info-ctenari_1.png

info-inzerenti_2.png

 

 

 

Prodej knihy o historii oboru

 

Nabídka učebnice Inženýrské geodézie:

Nabídka učebnice MicroStation

otevrena-data.gif

 

 

2016-gi-fb-zememeric-5-6.jpg

 

 

 

 

Intersucho.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Reklamní zápalky
- dobrý nápad pro
váš byznys

 

 

 

 

 

Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE Cenia - Katalog metadat ČR - INSPIRE

zdroje zpráv:

INSPIRE prohlížecí služba WMS rozšířené katastrální parcely (CPX) - test

12.11.2019 1:00   Testovací metadata pro prohlížecí službu (WMS) pro rozšířené katastrální parcely (CPX). Služba splňuje technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

Stacionární zdroje znečišťování - palivo, výkon

12.11.2019 1:00   Mapová služba prezentuje vyjmenované stacionární zdroje znečištění ovzduší (REZZO 1 a 2) dle jejich instalovaného tepelného výkonu a převládajícího druhu paliva. Vstupní data jsou každoročně aktualizována. Poslední aktualizace: listopad 2019. Stav dat: 2018.

Emise ze stacionárních zdrojů

12.11.2019 1:00   Služba prezentuje produkci emisí vybraných polutantů ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Zdroje jsou rozděleny do kategorií: Vyjmenované zdroje (REZZO 1- zdroje s úplným ohlášením do ISPOP, REZZO 2 - zdroje se zjednodušeným ohlášením do ISPOP) a nevyjmenované zdroje (REZZO 3). Emise z vyjmenovaných zdrojů jsou sledovány za jednotlivé zdroje, emise z nevyjmenovaných zdrojů jsou v součtu za základní sídelní jednotky. Sledované látky: SO2, CO, NOx, tuhé znečišťující látky, suspendované frakce prachu PM10 a PM2.5, skleníkové plyny (Služba prezentuje produkci emisí vybraných polutantů ze stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Zdroje jsou rozděleny do kategorií: Vyjmenované zdroje (REZZO 1- zdroje s úplným ohlášením do ISPOP, REZZO 2 - zdroje se zjednodušeným ohlášením do ISPOP) a nevyjmenované zdroje (REZZO 3). Emise z vyjmenovaných zdrojů jsou sledovány za jednotlivé zdroje, emise z nevyjmenovaných zdrojů jsou v součtu za základní sídelní jednotky. Sledované látky: SO2, CO, NOx, tuhé znečišťující látky, suspendované frakce prachu PM10 a PM2.5, skleníkové plyny (CO2, CH4, N2O, CO2ekv) - vše v t/rok. Aktualizace2019. Stav dat 2018.) - vše v t/rok. Aktualizace 2019. Stav dat 2018.

INSPIRE téma Rozšířené Parcely (CPX)

12.11.2019 1:00   Rozšíření má za cíl poskytovat katastrální mapu s obsahem podle vyhlášky ve vektorové podobě ve struktuře plně v souladu se strukturou danou směrnicí INSPIRE. Data rozšiřují směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP) o věcná břemena, geodetické body, další prvky mapy, původní obloukovou geometrii a o parcely určené definičním bodem (ty pouze v oblastech s analogovou mapou). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Publikovaná data obsahují katastrální území pro celou Českou Republiku, parcely a jejich hranice, věcná břemena, další prvky mapy a původní obloukovou geometrii z území, kde je digitální mapa (k 21. 10. 2019 je to 96,61% území České republiky, t.j. 76 196,37km2) a ve zbytku území katastrální parcely určené pouze definičním bodem (tedy bez hranic a polygonu). Katastrální parcely a hranice obsahují oproti datové sadě INSPIRE některé atributy navíc. Jedná se o typ hranice, způsob využití území, druh pozemku, vazbu na budovu a o mapové značky. Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro Rozšířené Parcely (CPX) ve verzi 4.0.

Prohlížecí služba WMS - SM 5 vektor

11.11.2019 1:00   Prohlížecí služba WMS-SM5V je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad vektorovými daty inovovaného produktu Státní mapy v měřítku 1:5 000. Na rozdíl od služby WMS-SM5, která poskytuje (z území celé ČR) pouze černobílý rastrový obraz katastrální složky původní SM 5 a není již nadále aktualizována, poskytuje tato nová služba barevná vektorová data nové formy SM 5, navíc s možností vypínání vrstev a dotazů na atributy. Vzhledem k tomu, že data jsou odvozována z digitální katastrální mapy, jsou značně aktuálnější, než data služby WMS-SM5, pokrývají však prozatím pouze 75 865,55 km2, což je 96,2 % rozlohy ČR. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1. a 1.3.0.

INSPIRE prohlížecí služba pro téma Využití území - kraj Moravskoslezský

31.10.2019 1:00   data odvozená z ploch a koridorů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (nabytí účinnosti 21. 11. 2018)prostorové rozlišení 1 : 100 000 (měřítko vydání ZÚR)udržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Moravskoslezský

31.10.2019 1:00   data odvozená z ploch a koridorů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (nabytí účinnosti 21. 11. 2018)prostorové rozlišení 1 : 100 000 (měřítko vydání ZÚR)udržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

INSPIRE stahovací služba pro téma Využití území - kraj Moravskoslezský

31.10.2019 1:00   data odvozená z ploch a koridorů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (nabytí účinnosti 21. 11. 2018)prostorové rozlišení 1 : 100 000 (měřítko vydání ZÚR)udržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

Měřící síť automatických meteorologických, klimatologických a srážkoměrných stanic ČHMÚ k 29.10.2019

30.10.2019 1:00   Vrstva automatických meteorologických, klimatologických a srážkoměrech stanic pozorujících k 29.10.2019

INSPIRE stahovací služba pro téma Využití území - Pardubický kraj

29.10.2019 1:00   INSPIRE stahovací služba pro téma Využití území - kraj Pardubický, data odvozena z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Pardubického kraje v měřítku 1:100 000, aktualizace 20.06.2019

INSPIRE prohlížecí služba pro téma Využití území - kraj Pardubický

29.10.2019 1:00   INSPIRE prohlížecí služba pro téma Využití území - kraj Pardubický, data odvozena z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Pardubického kraje v měřítku 1:100 000, aktualizace 20.06.2019

INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Pardubický

29.10.2019 1:00   INSPIRE datová sada pro téma Využití území - kraj Pardubický, data odvozena z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Pardubického kraje v měřítku 1:100 000, aktualizace 20.06.2019

INSPIRE téma Adresy (AD)

25.10.2019 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma adresy (AD). Vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze adresní místa a jejich komponenty, kterými jsou stát, obec, část obce, městský obvod v Praze (MOP), městký obvod/městská část (MO/MČ), ulice a pošta a to na území celé České Republiky. Obsahují rozvněž geometrii, která určuje definiční bod adresního místa. V datové sadě nění uvedeno 1,31%, t.j. 38397 adresních míst (k 21. 10. 2019), protože neobsahují definiční bod, podle kterého by je bylo možné prostorově určit. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních a INSPIRE Data Specification on Addresses v 3.0.1 z 26.4.2010. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Adresy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Budovy (BU)

25.10.2019 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma budovy (BU). Data pochází částečně z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech, a částečně z ISKN (Informační systém katastru nemovistostí). Zdrojem informací o budovách v ISKN je objekt Stavba, v RÚIAN je to Stavební objekt. Většina Staveb je zároveň Stavebními objekty, ale jsou případy, kdy tomu tak není. Kromě Budov datová sada obsahuje i části budov, které jsou pro potřeby INSPIRE vyjádřeny vchody z RÚIAN. Vchody obsahují informace o počtu podlaží, technickoekonomických atributech apod. Datová sada pokrývá celé území české republiky. V datové sadě není uvedeno 1,17%, t.j. 49192 budov (k 21. 10. 2019), protože neobsahují definiční bod ani polygon. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních, v zákoně 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Buildings v 3.0 z 13.12.2013. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Budovy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Katastrální mapa ve formátech DGN a DXF poskytovaná v e-shopu

25.10.2019 2:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa ve vektorové podobě je poskytována zdarma ve formátu DGN a DXF a obsahuje prvky Digitální katastrální mapy (DKM) a Katastrální mapy digitalizované (KMD), tedy bodová pole, budovy, další prvky mapy, hranice parcel, katastrální hranice, parcely katastru nemovitostí, prvky orientační mapy a hranice věcného břemene. Z důvodu použití formátu DGN produkt neobsahuje značky na liniích a oblouky jsou nahrazeny lomenými čárami. Katastrální mapa ve vektorové podobě k 21. 10. 2019 pokrývá 96,61% území České republiky, t.j. 76 196,37km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

INSPIRE téma Parcely (CP)

25.10.2019 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze katastrální území (pro celou Českou Republiku) a parcely a jejich hranice z území, kde je digitální mapa (k 21. 10. 2019 je to 96,61% území České republiky, t.j. 76 196,37km2). Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Parcely ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Katastrální mapa v rastrové podobě poskytovaná v e-shopu

25.10.2019 2:00   Katastrální mapa v rastrové podobě je poskytována za úplatu a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou. Analogová mapa pokrývá 3,34 % území České republiky, což je 2 630,62km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

INSPIRE prohlížecí služba pro téma Využití území - Ústecký kraj

24.10.2019 2:00   data odvozená z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Ústeckého krajeprostorové rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚR)údržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

jiná dopravní síť

24.10.2019 2:00   data odvozená z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Ústeckého krajeprostorové rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚRúdržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

kolejová doprava

24.10.2019 2:00   data odvozená z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Ústeckého krajeprostorové rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚRúdržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

vodní doprava

24.10.2019 2:00   data odvozená z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Ústeckého krajeprostorové rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚRúdržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

silniční doprava

24.10.2019 2:00   data odvozená z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Ústeckého krajeprostorové rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚRúdržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

těžba energetických surovin

24.10.2019 2:00   data odvozená z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Ústeckého krajeprostorové rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚRúdržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

přírodní plochy, které nejsou jinak hospodářsky využívány

24.10.2019 2:00   data odvozená z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Ústeckého krajeprostorové rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚRúdržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

INSPIRE stahovací služba pro téma Využití území - Ústecký kraj

24.10.2019 2:00   data odvozená z ploch a koridorů Zásad územního rozvoje Ústeckého krajeprostorové rozlišení 1:100.000 (měřítko vydání ZÚR)údržba je vázána na vydávané aktualizace ZÚRpodmínky pro přístup a užití - bez omezeníomezení veřejného přístupu - bez omezení

INSPIRE – Kvalita ovzduší – imisní databáze ISKO / Air quality data

22.10.2019 2:00   Koncentrace naměřené všemi monitorovacími sítěmi jsou ukládány do imisní databáze ISKO. V databázi jsou archivovány údaje již od počátku měření, koncentrace oxidu siřičitého a suspendovaných částic ze staničních sítí ČHMÚ v severních Čechách a v Praze již od roku 1971. S imisními daty jsou do imisní databáze ukládána i doprovodná meteorologická data, která jsou měřena na velké části automatizovaných imisních stanic ČHMÚ a jsou využívána pro hodnocení imisně-meteorologických vztahů. Imisní databáze ISKO zahrnuje kromě výsledků měření ČHMÚ, které zajišťují pracovníci Imisního monitoringu v centru i na pobočkách, i data poskytovaná spolupracujícími institucemi. Jedná se zejména o zdravotní ústavy, ČEZ, a. s., Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Českou geologickou službu, Hydrobiologický ústav, městské úřady a další přispěvatele. V databázi jsou též zahrnuty informace z příhraničních oblastí Německa a Polska.

INSPIRE Priority Data Set – Zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší / Air quality management zones and agglomerations

22.10.2019 2:00   Vrstva zón a aglomerací hodnocení a řízení kvality ovzduší na území České republiky. Zóny a aglomerace jsou vymezeny na základě legislativních specifikací Směrnice EU 2008/50/EC a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zónou je území vymezené MŽP pro účely sledování a řízení kvality ovzduší; aglomerací je sídelní seskupení, v němž žije nejméně 250 000 obyvatel. Zákon o ochraně ovzduší stanovuje tři aglomerace a sedm zón (obr. I.3). Podrobnosti pak dále specifikuje vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informováníveřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.

INSPIRE – Státní síť imisního monitoringu / Air quality monitoring stations

22.10.2019 2:00   Síť imisních měřicích stanic registrovaných v databázi ISKO v roce 2017. Základem pro hodnocení kvality ovzduší jsou koncentrace naměřené na monitorovacích stanicích. Měřicí síť je nejhustší v oblastech s nejvyššími koncentracemi škodlivin, nicméně pokrývá celou ČR. Páteřní sítí monitorovacích stanic je Státní síť imisního monitoringu (SSIM), kterou provozuje ČHMÚ. Její součástí jsou jak automatizované monitorovací stanice (AIM), tak i manuální imisní stanice (MIM), ze kterých jsou odebrané vzorky analyzovány v laboratořích ČHMÚ. V mnoha případech je na jedné lokalitě znečištění ovzduší sledováno současně automatickými i manuálními metodami. Státní síť imisního monitoringu je doplněna monitorovacími stanicemi dalších organizací, jejichž měření je rovněž využíváno při hodnocení kvality ovzduší.

INSPIRE – Koncentrace látek znečišťujících ovzduší / Air quality model areas

22.10.2019 2:00   Koncentrace látek znečišťujících ovzduší v gridu 1x1 km, rok 2017 Imisní limity pro ochranu lidského zdravíSO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]PM10 – 36. nejvyšší průměrná 24hod. koncentrace [µg.m-3]PM2.5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace v průměru za 3 roky, 2015–2017 [µg.m-3]Cd – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]As – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzo[a]pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí O3Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetaceO3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2012–2016 [µg.m-3]NOx – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]SO2 – rok a zimní období [µg.m-3]Legislativa vyžaduje, aby primárním zdrojem hodnocení byly výsledky stacionárních měření. Naměřené koncentrace mohou být při tvorbě map znečisťujících látek doplněny modelováním a indikativním měřením, aby výsledný odhad poskytoval dostatečné informace o prostorovém rozložení koncentrací znečišťujících látek v ovzduší.V ČR je využíván zejména Eulerovský chemický disperzní model CAMx, doplňkově též Gaussovský model SYMOS a evropský Eulerovský model EMEP. Dále jsou to v případě jednotlivých znečišťujících látek např. nadmořská výška či populační hustota.

Dlouhodobá průměrná ztráta půdy (G)

22.10.2019 2:00   Potenciální ohroženost zemědělské půdy vodní erozí – vyjádřená dlouhodobým průměrným smyvem půdy (G) vychází z rovnice USLE (Wischmeier a Smith, 1978) s využitím faktoru ochranného vlivu vegetace C podle klimatických regionů.

Veřejnosti zpřístupněné jeskyně

16.10.2019 2:00   Lokalizace vchodů veřejnosti zpřístupněných jeskyní; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features). Vrstva obsahuje bodové objekty - hlavní vstupy do jeskyní (krasových i pseudokrasových), vývěry a ponory, centroidy závrtů. Podrobné informace o JESO byly uveřejněny např. v časopise Ochrana přírody – 2010, 65, č. 4. Informace jsou zejména od členů České speleologické společnosti, z publikované literatury i nepublikovaných zdrojů. Na zpřesňování a doplňování informací spolupracuje AOPK ČR zejména se Správou jeskyní ČR a Českou speleologickou společností. © AOPK ČR, 2009

Test dataset VÚV

15.10.2019 2:00   Vrstva obsahuje vymezení chráněných území s vazbou na vodu a je formálně upravena pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Obsažena jsou chráněná území, která nebyla reportována na základě jiné legislativy, tedy Ramsarské mokřady a maloplošná zvláště chráněná území. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

Test WFS VÚV

15.10.2019 2:00   vrstva obsahuje vymezení chráněných území s vazbou na vodu a je formálně upravena pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Obsažena jsou chráněná území, která nebyla reportována na základě jiné legislativy, tedy Ramsarské mokřady a maloplošná zvláště chráněná území. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

Jednotná evidence speleologických objektů

9.10.2019 2:00   Informace o speleologických objektech na celém území ČR. Databáze obsahuje informace o krasových a pseudokrasových jeskyních (přirozených podzemních prostorách), závrtech, vývěrech a ponorech. Rozsah shromažďovaných informací odpovídá vyhlášce MŽP č. 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní. V databázi je uvedena lokalizace bodových objektů - vstupů do jeskyní, ponorů, vývěrů, centroidů závrtů. Podrobné informace o JESO byly uveřejněny např. v časopise Ochrana přírody – 2010, 65, č. 4.Informace jsou zejména od členů České speleologické společnosti, z publikované literatury i nepublikovaných zdrojů. Na zpřesňování a doplňování informací spolupracuje AOPK ČR zejména se Správou jeskyní ČR a Českou speleologickou společností. © AOPK ČR, 2019

Data50

4.10.2019 2:00   Prohlížecí služba WMS-Data50 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty topografické databáze České republiky Data50. Kartografická vizualizace objektů vychází z podoby Základní mapy 1:50 000. Služba může být využita jako vektorová podkladová mapa ČR pro měřítka od cca 1:60 000 do cca 1:25 000.

Data200

3.10.2019 2:00   Prohlížecí služba WMS-Data200 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty produktu Topografická databáze České republiky (Data200).

Oznámená důlní díla

30.9.2019 2:00   Mapová aplikace zpřístupňuje základní informace o oznámených objektech (důlních dílech) evidovaných v Registru starých důlních děl. Vedením registru starých důlních děl je ČGS pověřena Ministerstvem životního prostředí.

Micka VÚV TGM v.v.i.

25.9.2019 2:00   Metadatový katalog Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G. Masaryka, veřejné výzkumné instituce obsahuje údaje o datových sadách spravovaných a zveřejňovaných VÚV.

Správní databáze SurIS

24.9.2019 2:00   Databáze obsahuje data, která nemají samostatnou souřadnicovou část a nelze je tedy samostatně prostorově lokalizovat.Mají však obvykle vazbu na některé faktografické databáze.

Mapa radonového indexu České republiky 1 : 50 000 - harmonizováno dle INSPIRE (téma Oblasti ohrožené přírodními riziky)

24.9.2019 2:00   Mapa radonového indexu České republiky 1 : 50 000, sestavená na základě statistického zpracování ploch měření s využitím vektorizovaných kontur geologických jednotek a přizpůsobená požadavkům stahovací služby podle INSPIRE. V mapě jsou vyznačeny 3 kategorie pro předkvartérní i kvartérní horniny - nízký, střední a vysoký index.

Mapa radonového indexu 1 : 50 000 - INSPIRE stahovací služba (téma Oblasti ohrožené přírodními riziky)

24.9.2019 2:00   Stahovací služba (prostřednictvím kanálu ATOM) poskytuje základní informace o výsledcích mapování radonového indexu na území České republiky v měřítku 1 : 50 000.

3D model ložiska grafitu Český Krumlov - Městský vrch

24.9.2019 2:00   3D model ložiska grafitu Městský vrch byl vytvořen v rámci řešení projektu TA ČR TE02000029 - Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin (CEEMIR). Hlavním cílem tohoto centra je revize zásob vybraných surovin, které se řadí mezi kritické komodity EU. Součástí projektu je i návrh metodiky tvorby a vizualizace 3D modelů vytipovaných ložisek nerostných surovin. 3D model zobrazuje pouze grafitem bohatší část ložiska Městský vrch, především jeho jižní až jihovýchodní část po střižnou zónu prohíhající severní částí ložiska. Model je reprezentován spodní a svrchní plochou omezující ložisko grafitu od povrchu do hloubkové úrovně 425 m n.m. Z ložiskového pohledu je nejdůležitější zobrazení koncentrace grafitu, které je provedeno pomocí bodů 3D gridu, rozbarvených podle popelnatosti. Koncentrace C byla počítána pouze v rozsahu 490 až 510 m n.m., kde bylo dostatek reprezentativních vstupních dat. Důlní díla jsou zobrazena jako tunely. Strukturní model byl vytvořen v SW MOVE . Koncentrace grafitu byly počítány pomocí SW Surfer, Voxler, SGeMS a speciálně vytvořených maker MS Excelu v jazyku Visual Basic. Model byl předán v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.

Jednotná evidence speleologických objektů

24.9.2019 2:00   Informace o speleologických objektech na celém území ČR. Databáze obsahuje informace o krasových a pseudokrasových jeskyních (přirozených podzemních prostorách), závrtech, vývěrech a ponorech. Rozsah shromažďovaných informací odpovídá vyhlášce MŽP č. 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní. Uvedena je lokalizace bodových objektů - vstupů do jeskyní, ponorů, vývěrů, centroidů závrtů. Podrobné informace o JESO byly uveřejněny např. v časopise Ochrana přírody – 2010, 65, č. 4.Informace jsou zejména od členů České speleologické společnosti, z publikované literatury i nepublikovaných zdrojů. Na zpřesňování a doplňování informací spolupracuje AOPK ČR zejména se Správou jeskyní ČR a Českou speleologickou společností. © AOPK ČR, 2019

Lokalizace opatření krajinotvorných programů

23.9.2019 2:00   Prostorová informace ke smlouvě uzavřené na realizaci opatření krajinotvorného programu; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); AOPK ČR, 2019

zkusební

23.9.2019 2:00   Testovací metadatový záznam

Ložiska nerostných surovin a prognózní zdroje

19.9.2019 2:00   Databáze obsahuje údaje o výhradních ložiscích, ložiscích nevyhrazených nerostů prognózních zdrojích, ložiskách a zdrojích s ukončenou těžbou, ložiskově neperspektivních oblastech, výsledcích negativních průzkumů a geografickou lokalizaci ložisek.

WFD Útvary povrchových vod včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů - jezera

17.9.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů povrchových vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary povrchových vod II. plánovacího cyklu schválené v roce 2013 a vedené v ISVS. Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016. Vrstva polygonů představuje znázornění povrchových vod stojatých.

WFD Útvary povrchových vod včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů - středové linie

17.9.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů povrchových vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary povrchových vod II, plánovacího cyklu schválené v roce 2013 a vedené v evidenci ISVS, Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016. Vrstva Centrelinie představuje úsekový model souvislé hydrologické sítě složené z povrchových vod tekoucích a virtuálních úseků nahrazujících povrchové vody stojaté.

Doplňky Geologické mapy České republiky 1 : 50 000

17.9.2019 2:00   ArcGIS Server mapová služba obsahující mapové značky (doplňky) geologické mapy v měřítku 1:50 000 pokrývající celé území ČR.

Mapová kompozice Ortofoto CIR

12.9.2019 2:00   Prohlížecí služba WMS-ORTOCIR je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad archivními daty CIR (z ang. Color InfraRed) ortofota České republiky. Každá vrstva služby obsahuje vždy CIR ortofota z jednoho kalendářního roku. CIR ortofoto České republiky je poskytováno od roku 2010. CIR ortofot (ortofoto v nepravých barvách) vzniká z leteckých měřických snímků, kde je červené pásmo nahrazeno blízkým infračerveným pásmem, zelené pásmo červeným a modré zeleným. CIR ortofoto nachází využití především při vyhodnocení stavu vegetace. Zdravá vegetace je reprezentována sytě červenou barvou. CIR ortofoto bylo vytvářeno Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) ze stejných snímků, ze kterých je vytvářeno „klasické“ ortofoto.

INSPIRE - Nadmořská výška-TIN (EL TIN)

12.9.2019 2:00   INSPIRE prohlížecí služba WMS pro data Nadmořská výška - TIN (EL TIN) poskytuje možnost prohlížet obraz dat INSPIRE tématu Nadmořská výška - ElevationTIN. Data jsou prezentována mračnem bodů, které jsou pro účely této služby sloučeny do multipoint geometrie.

Data50

12.9.2019 2:00   Prohlížecí služba WMS-Data50 je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty topografické databáze České republiky Data50. Kartografická vizualizace objektů vychází z podoby Základní mapy 1:50 000. Služba může být využita jako vektorová podkladová mapa ČR pro měřítka od cca 1:60 000 do cca 1:25 000.

INSPIRE - Nadmořská výška-GRID (EL GRID)

12.9.2019 2:00   INSPIRE prohlížecí služba WMS pro data Nadmořská výška - GRID (EL GRID) poskytuje možnost prohlížet obraz dat INSPIRE tématu Nadmořská výška - GRID. Data jsou harmonizována dle prováděcích pravidel INSPIRE.

Výškopis DMR 4G

12.9.2019 2:00   Prohlížecí služba WMS - DMR 4G je poskytována jako veřejná služba pro využití datové sady Digitální model reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G). Rozhraní WMS služby poskytuje data ve formě stínovaného modelu reliéfu (v šedé škále nebo obarveného), případně umožňuje zobrazit data podle orientace nebo sklonitosti svahů.

Výškopis DMR 5G

12.9.2019 2:00   Prohlížecí služba WMS - DMR 5G je poskytována jako veřejná služba pro využití datové sady Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G). Rozhraní WMS služby poskytuje data ve formě stínovaného modelu reliéfu (v šedé škále nebo obarveného), případně umožňuje zobrazit data podle orientace nebo sklonitosti svahů.

Výškopis DMP 1G

12.9.2019 2:00   Prohlížecí služba WMS - DMP 1G je poskytována jako veřejná služba pro využití datové sady Digitální model povrchu České republiky 1. generace (DMR 1G). Rozhraní WMS služby poskytuje data ve formě stínovaného modelu povrchu (v šedé škále nebo obarveného), případně umožňuje zobrazit data podle orientace nebo sklonitosti svahů.

Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Magdaléna

11.9.2019 2:00   Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Magdaléna shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky. Zájmové území je charakterizováno jednoduchou geologickou stavbou, která zahrnuje dvě litotektonické jednotky. Metamorfované horniny mají prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období c. 350-340 Ma. Magmatické horniny jihovýchodního okraje středočeského plutonického komplexu, které pak do nich intrudovaly v období okolo 340 Ma.Detailní 3D strukturně geologický model lokality Magdaléna byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.

Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Hrádek

11.9.2019 2:00   Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Hrádek shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky. Zájmové území je charakterizováno jednoduchou geologickou stavbou, která zahrnuje dvě litotektonické jednotky. Metamorfované horniny mají prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období c. 340-320 Ma. Magmatické horniny jsou variského stáří cca. 340-320 Ma.Detailní 3D strukturně geologický model lokality Hrádek byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.

Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Čertovka

11.9.2019 2:00   Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Čertovka shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky. Zájmové území je charakterizováno relativně pestrou geologickou stavbou, která zahrnuje několik litotektonických jednotek. Nejstarší představuje svrchně proterozoické tepelské krystalinikum intrudované granitoidy kambroordovického stáří, následují permokarbonské jezerní klastické sedimenty žihelské a kladensko-rakovnické pánve a tercierní bazické neovulkanity. Detailní 3D strukturně geologický model lokality Čertovka byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.

Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Horka

11.9.2019 2:00   Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Horka shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky. Zájmové území je charakterizováno jednoduchou geologickou stavbou, která zahrnuje tři litotektonické jednotky. Metamorfované horniny mají prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období c. 340-330 Ma. Magmatické horniny jsou variského stáří cca. 335 Ma.Detailní 3D strukturně geologický model lokality Horka byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.

Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Čihadlo

11.9.2019 2:00   Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Čihadlo shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky.Zájmové území je charakterizováno jednoduchou geologickou stavbou, která zahrnuje dvě litotektonické jednotky. Metamorfované horniny mají prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období c. 340-320 Ma. Magmatické horniny jsou variského stáří cca. 340-320 Ma.Detailní 3D strukturně geologický model lokality Čihadlo byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.

Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Březový potok

11.9.2019 2:00   Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Březový potok shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky. Zájmové území je charakterizováno jednoduchou geologickou stavbou, která zahrnuje dvě litotektonické jednotky. Metamorfované horniny mají prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období c. 350-340 Ma. Magmatické horniny jihozápadního okraje středočeského plutonického komplexu, které pak do nich intrudovaly v období okolo 345 Ma.Detailní 3D strukturně geologický model lokality Březový potok byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.

Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality EDU - západ

11.9.2019 2:00   Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality EDU - západ shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky. Zájmové území je charakterizováno jednodušší geologickou stavbou, která zahrnuje tři litotektonické jednotky. Metamorfované horniny mají prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období c. 340-330 Ma. Magmatické horniny jsou variského stáří cca. 340-335 Ma. Detailní 3D strukturně geologický model lokality EDU - západ byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení zakázky „Zhodnocení geologických a dalších informací vybraných částí českého moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti pro umístění HÚ – EDU-západ“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.

Regionální 3D strukturně geologický model lokality Magdaléna

11.9.2019 2:00   3D strukturně-geologický model lokality Magdaléna byl vytvořen v SW MOVE verze 2016.1. Základ tvoří nově zkompilovaná povrchová geologická mapa odkrytá lokality Magdaléna včetně průběhu hlavních zlomů, která byla vytvořena v rámci řešení zakázky pro SÚRAO. Vstupní data zahrnují: geologickou mapu 1 : 50 000 a 1 : 25 000, archivní účelové geologické mapy, hloubková data v digitální i tištěné podobě (vrtná data, geologické profily, strukturní data z povrchových výchozů).

Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Kraví hora

11.9.2019 2:00   Detailní strukturně-geologický 3D model kandidátské lokality Kraví hora shrnuje dosud známé geologické poznatky na jedné z devíti lokalit vytipovaných pro plánované hlubinné úložiště vysoce radioaktivních odpadů na území České Republiky. Zájmové území je charakterizováno velmi pestrou geologickou stavbou, která zahrnuje několik litotektonických jednotek. Většina z nich má prevariský protolit, který byl však varisky výrazně přepracován v období cca. 340-320 Ma. Detailní 3D strukturně geologický model lokality Kraví hora byl vytvořen pro SÚRAO v průběhu řešení ZL U2304-010 „3D strukturně geologické modely“. Samotný model byl vytvořen v SW MOVE a byl předán SÚRAO v nativním formátu MOVE a dále ve formátu 3D PDF.

INSPIRE datová sada pro téma Zeměpisná jména (GN)- mapový list 13-34-17

9.9.2019 2:00   Testovací metadatový záznam pro datovou sadu GN.133417

INSPIRE datová sada pro téma Zeměpisná jména (GN)- mapový list 12-21-25

9.9.2019 2:00   Testovací metadatový záznam pro datovou sadu GN.122125

Prohlížecí služba WMS pro téma Nadmořská výška-TIN (EL TIN)

5.9.2019 2:00   INSPIRE prohlížecí služba WMS pro data Nadmořská výška - TIN (EL TIN) poskytuje možnost prohlížet obraz dat INSPIRE tématu Nadmořská výška - ElevationTIN. Data jsou prezentována mračnem bodů, které jsou pro účely této služby sloučeny do multipoint geometrie. Služba splňuje Technické pokyny pro INSPIRE prohlížecí služby v. 3.11 a zároveň splňuje standard OGC WMS 1.1.1 a 1.3.0.

ZAVRTY_SJCR

29.8.2019 2:00   Povrchové formy krasových jevů převážně mísovitého tvaru. Tato datová sada je vytvářena pro podporu vyhlášky 667/2004 Sb.kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní. Datová sada je doplňovaná průběžně a to terénním průzkumem. Datová sada je dostupná prostřednictvím ArcGIS online.

Přírodní biotopy (aktualizace základního mapování biotopů)

26.8.2019 2:00   Hranice segmentů přírodních biotopů a relační databáze jejich charakteristik z aktualizace základního mapování biotopů; klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.; popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů); vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2019Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech (frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá), především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Habitaty (aktualizace základního mapování biotopů)

26.8.2019 2:00   Hranice segmentů habitatů a relační databáze jejich charakteristik z aktualizace základního mapování biotopů; převodní tabulka habitatů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N; © AOPK ČR, 2019Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování biotopů je opakováno v pravidelných cyklech (frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá), především efemérní biotopy mohou být pominuty. Je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, v lokálním měřítku je pouze zjednodušeným podkladem. Pro detailnější informaci je třeba odborný průzkum či konzultace.

Aktualizace základního mapování biotopů

26.8.2019 2:00   Aktualizace vrstvy segmentů biotopů a relačních databází (biotopy, taxony) probíhá v pravidelných cyklech. Frekvence cyklů aktualizace je plánována jako 12letá. Aktualizace byla zahájena v roce 2007. Ve vrstvě a tabulkách jsou aktualizované a neaktualizované záznamy (pole ROK_AKT). Vrstva obsahuje hranice segmentů přírodních biotopů a biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem z aktualizace základního mapování biotopů. Znalost rozšíření biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem není plošná, vrstva poskytuje informace o rozšíření nepřírodních biotopů pouze na malé části území ČR.Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, a především efemérní biotopy tak může pominout. V lokálním měřítku proto představuje pouze zjednodušený podklad. Pro detailnější informaci je třeba vyhledat jiné datové zdroje. Základní mapování bylo provedeno v letech 2001–2005.Klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.Popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů). Botanická nomenklatura převzata z Nálezové databáze OP (http://isop.nature.cz/redlist/v_nd_taxon_category.php). Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu tabulek je 1 : N. © AOPK ČR, 2019

Formační skupiny přírodních biotopů

26.8.2019 2:00   Zastoupení formačních skupin přírodních biotopů na území ČR (přehled formačních skupin viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.); vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2019

Nepřírodní biotopy – mapování 2007-2019

26.8.2019 2:00   Hranice segmentů biotopů silně ovlivněných nebo vytvořených člověkem, pokud byly zaznamenány při aktualizaci mapování biotopů přírodních a přírodně blízkých. Znalost rozšíření nepřírodních biotopů tedy není plošná, vrstva poskytuje informace o rozšíření nepřírodních biotopů pouze na malé části území ČR.Data z mapování biotopů neposkytují vyčerpávající informaci o vegetaci, resp. biotopech daného území. Mapování je metodicky nastaveno na celostátní úrovni, a především efemérní biotopy tak může pominout. V lokálním měřítku proto představuje pouze zjednodušený podklad. Pro detailnější informaci je třeba vyhledat jiné datové zdroje. Mapování biotopů je opakováno ve dvanáctileté periodě. Základní mapování bylo provedeno v letech 2001–2005.Klasifikace biotopů viz CHYTRÝ, M.; KUČERA, T.; KOČÍ, M. (eds.) et al. (2010). Katalog biotopů České republiky. 2.upr. a rozš.vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. 445 s. ISBN 978-80-87457-03-0.Popis charakteristik biotopů a segmentů viz platná metodika mapování biotopů (Portál ISOP/Mapování biotopů). Vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features), kardinalita vztahu mezi záznamy v tabulkách 1 : N. © AOPK ČR, 2019

On-line obchod ČGS

19.8.2019 2:00   Databáze on-line obchodu České geologické služby, největšího vydavatele geologické literatury v ČR. Tento e-shop nabízí kolem 2600 položek, a to jak z vlastní produkce, tak od jiných nakladatelství. Prodává hlavně mapy, knihy, časopisy, ale také DVD, CD nebo pracovní nářadí a pomůcky. Nezaměřuje se pouze na odborníky, ale zajišťuje knihy pro děti, nebo pro širokou veřejnost.

On-line obchod ČGS

19.8.2019 2:00   Aplikace pro on-line obchod České geologické služby, největšího vydavatele geologické literatury v ČR. Tento e-shop nabízí kolem 2.400 položek, a to jak z vlastní produkce, tak od jiných nakladatelství. Prodává hlavně mapy, knihy, časopisy, ale také DVD, CD nebo pracovní nářadí a pomůcky. Nezaměřuje se pouze na odborníky, ale zajišťuje knihy pro děti, nebo pro širokou veřejnost.

Státní hranice České republiky - průběh

15.8.2019 2:00   Tato datová sada reprezentuje průběh státních hranic. Státní hranice jsou vyznačeny hraničními znaky. Prostorová poloha hraničních znaků je určena rovinnými souřadnicemi Y, X v souřadnicovém systému JTSK a výškou Z ve výškovém systému Balt po vyrovnání.

Úřady veřejné správy

15.8.2019 2:00   soubor všech orgánů veřejné moci - ústřední orgány státní správy, krajské úřady, obecní úřady všech typů, dále instituce, které vykonávají výkon přenesené působnosti

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - WFD Útvary povrchových vod středové linie

15.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů povrchových vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary povrchových vod II. plánovacího cyklu schválené v roce 2013 a vedené v evidenci ISVS, Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016. Vrstva Centrelinie představuje úsekový model souvislé hydrologické sítě složené z povrchových vod tekoucích a virtuálních úseků nahrazujících povrchové vody stojaté.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - WFD Dílčí povodí

14.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení dílčích povodí na území České republiky, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Mezinárodní i dílčí povodí určuje Vyhláška č. 393/2010 Sb,, o oblastech povodí. Prostorová i popisná složka byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - WFD Útvary povrchových vod linie

14.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů povrchových vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary povrchových vod II. plánovacího cyklu schválené v roce 2013 a vedené v ISVS. Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016. Vrstva linie představuje znázornění útvarů povrchových vod tekoucích v modelu multipart bez virtuálních úseků.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - NiD Monitoring povrchových vod

14.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje vybraná místa monitoringu povrchových vod. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting podle Nitrátové směrnice v roce 2016.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - WFD Oblasti hlavních povodí

14.8.2019 2:00   Vrstva obsahuje vymezení oblastí hlavních povodí České republiky (oblasti povodí Labe, Dunaje a Odry) formálně upravené pro potřeby podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Mezinárodní i dílčí oblasti povodí definuje vyhláška 393/2010 Sb. o oblastech povodí. Prostorová i popisná složka byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - WFD Útvary povrchových vod centrlinie

14.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů povrchových vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary povrchových vod II, plánovacího cyklu schválené v roce 2013 a vedené v evidenci ISVS, Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016. Vrstva Centrelinie představuje úsekový model souvislé hydrologické sítě složené z povrchových vod tekoucích a virtuálních úseků nahrazujících povrchové vody stojaté.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - WFD Monitorovací místa

14.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje vybraná místa monitoringu podzemních a povrchových vod. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - UWWTD Citlivé oblasti

14.8.2019 2:00   Povrchové vody na území České republiky jsou podle § 15 odst, 1 nařízení vlády č. 401/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů všechny vymezeny jako citlivé oblasti.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - UWWTD Aglomerace

14.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje základní údaje o vymezení aglomerací nad 2000 EO v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle Směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Popisná složka zahrnuje údaje o odvádění a způsobu čištění odpadních vod ze všech aglomerací nad 2 000 EO včetně názvů, souřadnic, množství přiváděného znečištění a informací o napojení na stokovou soustavu.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - UWWTD Body vypouštění

14.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje jednotlivé údaje o bodech vypouštění z čistíren odpadních vod, individuálních vhodných systémech nebo volných výústech. Zahrnuty jsou informace o oblastech vypouštění odpadních vod a souvisejících vodních útvarech (řekách, povodích).

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - UWWTD Čistírny odpadních vod

14.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje jednotlivé údaje o čistírnách odpadních vod v aglomeracích nad 2000 EO včetně lokalit bez připojení na stokovou soustavu, včetně informací o kapacitě čistíren odpadních vod, typu čištění, odstraňování dusíku a fosforu a údaje o účinnosti čištění.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - NiD Monitoring podzemních vod

14.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje vybraná místa monitoringu podzemních vod. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting podle Nitrátové směrnice v roce 2016.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - WFD Útvary podzemních vod

14.8.2019 2:00   Datová sada obsahuje údaje o vymezení útvarů podzemních vod v ČR, formálně upravené pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Výchozí datovou sadou jsou útvary podzemních vod vedené v evidenci ISVS. Prostorová i popisná složka útvarů byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - WFD Chráněná území

14.8.2019 2:00   Vrstva obsahuje vymezení chráněných území s vazbou na vodu a je formálně upravena pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Obsažena jsou chráněná území, která nebyla reportována na základě jiné legislativy, tedy Ramsarské mokřady a maloplošná zvláště chráněná území. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - NiD Zranitelné oblasti

14.8.2019 2:00   Zranitelné oblasti jsou § 33 zákona č. 254/2001 Sb, o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů definovány jako území, kde se vyskytují: povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. Vláda stanovuje zranitelné oblasti nařízením a zároveň v nich akčním programem upravuje používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření. Akční program a vymezení zranitelných oblastí podléhají přezkoumání a případným úpravám v intervalech nepřesahujících 4 roky. Přezkoumání se provádí na základě vyhodnocení účinnosti opatření vyplývajících z přijatého akčního programu. Zranitelné oblasti jsou stanovené nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu. Vymezení zranitelných oblastí bylo revidováno nařízením vlády č. 235/2016 Sb. Datová sada obsahuje vymezení katastrálních území aktuálně určených jako zranitelné oblasti upravené pro potřeby reportingu Evropské komisi.

VÚV TGM - OpenGIS WFS - INSPIRE - WFD Útvary povrchových vod - jezera

14.8.2019 2:00   Vrstva obsahuje vymezení chráněných území s vazbou na vodu a je formálně upravena pro potřeby reportingu podle směrnice 2000/60/ES (WFD). Obsažena jsou chráněná území, která nebyla reportována na základě jiné legislativy, tedy Ramsarské mokřady a maloplošná zvláště chráněná území. Prostorová i popisná složka dat byla upravena podle směrných dokumentů a požadavků Evropské komise na reporting Plánů oblastí povodí v roce 2016.

Strategické hlukové mapy 2007

8.8.2019 2:00   Projekt hlukového mapování byl rozdělen do dvou etap - I. etapa zmapovala hluk z provozu hlavních železničních tratí v České republice, čili takové tratě, po kterých projede více než 60 tisíc vlaků za rok. Ve II. etapě je zmapován hluk v aglomeracích čítajících více než 250 tisíc obyvatel, hluk z hlavních komunikací po kterých projede více než 6 milionů vozidel ročně a hluk z hlavního letiště určeného členským státem, které má více než 50 tisíc pohybů (vzletů nebo přístání) za rok. Výsledky mapování jsou z let 2006 a 2007.

Katastrální mapa ve formátech DGN a DXF poskytovaná v e-shopu

6.8.2019 2:00   Katastrální mapa je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis. Katastrální mapa ve vektorové podobě je poskytována zdarma ve formátu DGN a DXF a obsahuje prvky Digitální katastrální mapy (DKM) a Katastrální mapy digitalizované (KMD), tedy bodová pole, budovy, další prvky mapy, hranice parcel, katastrální hranice, parcely katastru nemovitostí, prvky orientační mapy a hranice věcného břemene. Z důvodu použití formátu DGN produkt neobsahuje značky na liniích a oblouky jsou nahrazeny lomenými čárami. Katastrální mapa ve vektorové podobě k 05. 08. 2019 pokrývá 96,51% území České republiky, t.j. 76 110,63km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

Rastrové ekvivalenty topografických map

6.8.2019 2:00   Služba zobrazuje Rastrové ekvivalenty topografických map v měřítcích 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000.

INSPIRE téma Adresy (AD)

6.8.2019 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma adresy (AD). Vychází především z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze adresní místa a jejich komponenty, kterými jsou stát, obec, část obce, městský obvod v Praze (MOP), městký obvod/městská část (MO/MČ), ulice a pošta a to na území celé České Republiky. Obsahují rozvněž geometrii, která určuje definiční bod adresního místa. V datové sadě nění uvedeno 1,35%, t.j. 39559 adresních míst (k 05. 08. 2019), protože neobsahují definiční bod, podle kterého by je bylo možné prostorově určit. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech a ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních a INSPIRE Data Specification on Addresses v 3.0.1 z 26.4.2010. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Adresy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Budovy (BU)

6.8.2019 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma budovy (BU). Data pochází částečně z projektu RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), který je součástí základních registrů České Republiky a obsahuje informace o územní identifikaci, adresách a nemovitostech, a částečně z ISKN (Informační systém katastru nemovistostí). Zdrojem informací o budovách v ISKN je objekt Stavba, v RÚIAN je to Stavební objekt. Většina Staveb je zároveň Stavebními objekty, ale jsou případy, kdy tomu tak není. Kromě Budov datová sada obsahuje i části budov, které jsou pro potřeby INSPIRE vyjádřeny vchody z RÚIAN. Vchody obsahují informace o počtu podlaží, technickoekonomických atributech apod. Datová sada pokrývá celé území české republiky. V datové sadě není uvedeno 1,18%, t.j. 49586 budov (k 05. 08. 2019), protože neobsahují definiční bod ani polygon. Více v zákoně č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve vyhlášce č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí v platných zněních, v zákoně 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v katastrální vyhlášce č. 357/2013 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Buildings v 3.0 z 13.12.2013. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Budovy ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

INSPIRE téma Parcely (CP)

6.8.2019 2:00   Data odpovídají směrnici INSPIRE pro téma katastrální parcely (CP). Vychází z katastrální mapy, která je závazným státním mapovým dílem velkého měřítka, obsahuje body polohového bodového pole, polohopis a popis a může mít formu digitální mapy, analogové mapy nebo digitalizované mapy. Data publikovaná v rámci INSPIRE obsahují pouze katastrální území (pro celou Českou Republiku) a parcely a jejich hranice z území, kde je digitální mapa (k 05. 08. 2019 je to 96,51% území České republiky, t.j. 76 110,63km2). Více katastrální zákon 344/1992 SB., katastrální vyhláška č.26/2007 Sb. v platném znění a INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels v 3.0.1. Data ve formátu GML 3.2.1 jsou validní proti schématu XML pro INSPIRE téma Parcely ve verzi 4.0 a proti schématu pro prostorová data ELF ve verzi 1.0.

Katastrální mapa v rastrové podobě poskytovaná v e-shopu

6.8.2019 2:00   Katastrální mapa v rastrové podobě je poskytována za úplatu a obsahuje analogovou mapu s kompletní kresbou. Analogová mapa pokrývá 3,41 % území České republiky, což je 2 690,31km2. Více katastrální vyhláška č.357/2013 Sb. v platném znění.

Emisní hustoty základních znečišťujících látek (WFS)

5.8.2019 2:00   Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvu emisních hustot základních znečišťujících látek v gridu 5x5 km za rok 2016.

ZUR_UZ_A1

5.8.2019 2:00   ZUR_UZ_A1 ZUR po aktualizaci.

Kvalita ovzduší v ČR

5.8.2019 2:00   Služba byla vytvořena na základě dat ČHMÚ a obsahuje vrstvy:1) Koncentrace látek znečišťujících ovzduší v gridu 1x1 km, rok 2017:Imisní limity pro ochranu lidského zdraví:SO2 – 4. nejvyšší 24hod. koncentrace SO2 [µg.m-3]PM10 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]PM10 – 36. nejvyšší průměrná 24hod. koncentrace [µg.m-3]PM2.5 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]NO2 – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]O3 – 26. nejvyšší maximální denní 8hod. klouzavý průměr koncentrace v průměru za 3 roky, 2015–2017 [µg.m-3]Cd – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]As – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzo[a]pyren – roční průměrná koncentrace [ng.m-3]Benzen – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí O3Oblasti s překročením imisních limitů bez zahrnutí Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace:O3 – hodnoty expozičního indexu AOT40, průměr za 5 let, 2013–2017 [µg.m-3]NOx – roční průměrná koncentrace [µg.m-3]SO2 – rok a zimní období [µg.m-3]2) Státní síť imisního monitoringu3) Zóny a aglomerace hodnocení a řízení kvality ovzduší4) Emisní hustoty základních znečišťujících látekCelkové emise suspendovaných částic PM10 a PM2,5 v gridu 5 km x 5 km za rok 2016Celkové emise SO2 v gridu 5 km x 5 km za rok 2016Celkové emise NOx v gridu 5 km x 5 km za rok 2016Celkové emise oxidu uhelnatého v gridu 5 km x 5 km za rok 2016

ČHMÚ - Emisní hustoty základních znečišťujících látek

5.8.2019 2:00   Celkové emise znečišťujících látek v gridu 5 km x 5 km za rok 2016:Celkové emise suspendovaných částic PM10 a PM2,5 v gridu 5 km x 5 km za rok 2016Celkové emise SO2 v gridu 5 km x 5 km za rok 2016Celkové emise NOx v gridu 5 km x 5 km za rok 2016Celkové emise oxidu uhelnatého v gridu 5 km x 5 km za rok 2016

CORINE Land Cover 2018 (WFS)

2.8.2019 2:00   Klasifikace krajinného pokryvu CORINE Land Cover v rozsahu ČR v roce 2018.

E-shop ČGS

31.7.2019 2:00   Aplikace pro online obchod České geologické služby, největšího vydavatele geologické literatury v ČR. Tento e-shop nabízí kolem 2.400 položek, a to jak z vlastní produkce, tak od jiných nakladatelství. Prodává hlavně mapy, knihy, časopisy, ale také DVD, CD nebo pracovní nářadí a pomůcky. Nezaměřuje se pouze na odborníky, ale zajišťuje knihy pro děti, nebo pro širokou veřejnost.

Půdní mapa 1 : 50 000 - starší mapování (rastr)

26.7.2019 2:00   Mapy zobrazují půdní kryt určité oblasti. Jedná se o scany půdních map za starších mapování ČGS v měřítku 1 : 50 000 na mapových listech, kde nejsou vektorové půdní mapy edice z roku 2012.

Půdní mapa 1 : 50 000 - starší mapování (rastr)

26.7.2019 2:00   WMS služba zpřístupňuje scany půdních map za starších mapování ČGS v měřítku 1 : 50 000 na mapových listech, kde nejsou vektorové půdní mapy edice z roku 2012.

Chemismus povrchových vod (2007 - 2010)

25.7.2019 2:00   ArcGIS Server služba zpřístupňuje chemismus povrchových vod v letech 2007 - 2010.

Změny koncentrací vybraných prvků v povrchových vodách (1984 - 2010)

25.7.2019 2:00   ArcGIS Server služba zobrazuje změny koncentrací vybraných prvků, změny pH a měrné vodivosti v povrchových vodách v letech 1984 - 2010.

Investiční akce

23.7.2019 2:00   Investiční akce ve Zlínském kraji z Odboru investic KÚZK

ÚSES - koncepční vymezení nadregionálních biocenter

18.7.2019 2:00   Hranice aktualizovaných nadregionálních biocenter vymezených nad katastrálními příp. lesnickými obrysovými mapami; vrstva obsahuje jednoduché prvky (Singlepart Features); © AOPK ČR, 2019

Geoparky

16.7.2019 2:00   Hranice kandidátských, národních a mezinárodních geoparků; vrstva obsahuje složené prvky (Multipart Features); © AOPK ČR, 2019

Chemismus povrchových vod

15.7.2019 2:00   Aplikace mapového serveru zobrazuje výsledky chemických analýz pro jednotlivé odběrové body povrchových vod v České republice v letech 1984-2018. Současně je k dispozici přehled o plošném chemismu povrchových vod ČR v letech 2007-2010. V tomto období došlo k dramatickému poklesu kyselé depozice a k výraznému zlepšení čištění odpadních vod, tedy hlavních faktorů, ovlivňujících chemismus povrchových toků. Pro vybrané složky jsou znázorněny změny od stavu v letech 1984-1996, tedy doby pravděpodobně nejvyššího znečištění povrchových vod a jejich ovlivnění kyselým deštěm.

Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) - polohopis

9.7.2019 2:00   Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®) je digitální geografický model území České republiky (ČR). Polohopisnou část ZABAGED® tvoří v současné době 125 typů geografických objektů sídel, komunikací, rozvodných sítí a produktovodů, vodstva, územních jednotek a chráněných území, vegetace a povrchu, terénního reliéfu a vybrané údaje o geodetických bodech. Objekty jsou reprezentovány dvourozměrnou vektorovou prostorovou složkou a popisnou složkou, obsahující kvalitativní a kvantitativní informace o objektech.

ATOM INSPIRE Protected sites

3.7.2019 2:00   The download service provides spatial data for all protected sites according to the theme No. 9 mentioned in Annex I of the INSPIRE Directive (2007/2/EC) that are gathered by Nature Conservation Agency of the Czech Republic. Namely the service displays Natura 2000 sites, IUCN protected areas, UNESCO biosphere reserves, ramsar sites and other nationally protected areas (buffer zones of specially protected areas, contract protected areas); © NCA CR (AOPK ČR), 2013 - 2019

INSPIRE Protected sites - IUCN

3.7.2019 2:00   This data set contains spatial data for protected sites of the Czech Republic that match any of IUCN Protected Area Category. The protected sites in this data set are divided into IUCN categories according to the INSPIRE registry codelist (http://inspire.ec.europa.eu/codelist/IUCNDesignationValue). Not all categories must be filled at a specific time; © NCA CR (AOPK ČR), 2019

INSPIRE Protected sites

3.7.2019 2:00   This data set contains spatial data for all protected sites according to the theme No. 9 mentioned in Annex I of the INSPIRE Directive (2007/2/EC) that are gathered by Nature Conservation Agency of the Czech Republic. Namely the data set consists of Natura 2000 sites, IUCN protected areas, UNESCO biosphere reserves, ramsar sites and other nationally protected areas (buffer zones of specially protected areas, contract protected areas); © NCA CR (AOPK ČR), 2013 - 2019

WMS INSPIRE Protected sites

3.7.2019 2:00   This view service shows spatial data for all protected sites according to the theme No. 9 mentioned in Annex I of the INSPIRE Directive (2007/2/EC) that are gathered by Nature Conservation Agency of the Czech Republic. Namely the service displays Natura 2000 sites, IUCN protected areas, UNESCO biosphere reserves, ramsar sites and other nationally protected areas (buffer zones of specially protected areas, contract protected areas); © NCA CR (AOPK ČR), 2013 - 2019
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 43 | »
© geoinformace.cz CMS Toolkit