednotlivým útvarům je identifikováno příslušné mezipovodí. Vodní útvary povrchových vod se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci, názvu, číselném identifikátoru, kategorii a typu, identifikace silně ovlivněného a umělého útvaru a názvu dílčího povodí a názvu mezinárodní oblasti povodí, do kterých útvar spadá. V rámci plánovaní v oblasti vod představuje útvar povrchových vod jednotku pro hodnocení chemického a ekologického stavu. Vymezení útvarů je platné v rámci celého 6ti letého plánovacího cyklu (2010-2015, 2016-2021, 2022-2027). Před každým plánovacím cyklem může být vymezení revidováno.

Stav útvarů podzemních vod

18.4.2019 2:00   Evidence obsahuje údaje o vyhodnocení stavu útvarů podzemních vod v ČR. Stavem podzemních vod vodní zákon rozumí obecné vyjádření stavu útvaru podzemní vody určené kvantitativním nebo chemickým stavem, podle toho, který je horší. Dobrým stavem podzemních vod se rozumí takový stav útvaru podzemních vod, kdy je jeho kvantitativní i chemický stav přinejmenším dobrý, Dobrým chemickým stavem podzemních vod se rozumí chemický stav potřebný pro dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí (§ 23a), při kterém koncentrace znečišťujících látek nepřekračují normy environmentální kvality. Normou environmentální kvality se rozumí koncentrace znečišťující látky nebo skupiny látek ve vodě, sedimentech nebo živých organismech, která nesmí být překročena z důvodů ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Kvantitativním stavem podzemních vod se rozumí vyjádření míry ovlivnění útvaru podzemních vod přímými a nepřímými odběry. Hodnocení stavu útvarů podzemních vod spočívá v hodnocení jejich chemického a kvantitativního stavu. Pro hodnocení stavu útvarů podzemních vod se využívají výsledky získané ze sítě zjišťování stavu podzemních vod, analýz všeobecných a vodohospodářských charakteristik povodí a hodnocení dopadů lidské činnosti na stav útvarů podzemních vod. Stav vodních útvarů je hodnocen v rámci zpracování plánů povodí. Stav útvarů podzemních vod se eviduje v rozsahu údajů o jejich identifikátoru a klasifikaci jejich chemického a kvantitativního stavu.

VÚV TGM - OpenGIS WMS - ISVS

18.4.2019 2:00   Hydroekologický informační systém VÚV TGM, v.v.i. - mapový server OpenGIS WMS (WebMap) poskytuje prostřednictvím mapového serveru OpenGIS WMS (WebMap) přístup k prostorovým datům evidencí ISVS voda vedených Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i.

Útvary podzemních vod

18.4.2019 2:00   Evidence obsahuje údaje o vymezení a charakteristikách útvarů podzemních vod v ČR. Vodní útvar je dle vodního zákona definován jako vymezené významné soustředění povrchových nebo podzemních vod v určitém prostředí charakterizované společnou formou jejich výskytu nebo společnými vlastnostmi vod a znaky hydrologického režimu. Vodní útvary se člení na útvary povrchových vod a útvary podzemních vod. Útvar podzemní vody je vymezené soustředění podzemní vody v příslušném kolektoru nebo kolektorech; kolektorem se rozumí horninová vrstva nebo souvrství hornin s dostatečnou propustností, umožňující významnou spojitou akumulaci podzemní vody nebo její proudění či odběr. Útvary podzemních vod jsou vymezeny v hloubkové svrchní, základní a hlubinné vrstvě a jsou zjednodušeně vyjádřeny plochami ve třech vrstvách hydrogeologických rajónů (svrchní vrstvy kvartérních sedimentů a coniaku, základní vrstvy a hlubinné vrstvy bazálního křídového kolektoru). Útvary podzemních vod se evidují v rozsahu údajů o jejich územní identifikaci, názvu a číselném identifikátoru, názvu a číselném identifikátoru hydrogeologického rajonu, a jejich příslušnosti k mezinárodní oblasti povodí, dílčímu povodí, správci povodí, správnímu obvodu kraje, popřípadě krajů. Aktuální vymezení útvarů povrchových vod je určeno vyhláškou č. 5/2011 Sb,, o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění pozdějších předpisů.

Maloplošná zvláště chráněná území (jev ÚAP č. 28 a 31)

17.4.2019 2:00   Maloplošná zvláště chráněná území spravovaná Krajským úřadem Libereckého kraje a MŽP.

FD - Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem v povodí Labe (APSFR)

17.4.2019 2:00   Oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem (Areas of Potential Significant Flood Risk, zkráceno „APSFR“), pro které budou dále zpracovávány mapy povodňového nebezpečí a rizik a plány pro zvládání povodňových rizik, byly identifikovány z pohledu rizika fluviálních povodní. Postup vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem je podrobně popsán v Návrhu metodiky předběžného vyhodnocení povodňových rizik v České republice (viz příloha č. 1 zprávy Předběžné vyhodnocení povodňových rizik v České republice 2011). Metodika je postavena na možných nepříznivých účincích budoucích povodní (podle čl. 4d Směrnice), Hlavními kritérii výběru byl počet trvale žijících osob a hodnota majetku dotčená teoretickou povodní s pravděpodobností výskytu 5, 20 a 100 let a to pro katastrální území jednotlivých obcí. Kvantitativní vyjádření hledisek předběžného vyhodnocení povodňového rizika bylo založeno na definici rizika, tj. kombinace pravděpodobnosti výskytu nežádoucího jevu (povodně, scénáře nebezpečí) a jeho nepříznivých dopadů na lidské zdraví, životní prostředí, kulturní dědictví a hospodářskou činnost. Tento přístup, který zohledňuje více scénářů nebezpečí, umožnil zahrnout do vyhodnocení i přínosy stávajících strukturálních protipovodňových opatření. Výsledné úseky vodních toků, které definují oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem, byly popsány číselným kódem se značkou povodí, říčním kilometrem, slovním vyjádřením vymezení úseku, názvem vodního toku a geografickými souřadnicemi.

FD - Rozsah povodně s dobou opakování 100 let v povodí Odry (flooded areas)

17.4.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení rozsahu povodně s dobou opakování 100 let (středně vysoká pravděpodobnost výskytu), formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2007/60/ES (FD). Výchozí datovou sadou jsou rozlivy Q100 I, plánovacího cyklu vytvořené v rámci tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v roce 2013.

FD - Rozsah povodně s dobou opakování 100 let v povodí Dunaje (flooded areas)

17.4.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení rozsahu povodně s dobou opakování 100 let (středně vysoká pravděpodobnost výskytu), formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2007/60/ES (FD). Výchozí datovou sadou jsou rozlivy Q100 I, plánovacího cyklu vytvořené v rámci tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v roce 2013.

Data INSPIRE voda spravovaná VÚV TGM, v.v.i.

17.4.2019 2:00   Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. poskytuje přístup k prostorovým datům, patřícím k prioritním datovým sadám oblasti voda podle směrnice INSPIRE, Mezi prioritní jsou zařazeny ty datové sady, které byly reportovány Evropské komisi na základě některé z dalších evropských směrnic.

NiD - Zranitelné obasti

17.4.2019 2:00   Zranitelné oblasti jsou § 33 zákona č. 254/2001 Sb, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů definovány jako území, kde se vyskytují: povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. Vláda stanovuje zranitelné oblasti nařízením a zároveň v nich akčním programem upravuje používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření. Akční program a vymezení zranitelných oblastí podléhají přezkoumání a případným úpravám v intervalech nepřesahujících 4 roky. Přezkoumání se provádí na základě vyhodnocení účinnosti opatření vyplývajících z přijatého akčního programu. Zranitelné oblasti jsou stanovené nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Vymezení zranitelných oblastí bylo revidováno nařízením vlády č. 235/2016 Sb. Datová sada obsahuje vymezení katastrálních území aktuálně určených jako zranitelné oblasti upravené pro potřeby reportingu Evropské komisi.

FD - Rozsah povodně s dobou opakování 100 let (flooded areas)

17.4.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení rozsahu povodně s dobou opakování 100 let (středně vysoká pravděpodobnost výskytu), formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2007/60/ES (FD). Výchozí datovou sadou jsou rozlivy Q100 I, plánovacího cyklu vytvořené v rámci tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v roce 2013.

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod

17.4.2019 2:00   Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) jsou § 28 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. V těchto oblastech se zákonem č. 254/2001 Sb., v rozsahu stanoveném nařízením vlády, zakazuje: (a) zmenšovat rozsah lesních pozemků, (b) odvodňovat lesní pozemky, (c) odvodňovat zemědělské pozemky, (d) těžit rašelinu, (e) těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod, (f) těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny, (g) ukládat radioaktivní odpady, Vláda tyto oblasti vyhlašuje nařízením. Hranice těchto oblastí jsou vymezeny v nařízeních vlády č.40/1978 Sb., č.10/1979 Sb., č.85/1981 Sb., Evidence je vedena v rozsahu územní identifikace, popisu hranic a názvu chráněné oblasti.

Evidence ISVS voda spravované VÚV TGM, v.v.i.

17.4.2019 2:00   VÚV TGM, v.v.i. je pověřen k vedení celkem deseti evidencí o stavu povrchových a podzemních vod a k předávání údajů z těchto evidencí do informačních systémů veřejné správy: evidence vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů, evidence stavu vodních útvarů, evidence ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů, evidence chráněných oblasti přirozené akumulace vod, evidence ochranných pásem vodních zdrojů, evidence citlivých oblastí, evidence zranitelných oblastí, evidence oblastí povrchových vod využívaných ke koupání, evidence povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a evidence záplavových území

HEIS VÚV

17.4.2019 2:00   Hydroekologický informační systém VÚV TGM, v.v.i.

Silnice II. a III. třídy ( jev ÚAP č. 91 a č. 92)

17.4.2019 2:00   Silnice II. a III. třídy na území Liberckého kraje

FD - Prostorová data pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik v povodí Labe (PFRA)

17.4.2019 2:00   Hodnocení minulých povodní bylo založeno na informacích, které jsou o těchto povodních dostupné. V ČR je současný způsob dokumentace a vyhodnocení povodní upraven §76 vodního zákona. Zprávy o povodních zpracovávají povodňové orgány obcí a správci vodních toků, souhrnnou zprávu za povodí zpracovávají správci povodí a souhrnnou hodnotící zprávu, včetně analýzy rozsahu a výše povodňových škod a účelnosti provedených opatření, zpracovávají povodňové orgány krajů. Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí. Evidenci povodní z hlediska hydrologického, včetně meteorologických údajů o příčinách přirozených povodní, zajišťuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Významné povodně, které zasáhly rozsáhlá území a způsobily značné škody a ztráty na lidských životech, byly počínaje povodní v roce 1997 vyhodnocovány v rámci komplexních projektů, zpracovaných na základě usnesení vlády ČR a financovaných s podporou státního rozpočtu. Tímto způsobem byly vyhodnoceny povodně v červenci 1997, v srpnu 2002, v březnu až dubnu 2006, přívalové povodně v červnu až červenci 2009, povodně v květnu až červnu 2010 a v srpnu 2010. Zprávy o starších povodních již nejsou úplné a systematicky vedené. Pokud byly zaznamenány ve stanicích pozorovacích sítí ČHMÚ, jsou jejich hydrologické charakteristiky uloženy v databázích ústavu. Zpravidla však již nejsou k dispozici úplné údaje o důsledcích povodní, rozsahu a výši celkových povodňových škod. Zprávy za ucelená povodí jsou uloženy u státních podniků Povodí, většinou i s informacemi o povodňových škodách na tocích a vodohospodářských objektech. Dále jsou pro některé povodně k dispozici zprávy povodňových orgánů územních celků (obcí a krajů).

Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání

17.4.2019 2:00   Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání („koupací oblasti“) jsou vodním zákonem definovány jako povrchové vody využívané ke koupání osob pro vyhovující jakost vody, které obvykle používá ke koupání větší počet osob, Dne 27.5. 2011 vstoupila v platnost vyhláška č. 157/2011 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů. Počínaje rokem 2012 je každoročně před koupací sezónou sestavován seznam dle § 6g odst. 1 písm, a) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 151/2011 Sb, (dále jen seznam). Tento seznam je vytvářen Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství.

ÚSES biocentra regionální a nadregionální (jev ÚAP č. 21)

17.4.2019 2:00   Regionální a nadregionální biocentra ÚSES v Libereckém kraji mimo území VZCHÚ.

FD - Rozsah povodně s dobou opakování 100 let v povodí Labe (flooded areas)

17.4.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení rozsahu povodně s dobou opakování 100 let (středně vysoká pravděpodobnost výskytu), formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2007/60/ES (FD). Výchozí datovou sadou jsou rozlivy Q100 I, plánovacího cyklu vytvořené v rámci tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik v roce 2013.

ÚSES biokoridory regionální a nadregionální (jev ÚAP č. 21)

17.4.2019 2:00   Regionální a nadregionální biokoridory ÚSES v Libereckém kraji mimo území VZCHÚ.

FD - Prostorová data pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik v povodí Odry (PFRA)

17.4.2019 2:00   Hodnocení minulých povodní bylo založeno na informacích, které jsou o těchto povodních dostupné. V ČR je současný způsob dokumentace a vyhodnocení povodní upraven §76 vodního zákona. Zprávy o povodních zpracovávají povodňové orgány obcí a správci vodních toků, souhrnnou zprávu za povodí zpracovávají správci povodí a souhrnnou hodnotící zprávu, včetně analýzy rozsahu a výše povodňových škod a účelnosti provedených opatření, zpracovávají povodňové orgány krajů. Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí. Evidenci povodní z hlediska hydrologického, včetně meteorologických údajů o příčinách přirozených povodní, zajišťuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Významné povodně, které zasáhly rozsáhlá území a způsobily značné škody a ztráty na lidských životech, byly počínaje povodní v roce 1997 vyhodnocovány v rámci komplexních projektů, zpracovaných na základě usnesení vlády ČR a financovaných s podporou státního rozpočtu. Tímto způsobem byly vyhodnoceny povodně v červenci 1997, v srpnu 2002, v březnu až dubnu 2006, přívalové povodně v červnu až červenci 2009, povodně v květnu až červnu 2010 a v srpnu 2010. Zprávy o starších povodních již nejsou úplné a systematicky vedené. Pokud byly zaznamenány ve stanicích pozorovacích sítí ČHMÚ, jsou jejich hydrologické charakteristiky uloženy v databázích ústavu. Zpravidla však již nejsou k dispozici úplné údaje o důsledcích povodní, rozsahu a výši celkových povodňových škod. Zprávy za ucelená povodí jsou uloženy u státních podniků Povodí, většinou i s informacemi o povodňových škodách na tocích a vodohospodářských objektech. Dále jsou pro některé povodně k dispozici zprávy povodňových orgánů územních celků (obcí a krajů).

Evidence ISVS voda spravované VÚV TGM, v,v,i,

16.4.2019 2:00   VÚV TGM,v,v,i, je pověřen k vedení celkem deseti evidencí o stavu povrchových a podzemních vod a k předávání údajů z těchto evidencí do informačních systémů veřejné správy:*evidence vodních útvarů včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů*evidence stavu vodních útvarů*evidence ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů*evidence chráněných oblasti přirozené akumulace vod*evidence ochranných pásem vodních zdrojů*evidence ciltivých oblastí*evidence zranitelných oblastí*evidence oblastí povrchových vod využívaných ke koupání*evidence povrchových vod, které jsou nebo se mají stát trvale vhodnými pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů*evidence záplavových území

Území zvláštní povodně pod vodním dílem Kunratický Horní rybník (jev ÚAP č. 53)

15.4.2019 2:00   Území ohrožené zvláštní povodní je území, které může být při vzniku zvláštní povodně zaplavené vodou. Vymezuje se kulminační hladinou při zvláštní povodni a ve směru po toku končí v profilu, kde kulminační průtok zvláštní povodně poklesne na hodnotu průtoku přirozené povodně s dobou opakování 100 let (Q100 ), který vymezuje záplavové území. Jejich rozsah se vymezí v krizovém plánu v souladu s krizovým zákonem.

Citlivé oblasti

15.4.2019 2:00   Evidence obsahuje údaje o vymezení citlivých oblastí v ČR, Údaje evidence zpracovává a do informačního systému veřejné správy ukládá Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Citlivé oblasti jsou vodním zákonem definovány jako vodní útvary povrchových vod: a) v nichž dochází nebo v blízké budoucnosti může dojít v důsledku vysoké koncentrace živin k nežádoucímu stavu jakosti vod, b) které jsou využívány nebo se předpokládá jejich využití jako zdroje pitné vody, v níž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l, nebo c) u nichž je z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem nutný vyšší stupeň čištění odpadních vod. Citlivé oblasti vymezuje vláda nařízením. Vymezení citlivých oblastí podléhá přezkoumání v pravidelných intervalech nepřesahujících 4 roky, Pro citlivé oblasti a pro vypouštění odpadních vod do povrchových vod ovlivňujících kvalitu vody v citlivých oblastech stanovuje vláda nařízením ukazatele přípustného znečištění odpadních vod a jejich hodnoty. Citlivé oblasti jsou aktuálně stanoveny nařízením vlády č, 401/2015 Sb, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. Podle § 15 odst, 1 nařízení vlády č, 401/2015 Sb, ve znění pozdějších předpisů jsou všechny povrchové vody na území České republiky vymezeny jako citlivé oblasti.

FD - Prostorová data pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik (PFRA)

15.4.2019 2:00   Hodnocení minulých povodní bylo založeno na informacích, které jsou o těchto povodních dostupné, V ČR je současný způsob dokumentace a vyhodnocení povodní upraven §76 vodního zákona. Zprávy o povodních zpracovávají povodňové orgány obcí a správci vodních toků, souhrnnou zprávu za povodí zpracovávají správci povodí a souhrnnou hodnotící zprávu, včetně analýzy rozsahu a výše povodňových škod a účelnosti provedených opatření, zpracovávají povodňové orgány krajů. Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí. Evidenci povodní z hlediska hydrologického, včetně meteorologických údajů o příčinách přirozených povodní, zajišťuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Významné povodně, které zasáhly rozsáhlá území a způsobily značné škody a ztráty na lidských životech, byly počínaje povodní v roce 1997 vyhodnocovány v rámci komplexních projektů, zpracovaných na základě usnesení vlády ČR a financovaných s podporou státního rozpočtu, Tímto způsobem byly vyhodnoceny povodně v červenci 1997, v srpnu 2002, v březnu až dubnu 2006, přívalové povodně v červnu až červenci 2009, povodně v květnu až červnu 2010 a v srpnu 2010. Zprávy o starších povodních již nejsou úplné a systematicky vedené. Pokud byly zaznamenány ve stanicích pozorovacích sítí ČHMÚ, jsou jejich hydrologické charakteristiky uloženy v databázích ústavu. Zpravidla však již nejsou k dispozici úplné údaje o důsledcích povodní, rozsahu a výši celkových povodňových škod. Zprávy za ucelená povodí jsou uloženy u státních podniků Povodí, většinou i s informacemi o povodňových škodách na tocích a vodohospodářských objektech. Dále jsou pro některé povodně k dispozici zprávy povodňových orgánů územních celků (obcí a krajů).

FD - Prostorová data pro předběžné vyhodnocení povodňových rizik v povodí Dunaje (PFRA)

15.4.2019 2:00   Hodnocení minulých povodní bylo založeno na informacích, které jsou o těchto povodních dostupné. V ČR je současný způsob dokumentace a vyhodnocení povodní upraven §76 vodního zákona. Zprávy o povodních zpracovávají povodňové orgány obcí a správci vodních toků, souhrnnou zprávu za povodí zpracovávají správci povodí a souhrnnou hodnotící zprávu, včetně analýzy rozsahu a výše povodňových škod a účelnosti provedených opatření, zpracovávají povodňové orgány krajů. Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují správci povodí. Evidenci povodní z hlediska hydrologického, včetně meteorologických údajů o příčinách přirozených povodní, zajišťuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Významné povodně, které zasáhly rozsáhlá území a způsobily značné škody a ztráty na lidských životech, byly počínaje povodní v roce 1997 vyhodnocovány v rámci komplexních projektů, zpracovaných na základě usnesení vlády ČR a financovaných s podporou státního rozpočtu. Tímto způsobem byly vyhodnoceny povodně v červenci 1997, v srpnu 2002, v březnu až dubnu 2006, přívalové povodně v červnu až červenci 2009, povodně v květnu až červnu 2010 a v srpnu 2010. Zprávy o starších povodních již nejsou úplné a systematicky vedené, Pokud byly zaznamenány ve stanicích pozorovacích sítí ČHMÚ, jsou jejich hydrologické charakteristiky uloženy v databázích ústavu. Zpravidla však již nejsou k dispozici úplné údaje o důsledcích povodní, rozsahu a výši celkových povodňových škod. Zprávy za ucelená povodí jsou uloženy u státních podniků Povodí, většinou i s informacemi o povodňových škodách na tocích a vodohospodářských objektech. Dále jsou pro některé povodně k dispozici zprávy povodňových orgánů územních celků (obcí a krajů).

4D gramivetrie - vulkanická aktivita

12.4.2019 2:00   Digitální záznamy změn zemské tíže z oblasti Řecka (Nisyros, Thira) pozorované na základě opakovaných ročních měření v gravimetrické síti.

Náklonová data

12.4.2019 2:00   Digitální záznamy náklonů zemského povrchu na observatořích Příbram, Sklaná, Jezeří.

Geodynamické monitorování

12.4.2019 2:00   Geodynamické monitorování - 1) pohybů povrchu na základě GNSS pozorování na permanentní stanici KNOS v Novém Kostele a formou opakovaných kampaní v síti 26 bodů; 2) změn hladiny podzemní vody v západních Čechách z permanentních měření ve třech vrtech na Chebsku.

plochy, jejichž plánované využití není specifikováno

11.4.2019 2:00   data odvozená z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Ústeckého krajeprostorové rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚRúdržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SlopeRange DMR 5G

3.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba SlopeRange DMR5G je určena ke zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají zadanému intervalu sklonitosti nad digitálním modelem reliéfu 5. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Výsledkem je poloha míst (částí území), které odpovídají stanovenému rozsahu sklonitosti v rámci zadaného území.

Imise v referenčních bodech

3.4.2019 2:00   Služba obsahuje hlavní výstup projektu Modelové hodnocení kvality ovzduší hl. m. Prahy. Zobrazuje modelově vypočtené hodnoty koncentrací (vztažené k existujícím limitům znečištění ovzduší) sledovaných škodlivin (PM10, PM2,5, SO2, NO2, NOx, CO, benzen, B[a]P, O3) a podíly jednotlivých skupin zdrojů na průměrných ročních koncentracích těchto škodlivin v síti 8 647-mi referenčních bodů (síť s krokem 300 x 250m). Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o. Poslední aktualizace: duben 2019 Prezentovaný stav: 2017

Modelová pole koncentrací

3.4.2019 2:00   Mapová služba prezentuje hlavní grafické výstupy projektu Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy. Představují modelová pole koncentrací škodlivin. Polygony jsou odvozeny z hodnot vypočtených v síti referenčních bodů s krokem 300 x 250m. Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o. Poslední aktualizace: duben 2019. Prezentovaný stav: 2017

Emise z dopravy

3.4.2019 2:00   Emise z liniových zdrojů (z automobilové dopravy) Emise vypočteny v rámci aktualizace Modelování kvality ovzduší. Využity podklady TSK (intenzita dopravy) a IPR (geografické podklady). Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o. Poslední aktualizace: duben 2019. Prezentovaný stav: 2017

Můj kousek Země

3.4.2019 2:00   Databáze prací výtvarné soutěže pro děti a mládež Můj kousek Země, kterou pořádá Česká geologická služba a Ministerstvo životního prostředí. Soutěž má tradičně za cíl akcentovat důležitost ochrany životního prostředí a přibližovat význam věd o Zemi. První ročník soutěže se uskutečnil v roce 2007 a byl připraven v souvislosti s Mezinárodním rokem planety Země vyhlášeným Mezinárodní unií geologických věd a organizací UNESCO.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – ElevationMaxMin DMR 5G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba ElevationMaxMin_DMR5G je určena ke zjištění míst s maximální/minimální nadmořskou výškou (včetně hodnot) v rámci zadaného území (v rámci zadaného polygonu) nebo po zadané linii terénu nad digitálním modelem reliéfu 5. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Výsledkem je poloha míst s maximální a minimální hodnotou nadmořských výšek včetně mezních hodnot nadmořských výšek v rámci zadaného území.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SkyLineGraph DMP 1G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba SkyLineGraph_DMP1G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem povrchu 1. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Služba je určena ke zjištění linie zakrytí obzoru dělící viditelný obzor od neviditelného (zakrytého) obzoru v rámci zadaného území. K provedení analýzy je nutné zadat polohu a výšku pozorovacího stanoviště nad povrchem (DMP 1G) a vzdálenost, do které se má provést výpočet. Výsledná linie zakrytí obzoru jasně vymezuje hranici viditelného území od území zakrytého terénními nebo povrchovými překážkami (tvary reliéfu, terénními nerovnostmi, vegetací, zástavbou). Z výsledné tabulky je možné sestavit graf zakrytí obzoru, který ukazuje míru zakrytí obzoru v závislosti na azimutu a zadané vzdálenosti.

Česká regionální seismická síť ČRSS

2.4.2019 2:00   Seismické digitální záznamy stanic České regionální seismické sítě (ČRSS): Tato síť se skládá z dvaceti širokopásmových seismických observatoří, které jsou umístěny na území České republiky. Seismické stanice provozují tyto geovědní instituce: Geofyzikální ústav AV ČR. (10 stanic), Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. (3 stanice), Ústav fyziky Země Masarykovy univerzity Brno (4 stanice), Ústav Geoniky AV ČR Ostrava (1 stanice), Výzkumný ústav goegrafie, topografie a kartografie Zdiby (1 stanice), Umiverzita Karlova v Praze (1 stanice). Interpresace zemětřesení a dalších seismických jevů z těchto stanic jsou dostupná v měsíčních bulletinech od r. 1976.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – AspectRange DMR 5G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba AspectRange_DMR5G je určena ke zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají zadanému intervalu orientace nad digitálním modelem reliéfu 5. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Výsledkem je poloha míst (částí území), které odpovídají stanovenému rozsahu orientace v rámci zadaného území.

Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Vegetace

2.4.2019 2:00   Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Vegetace. Minimální polohová přesnost je 100 m a podrobnost odpovídá měřítku 1:200 000. Vrstva Vegetace obsahuje vinice, chmelnice, sady a lesy.

Bulletin stanic České regionální seismické sítě ČRSS

2.4.2019 2:00   Čtení seismických jevů (zemětřesení, důlních otřesů, explozí) v České republice i ve světě ze seismických stanic České regionální seismické sítě (ČRSS). Data od r. 1976 jsou uspořádána v měsíčních souborech. Roční bulletiny z období 1908 - 1954 jsou dostupná v pdf formátu.

Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Popis

2.4.2019 2:00   Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Popis. Minimální polohová přesnost je 100 m a podrobnost odpovídá měřítku 1:200 000. Vrstva Popis obsahuje názvy větších geografických oblastí a geomorfologických celků.

Magnetotelurická měření

2.4.2019 2:00   Digitální záznamy variací horizontálních elektrických a magnetických polí a vertikální magnetické složky z mobilních stanic v rámci magnetotelurických kampaní na území České republiky a Slovenska.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Visibility DMP 1G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Visibility_DMP1G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem povrchu 1. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Nástroj slouží ke zjištění viditelného území, tedy částí povrchu, které jsou viditelné ze zadaného pozorovacího stanoviště do požadované vzdálenosti. K provedení analýzy je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště, specifikovat jeho výšku nad povrchem a zadat vzdálenost, do jaké se má provést výpočet. Výsledkem je pole viditelnosti, tedy části povrchu (DMP 1G), které jsou viditelné v rámci zadaného území.

Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Různé objekty

2.4.2019 2:00   Topografická databáze České republiky (Data200) - vrstva Různé objekty. Minimální polohová přesnost je 100 m a podrobnost odpovídá měřítku 1:200 000. Vrstva Různé objekty obsahuje budovy, vysílače, doly, lomy, produktovody, úložiště, haldy, zpracovatelské závody, tlakové čerpací stanice, pevnosti a opevnění, zábavní parky, závodiště, památníky, zříceniny, národní parky a přírodní rezervace, elektrické vedení vysokého napětí, elektrárny a další.

Katalogy zemětřesení v západních Čechách

2.4.2019 2:00   Katalogy zemětřesení v západních Čechách ze seismických stanic lokální seismické sítě WEBNET. Data jsou uspořádána v ročních souborech.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – ElevationRange DMR 4G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba ElevationRange_DMR4G je určena ke zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají zadanému intervalu nadmořských výšek nad digitálním modelem reliéfu 4. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Výsledkem je poloha míst (částí území), které odpovídají stanovenému rozsahu nadmořských výšek v rámci zadaného území.

Katalog stanic lokální seismické sítě WEBNET

2.4.2019 2:00   Čtení zemětřesení v západních Čechách ze seismických stanic lokální seismické sítě WEBNET. Data jsou uspořádána v ročních souborech.

Česká regionální seismická síť ČRSS

2.4.2019 2:00   Seismické digitální záznamy stanic České regionální seismické sítě (ČRSS): Tato síť se skládá z dvaceti širokopásmových seismických observatoří, které jsou umístěny na území České republiky. Seismické stanice provozují tyto geovědní instituce: Geofyzikální ústav AV ČR. (10 stanic), Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR. (3 stanice), Ústav fyziky Země Masarykovy univerzity Brno (4 stanice), Ústav Geoniky AV ČR Ostrava (1 stanice), Výzkumný ústav goegrafie, topografie a kartografie Zdiby (1 stanice), Univerzita Karlova v Praze (1 stanice). Interpretace zemětřesení a dalších seismických jevů z těchto stanic jsou dostupná v měsíčních bulletinech od r. 1976.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SkyLineGraph DMR 5G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba SkyLineGraph_DMR5G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem reliéfu 5. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Služba je určena ke zjištění linie zakrytí obzoru dělící viditelný obzor od neviditelného (zakrytého) obzoru v rámci zadaného území. K provedení analýzy je nutné zadat polohu a výšku pozorovacího stanoviště nad terénem (DMR 5G) a vzdálenost, do které se má provést výpočet. Výsledná linie zakrytí obzoru jasně vymezuje hranici viditelného území od území zakrytého terénními překážkami (tvary reliéfu a terénními nerovnostmi). Z výsledné tabulky je možné sestavit graf zakrytí obzoru, který ukazuje míru zakrytí obzoru v závislosti na azimutu a zadané vzdálenosti.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Visibility DMR 5G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Visibility_DMR5G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem reliéfu 5. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Nástroj slouží ke zjištění viditelného území, tedy částí terénu, které jsou viditelné ze zadaného pozorovacího stanoviště do požadované vzdálenosti. K provedení analýzy je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště, specifikovat jeho výšku nad terénem a zadat vzdálenost, do jaké se má provést výpočet. Výsledkem je pole viditelnosti, tedy části terénu (DMR 5G), které jsou viditelné v rámci zadaného území.

Bulletin stanic České regionální seismické sítě (ČRSS)

2.4.2019 2:00   Čtení seismických jevů (zemětřesení, důlních otřesů, explozí) v České republice i ve světě ze seismických stanic České regionální seismické sítě (ČRSS). Data jsou uspořádána v měsíčních souborech.

Bulletiny stanic České regionální seismické sítě ČRSS

2.4.2019 2:00   Čtení seismických jevů (zemětřesení, důlních otřesů, explozí) v České republice i ve světě ze seismických stanic České regionální seismické sítě (ČRSS). Data od r. 1976 jsou uspořádána v měsíčních souborech. Roční bulletiny z období 1908 - 1954 jsou dostupná v pdf formátu.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SkyLineGraph DMR 4G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba SkyLineGraph_DMR4G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem reliéfu 4. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Služba je určena ke zjištění linie zakrytí obzoru dělící viditelný obzor od neviditelného (zakrytého) obzoru v rámci zadaného území. K provedení analýzy je nutné zadat polohu a výšku pozorovacího stanoviště nad terénem (DMR 4G) a vzdálenost, do které se má provést výpočet. Výsledná linie zakrytí obzoru jasně vymezuje hranici viditelného území od území zakrytého terénními překážkami (tvary reliéfu a terénními nerovnostmi). Z výsledné tabulky je možné sestavit graf zakrytí obzoru, který ukazuje míru zakrytí obzoru v závislosti na azimutu a zadané vzdálenosti.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Visibility DMR 4G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Visibility_DMR4G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem reliéfu 4. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Nástroj slouží ke zjištění viditelného území, tedy částí terénu, které jsou viditelné ze zadaného pozorovacího stanoviště do požadované vzdálenosti. K provedení analýzy je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště, specifikovat jeho výšku nad terénem a zadat vzdálenost, do jaké se má provést výpočet. Výsledkem je pole viditelnosti, tedy části terénu (DMR 4G), které jsou viditelné v rámci zadaného území.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – ElevationMaxMin DMR 4G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba ElevationMaxMin_DMR4G je určena ke zjištění míst s maximální/minimální nadmořskou výškou (včetně hodnot) v rámci zadaného území (v rámci zadaného polygonu) nebo po zadané linii terénu nad digitálním modelem reliéfu 4. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Výsledkem je poloha míst s maximální a minimální hodnotou nadmořských výšek včetně mezních hodnot nadmořských výšek v rámci zadaného území.

Bulletin stanic České regionální seismické sítě ČRSS

2.4.2019 2:00   Čtení seismických jevů (zemětřesení, důlních otřesů, explozí) v České republice i ve světě ze seismických stanic České regionální seismické sítě (ČRSS). Data jsou uspořádána v měsíčních souborech.

Modelová pole koncentrací

2.4.2019 2:00   Mapová služba prezentuje hlavní grafické výstupy projektu Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy. Představují modelová pole koncentrací škodlivin. Polygony jsou odvozeny z hodnot vypočtených v síti referenčních bodů s krokem 300 x 250m. Pro IPR Praha zpracovala firma ATEM s.r.o. Poslední aktualizace: duben 2018 Prezentovaný stav: 2017

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SlopeRange DMR 5G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba ElevationRange_DMR5G je určena ke zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají zadanému intervalu sklonitosti nad digitálním modelem reliéfu 5. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Výsledkem je poloha míst (částí území), které odpovídají stanovenému rozsahu sklonitosti v rámci zadaného území.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SlopeRange DMR 4G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba SlopeRange_DMR4G je určena ke zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají zadanému intervalu sklonitosti nad digitálním modelem reliéfu 4. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Výsledkem je poloha míst (částí území), které odpovídají stanovenému rozsahu sklonitosti v rámci zadaného území.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – AspectRange DMR 4G

2.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba AspectRange_DMR4G je určena ke zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají zadanému intervalu orientace nad digitálním modelem reliéfu 4. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Výsledkem je poloha míst (částí území), které odpovídají stanovenému rozsahu orientace v rámci zadaného území.

Česká regionální seismická síť ČRSS - GFÚ

2.4.2019 2:00   Seismické digitální záznamy stanic České regionální seismické sítě (ČRSS) - stanice provozované Geofyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i. Praha

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Visibility DMP 1G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - Visibility_DMP 1G je veřejná služba určená pro provádění analýz viditelnosti nad datovou sadou Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G). Geoprocessingová služba umožňuje zjistit, jaké území je viditelné z vybraného pozorovacího stanoviště do dané vzdálenosti. Při použití služby je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště, specifikovat jeho výšku nad terénem a stanovit vzdálenost, do které se má provést výpočet. Výsledkem provedené analýzy viditelnosti je pole viditelnosti reprezentované polygony, které vymezují části zemského povrchu viditelné v požadované vzdálenosti od daného bodu.Geoprocessingová služba je publikována jako asynchronní. Výsledek je na klienta předán prostřednictvím výstupní mapové služby (Result Map Service) Visibility_DMP 1G (MapServer). Výsledek je možno stáhnout ze serveru a uložit na lokální disk ve formátu shapefile (zkomprimovaný do ZIP archivu) za použití URL odkazu generovaného geoprocessingovou službou. URL pro stažení výsledku pomocí webového klienta je publikováno v záznamu o hlášení o běhu geprocesingové úlohy odesílaného ze serveru na klienta.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SurfaceDifference DMR 5G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba SurfaceDifference_DMR5G je určena pro orientační výpočet objemu stavební jámy (terénního zářezu) nebo haldy (terénního náspu). K provedení výpočtu je nutné zadat hranici vnějšího obvodu, hranici a nadmořskou výšku vnitřního obvodu (dno stavební jámy nebo terénního zářezu, korunu náspu). Zadaný terénní tvar lze zpřesnit přidáním hran. Při zadání alespoň jedné zpřesňující hrany v rámci vnějšího obvodu je vnitřní obvod nepovinný. Výsledkem nástroje je polygon objemu, rastr objemu, rastr povrchu zadaného tvaru, rastr stávajícího zemského povrchu (terénu), odvozené vrstevnice terénu a vrstevnice povrchu zadaného tvaru vrstevnice zemského povrchu a vrstevnice zadaného terénního tvaru. Rastr objemu je spočten z rozdílu mezi povrchem zadaného terénního tvaru (dnem a svahy terénního zářezu nebo korunou a svahy terénního náspu) a stávajícím zemským povrchem (terénem), který reprezentuje DMR 5G.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – AspectRange DMR 4G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - AspectRange _DMR4G je veřejná služba určená pro zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají stanovené orientaci svahu (v zadaném rozsahu azimutů) nad digitálním modelem reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G) převedeným do rastrového formátu.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Profil DMR 4G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Profile_DMR4G je určena ke konstrukci výškového profilu po zadané linii nad digitálním modelem reliéfu 4. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Výsledkem nástroje je linie výškového profilu rozdělená na úseky 5stoupání, rovinu a klesání s hodnotami skutečné délky, maximální/minimální nadmořské výšky, celkového stoupání, celkového klesání, převýšení a sklonu každého úseku. Před konstrukcí profilu je možné nastavit volitelný parametr vzorkování (SampleDistance), tedy požadované rozlišení linie.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SkyLineGraph DMR 5G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - SkyLineGraph_DMR 5G je veřejná služba určená pro provádění analýz viditelnosti nad datovou sadou Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G). Geoprocessingová služba umožňuje zjistit, jaké území je viditelné z vybraného pozorovacího stanoviště do dané vzdálenosti. Při použití služby je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště, specifikovat jeho výšku nad terénem a stanovit vzdálenost, do které se má provést výpočet. Výsledkem provedené analýzy viditelnosti je pole viditelnosti reprezentované polygony, které vymezují části zemského reliéfu viditelné v požadované vzdálenosti od daného bodu.Geoprocessingová služba je publikována jako asynchronní. Výsledek je na klienta předán prostřednictvím výstupní mapové služby (Result Map Service) Visibility_DMR 5G (MapServer). Výsledek je možno stáhnout ze serveru a uložit na lokální disk ve formátu shapefile (zkomprimovaný do ZIP archivu) za použití URL odkazu generovaného geoprocessingovou službou. URL pro stažení výsledku pomocí webového klienta je publikováno v záznamu o hlášení o běhu geprocesingové úlohy odesílaného ze serveru na klienta.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – ElevationMaxMin DMR 4G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - ElevationMaxMin_DMR4G je veřejná služba určená pro zjištění míst s maximální/minimální nadmořskou výškou (včetně hodnot) v rámci zadaného území (polygonu) nebo po zadané linii nad digitálním modelem reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Profil DMP 1G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Profile_DMP1G je určena ke konstrukci výškového profilu po zadané linii nad digitálním modelem povrchu 1. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Výsledkem nástroje je linie výškového profilu rozdělená na úseky stoupání, rovinu a klesání s hodnotami skutečné délky, maximální/minimální nadmořské výšky, celkového stoupání, celkového klesání, převýšení a sklonu každého úseku. Před konstrukcí profilu je možné nastavit volitelný parametr vzorkování (SampleDistance), tedy požadované rozlišení linie.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Line Of Sight DMR 5G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba LineOfSight_DMR5G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem reliéfu 5. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Nástroj umožňuje zjistit jak přímou viditelnost mezi dvěma vybranými body, tak viditelné/neviditelné části terénu (DMR 5G) po linii zadané těmito dvěma body. K provedení analýzy je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště a cílového stanoviště a specifikovat jejich výšku nad terénem. Výsledkem je linie viditelnosti, která vyhodnotí přímou viditelnost i viditelné/neviditelné části terénu (DMR 5G) po zadané linii. Cíl je vidět (TarIsVis = 1), pokud v linii přímé viditelnosti z pozorovacího stanoviště do cíle neexistuje žádná terénní překážka. Cíl není vidět (TarIsVis = 0), pokud existuje překážka přímé viditelnosti. Překážka bránící viditelnosti je detekována, pokud část zadané linie protíná terén (DMR 5G). Na rozdíl od nástroje Visibility je nástroj LineOfSight výrazně rychlejší, lze jej proto s výhodou uplatnit pro analýzy viditelnosti na větší vzdálenosti.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SkyLineGraph DMR 4G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - SkyLineGraph_DMR 4G je veřejná služba určená pro provádění analýz viditelnosti nad datovou sadou Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G). Geoprocessingová služba umožňuje zjistit, jaké území je viditelné z vybraného pozorovacího stanoviště do dané vzdálenosti. Při použití služby je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště, specifikovat jeho výšku nad terénem a stanovit vzdálenost, do které se má provést výpočet. Výsledkem provedené analýzy viditelnosti je pole viditelnosti reprezentované polygony, které vymezují části zemského reliéfu viditelné v požadované vzdálenosti od daného bodu.Geoprocessingová služba je publikována jako asynchronní. Výsledek je na klienta předán prostřednictvím výstupní mapové služby (Result Map Service) Visibility_DMR 4G (MapServer). Výsledek je možno stáhnout ze serveru a uložit na lokální disk ve formátu shapefile (zkomprimovaný do ZIP archivu) za použití URL odkazu generovaného geoprocessingovou službou. URL pro stažení výsledku pomocí webového klienta je publikováno v záznamu o hlášení o běhu geprocesingové úlohy odesílaného ze serveru na klienta.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SkyLineGraph DMP 1G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - SkyLineGraph_DMP 1G je veřejná služba určená pro provádění analýz viditelnosti nad datovou sadou Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMP 1G). Geoprocessingová služba umožňuje zjistit, jaké území je viditelné z vybraného pozorovacího stanoviště do dané vzdálenosti. Při použití služby je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště, specifikovat jeho výšku nad terénem a stanovit vzdálenost, do které se má provést výpočet. Výsledkem provedené analýzy viditelnosti je pole viditelnosti reprezentované polygony, které vymezují části zemského reliéfu viditelné v požadované vzdálenosti od daného bodu.Geoprocessingová služba je publikována jako asynchronní. Výsledek je na klienta předán prostřednictvím výstupní mapové služby (Result Map Service) Visibility_DMP 1G (MapServer). Výsledek je možno stáhnout ze serveru a uložit na lokální disk ve formátu shapefile (zkomprimovaný do ZIP archivu) za použití URL odkazu generovaného geoprocessingovou službou. URL pro stažení výsledku pomocí webového klienta je publikováno v záznamu o hlášení o běhu geprocesingové úlohy odesílaného ze serveru na klienta.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Line Of Sight DMP 1G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba LineOfSight_DMP1G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem povrchu 1. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Nástroj umožňuje zjistit jak přímou viditelnost mezi dvěma vybranými body, tak viditelné/neviditelné části povrchu (DMP 1G) po linii zadané těmito dvěma body. K provedení analýzy je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště a cílového stanoviště a specifikovat jejich výšku nad povrchem. Výsledkem je linie viditelnosti, která vyhodnotí přímou viditelnost i viditelné/neviditelné části povrchu (DMP 1G) po zadané linii. Cíl je vidět (TarIsVis = 1), pokud v linii přímé viditelnosti z pozorovacího stanoviště do cíle neexistuje žádná terénní nebo povrchová překážka. Cíl není vidět (TarIsVis = 0), pokud existuje překážka přímé viditelnosti. Překážka bránící viditelnosti je detekována, pokud část zadané linie protíná terén, les nebo budovu (DMP 1G). Na rozdíl od nástroje Visibility je nástroj LineOfSight výrazně rychlejší, lze jej proto s výhodou uplatnit pro analýzy viditelnosti na větší vzdálenosti.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SlopeRange DMR 5G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - SlopeRange_DMR5G je veřejná služba určená pro zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají stanovenému rozsahu sklonitosti nad digitálním modelem reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Line Of Sight DMR 4G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba LineOfSight_DMR4G je určena pro analýzy viditelnosti nad digitálním modelem reliéfu 4. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 5 m. Nástroj umožňuje zjistit jak přímou viditelnost mezi dvěma vybranými body, tak viditelné/neviditelné části terénu (DMR 4G) po linii zadané těmito dvěma body. K provedení analýzy je nutné vybrat polohu pozorovacího stanoviště a cílového stanoviště a specifikovat jejich výšku nad terénem. Výsledkem je linie viditelnosti, která vyhodnotí přímou viditelnost i viditelné/neviditelné části terénu (DMR 4G) po zadané linii. Cíl je vidět (TarIsVis = 1), pokud v linii přímé viditelnosti z pozorovacího stanoviště do cíle neexistuje žádná terénní překážka. Cíl není vidět (TarIsVis = 0), pokud existuje překážka přímé viditelnosti. Překážka bránící viditelnosti je detekována, pokud část zadané linie protíná terén (DMR 4G). Na rozdíl od nástroje Visibility je nástroj LineOfSight výrazně rychlejší, lze jej proto s výhodou uplatnit pro analýzy viditelnosti na větší vzdálenosti.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – ElevationRange DMR 5G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba ElevationRange_DMR5G je určena ke zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají zadanému intervalu nadmořských výšek nad digitálním modelem reliéfu 5. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Výsledkem je poloha míst (částí území), které odpovídají stanovenému rozsahu nadmořských výšek v rámci zadaného území.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – ElevationRange DMR 4G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - ElevationRange_DMR4G je veřejná služba určená pro zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají stanovenému rozsahu nadmořských výšek nad digitálním modelem reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G) převedeným do rastrového formátu.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – Profil DMR 5G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Profile_DMR5G je určena ke konstrukci výškového profilu po zadané linii nad digitálním modelem reliéfu 5. generace převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m. Výsledkem nástroje je linie výškového profilu rozdělená na úseky stoupání, rovinu a klesání s hodnotami skutečné délky, maximální/minimální nadmořské výšky, celkového stoupání, celkového klesání, převýšení a sklonu každého úseku. Před konstrukcí profilu je možné nastavit volitelný parametr vzorkování (SampleDistance), tedy požadované rozlišení linie.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – SlopeRange DMR 4G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - SlopeRange_DMR4G je veřejná služba určená pro zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají stanovenému rozsahu sklonitosti nad digitálním modelem reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G) převedeným do rastrového formátu.

GEOPROCESSINGOVÁ SLUŽBA Esri ArcGIS Server – AspectRange DMR 5G

1.4.2019 2:00   Geoprocessingová služba Esri ArcGIS Server - AspectRange _DMR5G je veřejná služba určená pro zjištění míst (částí území) v rámci zadaného území, které odpovídají stanovené orientaci svahu (v zadaném rozsahu azimutů) nad digitálním modelem reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) převedeným do rastrového formátu s rozlišením 2 m.

Státní mapa 1:5 000-odvozená se sítí systému S-1952 v rámu

28.3.2019 1:00   : Druhé doplněné vydání Státní mapy 1 : 5 000 - odvozené mělo v rámu vyznačenu síť rovinných souřadnic Gauss-Krügerova zobrazení v systému S-1952, který byl utajován, proto jsou tyto mapové listy v ÚAZK řazeny v samostatném souboru. Mapový rám obsahuje rysky rovinné souřadnicové sítě Křovákova zobrazení v půlkilometrovém intervalu, rysky rovinné souřadnicové sítě třístupňových pásů v systému S-1952 v půlkilometrovém intervalu, rysky zeměpisné sítě a jejich popis.

Památné stromy

18.3.2019 1:00   Lokalizace objektů vyhlášených památných stromů (jednotlivý strom, stromořadí, skupina stromů); vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2019

Cesty NP - pasport

14.3.2019 1:00   Pasport cest (pěší trasy, cyklotrasy, cyklostezky, lyžařské trasy, naučné stezky, hipostezky, neznačené cesty, silnice) v jedné datové vrstvě - rozdělené na jednotlivé dílčí úseky dle kategorií. Linie se nepřekrývají - pokud mají různé typy značení souběh, existuje pouze jedna linie.

INSPIRE – Státní síť imisního monitoringu

13.3.2019 1:00   Státní síť imisního monitoringu v roce 2017

Databáze chemického složení srážek

13.3.2019 1:00   V roce 2017 byla do databáze Informačního systému kvality ovzduší (ISKO) dodána data o chemickém složení atmosférických srážek celkem z 37 lokalit v ČR (14 lokalit, na kterých zajišťuje měření ČGS, 14 ČHMÚ, 7 VÚLHM a 2 HBÚ AV ČR). Dále byla dodána data ze 4 německých lokalit (organizace LfULG) a 6 polských lokalit (organizace GIOS) v příhraničních oblastech. Stanice ČHMÚ a LfULG měří ve většině případů čisté srážky v týdenním intervalu (z měsíčního intervalu na týdenní přešla v roce 1996 v souladu s mezinárodní metodikou EMEP). Dále byly od roku 1997 do roku 2010 prováděny týdenní odběry srážek typu „bulk“ (s blíže nedefinovatelným obsahem prašného spadu) na analýzu těžkých kovů. Od roku 2011 se analýzy těžkých kovů provádějí na stanicích ČHMÚ z čistých srážek, odběry typu „bulk“ byly zrušeny. Na lokalitách ostatních organizací se měří v měsíčních (popř. nepravidelných) intervalech koncentrace ve srážkách typu „bulk“ na volné ploše (popř. pod korunami stromů). Detailní údaje o jednotlivých lokalitách a typech odběrů jsou uvedeny zde http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/16groc/gr16cz/tab/tabIX4_CZ.html.

ČHMÚ ovzduší - Koncentrace látek znečišťujících ovzduší v gridu 1x1 km, rok 2017

13.3.2019 1:00   Imisní limity pro ochranu lidského zdraví:SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]PM10 – 36. nejvyšší průměrná 24hod. koncentrace [µg.m-3]PM2.5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace v průměru za 3 roky, 2015–2017 [µg.m-3]Cd – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]As – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzo[a]pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí O3Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace:O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [µg.m-3]NOx – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]SO2 – rok a zimní období [µg.m-3]

ČHMÚ ovzduší - Státní síť imisního monitoringu

13.3.2019 1:00   Síť imisních měřicích stanic registrovaných v databázi ISKO v roce 2017.

Ochranná pásma MZCHÚ ze zákona

13.3.2019 1:00   Hranice ochranných pásem maloplošných zvláště chráněných území ze zákona; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2019

INSPIRE – Koncentrace látek znečišťujících ovzduší

13.3.2019 1:00   Koncentrace látek znečišťujících ovzduší v gridu 1x1 km, rok 2017 Imisní limity pro ochranu lidského zdravíSO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]PM10 – 36. nejvyšší průměrná 24hod. koncentrace [µg.m-3]PM2.5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace v průměru za 3 roky, 2015–2017 [µg.m-3]Cd – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]As – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzo[a]pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí O3Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetaceO3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [µg.m-3]NOx – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]SO2 – rok a zimní období [µg.m-3]

Smluvně chráněná území

13.3.2019 1:00   Hranice území chráněných formou smlouvy s vlastníkem jako alternativní možnost ochrany evropsky významných lokalit případně i dalších území (stromy, návrhy ZCHÚ); vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2019
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 38 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit